Tận dụng tài nguyên giáo dục mở để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của sinh viên với các đồng USD cứu trợ COVID

Thứ hai - 31/01/2022 05:58

Leveraging OER to Meet Student Basic Needs with COVID Relief Dollars

Thursday, January 20, 2022, By Katie Steen

Theo: https://sparcopen.org/news/2022/leveraging-oer-to-meet-student-basic-needs-with-covid-relief-dollars/

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/01/2022

Vì đại dịch COVID-19 đặt ra sức ép bổ sung lên các sinh viên các trường đại học, nhiều thư viện và cơ sở của họ đã tận dụng Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) để giải quyết sự đứt gẫy bất thình lình trong các môi trường học tập khắp đất nước. TNGDM là các tư liệu học tập được thiết kế để linh hoạt, tùy chỉnh được, và luôn tự do không mất tiền cho sinh viên.

Trong hướng dẫn mới về cấp vốn trợ cấp COVID của Liên bang do Bộ Giáo dục Mỹ ban hành, việc tận dụng TNGDM để mở rộng truy cập tới các sách giáo khoa tự do không mất tiền, chất lượng cao được trích dẫn rõ ràng như một chiến lược để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của sinh viên đại học. Bộ đặc biệt trỏ tới TNGDM như một ví dụ về chiến lược tác động cao có thể xây dựng năng lực dài hạn để đảm bảo các sinh viên có các công cụ họ cần để thành công trong việc điều hướng các thách thức do đại dịch gây ra.

Từ các nhóm khắp các tiểu ban tới các trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật, nhiều cơ sở đã sử dụng rồi tiền cứu trợ COVID của Liên bang cho các chương trình TNGDM thành công. Hướng dẫn mới của Liên bang áp dụng cho Vốn Trợ cấp Khẩn cấp cho Giáo dục Đại học - HEERF (Higher Education Emergency Relief Fund), nó đã phân bổ 76,2 tỷ USD cho các trường đại học và cao đẳng từ 2020. Các dự án TNGDM khác đã tận dụng các vốn trợ cấp COVID từ Quỹ Trợ cấp Giáo dục Khẩn cấp của Thống đốc – GEER (Governor’s Emergency Education Relief Fund) và các quỹ do các cơ quan lập pháp của bang phân bổ.

Khi hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục mở ra cánh cửa cho nhiều cơ sở hơn ở nước Mỹ để sử dụng các vốn HEERF còn lại của họ cho TNGDM vào mùa xuân năm nay, bên dưới là vài ví dụ về các dự án được cấp vốn trợ cấp COVID thành công tận dụng rồi TNGDM để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của sinh viên.

Áp dụng TNGDM cho các khóa học hiện hành

Tại trường Cao đẳng Cộng đồng Reedley ở California, tiền từ HEERF đã được sử dụng để cấp cho “các phần thưởng xoay vòng” của các khoa để hỗ trợ cho các dự án thay thế các sách giáo khoa đắt tiền bằng TNGDM. Phần thưởng đó bao trùm thời gian của giảng viên để áp dụng, tùy chỉnh, hoặc tạo lập TNGDM mới. Chúng dự kiến sẽ tác động tới 3.000 sinh viên và tiết kiệm 77.000 USD mỗi năm cho họ. Reedley là một trong vài trường Cao đẳng Cộng đồng của California tận dụng vốn cấp trợ cấp COVID để thúc đẩy các sáng kiến TNGDM của họ. Các trường khác gồm Cao đẳng Cộng đồng Chabot, Cao đẳng Contra Costa, Cao đẳng Diablo Valley, và Cao đẳng Thành phố Fresno.

Tạo lập TNGDM mới

Cao đẳng Kỹ thuật Chippewa Valley ở Eau Claire, Wisconsin đã sử dụng vốn cấp từ HEERF để mở rộng dự án trợ cấp Thí điểm Sách giáo khoa Mở hiện hành do Bộ Giáo dục cấp tiền. Vốn cấp từ HEERF đang xây dựng một sách giáo khoa mới là TNGDM về điều dưỡng này dự kiến tiết kiệm cho sinh viên trong trường cao đẳng này hơn 38.000 USD mỗi năm với tiềm năng tiếp kiệm cho các sinh viên cao đẳng khắp Wisconsin tới 650.000 USD một năm. Sách giáo khoa điều dưỡng này có thể được chia sẻ mở và được sử dụng, tác động của nó lên các sinh viên cao đẳng khắp đất nước được kỳ vọng thậm chí còn lớn hơn. Ví dụ này đã được Bộ Giáo dục nhấn mạnh.

Hệ thống Đại học Bắc Carolina đã tận dụng tiền cứu trợ COVID từ các cơ quan lập pháp bang của họ để hỗ trợ cho các chuyên gia TNGDM khắp 7 khu trường của nó để tạo lập Bộ sưu tập Triển khai TNGDM cho các giảng viên, những người chỉ dẫn, và các thủ thư. Dự án này đã đầu tư 231.000 USD để tạo ra 13 bộ sưu tập khóa học TNGDM khắp 6 môn học là tự do không mất tiền cho bất kỳ ai sử dụng. Nỗ lực này được mô tả trong bài trình chiếu ở hội nghị năm 2020 Xây dựng chiếc Ô tô Tác động Cao khi Chúng ta Chạy đua nó: Phát triển Bộ sưu tập TNGDM đa môn học, phạm vi rộng.

Tận dụng các sáng kiến rộng khắp bang

Nhóm Thư viện Hàn lâm Pennsylvania đã nhận được 500.000 USD vốn cấp từ GEER để quản lý chương trình trợ cấp PA Goal. Mục tiêu của chương trình này là để gia tăng áp dụng TNGDM và các lựa chọn thay thế sách giáo khoa chi phí bằng 0 khác khắp dải rộng lớn các cơ sở của Pennsylvania, với trọng tâm đặc biệt nhằm vào việc hỗ trợ các cơ sở chưa được phục vụ đúng mức hoặc chưa được cấp tiền đúng mức, bao gồm các trường cao đẳng cộng đồng, ở nông thôn, được nhà nước cấp vốn. Vòng cấp vốn đầu tiên đã được trao cho 30 dự án khắp 23 cơ sở.

Open Oregon đang sử dụng vốn cấp từ GEER để gia tăng các tư liệu khóa học kham được cho các sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng và các trường đại học công lập. Vốn cấp đó đang được sử dụng để thuê nhân sự mới rộng khắp bang để giám sát thiết kế chỉ dẫn cho các khóa học TNGDM và cung cấp phát triển nghề nghiệp cho các giảng viên và cán bộ. Nó cũng đang hỗ trợ cho các hoạt động tập trung vào sự công bằng trong TNGDM, bao gồm việc dịch các tư liệu được cấp phép mở sang nhiều ngôn ngữ hơn và phát triển các tư liệu đặc thù chủ đề qua lăng kính về sự công bằng.

Nhiều bang khác đã thừa nhận TNGDM như là việc sử dụng chiến lược vốn cấp từ GEER để mở rộng quy mô các dự án hiện có hoặc tạo lập các dự án mới. Idaho đã đầu tư 1 triệu USD để khởi xướng Dự án cấp bằng Z (Project Z-degree) nhằm biến đổi các khóa học sang TNGDM ở 4 trường cao đẳng cộng đồng của bang. Ở Lowa, các cơ sở khắp bang đã tận dụng nhiều hơn nửa triệu USD để mở rộng áp dụng TNGDM qua các chương trình mới và hiện có. Ngoài ra, Texas đã sử dụng vốn cấp từ GEER để hỗ trợ cho các trợ cấp phát triển và triển khai các khóa học TNGDM cho các giảng viên giảng dạy chương trình giảng dạy cốt lõi và các khóa học giáo dục lực lượng lao động.

Khi các sinh viên, các nhà quản lý, và các giảng viên bắt đầu học kỳ mùa xuân, SPARC khuyến khích các cơ sở tận dụng các vốn cấp cứu trợ COVID từ HEERF và khác để mở rộng sử dụng TNGDM trong đại dịch và hơn thế.

As the COVID-19 pandemic put additional stress on college students, many libraries and their institutions leveraged open educational resources (OER) to address the sudden disruption in learning environments across the country. OER are learning materials that are designed to be flexible, customizable, and always free to the student.

In new guidance for federal COVID relief funds released by the U.S. Department of Education, leveraging OER to expand access to free, high-quality textbooks is explicitly cited as a strategy to meet college students’ basic needs. The Department specifically points to OER as an example of a high-impact strategy that can build long-term capacity to ensure students have the tools they need to succeed in navigating challenges created by the pandemic. 

From statewide consortiums to community and technical colleges, many institutions have already used federal COVID relief dollars for successful OER programs. The new federal guidance applies to the Higher Education Emergency Relief Fund (HEERF), which has distributed $76.2 billion to colleges and universities since 2020. Other OER projects have leveraged COVID relief funds from the Governor’s Emergency Education Relief Fund (GEER) and funds allocated by state legislatures.

As the Department of Education’s new guidance opens the door for more U.S. institutions to use their remaining HEERF funds for OER this spring, below are some examples of successful COVID relief-funded projects already leveraging OER to meet student basic needs. 

Adopting OER for Existing Courses

At Reedley Community College in California, HEERF dollars were used to fund faculty “pivot awards” to support projects that replace expensive textbooks with OER. The awards cover faculty time to adopt, adapt, or create new OER. They are projected to impact 3,000 students and save them $77,000 annually. Reedley is one of several California Community Colleges to leverage COVID relief funds to advance their OER initiatives. Others include Chabot Community College, Contra Costa College, Diablo Valley College, and Fresno City College.

Creating New OER

Chippewa Valley Technical College in Eau Claire, Wisconsin used HEERF funding to expand its existing Department of Education-funded Open Textbook Pilot grant project. The HEERF funding is building a new OER nursing textbook that is projected to save students at the college more than $38,000 annually with the potential to save technical college students across Wisconsin upwards of $650,000 a year. Given the nursing textbook can be openly shared and used, its impact on college students across the country is expected to be even greater. This example was highlighted by the Department of Education.

The University of North Carolina System leveraged COVID relief dollars from their state legislature to support OER experts across seven of its campuses in creating the OER Implementation Collection for faculty, instructors, and librarians. The project invested $231,000 to create 13 OER course collections across 6 disciplines that are free for anyone to use. The effort is described in the 2020 conference presentation Building a High Impact Car as We Raced It: Developing a Multi-discipline, Large-scale OER Collection

Leveraging Statewide Initiatives

The Pennsylvania Academic Library Consortium received $500,000 in GEER funding to administer the PA Goal grant program. The goal of the program is to increase the adoption of OER and other zero-cost textbook alternatives across a wide range of Pennsylvania institutions, with a particular focus on support for underserved or underfunded institutions, including rural, publicly funded, and community colleges. The first round of funding was awarded to 30 projects across 23 institutions.

Open Oregon is using GEER funding to increase affordable course materials for public university and community college students. The funding is being used to hire a new statewide staff person to oversee instructional design for OER courses and provide professional development to faculty and staff. It is also supporting activities that center equity in OER including translating openly licensed materials into more languages and developing subject-specific materials through an equity lens.

Many other states have recognized OER as a strategic use of GEER funds to scale up existing projects or create new ones. Idaho invested $1 million to jumpstart Project Z-degree aimed at transitioning courses to OER at the state’s four community colleges. In Iowa, institutions across the state have leveraged more than half a million dollars to expand the adoption of OER through new and existing programs. Also, Texas used GEER funding to support OER course development and implementation grants for faculty teaching core curriculum and workforce education courses.

As students, administrators, and faculty begin the spring semester, SPARC encourages institutions to leverage HEERF and other COVID relief funds to expand the use of OER in the pandemic and beyond.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay4,245
  • Tháng hiện tại144,708
  • Tổng lượt truy cập33,122,236
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây