Thời khắc hành động về TPP là bây giờ: Tụ tập chống lại TPP ở Washington D.C. từ 14-18/11

Thứ năm - 12/11/2015 05:49

Time to act on TPP is now: Rallies against TPP in Washington D.C. November 14-18

by Donald Robertson — Published on Nov 09, 2015 04:18 PM

Theo: https://www.fsf.org/blogs/licensing/time-to-act-on-tpp-is-now-rallies-against-tpp-in-washington-d-c-november-14-18

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/11/2015

 

Xem thêm: TPP, ACTA, bằng sáng chế phần mềm và hơn thế nữa.

 

Với sự tán thành đạt được trong TPP, chỉ có rất ít thời gian còn lại để dừng nó.

 

Quỹ Phần mềm Tự do - FSF (Free Software Foundation) đã và đang cảnh báo những người sử dụng về những mối nguy hiểm của hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương - TPP (Trans-Pacific Partnership) nhiều năm qua tới nay. TPP là một hiệp định được thương thảo trong bí mật, trên danh nghĩa để khuyến khích thương mại, vâng toàn bộ các chương của nó được dành cho việc triển khai các hạn chế và các quy định về điện toán và Internet. Vào tháng 4/2015, một bản thảo bị rò rỉ của hiệp định đã tiết lộ một đống các vấn đề. Từ những mở rộng thời hạn bản quyền, các điều khoản lộn xộn khó hiểu về các bằng sáng chế phần mềm, và việc lan rộng các khía cạnh tồi tệ nhất của các điều khoản Quản lý các Hạn chế Số - DRM (Digital Restrictions Managment) của Luật Bản quyền Thiên niên Kỷ - DCMA ( Digital Millennium Copyright Act) vượt ra khỏi nước Mỹ, các cuộc thương thảo của TPP đã và đang là một cuộc tấn công vào sự tự do của người sử dụng. Ở nước Mỹ khi đó, đã có cuộc chiến để làm dừng Quyền Thúc đẩy Thương mại (Trade Promotion Authority), điều có thể đặt lối kiểu tàu nhanh (fast track) cho TPP ở Mỹ một khi sự tán thành đã đạt được. Chúng ta không may đã thua trận chiến đó, và tháng trước những thương thảo TPP đã kết thúc. Vào ngày 05/11, văn bản bí mật của TPP cuối cùng đã chính thức được phát hành co công chúng. Vì Quyền Thúc đẩy Thương mại, thời gian chúng ta còn lại để dừng TPP ở nước Mỹ là cực kỳ ít. Đối với những người cư trú ở Mỹ, chỉ còn lại 90 ngày trước khi hiệp định thương mại này khóa trói những người sử dụng có thể hàng thập kỷ. Đối với những người sử dụng ở các quốc gia thành viên khác của TPP, khung thời gian cũng không tốt hơn nhiều. Cuộc chiến đang diễn ra và thời gian để hành động là bây giờ.

 

Một tiết lộ lớn từ xuất bản cuối cùng từng là sự bổ sung của chương về Thương mại Điện tử, nó còn chưa bị rò rỉ trước đó. Chương đó gồm các điều khoản tương tự như các điều khoản được thấy trong Hiệp định Thương mại trong các Dịch vụ - TISA (Trade in Services Agreement) mà chúng tôi đã viết về nó trước đó. TPP yêu cầu rằng “Không Bên nào sẽ yêu cầu chuyển giao, hoặc truy cập tới, mã nguồn của phần mềm được một người của Bên khác sở hữu, như một điều kiện để nhập khẩu, phân phối, bán hoặc sử dụng các phần mềm như vậy, hoặc các sản phẩm chứa các phần mềm như vậy, trong lãnh thổ của mình”. Trong khi mua sắm của chính phủ được miễn trừ khỏi quy định theo TPP (“Chương này sẽ không áp dụng cho ... mua sắm của chính phủ”), thì nó có thể vẫn ngụ ý rằng các quốc gia thành viên có thể không phê chuẩn luật yêu cầu rằng các thiết bị của người tiêu dùng được nhập khẩu đi với mã nguồn. Quy định đó có thể không ảnh hưởng tới phần mềm được cấp phép tự do, như phần mềm theo GPL, vì điều đó đi rồi với các điều kiện của riêng nó, đảm bảo cho những người sử dụng nhận được mã nguồn. Những giấy phép như vậy trao sự cho phép từ người nắm giữ bản quyền đối với tác phẩm, những người không phải là một “Bên” của TPP. Nhưng thậm chí nếu quy định đó có hạn chế, thì nó rõ ràng là một cuộc tấn công vào việc chia sẻ phần mềm và các chính sách của chính phủ để khuyến khích điều đó. Đây còn là một lý do khác giải thích vì sao chúng ta phải dừng TPP.

 

Không may, như ngôn từ tương tự được thấy trong TISA chỉ ra, thậm chí nếu chúng ta thành công trong việc dừng TPP, thì các hiệp định thương mại quốc tế khác nằm trong sự chờ đợi có thể mở rộng các vấn đề đó ra khắp thế giới cũng như sản xuất nhiều vấn đề của riêng chúng. Hàng tá các quốc gia khắp trên thế giới đang gài bẫy lẫn nhau trong các hiệp định đe dọa sự tự do cơ bản của người sử dụng . Nếu bạn sống trong một quốc gia mà không phải là thành viên của TPP, bây giờ không phải là thời điểm để tự mãn. Sự phê chuẩn TPP trong ngắn hạn có thể phủ bóng lên các hiệp định đang đe dọa cá nhân bạn theo cách này, nhưng bây giờ là thời điểm tuyệt vời để cũng soi rọi ánh sáng vào chúng.

 

TPP, và cuộc chiến đang diễn ra chống lại tất cả các hiệp định “thương mại” quốc tế mà đe dọa các quyền tự do, là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà những người sử dụng đối mặt ngày nay. Công việc chúng ta đã làm qua nhiều năm chống lại DRM và các bằng sáng chế phần mềm sẽ bị tụt lùi nếu chúng ta không dừng được các hiệp định đó khỏi việc được thông qua. Nhưng chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến này. Các tổ chức trên khắp thế giới đang tập hợp vì lý do để dừng TPP và các hiệp định giống như thế. Bước đầu tiên bây giờ là một loạt các cuộc tập hợp diễn ra ở Washington D.C. từ 14-18/11. Qũy Biên giới Điện tử sẽ tổ chức 2 ngày hành động.

 • Vào ngày thứ hai, 16/11, lúc 4h30 chiều giờ EST họ sẽ tổ chức một cuộc tuần hành và tụ tập để dừng TPP ở Phòng Thương mại, 1615 H St NW, Washington, D.C. 20062.

 • Vào ngày thứ ba, 17/11 lúc 5 giờ chiều giờ EST họ sẽ tổ chức một buổi lễ hackathon để phát triển các công cụ và các tư liệu đấu tranh chống TPP và tất cả các hiệp định thương mại quốc tế nằm ở trung tâm tại Nhà thờ First Trinity Lutheran, 4th và E Sts., NW, Washington D.C, 20001 và trên khắp thế giới thông qua IRC.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể ra nhập với các bạn bè của chúng tôi ở EFF hôm 16/11 ở Washington D.C., và hôm 17/11 ở Washington D.C. và trên khắp thế giới. Cuộc tuần hành nhiều ngày này chỉ là sự khởi đầu của các bước mà chúng tôi cần tiến hành để dừng TPP. Đây là những gì bạn cần làm:

 • Nếu bạn nằm ở gần Washington D.C. hoặc có thể tới được đó, hãy tham gia cuộc tập hợp để dừng TPP hôm 16/11.

 • Hãy tham gia cuộc thi hackathon bất kể bạn ở đâu trên thế giới.

 • Nếu bạn là một phần của môi trường hackerspace, hãy tạo ra một sự kiện ở địa phương để tham gia vào hackathon và đưa các chi tiết lên Libreplanet.

 • Hãy nói cho các bạn của bạn về các cuộc tập hợp sắp tới và để họ tham gia vào.

 • Hãy để các bạn của bạn ký là Người ủng hộ Phần mềm Tự do (Free Software Supporter) để được cập nhật về các hành động mới nhất.

 • Hãy ủng hộ công việc của chúng tôi chống lại TPP bằng việc quyên góp cho FSF.

 

With accord reached on TPP, there is only a limited window left to stop it.

The FSF has been warning users of the dangers of the Trans-Pacific Partnership (TPP) for many years now. The TPP is an agreement negotiated in secret nominally for the promotion of trade, yet entire chapters of it are dedicated to implementing restrictions and regulations on computing and the Internet. In April of 2015, a leaked draft of the agreement revealed a whole host of problems. From extensions to the term of copyright, confusing provisions on software patents, and spreading the worst aspects of the Digital Millennium Copyright Act's (DMCA) Digital Restrictions Managment (DRM) provisions beyond the United States, the TPP negotiations were and are an attack on user freedom. In the U.S. at that time, the battle was to stop Trade Promotion Authority, which would fast-track passage of TPP in the U.S. once an accord was reached. We unfortunately lost that battle, and last month the TPP negotiations ended. On November 5th, the secret text of TPP was finally officially released to the public. Because of Trade Promotion Authority, the time we have left to stop TPP in the U.S. is extremely limited. For U.S. residents, there are only 90 days left before this trade agreement locks users in for possibly decades. For users in other TPP member countries, the time frame is not much better. The war wages on and the time to act is now.

One big reveal from the final publication was the addition of the Electronic Commerce chapter, which was not previously leaked. The chapter contains provisions similar to those found in the Trade in Services Agreement (TISA) that we wrote about previously. TPP requires that "No Party shall require the transfer of, or access to, source code of software owned by a person of another Party, as a condition for the import, distribution, sale or use of such software, or of products containing such software, in its territory." While government procurement is exempted from this rule under TPP ("This Chapter shall not apply to ... government procurement"), it would still mean that member countries could not pass a law requiring that imported consumer devices come with source code. The regulation would not affect freely licensed software, such as software under the GPL, that already comes with its own conditions ensuring users receive source code. Such licenses are grants of permission from the copyright holders on the work, who are not a "Party" to TPP. But even if the rule is limited, it is clearly an attack on the sharing of software and government policies to encourage it. This is yet another reason why we must stop TPP.

Unfortunately, as the similar language found in TISA shows, even if we are successful in stopping TPP, other international trade agreements lie in wait that would extend these problems all around the world as well as produce many of their own. Dozens of countries around the world are ensnaring each other in agreements that threaten user's fundamental liberty. If you live in a country that is not a member of TPP, now is not the time for complacency. The short track to TPP approval may be overshadowing the agreements that are threatening you personally further down the line, but now is the perfect time to shine a light on them as well.

TPP, and the ongoing fight against all international "trade" agreements that threaten freedom, is one of the most urgent issues facing users today. The work we have done over the years against DRM and software patents will be set back if we do not stop these agreements from coming to pass. But we are not alone in this fight. Organizations all around the world are rallying to the cause to stop TPP and agreements like it. The first step for now are a series of rallies taking place in Washington D.C. from November 14th to the 18th. The Electronic Frontier Foundation will be hosting two days of action.

 • On Monday, November 16th at 4:30pm EST they will host a march and rally to stop TPP at Chamber of Commerce, 1615 H St NW, Washington, D.C. 20062.

 • On Tuesday, November 17th at 5pm EST they will host a hackathon to develop tools and materials to fight TPP and all international trade agreements centrally located at First Trinity Lutheran Church, 4th and E Sts., NW, Washington D.C. 20001 and around the world via irc.

We hope that you can join our friends at EFF on November 16th in the Washington D.C., and on November 17th in Washington D.C. and around the world. This multi-day rally is just the start of the steps we need to take to stop TPP. Here's what you need to do:

 • If you are located near Washington D.C. or can travel, join the rally to stop TPP on November 16th.

 • Join in on the hackathon wherever you are in the world.

 • If you are part of a hackerspace, create a local event to participate in the hackathon and post the details on Libreplanet.

 • Tell your friends about the upcoming rallies and get them to participate.

 • Get your friends to sign up for the Free Software Supporter. to keep up to date on the latest actions.

 • Support our work against TPP by making a donation to the FSF.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay8,207
 • Tháng hiện tại133,576
 • Tổng lượt truy cập18,894,383
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây