Các lớp học ở Geneva chuyển sang phần mềm tự do

Thứ hai - 04/08/2014 05:17

Geneva class-rooms switching to free software

Submitted by Gijs Hillenius on July 20, 2014

Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/geneva-class-rooms-switching-free-software

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/07/2014

Tất cả các trường tiểu học và trung học phổ thông ở Canton của Geneva, Thụy Sỹ đang chuyển sang sử dụng Ubuntu GNU/Linux cho các máy tính cá nhân PC được các học sinh và giáo viên sử dụng. Sự chuyển đổi đó từng được tất cả 170 trường công tiểu học đã hoàn tất, và sự chuyển đổi 20 trường trung học phổ thông của Canton được lên kế hoạch cho năm học sau. Ubuntu GNU/Linux đưa ra các dịch vụ mạnh cho các giáo viên, dễ dàng hơn để duy trì, nhanh hơn, an toàn hơn và ổn định hơn so với hệ điều hành sở hữu độc quyền hơn chục năm tuổi mà nó đang thay thế, phòng CNTT của trường ở Canton kết luận, dựa vào vài dự án thí điểm dài 4 năm.

Việc làm cho nó dễ dàng hơn để phục vụ các nhu cầu PC các trường Canton từng là một trong những lý do chính cho 'Service écoles-médias' (SEM), một phần của phòng CNTT Geneva, chuyển các trường sang Ubuntu, khi mà hệ điều hành sở hữu độc quyền không còn được duy trì nữa. Thứ 2, là dễ dàng hơn đối với những người sử dụng PC để chuyển sang hệ thống này hơn là chuyển sang một phiên bản gần đây của hệ điều hành sở hữu độc quyền đó, Cyril Roiron, người lãnh đạo dự án Tiêu chuẩn Mở và Phần mềm Tự do ở Bộ Giáo dục Bang Geneva (Département de l'Instruction Publique, de la Culture et du Sport) nói.

Tất cả các trường tiểu học của Geneva, các trường cho trẻ em độ tuổi 4-12, có một PC trong một lớp học có thể được các giáo viên và học sinh sử dụng để truy cập Internet, gửi thư điện tử, chơi trò chơi giáo dục và quản lý các ứng dụng giáo dục khác. Cấu hình được cung cấp đề xuất 3 phiên khác nhau, dựa vào nhóm đích: mọt cho công việc 'hành chính' của giáo viên, và một cho từng trong 2 nhóm trẻ

Băng thông

 

All primary and secondary public schools in the Swiss Canton of Geneva are switching to using Ubuntu GNU/Linux for the PCs used by teachers and students. The switch has been completed by all of the 170 primary public schools, and the migration of the canton's 20 secondary schools is planned for the next school year. Ubuntu GNU/Linux offers powerful services to the teachers, is easier to maintain, faster, safer and more stable than the decade-old proprietary operating system it is replacing, the canton's school IT department concludes, based on several four-year long pilots.

Making it easier to service the canton's schools' PC needs was one the main reasons for 'Service écoles-médias' (SEM), part of Geneva's IT department, to switch the schools to Ubuntu, as the proprietary system is no longer being maintained. Secondly, it is easier for PC users to switch to this system than to move to a recent version of the proprietary operating system, explains Cyril Roiron, who heads the Open Standards and Free Software project at the Geneva State Department for Education (Département de l'Instruction Publique, de la Culture et du Sport).

All of Geneva's primary schools, for school children aged 4 to 12, have one PC in a classroom that can be used by teachers and students to access the Internet, send emails, play educational games and run other educational applications. The provided configuration proposes 3 different sessions, based on the target group: one for the 'administrative' work of the teacher, and one for each of the two children's age groups.

Bandwidth

Some secondary schools, for students aged 12 to 15, already have one or two PC labs and currently use a mix of PCs running Ubuntu and two different brands of proprietary operating systems. "Where possible, we'll be phasing out the proprietary systems. For now, one language teaching tool will only work on a proprietary operating system, so we will not be able to get rid of them all."

SEM is focussing entirely on the PCs that are used for teaching. It has been preparing the switch to GNU/Linux for years. During this time, it has created inventories of PC hardware and the various computer network facility capacities. It has searched for and tested alternatives for all the applications used. The department is making available a detailed http://petit-bazar.unige.ch/guide-utilisation-ubuntu.pdf manual. They also organise teacher trainings, host an online forum for teachers, and are available for teachers to drop by with questions on Wednesday afternoon.

Một số trường trung học phổ thông, cho các học sinh độ tuổi 12-15, có một hoặc hai phòng thí nghiệm PC rồi và hiện sử dụng một sự pha trộn các PC chạy Ubuntu và hệ điều hành sở hữu độc quyền với 2 thương hiệu khác. “Ở những nơi có thể, chúng tôi sẽ loại dần các hệ điều hành sở hữu độc quyền. Còn bây giờ, một công cụ dạy ngôn ngữ sẽ chỉ làm việc trong một hệ điều hành sở hữu độc quyền, nên chúng tôi sẽ không có khả năng loại bỏ chúng tất cả”.

SEM đang tập trung hoàn toàn vào các PC được sử dụng cho việc dạy học. Nó đã và đang chuẩn bị chuyển sang GNU/Linux vài năm qua. Trong thời gian này, nó đã tạo ra các kho phần cứng PC và các khả năng thiết bị mạng máy tính khác nhau. Nó đã tìm cách và kiểm thử các lựa chọn thay thế cho tất cả các ứng dụng được sử dụng. Phòng đang làm cho sẵn sàng một sách chỉ dẫn được chi tiết hóa: http://petit-bazar.unige.ch/guide-utilisation-ubuntu.pdf. Họ cũng tổ chức các buổi huấn luyện giáo viên, tổ chức một diễn đàn trực tuyến cho các giáo viên, và sẵn sàng cho các giáo viên đưa ra các câu hỏi vào chiều thứ tư.

Dễ dàng hơn để sử dụng

Ubuntu đang chứng minh không chỉ dễ dàng hơn hơn để duy trì, mà sự chuyển đổi cũng đang nhân mạnh tới sử dụng các PC trong các trường tiểu học, Roiron nói. “Chúng tôi đã chỉ cho họ dễ sử dụng Ubuntu như thế nào, và cách mà chúng tôi có thể giúp theo vài cách, bao gồm cả tại chỗ và ở xa”.

Roiron đã liên hệ với tất cả các trường học để đưa ra sự huấn luyện và hỗ trợ. Ông đã viếng thăm tất cả các trường tiểu học, thường bằng xe đạp, và đã gặp các giáo viên để thảo luận về các nhu cầu PC của họ và lấy đi nỗi sợ hãi và nghi ngờ của họ.

Thay đổi quản lý

Giữa bàn thân các giáo viên, sự kháng cự lớn nhất là thay đổi từ một trình soạn thảo văn bản sở hữu độc quyền sang trình soạn thảo văn bản LibreOffice. Điều này đang nhấn mạnh nhiều vấn đề về tính tương hợp với các tài liệu được lưu trữ trong một sự pha trộn các định dạng điện tử sở hữu độc quyền, Roiron nói. “Chúng tôi khuyến cáo rằng các giáo viên cài đặt LibreOffice ở nhà, hoặc nếu điều đó không phải là một sự lựa chọn, hãy tạo các tệp PDF cho các tài liệu mà chúng cần in ở trường. Nhưng động thái đó chính xác là không phổ biến, thậm chí dù việc huấn luyện và hỗ trợ là sẵn sàng”. “Các giáo viên ở các trường trung học phổ thông được yêu cầu giới thiệu về phần mềm tự do, Roiron nói”. Tuy nhiên, nhiều giáo viên không có thời gian để tăng cường tri thức của họ. Có thể có ý nghĩa nếu nhiều giáo viên hơn nhận thức được về các quyền tự do đi với các phần mềm tự do nguồn mở. Các trường tiểu họ ở Geneva có 32.501 học sinh trong năm học 2012/2013, và 13.048 học sinh trong giai đoạn bắt buộc tới trường trung học phổ thông của nó.

Khó khăn

Như trong nhiều dự án lớn về CNTT-TT, Roiron nói, việc chuyển các trường trung học phổ thông Canton Geneva sang Ubuntu GNU/Linux đã trải nghiệm một số khó khăn. Một ít các giáo viên đã đánh mất các dữ liệu trong khi chuyển vì đã không tuân theo các hướng dẫn sao lưu và đã sao chép 'các biểu tượng đi nhanh tới các dữ liệu', thay vì bản thân các dữ liệu đó. Một số giáo viên từng rất sắc bén sử dụng các dịch vụ đám mây để quản lý các tệp, và đội của Service écoles-médias đã vật lộn với một loạt lớn các máy in và các thiết bị ngoại vi PC. Đối với một số trình điều khiển đã không được chuyển đầy đủ sang tiếng Pháp, và những trình khác đã hạn chế các lựa chọn sẵn sàng trên các máy in. “Chúng tôi đã có nhiều câu hỏi về tính sẵn sàng của các phông chữ, và cách để quét các ảnh và hình minh họa”.

Easier to use

Ubuntu is proving not just easier to maintain, the switch is also emphasising the use of PCs in primary schools, says Roiron. "We've showed them how easy it is to use Ubuntu, and how we can help in several ways, including on-site and remote."

Roiron contacted all schools to offer training and assistance. He visited all of primary schools, often by bike, and met with teachers to discuss their PC needs and taking away their fears and doubts.

Change management

Among the teachers themselves, the biggest resistance is to the change from a proprietary text editor to the LibreOffice text editor. This is highlighting a lot of interoperability issues with documents stored in a mix of proprietary electronic formats, Roiron says. "We recommend that teachers install LibreOffice at home, or if that is not an option, to create PDFs for those documents they need to print at school. But that move is not exactly popular, even though training and support is available."

"Teachers in the secondary schools are required to give an introduction into free software, says Roiron. "However, many teachers don't have the time to increase their knowledge. It would make sense if more teachers were aware of the freedoms that come with free and open source software."

Geneva's primary schools has 32,501 students in the 2012/2013 school year, and another 13,048 students in the compulsory stage of its secondary school cycle.

Hiccups

As in many large ICT projects, Roiron says, switching the Geneva Canton's secondary schools to Ubuntu GNU/Linux experienced a few hiccups. A few teachers lost data during the switch because they did not follow the back-up instructions and copied 'shortcuts to data', instead of the data itself. Some teachers were very keen to use cloud services to manage files, and the Service écoles-médias team wrestled with a wide variety of printers and other PC peripherals. For some the drivers were not fully translated into French, and others limited the available options on printers. "We had many questions on the availability of fonts, and how to scan photos and illustrations."

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập129
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm128
  • Hôm nay3,730
  • Tháng hiện tại317,149
  • Tổng lượt truy cập18,112,914
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây