Tuần lễ Truy cập Mở

Chủ nhật - 24/10/2021 06:20
Tuần lễ Truy cập Mở

Open Access Week

Theo: https://www.eifl.net/programme/open-access-programme/open-access-week

Các nhà tổ chức sẵn sàng để nói cho các sinh viên và các nhà nghiên cứu ở Tuần lễ Truy cập Mở ở Estonia. Ảnh của: Henri Kirs/Tartu Ülikool

Tuần lễ Truy cập Mở (Open Access Week) Quốc tế là tuần hành động toàn cầu, do cộng đồng dẫn dắt để mở ra truy cập tới nghiên cứu. Nó đã được SPARC và các đối tác trong cộng đồng sinh viên thiết lập từ năm 2008. Tuần lễ này là cơ hội hành động để làm cho tính mở trở thành mặc định cho nghiên cứu - để gia tăng tính trực quan của học thuật, tăng tốc nghiên cứu, và biến các đột phá thành cuộc sống tốt hơn. Sự kiện này được các cá nhân, cơ sở và tổ chức khắp trên thế giới kỷ niệm, và sự tổ chức nso được mộtban cố vấn toàn cầu dẫn dắt.

Các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, các cơ quan cấp vốn, các thư viện, và các nhóm nghiên cứu chiến lược (thank tanks) tất cả đã sử dụng Tuần lễ Truy cập Mở như một nền tảng để thảo luận về các chính sách Truy cập Mở, các hạ tầng Khoa học Mở, và hơn thế. Chương trình Truy cập Mở của EIFL là về ban cố vấn, khuyến khích các thư viện khắp mạng EIFL tham gia vào Tuần lễ Truy cập Mở, và giúp họ chuẩn bị cho sự kiện toàn cầu thú vị này. Thẻ hashtag chính thức của Tuần lễ Truy cập Mở là #OAweek.

Các sinh viên kỷ niệm Tuần lễ Truy cập Mở ở Đại học Công giáo Đông Phi ở Kenya. Ảnh của: Jane - CUEA.

Tuần lễ Truy cập Mở 2021 - Hãy tham gia

Chủ đề của Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế năm nay, sẽ được tổ chức vào các ngày 25-31/10, sẽ là “Quan trọng như thế nào chúng ta mở mang kiến thức: Xây dựng công bằng cơ cấu”. Nó có chủ ý điều chỉnh phù hợp với Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO dự kiến được thông qua, theo đó Truy cập Mở là thành phần sống còn. Được lưu thông ở dạng bản thảo sau thảo luận của các đại diện của 193 quốc gia thành viên UNESCO, Khuyến nghị khớp nối mạnh mẽ và tập trung vào tầm quan trọng của công bằng khi theo đuổi tương lai của học thuật mở mặc định.

Khoa học Mở nên ôm lấy sự đa dạng kiến thức, thực hành, tiến trình, ngôn ngữ, các kết quả đầu ra nghiên cứu và các chủ đề nghiên cứu mà hỗ trợ cho các nhu cầu và chủ nghĩa đa nguyên về nhận thức của cộng đồng khoa học như một tổng thể, các cộng đồng nghiên cứu đa dạng và các học giả, cũng như công chúng rộng lớn hơn và những người nắm giữ kiến thức vượt ra khỏi cộng đồng khoa học truyền thống, bao gồm cả những người dân bản địa và các cộng đồng địa phương, và các tác nhân của xã hội từ các quốc gia và khu vực khác nhau, một cách thích đáng.” (Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO, trang 7).

Như là khung thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên về Khoa học Mở, Khuyến nghị của UNESCO sẽ cung cấp hướng dẫn quan trọng cho các chính phủ khắp trên thế giới khi họ dịch chuyển từ cảm hứng sang triển khai các thực hành nghiên cứu mở. Chủ đề năm nay “Quan trọng như thế nào chúng ta mở mang kiến thức: Xây dựng công bằng cơ cấu” nhấn mạnh lời kêu gọi của Khuyến nghị về sự tham gia công bằng cho tất cả các nhà sản xuất và người tiêu dùng kiến thức.

Khoa học Mở nên đóng vai trò quan trọng để đảm bảo sự công bằng giữa các nhà nghiên cứu từ các quốc gia phát triển và đang phát triển, xúc tác cho việc chia sẻ công bằng và có đi có lại các đầu vào và đầu ra của khoa học và truy cập công bằng tới kiến thức khoa học cho cả các nhà sản xuất và người tiêu dùng kiến thức bất kể vị trí, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, giới tính, thu nhập, hoàn cảnh kinh tế - xã hội, giai đoạn sự nghiệp, ngành nghề, ngôn ngữ, tôn giáo, khuyết tật, sắc tộc hoặc tình trạng di cư hoặc bất kỳ lý do nào khác.” (Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO, trang 7)

Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế là thời điểm cho cộng đồng rộng lớn hơn phối hợp hành động để làm cho tính mở thành mặc định cho nghiên cứu và đảm bảo rằng sự công bằng nằm trong tâm của công việc này. Tuần lễ Truy cập Mở năm nay sẽ được tổ chức từ 25-31/10/2021; tuy nhiên, các nhà tổ chức được khuyến khích tổ chức các cuộc thảo luận và hành động xung quanh chủ đề của năm nay bất cứ khi nào phù hợp nhất trong năm và để tùy chỉnh chủ đề và các hoạt động cho ngữ cảnh địa phương của họ. Điều này là đặc biệt đúng khi các quốc gia khắp trên thế giới tiếp tục đối mặt với các mức phá hủy khác nhau vì COVID-19 và sự phá hủy ngày càng gia tăng vì biến đổi khí hậu.

Đa dạng, công bằng, và hòa nhập phải luôn được ưu tiên quanh năm và được tích hợp vào kết cấu của cộng đồng mở, từ cách hạ tầng của chúng tôi được xây dựng tới cách chúng tôi tổ chức các thảo luận cộng đồng tới các cấu trúc điều hành chúng tôi sử dụng. Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế là cơ hội quan trọng để xúc tác cho các hội thoại mới, tạo ra các kết nối khắp và giữa các cộng đồng có thể tạo thuận lợi cho sự đồng thiết kế này, và cải thiện sự tiến bộ để xây dựng nhiều hơn các nền tảng công bằng cho việc mở kiến thức ra - các thảo luận và các hành động cần phải được tiếp tục, năm này qua năm khác.

Các chi tiết cho sự khởi động toàn cầu hướng tới Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế vào ngày thứ hai, 25/10, sẽ được tuyên bố ngắn gọn và được đăng trên openaccessweek.org.

Các bản dịch của tuyên bố này ở các ngôn ngữ khác có ở http://openaccessweek.org/. Nếu bạn có quan tâm đóng góp bản dịch chủ đề năm nay hoặc toàn bộ tuyên bố theo một ngôn ngữ khác, bạn có thể thấy các hướng dẫn để làm thế ở đây. Các hình ảnh cho chủ đề của Tuần lễ Truy cập Mở năm nay có sẵn tại địa chỉ: http://www.openaccessweek.org/page/graphics.

Với tôi, truy cập mở ngụ ý cung cấp một môi trường xúc tác cho nghiên cứu để diễn ra ở bất cứ đâu trên thế giới mà không có bất kỳ rào cản nào đối với thông tin học thuật.

- Gloria Kadyamatimba, thủ thư đại học tại Đại học Công nghệ Chinhoyi

CÁC SỰ KIỆN

  1. Các quốc gia đối tác của EIFL tổ chức các hội thảo biện hộ và nâng cao nhận thức trong Tuần lễ Truy cập Mở.

  2. Tuần lễ Truy cập Mở được Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm - SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) tổ chức với sự tư vấn từ các cố vấn chương trình. Quản lý Chương trình Truy cập Mở Iryna Kuchma là thành viên của Ban Cố vấn Tuần lễ Truy cập Mở.

Organizers get ready to speak to students and researchers at Open Access Week in Estonia Photo credit: Henri Kirs/Tartu Ülikool

International Open Access Week is a global, community-driven week of action to open up access to research. It was established by SPARC and partners in the student community in 2008. The week is an opportunity to take action in making openness the default for research — to raise the visibility of scholarship, accelerate research, and turn breakthroughs into better lives. The event is celebrated by individuals, institutions and organizations across the world, and its organization is led by a global advisory committee.

Universities, colleges, research institutes, funding agencies, libraries, and think tanks have all used Open Access Week as a platform to discuss Open Access policies, Open Science infrastructures, and more. The EIFL Open Access Programme is on the advisory committee, encourages libraries across the EIFL network to take part in Open Access Week, and helps them prepare for this exciting global event. The official hashtag of OA Week is #Oaweek.

Students celebrate Open Access Week at the Catholic University of Eastern Africa in Kenya Photo credit: Jane - CUEA.


 

OA Week 2021 - GET INVOLVED

The theme for this year’s International OA Week, to be held October 25-31, will be “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity.”  It intentionally aligns with the provisionally adopted UNESCO Recommendation on Open Science, of which Open Access is a crucial component. Circulated in draft form following discussion by representatives of UNESCO’s 193 member countries, the Recommendation powerfully articulates and centers the importance of equity in pursuing a future for scholarship that is open by default.

"Open Science should embrace a diversity of knowledge, practices, workflows, languages, research outputs and research topics that support the needs and epistemic pluralism of the scientific community as a whole, diverse research communities and scholars, as well as the wider public and knowledge holders beyond the traditional scientific community, including Indigenous Peoples and local communities, and social actors from different countries and regions, as appropriate." (UNESCO Recommendation on Open Science, Page 7)

As the first global standard-setting framework on Open Science, the UNESCO Recommendation will provide an important guide for governments around the world as they move from aspiration to the implementation of open research practices. This year’s theme of “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity” highlights the Recommendation’s call for equitable participation for all producers and consumers of knowledge.

"Open Science should play a significant role in ensuring equity among researchers from developed and developing countries, enabling fair and reciprocal sharing of scientific inputs and outputs and equal access to scientific knowledge to both producers and consumers of knowledge regardless of location, nationality, race, age, gender, income, socio-economic circumstances, career stage, discipline, language, religion, disability, ethnicity or migratory status or any other grounds." (UNESCO Recommendation on Open Science, Page 7)

International Open Access Week is a time for the wider community to coordinate in taking action to make openness the default for research and to ensure that equity is at the center of this work. This year's Open Access Week will be held from October 25th through the 31st; however, organizers are encouraged to host discussions and take action around this year’s theme whenever is most suitable during the year and to adapt the theme and activities to their local context. This is especially true as countries around the world continue to face varying levels of disruption due to COVID-19 and increasing disruption due to climate change.

Diversity, equity, and inclusion must be consistently prioritized year-round and integrated into the fabric of the open community, from how our infrastructure is built to how we organize community discussions to the governance structures we use. International Open Access Week is an important opportunity to catalyze new conversations, create connections across and between communities that can facilitate this co-design, and advance progress to build more equitable foundations for opening knowledge—discussions and actions that need to be continued, year in and year out.

Details for a global kickoff to International Open Access Week on Monday, October 25th, will be announced shortly and posted at openaccessweek.org.

Translations of this announcement in other languages can be found at openaccessweek.org. If you are interested in contributing a translation of this year's theme or the full announcement in another language, you can find instructions for doing so here. Graphics for this year’s Open Access Week theme are available at http://www.openaccessweek.org/page/graphics

For me, open access means providing an enabling environment for research to take place anywhere in the world without any barriers to scholarly information.

- Gloria Kadyamatimba, University Librarian at Chinhoyi University of Technology


 

FACTS

1. EIFL partner countries host advocacy and awareness-raising workshops during Open Access Week.

2. Open Access Week is organized by the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) with advice from programme advisors. Open Access Programme Manager Iryna Kuchma is a member of the OA Week Advisory Committee.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay1,498
  • Tháng hiện tại739,273
  • Tổng lượt truy cập32,968,658
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây