ĐẠI HỌC BANG NEW YORK (SUNY) - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Thứ hai - 02/11/2020 06:21
ĐẠI HỌC BANG NEW YORK (SUNY) - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC
Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

ALEXIS CLIFTON, TONY DEFRANCO, VÀ MICHAEL DALY
NỀN TẢNG
Đại học Bang New York (SUNY) là hệ thống đại học toàn diện lớn nhất ở nước Mỹ. 64 cơ sở của chúng tôi bao gồm các Đại học nghiên cứu, các trung tâm y học hàn lâm, các trường cao đẳng nghệ thuật tự do, các trường cao đẳng cộng đồng, các trường cao đẳng công nghệ, và mạng học tập trên trực tuyến. SUNY phục vụ gần 1,3 triệu sinh viên trong các khóa học có tín chỉ, các khóa học giáo dục liên tục, và các chương trình tiếp cận cộng đồng. SUNY đã được tạo ra ngoài cam kết cung cấp cơ hội và truy cập tới các cư dân New York và được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đa dạng khắp bang.
Trường hợp điển hình sau đây trước nhất cung cấp tổng quan sáng kiến đánh dấu khóa học mở và kham được rộng khắp hệ thống SUNY và sau đó tập trung vào 2 trường hợp điển hình chính từ các cơ sở trong hệ thống, các trường Cao đẳng Cộng đồng Tompkins Cortland và Fulton-Montgomery. Các hoạt động được nêu trong các trường hợp điển hình các cơ sở đó đã đi trước sáng kiến rộng khắp bang, nêu về cách SUNY đã vận hành lời kêu gọi chỉ định các khóa học sử dụng tài nguyên giáo dục mở (OER) với sự đánh dấu. Trường hợp điển hình này sẽ hữu ích nhất cho các độc giả có quan tâm về cách để lời kêu gọi đánh dấu khóa học của nhóm hoặc rộng khắp bang có thể cân bằng các nhu cầu của nhóm với các văn hóa và các nhu cầu hướng nhiệm vụ của các khu trường riêng rẽ.

SÁNG KIẾN SUNY OER
Các xu thế trong áp dụng, triển khai, và tạo lập OER khắp SUNY đã giành được sự trực quan quốc gia vào năm 2015 khi Sáng kiến Mức OER Đạt được Giấc mơ (Đạt được Giấc mơ 2020) đã trao các trợ cấp cho 5 trường cao đẳng cộng đồng của SUNY. Hai năm sau, Thống đốc Andrew Cuomo đã công bố 8 triệu USD cấp vốn ngân sách bang chuyên dành cho OER trong giáo dục đại học, sẽ được chia đồng đều giữa các hệ thống SUNY và Đại học Thành phố New York.
64 cơ sở của SUNY chủ yếu hoạt động như là các đơn vị độc lập trong hệ thống liên bang, với đường lối được chia sẻ và các dịch vụ bắt nguồn từ các văn phòng hệ thống. SUNY đã phân phối 4 triệu USD của năm tài chính 2017/2018 của bang cho các khu trường riêng rẽ, cho phép họ xác định cách thức phù hợp nhất để sử dụng các vốn cấp đó phù hợp với các sáng kiến và ưu tiên của địa phương. Bằng việc chấp nhận tiền của bang, các cơ sở của SUNY đã đồng ý những điều sau:
 1. Khuyến khích sử dụng OER trong các khóa học giáo dục chung, ghi danh cao
 2. Đảm bảo tất cả các khóa học của SUNY OER giữ chỉ định đó trong 3 năm
 3. Báo cáo dữ liệu về các khóa học của SUNY OER ngược về cho quản trị hệ thống
Nhóm làm việc của Hội đồng Cố vấn của các Giảng viên SUNY về Giảng dạy và Công nghệ 2015 đã phát triển định nghĩa rằng các khóa học của SUNY OER đáp ứng: “Đa số các tư liệu trong phần này nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép những người khác tái mục đích”. Đặc tả này mở rộng định nghĩa OER của Quỹ William and Flora Hewlett Foundation (Hewlett Foundation 2015) để cung cấp tính mềm dẻo cho các khóa học, các chương trình, và các cơ sở chuyển đổi quá độ sang OER lần đầu tiên.
Sáng kiến OER 2017/2018 đã tập hợp sự tham gia của 58 khu trường của SUNY. Các trường đó đã nêu hơn 2.600 học phần riêng rẽ của SUNY OER của hơn 600 đầu khóa học riêng rẽ. Sáng kiến này đã tiết kiệm cho hơn 69.000 sinh viên 7,8 triệu USD chi phí tư liệu khóa học trong một năm học.

CÁC DỊCH VỤ CỦA SUNY OER
Quản trị hệ thống SUNY đã thừa nhận nhu cầu cung cấp hỗ trợ cho các khu trường riêng rẽ để mở rộng phạm vi phát triển chương trình OER. Các dịch vụ của SUNY OER (SOS) được khởi xướng năm 2016, ngay trước khi giải ngân vốn cấp rộng khắp bang lớn đầu tiên, đáp lại các nhu cầu gia tăng về hạ tầng OER. SOS hỗ trợ cho các cơ sở của SUNY để xây dựng, duy trì, và mở rộng các chương trình và thực hành giáo dục mở. Văn phòng giúp giảm chi phí giáo dục đại học cho các sinh viên và trao quyền cho các giảng viên để sử dụng các tư liệu khóa học phù hợp nhất cho các nhu cầu của họ.
Cùng với việc duy trì bộ sưu tập sẵn sàng để áp dụng của các khóa học OER (Các dịch vụ của SUNY OER n.d.), SOS hỗ trợ giám tuyển nội dung và cung cấp phát triển nghề nghiệp. Các thành viên nhân viên cung cấp tư vấn và các dịch vụ để hỗ trợ việc nhận diện, tùy chỉnh, và xây dựng nội dung mở mới ở các định dạng cả số và in. SOS cũng cộng tác với các trường và các phòng ban để chào phát triển nghề nghiệp qua các khóa tập huấn trên trực tuyến hoặc mặt đối mặt và các khóa học nhỏ. SOS giúp xây dựng các quan hệ hướng dẫn và các mạng ngang hàng cho sự tăng trưởng liên tục trong sử dụng OER thành công.

CÁC CHỈ ĐỊNH KHÓA HỌC RỘNG KHẮP HỆ THỐNG
Hệ thống Thông tin và Nghiên cứu Cơ sở SUNY – SIRIS (SUNY Institutional Research and Information System) là một trong ít công cụ phổ biến khắp tất cả các khu trường của SUNY. Văn phòng Nghiên cứu Cơ sở SUNY sử dụng SIRIS để thu thập và sinh dữ liệu khắp các yếu tố khóa học khác nhau rộng lớn, bao gồm các tỷ lệ thành công và ở lại. SIRIS là phù hợp về logic để bắt đầu nắm bắt dữ liệu sử dụng và hiệu quả của OER khắp hệ thống. Văn phòng Nghiên cứu Cơ sở đã tạo ra bộ chỉ định mã khóa học OER cho SIRIS vào đầu năm 2017 và đã phân phối các hướng dẫn triển khai cho tất cả các khu trường tham gia Chương trình OER. Bộ chỉ định mã đó là đặc thù cho OER, thay vì các sáng kiến sách giáo khoa chi phí thấp hoặc chi phí bằng 0, vì sự nhấn mạnh vào OER trong các sáng kiến cấp vốn của Bang New York. Các khu trường đã được yêu cầu áp dụng bộ chỉ định này cho các khóa học được OER hỗ trợ để phản ánh tác động của các đồng USD của bang mà OER nhận được.
Mã và phương pháp luận của SIRIS đã được Trung tâm Trao đổi Công nghệ Thông tin SUNY thiết kế, và chỉ định khóa học OER trong SIRIS là chỉ vì các mục đích hành chính. Mã này là dành cho việc báo cáo dữ liệu phần phụ trợ back-end và các giảng viên hoặc sinh viên sẽ không nhìn thấy. Các mã nhận diện các học phần được bổ sung vào SIRIS tuân theo quy trình được mô tả trong “Tổng quan Thu thập Dữ liệu OER (Banner lập trình” của SOS (truyền thông nội bộ n.d.). Nhân viên công nghệ ở các cơ sở riêng rẽ của SUNY thiết lập quy trình gắn mã này vào cấu trúc báo cáo dữ liệu địa phương của họ. Một khi bước này hoàn thành, các khu trường có thể áp dụng chỉ định khóa học OER đó cho các khóa học ở bất kỳ thời điểm nào của học kỳ hoặc sau khi học kỳ đã kết thúc. Một báo cáo ví dụ từ SIRIS với chỉ định này được thấy trong Bảng 1.
Mục tiêu là để làm cho SIRIS trở thành cơ chế báo cáo khóa học OER chính thức duy nhất cho tất cả các phân bổ vốn cấp cho OER của các khu trường. Điều này sẽ thoát khỏi phương pháp ban đầu tự báo cáo các khóa học của SUNY OER trong các bảng tính riêng rẽ bằng thư điện tử. Việc thừa nhận rằng các thủ tục triển khai chỉ định khóa học của SIRIS đi với các tốc độ khác nhau ở các khu trường khác nhau, quản trị hệ thống đang cho phép khung 3 năm sau khi một khu trường ký kết sáng kiến OER địa phương hướng tới yêu cầu duy nhất này của SIRIS. Đối với hầu hết các trường tham gia, điều này sẽ hoàn thành vào năm học 2020/2021.
Là các đơn vị trong cùng khu trường có trách nhiệm về báo cáo SIRIS cũng thường quản lý các hệ thống đăng ký khóa học, câu hỏi về việc bổ sung thêm chỉ định khóa học OER cho các sinh viên và giao diện với công chúng là thảo luận đồng hành tự nhiên ở nhiều trường của SUNY. Việc đánh dấu khóa học công khai này không được quản trị hệ thống SUNY về phân phối vốn cấp cho OER yêu cầu, mà được khuyến khích ở các khu trường coi nó là hữu ích.

ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SINH VIÊN
Không giống việc sử dụng SIRIS rộng khắp hệ thống cho việc báo cáo dữ liệu phần phụ trợ back-end, các hệ thống thông tin sinh viên (SIS) của SUNY là đặc biệt đối với các cơ sở riêng rẽ. Từng khu trường sử dụng cài đặt hệ thống của riêng mình theo lựa chọn của mình. Banner của Ellucian là phổ biến nhất, theo sau là các sản phẩm đăng ký khác của Ellucian, như PowerCampus. Các hệ thống khác cũng có bao gồm PeopleSoft và các công cụ được cá nhân hóa.
Ít nhất một cơ sở của SUNY của từng dạng hệ thống đăng ký SIS đã triển khai các đánh dấu khóa học mở và kham được giao diện với sinh viên và đã thông qua quy trình cùng với các cơ sở khác trong hệ thống. Cao đẳng Cộng đồng Tompkins Cortland (TC3), ví dụ, đã sớm là người đi đầu trong sử dụng OER và là khu trường đầu tiên sử dụng đánh dấu khóa học trong SIS. Lãnh đạo khu trường ở TC3 đã phát triển phương pháp cho PowerCampus (được mô tả chi tiết hơn trong trường hợp điển hình của Cao đẳng Cộng đồng Tompkins Cortland, sau này trong chương này). Cao đẳng Cộng đồng Westchester là trường duy nhất trong cộng đồng SUNY sử dụng PeopleSoft, vâng nó đã xử lý quy trình thiết lập các đánh dấu khóa học trong SIS bằng việc trao đổi với các trường khác trên toàn quốc. Banner, đang là công cụ được sử dụng rộng rãi nhất trong hệ thống SUNY, có tài liệu được phát triển nhất cho việc phát hiện các đánh dấu khóa học mở và kham được, bao gồm cho các trường không muốn làm cho nó thành yếu tố lọc được trong tìm kiếm hàng đầu.
Hình 1 là chụp màn hình giao diện Banner ở Cao đẳng Cộng đồng Corning, chỉ ra hoạt động của bộ lọc này. Các sinh viên có khả năng thực hiện tìm kiếm cao cấp dựa vào việc liệu khóa học có sử dụng OER hay không.
Hình 1: Các lựa chọn tìm kiếm lớp học của Cao đẳng Cộng đồng Corning

Không phải ngẫu nhiên, nhiều người áp dụng sớm đánh dấu khóa học mở và kham được cũng là các trường đã thiết lập một khoản phí khóa học OER. Các khoản phí đó trải từ 10 USD tới 25 USD và được sử dụng để hỗ trợ cục bộ phát triển và quản trị các khóa học OER. Các trường cao đẳng cộng đồng của SUNY có thể độc lập thiết lập các khoản phí khóa học, dù các trung tâm nghiên cứu và các trường cao đẳng toàn diện của SUNY thì không thể.
Kể từ tháng 5/2019,
 • 36% các cơ sở tham gia có cả các bộ chỉ định khóa học SIRIS OER và các đánh dấu khóa học mở và kham được SIS (21 trường);
 • 32% có các bộ chỉ định khóa học SIRIS OER nhưng còn chưa triển khai các đánh dấu khóa học mở và kham được trong SIS (19 trường);
 • 23% có các ban hoặc các nhóm làm việc tích cực để đánh giá các bộ chỉ định khóa học SIRIS OER và/hoặc các đánh dấu khóa học mở và kham được trong SIS; và
 • 9% còn chưa bắt đầu quy trình triển khai các bộ đánh dấu khóa học SIRIS OER.

Lãnh đạo chương trình OER ở các khu trường tham gia báo cáo các thành công và thách thức khác nhau thuộc về cả bộ đánh dấu khóa học SIRIS OER và các bộ đánh dấu khóa học mở và kham được trong SIS. Các chủ đề sau đây là các cân nhắc hoặc xu thế quan trọng, bất kể ngữ cảnh của cơ sở.

QUY TRÌNH LÀ CHÌA KHÓA
Thậm chí dù cơ chế bổ sung bộ chỉ định khóa học OER tới SIRIS là khá trực diện, ý định đằng sau khi nào và làm thế nào nó được sử dụng cần được xem xét. Điều này thậm chí trở thành quan trọng hơn khi các đánh dấu khóa học mở và kham được trong SIS có giao diện với công chúng được bổ sung thêm vào phương trình đó. Các khu trường của SUNY phải giải quyết các câu hỏi quan trọng với cả các triển khai SIRIS và SIS sau đây:
 • Ai có trách nhiệm về đánh dấu các khóa học trong SIRIS và SIS?
 • Ai rà soát lại các khóa học được đánh dấu để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chí?
 • Các đánh dấu khóa học trong SIRIS và SIS cần phải được áp dụng trong các thời khóa biểu sớm như thế nào?
 • Ngôn từ của các đánh dấu khóa học trong SIS được xác định như thế nào?
 • Ngôn từ của các đánh dấu khóa học trong SIS được giao tiếp khắp khu trường ra sao?
 • Quy trình chỉ định và đánh dấu khóa học trong SIRIS và SIS được nhân bản từ học kỳ này sang học kỳ khác sẽ như thế nào?
 
OER SO VỚI CÁC TÀI NGUYÊN LỰA CHỌN THAY THẾ KHÁC
Hạt SUNY đã bắt đầu sử dụng các đánh dấu chỉ định khóa học OER của các SIRIS và SIS vào năm học 2017/2018. Nhà đăng ký hạt đã yêu cầu các trưởng khoa xác định các khóa học nào là hợp lệ cho chỉ định OER. Các giảng viên vô tình đã báo cáo khóa học cho các trưởng khoa đã sử dụng các tư liệu có bản quyền tự do không mất tiền mà đã không đáp ứng được định nghĩa OER được thiết lập. Trong khi tác động tới các sinh viên từ việc gắn nhãn sai này là tối thiểu, tác động tới SUNY SIRIS là đáng kể. Quản trị hệ thống SUNY đã thưởng vốn cấp OER cho từng khu trường dựa vào số lượng các khóa học OER khu trường đó vận hành từng năm. Các khóa học được/bị báo cáo sai có thể gây ra sự trả thừa đáng kể vốn cấp OER cho khu trường trong hạt. Vấn đề này đã được nắm bắt đúng lúc, nhờ kiểm tra đúp thường xuyên của người quản lý ngân sách OER trong phòng quản trị hệ thống. Người điều phối chương trình và nhà đăng ký OER của hạt sau đó đã phải làm sạch dữ liệu được báo cáo ngược lại cho SIRIS.
Tình trạng của hạt đã thúc giục thảo luận rộng khắp khu trường giữa các giảng viên, lãnh đạo OER trong thư viện, và nhà đăng ký. Điều này đã dẫn tới yêu cầu thừa nhận 2 yếu tố của SIS: OER và chi phí thấp. Sự thay đổi đó xúc tác cho hạt để đánh dấu các khóa học chi phí thấp, điều có thể sử dụng OER và các tư liệu không phải OER, trong thời khóa biểu khóa học trong SIS của họ. Sự khác biệt của OER sẽ được duy trì trong các chỉ định khóa học OER của SIRIS được báo cáo lại cho quản trị hệ thống, dù vậy. Hạt đã chia sẻ ngôn ngữ và phương pháp luận này với cộng đồng các lãnh đạo khu trường về OER khắp SUNY để các cơ sở khác có thể áp dụng tiếp cận tương tự nếu mong muốn.

LIÊN QUAN TỚI OER VỚI CHI PHÍ THẤP
Trên thực tế, các thảo luận ở nhiều khu trường của SUNY tương tự như giữa các giảng viên và các bên tham gia đóng góp khác của hạt SUNY đang biện hộ cho chỉ định chi phí thấp trong SIS của họ. Bộ chỉ định được xác định lỏng lẻo hơn, dựa vào chi phí thay vì các quyền xuất bản, được mong muốn cùng với hoặc kết hợp với nhãn OER. Các hạn chế và chức năng của từng SIS đã dẫn dắt các giải pháp trình bày thông tin như vậy trong thời khóa biểu các khóa học.
Cao đẳng Cộng đồng Erie sử dụng huy hiệu như là các đánh dấu khóa học trong SIS trong hệ thống độc nhất vô nhị của nó (xem Hình 2) để chỉ ra các tư liệu khóa học kham được. Như các lưu ý trong BluePrint của Erie,
Trường Cao đẳng đã thiết kế một loạt các khóa học sử dụng các tư liệu hướng dẫn hoặc là nằm trong phạm vi công cộng hoặc có chi phí ít hơn 30 USD. Khóa học được liệt kê như là các Tư liệu Hướng dẫn Kham được - AIM (Affordable Instructional Materials) trong phần bình luận của thời khóa biểu khóa học chỉ ra rằng lớp học đó đáp ứng các tiêu chí này (SUNY Erie 2014).
Huy hiệu AIM đã thay thế dấu khóa học “LCC (Khóa học chi phí thấp)” như một cách thức để bao gồm bản chất tự nhiên OER của vài khóa học đó.
Hình 2: Huy hiệu khóa học có các Tư liệu Hướng dẫn Kham được (AIM) của Cao đẳng Cộng đồng Erie

Các trường khác của SUNY, như Cao đẳng Cộng đồng Dutchess, hoàn toàn chỉ sử dụng khái niệm OER trong các thuộc tính khóa học trong Banner của nó. Định nghĩa OER được áp dụng bởi SUNY hiển thị như là thông tin sách giáo khoa cho các học phần được đánh dấu trong thời khóa biểu các lớp học (xem Hình 3).
Hình 3: Trang đăng ký trong Banner của Cao đẳng Cộng đồng Dutchess

LẤY ĐÚNG DỮ LIỆU
Như các ví dụ các khu trường đó minh họa, các điểm chung có thể được rút ra từ quy trình đánh dấu khóa học mở và kham được. Điều gì có thể thấy như là cực điểm của nhiệm vụ thực sự chỉ là bắt đầu thảo luận liên tục. Một khi một cơ sở của SUNY triển khai bộ chỉ định khóa học OER trong SIRIS và, tiềm tàng, các đánh dấu khóa học mở và kham được trong SIS, một hạ tầng là cần thiết để đảm bảo quy trình đó là hữu dụng cho bất kỳ ai có liên quan và được duy trì hiệu quả và liên tục.
Việc chỉ định các bộ đánh dấu khóa học đăng ký trong SIRIS và SIS là nhiệm vụ thủ công và nhiều chi tiết. Đối với các bộ chỉ định khóa học OER trong SIRIS, các giảng viên phải báo cáo các khóa học hợp lệ cho lãnh đạo chương trình OER của cơ sở của họ, trực tiếp hoặc qua lãnh đạo hoặc trưởng phòng ban. Lãnh đạo chương trình OER sau đó phối hợp với người quản trị SIRIS, người thường nhưng không luôn nằm trong phòng đăng ký (xem Hình 4). Không có cách thức dễ dàng để mang thông tin từ học kỳ này sang học kỳ khác, vì việc đánh số các học phần được sinh ra là độc nhất cho từng hạng mục, và quy trình đó là độc nhất đủ để các nhà đăng ký đã không tự động hóa thu thấp các dữ liệu đó. Vì thế vòng đời bắt đầu mới cho từng học kỳ.
Hình 4: Đường báo cáo các bộ chỉ định khóa học OER trong SIRIS

Các thời khóa biểu của khu trường cũng có thể có các thách thức. Ở những nơi được sử dụng, các đánh dấu khóa học mở và kham được trong SIS phải được chỉ định sao cho nhiều tháng tới một khóa học có thể không có các thành viên giảng viên chỉ định cho nó, hoặc một người hướng dẫn được chỉ định có thể còn chưa biết các tư liệu khóa học nào họ sẽ yêu cầu. Tiềm năng cho những thay đổi thời khóa biểu ở phút cuối làm cho nhiều khu trường miễn cưỡng cam kết đối với các đánh dấu khóa học giao diện với sinh viên. Các đánh dấu khóa học mở và kham được trong SIS sẽ không trực tiếp cho một khu trường để thu thập, vì, như Hình 5 chỉ ra, có thể có nhiều con đường báo cáo có liên quan trong việc chuyển thông tin từ giảng viên tới phòng đăng ký.
Hình 5: Con đường báo cáo cho các đánh dấu khóa học mở và kham được trong SIS

Dữ liệu của SIRIS được thu thập sau này trong học kỳ, thường sau giữa học kỳ. Điều này ngụ ý một khóa học có thể đưa ra chỉ định khóa học OER trong SIRIS, thậm chí nếu đánh dấu khóa học mở và kham được trong SIS đã không được áp dụng. Tuy nhiên, điều này đặt ra gánh nặng thêm lên lãnh đạo chương trình OER, để cung cấp nhiều điểm kiểm tra cho từng học kỳ trong dữ liệu báo cáo để khẳng định mọi điều được liệt kê đúng để báo cáo cho quản trị hệ thống.

NHÌN SÁT HƠN: HAI TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH
Các khu trường SUNY đầu tiên ôm lấy hỗ trợ OER mức chương trình đã trui rèn các con đường sớm đã cung cấp nhiều thông tin đảm bảo cho các thực hành rộng khắp hệ thống. Các trường hợp điển hình sau đây, nhấn mạnh 2 nhà áp dụng sớm như vậy, minh họa sự cân bằng giữa các nhu cầu của các khu trường riêng rẽ và các mục tiêu của hệ thống SUNY đối với các chương trình OER.
Các trường hợp điển hình đó mô tả các đánh dấu khóa học trong SIS, giao diện với công chúng. Chúng không thảo luận các thực hành thu thập dữ liệu trong nội bộ bằng việc sử dụng SIRIS.

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG TOMPKINS CORTLAND
Vào năm 2011, Cao đẳng Cộng đồng Tompkins Cortland, thường được gọi là TC3, đã trở thành khu trường SUNY đầu tiên tạo ra một sáng kiến cơ sở về OER. Nó cũng là khu trường SUNY đầu tiên tạo ra một đánh dấu khóa học OER trong SIS của nó.
Khi nhóm OER của khu trường đó, gồm phó chủ tịch và trưởng phòng công việc hàn lâm, người điều phối các dịch vụ công nghệ học tập, trưởng khoa công nghệ của khu trường, và 4 thành viên giảng viên, lần đầu tiên đã đề xuất ý tưởng cho các giảng viên và cộng đồng khu trường rộng lớn hơn, ý tưởng đó đã bị thách thức. Một số giảng viên đã cảm thấy việc nhấn mạnh các học phần nhất định trong danh mục SIS là không công bằng cho những ai đã không sử dụng OER. Thảo luận này và quy trình ra quyết định kết quả đã phục vụ như là điềm báo trước cho các nỗ lực đánh dấu OER rộng khắp bang.
Khi các áp dụng OER gia tăng qua thời gian ở TC3, các sinh viên đã nhận thức được rằng nhiều khóa học đã không yêu cầu mua các sách giáo khoa, và đã tìm kiếm các khóa học đó khi xây dựng thời khóa biểu của họ với các cố vấn. Khi điều đó trở nên rõ ràng là đã có nhu cầu về một vài dạng chỉ định OER và đã quyết định triển khai một đánh dấu khóa học OER. Lần đầu tiên điều này xuất hiện trong danh mục SIS Ellucian PowerCampus của trường trong năm 2013.
Thiết lập chỉ định
Khi nhóm OER được triệu tập để thảo luận quá trình hành động tốt nhất, bước đầu tiên là quyết định các học phần OER nào nên được xác định trong danh mục đó. Ban đầu nhóm đã cân nhắc các khái niệm như là “chi phí thấp” và “tự do không mất tiền”. Vào năm 2013, nhóm rốt cuộc đã quyết định sử dụng “OER” như là chỉ định vì 2 lý do: trước nhất, các học phần OER có thể là không tự do không mất tiền vì chúng có thể có phí 10 USD được gắn vào chúng bắt đầu vào mùa thu 2014; và thứ hai, khái niệm OER là đặc biệt, đơn giản, và được thừa nhận rộng rãi, thậm chí trong sinh viên. Các cố vấn và các chuyên gia ghi danh đã giúp làm cho các sinh viên nhận thức được về OER trong khu trường, trở nên quen thuộc với và ủng hộ nỗ lực đó. Như là giai thoại, các sinh viên đã bình luận tích cực về các học phần OER, chủ yếu nhờ vào tiết kiệm chi phí, và đã yêu cầu những người hướng dẫn khác cân nhắc lựa chọn này.
Triển khai chỉ định
Với thuật ngữ chỉ định OER trong tay, lãnh đạo OER của khu trường sau đó đã làm việc với nhà phân tích lập trình cao cấp trong phòng công nghệ của khu trường để cập nhật các hệ thống thông tin. Phân tích này đã sử dụng tính năng của PowerCampus để thêm thuộc tính với lựa chọn OER cho tất cả các học phần. Một sửa đổi khác đã thiết lập chỉ số phí khóa học OER trong SIS.
Tiếp theo nhà phần tích đó đã phát triển bộ lọc tìm kiếm thời khóa biểu, cho phép những người sử dụng nhanh chóng và dễ dàng xác định tất cả các học phần OER sẵn sàng. Thành phần cơ bản của bộ lọc này là đường liên kết nhấn được tới định nghĩa OER của TC3 (xem Hình 6). Định nghĩa này bao gồm thông tin về mua các bản sao in từ cửa hàng sách của trường cao đẳng. Bằng việc kiểm tra hộp “Chỉ hiển thị các khóa học OER” (Show Only OER Courses) và nhấn Search (Tìm kiếm), người sử dụng có thể chỉ thấy các bản chào đặc biệt đó. Nếu không chọn, tất cả các học phần xuất hiện khi nhấn Search, bất kể tình trạng chỉ định OER.
Hình 6: Tab Search của học phần chỉ ra trình hạn chế khóa học OER và OER là gì (What is OER)? liên kết tới định nghĩa

Những người sử dụng định vị một khóa học OER và nhấn lên tiêu đề khóa học sẽ được cảnh báo tới phí OER 10 USD áp dụng cho khóa học (xem Hình 7). Phí OER này được sử dụng để duy trì các nỗ lực OER của khu trường. Trang “Học phí và các khoản phí” (Tuition and Fees) trên website TC3 mô tả cách các khoản phí đó được sử dụng (xem Hình 8)
Hình 7: Liệt kê khóa học với lưu ý phí OER
 
Hình 8: Mô tả phí OER từ trang web “Học phí và các khoản phí” (Tuition and Fees) Cao đẳng Cộng đồng Tompkins Cortland
 
Dịch chuyển văn hóa
Vì TC3 đầu tiên đã triển khai đánh dấu khóa học OER trong SIS vào năm 2014, hàng trăm học phần OER mới đã được giới thiệu và bổ sung cho danh mục. Những khác biệt đôi khi xảy ra theo đó các khóa học OER ban đầu không xuất hiện trong danh mục SIS với đánh dấu khóa học OER. Như một đo đếm về thành công của sáng kiến với việc giải quyết các lo ngại ban đầu của giảng viên về chỉ định thúc đẩy không công bằng các học phần OER hơn so với các học phần không phải là OER, những người hướng dẫn bây giờ lo ngại chính xác về tình huống ngược lại: chỉ định OER đang biến mất khỏi các khóa học của họ. Các giảng viên nhanh chóng báo cáo sự cố này cho nhóm hỗ trợ công nghệ của TC3 để được chữa trị.

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG FULTON-MONTGOMERY
Vào năm 2017, Cao đẳng Cộng đồng Fulton-Montgomery (FM) đã tuân theo dẫn dắt của TC3 thiết lập đánh dấu khóa học OER giao diện với công chúng. Động lực để chỉ định các học phần OER ở FM tới trực tiếp từ Chính sách của Hội đồng Quản trị năm 2016 (Hội đồng Quản trị Cao đẳng Cộng đồng Fulton-Montgomery 2016) và đã triển khai một khoản phí khóa học 10 USD cho các khóa học OER. Cả hội đồng quản trị và quản trị trường cao đẳng đều mong muốn sự giải thích khoản phí này càng minh bạch càng tốt, theo sau những giải thích các khoản phí được chỉ định khác, như các khoản phí phòng thí nghiệm và công nghệ.
Cả TC3 và FM đều sử dụng SIS hệt nhau, PowerCampus của Ellucian. FM đã hưởng lợi trực tiếp từ phát triển các thuộc tính của TC3 và việc gắn mã được yêu cầu để chỉ định các khóa học OER. Tompkins Cortland đã tức thì đáp lại thư điện tử của FM yêu cầu gắn mã cho PowerCampus. Có mã trong tay, toàn bộ quy trình triển khai cho FM mất ít hơn 1 giờ.
SIS của FM cung cấp thời khóa biểu các khóa học cho cả các học kỳ hiện hành và sắp tới, như trên Hình 9. Ở đây, sinh viên có thể xem các học phần có đánh dấu khóa học OER.
Hình 9: Các đánh dấu khóa học trong thời khóa biểu khóa học ở Cao đẳng Cộng đồng Fulton-Montgomery

Tuy nhiên, cấu hình này không trao cho các sinh viên, cố vấn, và nhân viên hỗ trợ hàn lâm khác khả năng lọc các khóa học với chỉ định OER. Tính trực quan của thông tin về OER là gì và làm thế nào để các khoản phí khóa học là phù hợp cũng được giảm. Các sinh viên hiểu biết nhấn vào “Có” (Yes) ở cột OER trong thời khóa biểu khóa học để nhận được giải thích này:
Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) là các tư liệu dạy và học có thể được sử dụng và sử dụng lại, không mất tiền hoặc với chi phí thấp. OER thường có giấy phép Creative Commons hoặc GNU nêu đặc biệt cách để tư liệu đó có thể được sử dụng, sử dụng lại, tùy biến thích nghi và chia sẻ. Vui lòng liên hệ cửa hàng sách nếu bạn muốn mua bản sao in của sách giáo khoa mở.
Nếu không tham khảo chéo lịch học phí và lệ phí của trường đại học hoặc danh mục của FM, bạn không thể hiểu đầy đủ về khoản phí khóa học OER 10 USD.

Các thành công của chỉ định khóa học OER
Việc đánh dấu khóa học OER cho phép FM báo cáo các dữ liệu liên quan tới OER (như, ghi danh, giữ ở lại, điểm số) cho SUNY và để nhận phân tích các dữ liệu đó để hiểu tốt hơn về tác động của OER vượt ra khỏi việc tiết kiệm chi phí. SUNY đã bắt đầu chính thức thu thập dữ liệu để phân tích vào mùa thu 2018.
Tuy nhiên, thành công rõ ràng nhất ở FM từ việc đánh dấu các học phần OER là khả năng nó cung cấp cho các cố vấn hàn lâm, các nhà tư vấn, các thủ thư và các nhân viên khác trong khu trường để hỗ trợ dễ dàng hơn cho các sinh viên tự khép kín hoặc gặp các khó khăn tài chính để trả tiền cho các tư liệu khóa học truyền thống hoặc các sinh viên đã tiến hành một khóa học OER và đang tìm kiếm kinh nghiệm tương tự. FM sử dụng mô hình cố vấn hàn lâm được chỉ định, nơi các sinh viên có truy cập trực tiếp tới hướng dẫn về các lựa chọn khóa học; họ cũng thường xuyên truy cập DegreeWorks, nó chào cho các sinh viên bảng chi tiết hóa các khóa học thích hợp nhất cho mục đích giáo dục đã nêu của họ. Tuy nhiên, các sinh viên FM có xu hướng chọn các khóa học dựa vào 2 lo ngại có sức nặng lớn hơn so với chi phí tư liệu khóa học: (các) ngày trong tuần khóa học được chào và thời gian trong ngày khóa học được chào. Là trường Cao đẳng Cộng đồng hẻo lánh phục vụ cho vùng có thách thức về kinh tế, FM phải cân nhắc các ưu tiên của sinh viên thiết lập các thời khóa biểu của họ phù hợp nhất để làm việc xung quanh các nhu cầu tức thì nhất, bất kể sử dụng OER hay không. FM còn chưa thấy xu thế được các trường khác của SUNY báo cáo về các học phần OER điền đầy nhanh hơn so với các học phần khác. Là thú vị để thấy nếu có sự dịch chuyển trong lĩnh vực này khi sử dụng OER tiếp tục tăng ở FM với các khóa học khắp chương trình giảng dạy.

Các thách thức chỉ định khóa học OER
Tìm cách sử dụng các tiến trình công việc đang có, quản trị đã nhấn mạnh các tư liệu khóa học đang có yêu cầu mẫu biểu như là con đường dễ nhất cho các giảng viên để chỉ định sử dụng OER mỗi học kỳ. Sử dụng mẫu đang có rồi (xem Hình 10) tăng cường cho quyết định của các giảng viên để sử dụng OER như đang được hỗ trợ và như một phần của văn hóa của nhà trường.
Hình 10: Các tư liệu khóa học yêu cầu mẫu biểu của Cao đẳng Cộng đồng Fulton-Montgomery

Các giảng viên lựa chọn OER khi hoàn thành mẫu biểu kích hoạt chỉ định học phần đó như là OER cho nhà đăng ký, cửa hàng sách của trường, và SIS. Về lịch sử, mẫu biểu này đã có tỷ lệ sử dụng thấp (cho tất cả các lựa chọn tư liệu khóa học) từ các giảng viên. Điều này tiềm tàng ngụ ý rằng thời khóa biểu khóa học trên trực tuyến được phát hành trong khi từng khóa học OER còn chưa được chỉ định đúng thích đáng. Quy trình để có được thông tin từ các giảng viên về khía cạnh sử dụng OER và sau đó chuyển thông tin đó tới vị trí thích hợp trên trực tuyến vẫn còn là một quy trình mất thời gian và công sức. Đưa ra kích cỡ của nó (1.650 sinh viên tương đương toàn thời gian vào mùa thu 2018), đây không phải là vấn đề không thể vượt qua đối với FM. Tuy nhiên, thậm chí ở một cơ sở lớn hơn một chút, quy trình bằng tay này có thể áp đảo các nỗ lực của OER và cản trở sự tiến bộ.

CÁC KHUYẾN CÁO
 1. Các quyết định đánh dấu các học phần mở và kham được để công chúng hoặc sinh viên xem được trong quá trình đăng ký khóa học luôn nên là quyết định dựa vào khu trường có liên quan tới mức đầu vào thích hợp từ tất cả các bên tham gia đóng góp: quản trị, giảng viên, nhân viên, các cơ quan điều hành được chia sẻ, và các liên đoàn lao động.
 2. Như là các nhà vô địch OER dẫn dắt áp dụng và tạo lập OER trong các khu trường của SUNY, gánh nặng theo dõi, ghi lại, và báo cáo tất cả các học phần OER mỗi học kỳ không nên rơi vào một người.
 3. Cân nhắc nên được tiến hành cho các hệ thống đang có rồi yêu cầu các thuộc tính khóa học độc nhất vô nhị (như, phương thức, lựa chọn thay thế, lộ trình). Các khu trường nên tìm cách nhân bản các quy trình đó để làm giảm lao động thủ công khi đánh dấu các học phần OER.
 4. Các thực hành và động lực đánh dấu khóa học OER có thể thay đổi theo thời gian, biết rằng sự tiến hóa của các nỗ lực lập trình OER ở địa phương. Các thực hành đó nên được đánh giá định kỳ để xác định liệu có bất kỳ thay đổi nào là cần thiết hay không.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập40
 • Máy chủ tìm kiếm18
 • Khách viếng thăm22
 • Hôm nay3,317
 • Tháng hiện tại193,048
 • Tổng lượt truy cập33,170,576
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây