Chính sách Truy cập Mở Quốc gia của Mỹ

Thứ tư - 19/08/2020 06:11

US National Open Access Policy

Theo: https://sparcopen.org/our-work/us-national-open-access-policy/

SPARC ủng hộ các quyền mạnh, không có cấm vận, sử dụng lại đầy đủ cho chính sách truy cập mở đối với nghiên cứu được chính quyền Liên bang Mỹ cấp vốn, bao gồm cả các bài báo, dữ liệu, và mã. Sự biện hộ của chúng tôi tập trung vào cả các nhánh hành pháp và lập pháp của chính phủ Mỹ.

Nhà Trắng hiện đang xem xét chính sách truy cập mở quốc gia. Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ - OSTP (Office of Science and Technology Policy) đã tổ chức một loạt các cuộc gặp với các bên tham gia đóng góp và cũng đã đưa ra quy trình Yêu cầu Thông tin - RFI (Request for Information) mà kết thúc vào tháng 5. SPARC đã hưởng ứng với hàng trăm tổ chức và cá nhân khác trong việc đệ trình các bình luận, đa số chúng là ủng hộ một chính sách như vậy. Bạn có thể thấy các bình luận của SPARC ở đây cùng với danh sách những người đã viết ủng hộ chính sách đó ở đây.

SPARC tán thành mạnh mẽ việc cập nhật chính sách hiện hành của nước Mỹ và loại bỏ giai đoạn chờ đợi 12 tháng không cần thiết cho công chúng để giành được truy cập tới các kết quả đầu ra nghiên cứu khoa học, bao gồm cả dữ liệu, các bài báo, và mã máy tính hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các diễn biến và thúc giục chính quyền hành động để đưa nước Mỹ đi phù hợp với sự đồng thuận toàn cầu đang nổi lên về các chính sách không có cấm vận.

Ở Quốc hội, SPARC đã tiếp tục làm việc chặt chẽ với các thành viên liên minh của cả Hạ viện và Thượng viện trong việc khai thác các cơ hội thúc đẩy nghiên cứu mở ở nước Mỹ. SPARC đã khuyến khích Ủy ban Thượng viện Mỹ về Y tế, Giáo dục, Lao động, và Hưu trí biến truy cập mở thành phần không thể thiếu của việc lên kế hoạch chuẩn bị đất nước cho các đại dịch trong tương lai.

Chúng tôi cũng đã thấy tranh luận mạnh về chính sách truy cập mở quốc gia trên Twitter ở hashtag #OaintheUSA.

Thư ủng hộ

 • SPARC, nhân danh hơn 210 thư viện học thuận và nghiên cứu trong các khu trường cao đẳng và đại học và các tổ chức có liên quan khắp nước Mỹ [link]

 • Thư từ 21 nhà khoa học và học giả giành giải thưởng Nobel [link]

 • Thư ủng hộ được gần 3.000 cá nhân các nhà khoa học, nhà xuất bản, nhà cấp vốn, nhà bảo vệ bệnh nhân, thủ thư, và các thành viên của công chúng [link]

 • Thư từ 66 tổ chức bảo vệ bệnh nhân và bệnh tật [link]

 • Hiệp hội Quốc gia các Sinh viên Nghề đã Tốt nghhieepj, nhân danh 45 chính phủ dành cho sinh viên tốt nghiệp ở các trường đại học Mỹ [link]

 • Nhóm Nghiên cứu mối Quan tâm của Công chúng - PIRG (Public Interest Research Group) Mỹ và các PIRG của Sinh viên, nhân danh hơn 83.000 công dân và 600.000 sinh viên đại học khắp đất nước [link]

 • Thư của liên minh nhân danh ALA, ACRL, ARL, ASRL, COAPI, Creative Commons, EFF, PeerJ, và SPARC [link]

 • Thư của Nhà xuất bản Truy cập Mở, nhân danh Hiệp hội Nghiên cứu trong Ủy ban Điều hành Nhân cách, Thư viện Số California, eLife, F1000, Frontiers, MIT Press, PeerJ, PLOS, Society for the Improvement of Psychological Science Executive Committee, và Ubiquity Press [link]

 • Liên minh các Cơ sở Chính sách Truy cập Mở - COAPI [link]

 • Thư từ Nhóm Làm việc về Truy cập Mở (OAWG) [Link]

SPARC sẽ đăng các thư bổ sung thêm khi chúng tôi nhận biết được về chúng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sparcopen.org với các đường liên kết tới bất kỳ thư ủng hộ nào.

Rút lại phản đối của nhà xuất bản

Vào tháng 12/2019, Hiệp hội các Nhà xuất bản Mỹ - AAP (Association of American Publishers) đã gửi thư cho chính quyền phản đối chính sách được đồn đại do các nhà xuất bản và các xã hội học thuật ký. Sau các bình luận từ nhiều thành viên cá nhân của tổ chức này, vài trong số những người ban đầu đã ký đã hủy bỏ sự ủng hộ của họ đối với bức thư của AAP. Đặc biệt,

 • Hiệp hội Máy Tính (ACM), trong thư gửi cho Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ, đã thể hiện “hối tiếc đã ký với liên minh”. Toàn văn của bức thư đó là sẵn sàng ở đây.

 • Hiệp hội Khoa học Tâm thần (APS) đã thể hiện “hối tiếc đã ký với liên minh”. Toàn văn của bức thư đó là sẵn sàng ở đây.

 • Ủy ban về Xuất bản của Hiệp hội Xã hội học Mỹ (ASA) đã biểu quyết phê chuẩn tuyên bố sau đây: “Ủy ban về Xuất bản của ASA thể hiện sự phản đối quyết định đó với việc ASA ký thư [của AAP]”. Thông tin thêm có sẵn ở đây.

Tin tức trên các phương tiện truyền thông thích hợp

 • “COVID-19 chỉ ra rằng các tạp chí khoa học cần mở ra” của Justin Fox trên Bloomberg News. 30/06/2020. Toàn văn ở đây.

 • “Nhà Trắng của Trump sẽ xé bỏ các bức tường thanh toán? Nhiều người lo chờ đợi quyết định” của Jeffrey Brainard trên Science. 21/05/2020. Toàn văn ở đây.

 • “Các nhà khoa học đang làm sáng tỏ coronavirus của Trung Quốc với tốc độ và tính mở chưa từng thấy” của Carolyn Y. Johnson trên tờ Bưu điện Washington. 24/01/2020. Toàn văn ở đây.

 • “Các nhà nghiên cứu tức giận về sự phản đối của các hiệp hội với sự dịch chuyển sang truy cập mở” của Ben Upton trên Research Professional News. 9/01/2020. Toàn văn ở đây.

 • “Tiếp cận của các Hiệp hội Khoa học ở thời điểm của sự thật” của Justin Fox trên Bloomberg News. 6/01/2020. Toàn văn ở đây.

Các tài nguyên

 • SPARC One-Pager về Chính sách Truy cập Mở Quốc gia [tải về ở đây]

 • Tài liệu về những Hiểu lầm Phổ biến của SPARC [tải về ở đây]

 • Bản đồ nhấn mạnh các quốc gia với các chính sách Truy cập Mở của các nhà cấp vốn cơ sở và quốc gia [tải về ở đây]

 • Các bình luận của SPARC trả lời cho OSTP RFI [tải về ở đây]

Danh sách các tổ chức và cá nhân ủng hộ chính sách truy cập mở mạnh của quốc gia [tải về ở đây]

SPARC supports a strong, zero embargo, full-reuse rights open access policy for US federally funded research, including articles, data, and code. Our advocacy is focused on both the executive and legislative branches of the US government.

The White House is currently considering a national open access policy. The Office of Science and Technology Policy (OSTP) has held a robust series of stakeholder meetings and also issued a Request for Information (RFI) process that closed this May. SPARC joined hundreds of other organizations and individuals in submitting comments, the majority of which were supportive of such a policy. You can find SPARC’s comments here along with a list of those who have written in support of the policy here.

SPARC strongly endorses updating current US policy and eliminating the unnecessary 12-month waiting period for the public to gain access to the outputs of scientific research, including data, articles, and the supporting computer code. We will continue to closely monitor developments and urge the administration to take action to bring the US in line with the emerging global consensus around zero-embargo policies.

In Congress, SPARC has continued to work closely with allied members of the House and Senate in exploring opportunities for advancing open research in the United States. SPARC has encouraged the US Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions to make open access an integral part of the country’s preparedness planning for future pandemics.

We’ve also seen robust conversation around a national open access policy on Twitter at the hashtag #OAintheUSA.

Letters of Support

 • SPARC, on behalf of more than 210 academic and research libraries on college and university campuses and related organizations across the United States [link]

 • Letter from 21 Nobel Prize award-winning scientists and scholars [link]

 • Letter of support signed by nearly 3,000 individual scientists, publishers, funders, patient advocates, librarians, and members of the public [link]

 • Letter from 66 national patient and disease advocacy organizations [link]

 • National Association of Graduate-Professional Students, on behalf of 45 graduate student governments at American universities [link]

 • U.S. PIRG (Public Interest Research Group) and the Student PIRGs, on behalf of more than 83,000 citizen members and 600,000 college students nationwide [link]

 • Coalition letter on behalf of ALA, ACRL, ARL, ASRL, COAPI, Creative Commons, EFF, PeerJ, and SPARC [link]

 • Open Access Publisher letter, on behalf of the Association for Research in Personality Executive Committee, California Digital Library, eLife, F1000, Frontiers, MIT Press, PeerJ, PLOS, Society for the Improvement of Psychological Science Executive Committee, and Ubiquity Press [link]

 • COAPI (the Coalition of Open Access Policy Institutions) [link]

 • Letter from OAWG (Open Access Working Group) [Link]

SPARC will post additional letters as we become aware of them. Please contact us at nick [at] sparcopen.org with links to any additional supporting letters.

Retractions of Publisher Opposition

In December 2019, the Association of American Publishers (AAP) submitted a letter to the administration opposing the rumored policy signed by a number of publishers and scholarly societies. After criticism from many individual members of these organization, some of the original signatories have since rescinded their support of AAP’s letter. Specifically,

 • The Association for Computing Machinery (ACM), in a letter addressed to the Office of Science and Technology Policy, expressed “regret having signed with the coalition.” Full text of the letter is available here.

 • The Association for Psychological Science (APS) expressed “regret signing the AAP letter as it is inconsistent with our values as a society.” Full text available here.

 • The Committee on Publications of the American Sociological Association voted to approve the following statement: “The ASA Committee on Publications expresses our opposition to the decision by the ASA to sign the [AAP] letter.” More information available here.

Relevant Media Coverage

 • “Covid-19 Shows That Scientific Journals Need to Open Up” by Justin Fox in Bloomberg News. June 30, 2020. Full text here.

 • “Will Trump White House tear down journal paywalls? Many anxiously await a decision” by Jeffrey Brainard in Science. May 21, 2020. Full text here.

 • “Scientists are unraveling the Chinese coronavirus with unprecedented speed and openness” by Carolyn Y. Johnson in the Washington Post. January 24, 2020. Full text here.

 • “Researchers angry at societies’ opposition to open-access shift” by Ben Upton in Research Professional News. January 9, 2020. Full text here.

 • “Scientific Societies Approach a Moment of Truth” by Justin Fox in Bloomberg News. January 6, 2020. Full text here.

Resources

 • SPARC One-Pager on a National Open Access Policy [download here]

 • SPARC Common Misconceptions document [download here]

 • Map highlighting countries with institutional and national funder OA polices [download here]

 • SPARC comments in response to OSTP RFI [download here]

 • List of organizations and individuals supportive of a strong, national open access policy [download here]

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập34
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm28
 • Hôm nay4,631
 • Tháng hiện tại405,562
 • Tổng lượt truy cập31,883,888
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây