Tuyên bố của các Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ G7 về COVID-19

Thứ ba - 07/07/2020 06:15

G7 Science and Technology Ministers’ Declaration on COVID-19

May 28, 2020

Theo: https://www.state.gov/g7-science-and-technology-ministers-declaration-on-covid-19/

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/05/2020

Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science

Tầm nhìn chia sẻ về Khoa học và Công nghệ trong Ứng cứu với đại dịch, bảo vệ sức khỏe con người, và thúc đẩy phục hồi xã hội và kinh tế

Thừa nhận tác động mà đại dịch COVID-19 đã có lên sức khỏe, phúc lợi và sinh kế của mọi người;

Thừa nhận Tuyên bố của các lãnh đạo G7 về COVID-19 thể hiện nhu cầu về tiếp cận quốc tế được phối hợp mạnh mẽ, dựa vào khoa học và bằng chứng, nhất quán với các giá trị dân chủ của chúng ta, bao gồm việc khuyến khích hợp tác trong khoa học, nghiên cứu, và công nghệ và sử dụng sức mạnh của các doanh nghiệp tư nhân

Thừa nhận Tuyên bố Ứng cứu COVID-19 của các Bộ trưởng Số G-20 nhấn mạnh vai trò quan trọng của các công nghệ tiên tiến trong đấu tranh chống đại dịch và các khủng hoảng khác;

Thừa nhận vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ (S&T) trong đấu tranh chống lại COVID-19, trong ngăn chặn các đại dịch toàn cầu trong tương lai, và phục hồi xã hội và kinh tế và sức mạnh trong tương lai của G7 và các quốc gia khác;

Thừa nhận rằng tác động của đại dịch là khác nhau với các quốc gia, khu vực, và các nhóm nhân chủng học;

Tìm kiếm để huy động tổng lực của các chính phủ của chúng ta để hỗ trợ cho hợp tác quốc tế về S&T để cấp bách giải quyết các thách thức toàn cầu đó theo cách thức bền vững và bao hàm toàn diện;

Thừa nhận các sáng kiến quốc tế được triển khai từ khi bùng phát COVID-19 của các quốc gia G7 để tiếp tục phát triển tập thể và triển khai rộng các dự báo, chữa trị và vắc xin chống lại coronavirus;

Thừa nhận tiềm năng của ngoại giao khoa học, đặc biệt tầm quan trọng của khoa học và nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như ra chính sách dựa vào bằng chứng;

Mong muốn thúc đẩy đầy đủ S&T để phát triển các biện pháp hiệu quả đấu tranh chống đại dịch hiện hành và dự báo, ngăn ngừa và giảm nhẹ bùng phát trong tương lai, và đặt ra lộ trình mở lại kinh tế toàn cầu và phục hồi mạnh mẽ hơn;

Nhằm điều phối nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu đáp lại đại dịch đang diễn ra, chào truy cập tới các hạ tầng và dữ liệu nghiên cứu tiên tiến nhất, và giảm thiểu các rào cản tới cộng tác trong khi bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ;

Hiểu được tầm quan trọng đặc biệt của việc thu thập và cung cấp truy cập công khai tới các dữ liệu được thẩm định có liên quan tới đại dịch trong khi vẫn duy trì an toàn và tính riêng tư của dữ liệu phù hợp với các luật và quy định thích hợp và duy trì lòng tin của công dân trong sử dụng dữ liệu của họ;

Hiểu được rằng sự nối lại an toàn hoạt động kinh tế toàn cầu dựa nhiều vào R&D hợp tác để phát triển, chế tạo, và triển khai chống COVID-19 hiệu quả và an toàn các dự báo, cách chữa trị, can thiệp y tế, vắc xin, và trang thiết bị bảo vệ cá nhân;

Truyền đạt nhu cầu cho các nhà nghiên cứu khắp trên thế giới để có sự truy cập đúng lúc tới các tài nguyên thí nghiệm và tính toán tiên tiến và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cần thiết để giải quyết các vấn đề thách thức nhất đối với khoa học của thế giới, bao gồm dịch tễ học, mô hình hóa tế bào, phân tử, phân tích, tin sinh, nghiên cứu các kết quả đầu ra y tế, và hiểu được sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm;

Thừa nhận tầm quan trọng của hạ tầng số an toàn và phục hồi được, bao gồm hỗ trợ học tập và làm việc từ xa, các hệ thống y tế, các dịch vụ chăm sóc ảo và y tế từ xa, và các chương trình việc làm nâng cao kỹ năng và giáo dục lại kỹ năng;

Thừa nhận tầm quan trọng của những đóng góp của nhiều bên tham gia đóng góp và vai trò mà các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các công ty khởi nghiệp có thể đóng trong việc mang những ý tưởng và công nghệ mới tới công chúng;

Tìm cách nhấn mạnh sự lãnh đạo độc nhất vô nhị mà các quốc gia G7 đóng góp trong các nỗ lực quốc tế chính phủ và phi chính phủ đang diễn ra, bao gồm việc thừa nhận các nhu cầu của những người bị tổn thương nhất thế giới; và,

Thừa nhận tầm quan trọng của các giá trị được chia sẻ, bao gồm quyền tự do tìm hiểu, cạnh tranh dựa vào giá trị, tính mở, minh bạch, và có đi có lại, cũng như bảo vệ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, tính riêng tư, và các giá trị dân chủ trong hợp tác quốc tế;

Các Bộ trường Khoa học và Công nghệ G7 có ý định làm việc tập thể, với các Bộ trưởng thích hợp để:

Cải thiện hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu COVID-19 được chia sẻ, như nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, y tế cộng đồng, và các nghiên cứu lâm sàng. Xây dựng dựa vào các cơ chế hiện hành để tiếp tục các ưu tiên, bao gồm việc nhận diện các trường hợp COVID-19 và hiểu sự lan truyền của virus trong khi bảo vệ tính riêng tư và dữ liệu cá nhân; phát triển các dự báo nhanh và chính xác để tăng tốc kiểm thử các công nghệ mới; khám phá, chế tạo, và triển khai các phương pháp chữa trị và vắc xin an toàn và hiệu quả; và triển khai mô hình hóa đổi mới sáng tạo, quản lý hệ thống y tế phù hợp và bao hàm toàn diện, và các phân tích dự báo trước để hỗ trợ ngăn chặn các đại dịch trong tương lai.

Làm cho các kết quả, dữ liệu, và thông tin nghiên cứu có liên quan và dịch tễ học COVID-19 được các chính phủ tài trợ thành truy cập được tới công chúng trong các định dạng máy đọc được, ở mức độ lớn nhất có thể, phù hợp với các luật và quy định thích hợp, bao gồm các luật sở hữu trí tuệ và tính riêng tư. Nhận diện các kết quả nghiên cứu, dữ liệu, và thông tin quan trọng để giải quyết đáp lại đại dịch COVID-19 và ngăn chặn các đại dịch tiềm tàng trong tương lai, trong nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu, quan tâm lâm sàng, y tế cộng đồng, và truyền thông công chúng. Xác định các khoảng trống dữ liệu hiện hành, vô danh hóa các dữ liệu tìm thấy được, truy cập được, tương hợp được, và sử dụng lại được, và thừa nhận tầm quan trọng của khoa học mở, nó làm gia tăng khả năng tiếp cận công khai tới các kết quả và dữ liệu nghiên cứu. Trao đổi các kinh nghiệm và các bài học học được tốt nhất về sử dụng có đạo đức và minh bạch dữ liệu trong đáp trả COVID-19 và hơn thế. Chia sẻ các công cụ và phương pháp sử dụng có trách nhiệm dữ liệu, và sử dụng dữ liệu minh bạch hơn, có sự tham gia, và có trách nhiệm, thừa nhận các sáng kiến hiện hành, bao gồm cả trong các kho.

Tăng cường sử dụng điện toán hiệu năng cao để đáp lại COVID-19. Làm cho các tài nguyên điện toán hiệu năng cao quốc gia thành sẵn sàng, một cách phù hợp, cho các cộng đồng nghiên cứu nội địa để nghiên cứu về COVID-19 và đại dịch, trong khi vẫn bảo vệ sở hữu trí tuệ. Cải thiện sự hợp tác giữa các đối tác và các sáng kiến đang có của G7, như Nhóm Điện toán Hiệu năng Cao COVID-19, Đối tác vì Điện toán Tiên tiến ở châu Âu, và Hạ tầng Điện toán Hiệu năng Cao ở Nhật Bản.

Khởi xướng Đối tác Toàn cầu về AI, được hình dung theo nhiệm kỳ chủ tịch G7 năm 2018 và 2019 của Canada và Pháp, để cải thiện sự hợp tác nhiều bên tham gia đóng góp trong thúc đẩy AI phản ánh các giá trị dân chủ được chia sẻ của chúng ta và giải quyết các thách thức toàn cầu được chia sẻ, với trọng tâm ban đầu bao gồm việc đáp lại với và phục hồi từ COVID-19. Cam kết phát triển và sử dụng AI có trách nhiệm và hướng vào con người theo cách thức nhất quán với các quyền con người, các quyền tự do cơ bản, và các giá trị dân chủ được chia sẻ của chúng ta.

Trao đổi các thực hành tốt nhất để thúc đẩy khả năng kết nối băng thông rộng; tối thiểu hóa các đổ vỡ về lực lượng lao động, hỗ trợ học tập và làm việc từ xa; xúc tác cho truy cập tới các hệ thống y tế thông minh, chăm sóc ảo, và các dịch vụ y tế từ xa; thúc đẩy các chương trình việc làm nâng cao kỹ năng và giáo dục lại kỹ năng để chuẩn bị nhân lực cho tương lai; và hỗ trợ phục hồi xã hội và kinh tế toàn cầu, theo cách thức bao hàm toàn diện trong khi vẫn thúc đẩy bảo vệ, tính riêng tư, và an toàn dữ liệu.

A Shared Vision for Science and Technology in Responding to the Pandemic, Protecting Human Health, and Promoting Social and Economic Recovery

Recognizing the impact that the COVID-19 pandemic has had on people’s health, well-being, and livelihoods;

Recognizing the G7 Leaders’ Statement on COVID-19 expressing the need for a strongly coordinated international approach, based on science and evidence, consistent with our democratic values, including encouraging science, research, and technology cooperation and utilizing the strengths of private enterprise;

Recognizing the COVID-19 Response Statement of the G-20 Digital Ministers highlighting the important role of advanced technologies for fighting pandemics and other crises;

Recognizing the crucial role of science and technology (S&T) in the fight against COVID-19, in the prevention of future global pandemics, and the social and economic recovery and future strength of the G7 and other nations;

Recognizing that the impacts of the pandemic are different across countries, regions, and demographic groups;

Seeking to marshal the full power of our governments to support international S&T cooperation to urgently address these global challenges in a sustainable and inclusive manner;

Recognising the international initiatives undertaken since the COVID-19 outbreak by the G7 countries to further the collaborative development and broad deployment of diagnostics, treatments and vaccines against the coronavirus;

Acknowledging the potential of science diplomacy, in particular the importance of science and research for advancing innovation as well as evidence-based policy-making;

Desiring to fully harness S&T to develop effective measures to combat the current pandemic and to predict, prevent, and mitigate future outbreaks, and chart a path to reopening the global economy and recovering stronger;

Aiming to coordinate global research and development (R&D) responses to the ongoing pandemic, offering access to the most advanced research infrastructures and data, and minimizing barriers to collaboration while protecting intellectual property rights;

Understanding the particular importance of collecting and providing public access to validated pandemic-related data while maintaining data security and privacy in accordance with relevant laws and regulations and maintaining citizens’ trust in the use of their data;

Understanding that safe resumption of global economic activity relies upon highly collaborative R&D to develop, manufacture, and deploy effective and safe COVID-19 diagnostics, therapeutics, healthcare interventions, vaccines, and personal protective equipment;

Communicating the need for researchers around the world to have timely access to the advanced experimental and computing resources and artificial intelligence (AI) tools necessary to solve the world’s most challenging scientific problems, including epidemiological, cellular, and molecular modeling; analysis; bioinformatics; health outcomes research; and understanding the spread of communicable diseases;

Recognizing the importance of secure and resilient digital infrastructure, including support for remote learning and working, health systems, virtual care and telehealth services, and job upskilling and reskilling programs;

Recognizing the importance of multistakeholder contributions and the role that innovative businesses and start-ups can play in bringing new ideas and technologies to the public;

Seeking to emphasize the unique leadership that G7 countries contribute amid ongoing governmental and non-governmental international efforts, including recognizing the needs of the world’s most vulnerable people; and,

Recognizing the importance of shared values, including freedom of inquiry, merit-based competition, openness, transparency, and reciprocity, as well as the protection of human rights and fundamental freedoms, privacy, and democratic values in international cooperation;

The G7 Science and Technology Ministers intend to work collaboratively, with other relevant Ministers to:

Enhance cooperation on shared COVID-19 research priority areas, such as basic and applied research, public health, and clinical studies. Build on existing mechanisms to further priorities, including identifying COVID-19 cases and understanding virus spread while protecting privacy and personal data; developing rapid and accurate diagnostics to speed new testing technologies; discovering, manufacturing, and deploying safe and effective therapies and vaccines; and implementing innovative modeling, adequate and inclusive health system management, and predictive analytics to assist with preventing future pandemics.

Make government-sponsored COVID-19 epidemiological and related research results, data, and information accessible to the public in machine-readable formats, to the greatest extent possible, in accordance with relevant laws and regulations, including privacy and intellectual property laws. Identify research results, data, and information crucial to addressing the current COVID-19 pandemic response and to preventing potential future pandemics, in an effort to advance research, clinical care, public health, and public communication. Identify current data gaps, make anonymized data findable, accessible, interoperable, and reusable, and recognize the importance of open science, which increases public accessibility to research results and data. Exchange best practices and lessons learned on the ethical and transparent use of data in the COVID-19 response and beyond. Share tools and methods for responsible use of data, and for more transparent, participatory, and accountable use of data, recognizing ongoing initiatives, including on repositories.

Strengthen the use of high-performance computing for COVID-19 response. Make national high-performance computing resources available, as appropriate, to domestic research communities for COVID-19 and pandemic research, while safeguarding intellectual property. Enhance cooperation between G7 partners and ongoing initiatives, such as the COVID-19 High Performance Computing Consortium, the Partnership for Advanced Computing in Europe, and the High Performance Computing Infrastructure in Japan.

Launch the Global Partnership on AI, envisioned under the 2018 and 2019 G7 Presidencies of Canada and France, to enhance multi-stakeholder cooperation in the advancement of AI that reflects our shared democratic values and addresses shared global challenges, with an initial focus that includes responding to and recovering from COVID-19. Commit to the responsible and human-centric development and use of AI in a manner consistent with human rights, fundamental freedoms, and our shared democratic values.

Exchange best practices to advance broadband connectivity; minimize workforce disruptions, support distance learning and working; enable access to smart health systems, virtual care, and telehealth services; promote job upskilling and reskilling programs to prepare the workforce of the future; and support global social and economic recovery, in an inclusive manner while promoting data protection, privacy, and security.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay4,824
  • Tháng hiện tại405,755
  • Tổng lượt truy cập31,884,081
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây