Đưa ra các quyết định về quyền như thế nào

Thứ năm - 23/04/2020 06:20
Đưa ra các quyết định về quyền như thế nào
How to make rights determinations
Anne Young, Feb 3 · 3 min read
Theo: https://medium.com/open-glam/3-how-to-make-rights-determinations-50061c0267d7
Bài được đưa lên Internet ngày: 03/02/2020
Trong bài đăng thứ ba của loạt bài ngắn, Anne Young khai phá các chi tiết thực hành để đưa ra vài quyết định về quyền. Hãy đọc bài đăng đầu ở đây (bản dịch tiếng Việt) và bài đăng thứ hai ở đây (bản dịch tiếng Việt).
Đầu của đức Phật (chi tiết), 200s–300s, vữa với sơn, 15–3/4 x 7–3/4 x 7–1/4 in. Viện bảo tàng Nghệ thuật Indianapolis ở Newfields, Quà của Liên minh Thư viện Nghệ thuật Indianapolis, 1994.1. Phạm vi công cộng.

Hãy làm bài tập ở nhà trước: bạn có biết tình trạng bản quyền của các hiện vật trong bộ sưu tập của bạn không?
Các cơ sở GLAM cần làm vài nghiên cứu trước khi họ làm nội dung của phạm vi công cộng - hoặc nội dung trong đó họ nắm giữ bản quyền - sẵn sàng qua Truy cập Mở. Nếu không, thẩm quyền nào họ phải ban hành Truy cập Mở?
Các thách thức đối với các chuyên gia về quyền và tái tạo lại - R&R (Rights and Reproductions) khi xác định phạm vi công cộng với sự chắc chắn là nếu tác phẩm đã được xuất bản, được đăng ký, thì đâu là nơi đã được xuất bản lần đầu, liệu nó đã được xuất bản với lưu ý, và liệu sự đăng ký đã có được làm mới hay không. Tác phẩm càng cổ, càng khó có thể trả lời cho các câu hỏi đó.
Trước tiên, bạn cần nhớ trong đầu sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác được thảo luận trước đó. Phụ thuộc vào dạng GLAM và (các) hiện vật họ quản lý, nhiều hơn một dạng sở hữu trí tuệ (IP) có thể áp dụng. Ngày nay để đơn giản, tôi sẽ đề cập tới các quy tắc chung về các điều khoản của bản quyền, nhưng các khái niệm đó có thể được áp dụng cho cả các vấn đề khác nữa.
Việc xác định tình trạng quyền là phức tạp. Đây là bưu thiếp của một nghệ sỹ có ý định báo trước khi tác phẩm riêng lẽ này vẫn đang được bản quyền bảo hộ. Trình bày gốc của bưu thiếp này đã được đăng ký với Văn phòng Bản quyền Mỹ với số đăng ký là VA0001672722. Viện Nghiên cứu Xã hội học, Bưu thiếp trong phạm vi công cộng. © 2009 Daniel Mellis.
Thứ hai, bạn có thể cần đưa ra các quyết định rộng về tổng thể một bộ sưu tập. Hầu hết các chuyên gia R&R không có thời giain hoặc tài nguyên để nghiên cứu ở mức hạng mục. Các quy tắc chung cho việc đưa ra các quyết định rộng bao gồm việc tự hỏi các câu hỏi sau:
 1. Tác phẩm đã được xuất bản khi nào? Giả thiết tất cả các tác phẩm đã chưa được tác giả xuất bản hoặc đăng ký cho tới khi nghiên cứu về các tác phẩm riêng rẽ kết luận khác, rồi thì hãy tính thời hạn áp dụng ở quốc gia của bạn.
 2. Ai đã sáng tạo ra tác phẩm đó? Các do các nhà sáng tạo vô danh hoặc các nhà sáng tạo có ngày chết không rõ ràng, và vài tác phẩm khác, như các tác phẩm để cho thuê, hoặc ở các quốc gia nhất định các tác phẩm được các tập đoàn và các cơ sở tạo ra. Ví dụ, ở nước Mỹ, 2 dạng đầu các tác phẩm là theo chế độ bản quyền 120 năm từ ngày sáng tạo ra.
 3. Tác phẩm đã được nhiều hơn một tác giả duy nhất tạo ra? Tác phẩm đơn nhất có thể có nhiều nhà sáng tạo và vì thế nhiều bản quyền, như với các quyền nằm bên dưới.
 4. Tác giả chết khi nào? Các tác phẩm của các nhà sáng tạo đang sống hoặc các nhà sáng tạo đã chết trong vòng 70 năm là đang có bản quyền suốt đời của tác giả đó cộng với 70 năm, nếu bạn ở một quốc gia có thời hạn cuộc đời cộng với 70 năm. Hãy kiểm tra thời hạn của quốc gia bạn ở đây.
 5. Liệu có bất kỳ ngoại lệ nào được áp dụng hay không? Trong vài trường hợp, bạn có thể xuất bản tác phẩm trên website GLAM nếu các giới hạn và ngoại lệ áp dụng được, như là sử dụng công bằng ở nước Mỹ1.
Với tất cả những điều đó trong đầu, cộng với các xem xét “khác” và các quy định cho các quyết định rộng, chúng ta có thể bắt đầu cân nhắc cách để một cơ sở GLAM có thể thiết lập tiến trình R&R của nó: bánh mỳ và bơ của việc xử lý các yêu cầu để sử dụng nội dung của bộ sưu tập.
Trong bài đăng tiếp theo của chúng tôi, chúng tôi sẽ phân tích các kịch bản có thể để đưa ra chính sách về các quyền và tái tạo lại và tác động của nó lên Truy cập Mở.
Khước từ: Nội dung của bài đăng này không cấu thành sự tư vấn pháp lý và cũng không tham chiếu tới bất kỳ tình huống đặc biệt hay đặc thù nào. Nếu bạn có bất kỳ sự nghi ngờ nào về tình huống đặc thù của bạn, bạn nên tư vấn với luật sư.
Các bài đăng đã được biên tập ngoài tập hợp các đoạn tweet mà Anne đã làm trong quá trình giám tuyển của cô đối với tài khoản Twitter @openglam. Hãy nhớ là bạn cũng có thể làm điều đó, hãy đăng ký ở đây!
Anne Young là Giám đốc các công việc pháp lý và sở hữu trí tuệ ở Newfields và là người biên tập Các quyền và tái tạo lại: Sổ tay cho các cơ sở văn hóa, ấn bản lần hai”, vì nó mà bà đã nhận được giải thưởng Nancy DeLaurier của Hiệp hội Tài nguyên Nhìn vào năm 2017.
Chú giải
[1] Megan P. Bryant, Cherie C. Chen, Kenneth D. Crews, John ffrench, Walter G. Lehmann, Naomi Leibowitz, Melissa Levine, Sofía Galarza Liu, Michelle Gallagher Roberts, Nancy Sims, Deborah Wythe and Anne M. Young, Rights and Reproductions: The Handbook for Cultural Institutions, Second Edition. Edited by Anne M. Young. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 2019, p. 65–66.
Giữ lại một số quyền CC BY-NC

In her third post in a short series, Anne Young explores the practical details for doing some rights determinations. Read the first post here and the second one here.

Head of Buddha (detail), 200s–300s, stucco with paint, 15–3/4 x 7–3/4 x 7–1/4 in. Indianapolis Museum of Art at Newfields, Gift of the Alliance of the Indianapolis Museum of Art, 1994.1. Public Domain.

Do your homework first: do you know the copyright status of your collection objects?

GLAM institutions need to do some research before they make Public Domain content — or content in which they hold copyright — available via Open Access. Otherwise, what authority do they have to enact Open Access?

The challenges to R&R Specialists determining public domain with certainty are if a work has been published, registered, where was first published, if it was published with notice, and if registration was renewed. The older the work is, the harder it can be to answer these questions.

Firstly, you need to keep in mind the intellectual property and other issues discussed previously. Depending on the type of GLAM and the object(s) they steward, more than one IP type may apply. For simplicity today, I will address these general rules in terms of copyright, but the concepts can be applied to those other issues too.

Determining rights status is complicated. Here is an artist’s postcard intended to predict when this individual work will still be under copyright. The original expression of this postcard was registered with the U.S. Copyright Office with registration number VA0001672722. The Institute for Socioæsthetic Research, Private Domain Postcard. © 2009 Daniel Mellis.

Secondly, you might need to make broad determinations on a collection overall. Most R&R specialists don’t have the time or resources to research at the item level. General rules for making broad determinations include asking yourself the following questions:

 1. When was the work published? Assume all works by the creator are unpublished or unregistered until research on individual works concludes otherwise, then calculate the term that applies in your country.

 2. Who made the work? Works by anonymous creators or creators whose death date is unknown, and some other works, such as works made for hire, or in certain countries works made by corporations or institutions, might have a different term of protection that runs from the date of creation. For example, In the US, the first two types of works are under copyright for 120 years from the date of creation.

 3. Was the work created by more than a single author? A single work may have multiple creators and therefore multiple copyrights, such as with underlying rights.

 4. When did the author die? Works by living creators or creators who died in the past 70 years are under copyright for the life of the creator plus 70 years, if you are in a country that has life plus 70 years term. Check the term of your country here.

 5. Are there any exceptions that apply? In some cases, you could publish the work on the GLAM’s website if limitations and exceptions apply, such as fair use in the US.¹

With all these in mind, plus the “other” considerations and the rules for broad determinations, we can start to consider how a GLAM can establish its R&R workflow: the bread and butter of processing requests to utilize collection content.

In our next post, we’ll analyze possible scenarios to institute a rights and reproductions policy and its impact on Open Access.

Disclaimer: The content of this post does not constitute legal advice nor does it refer to any particular or specific situation. If you have any doubts about your specific situation, you should consult with a lawyer.

These posts were compiled out of the set of tweets that Anne did during her curation of the @openglam Twitter account. Remember you can do it too, just sign up here!

Anne Young is the Director of Legal Affairs and Intellectual Property at Newfields and editor of “Rights and Reproductions: The Handbook for Cultural Institutions, Second Edition”, for which she received the Visual Resources Association’s Nancy DeLaurier Award in 2017.

[1] Megan P. Bryant, Cherie C. Chen, Kenneth D. Crews, John ffrench, Walter G. Lehmann, Naomi Leibowitz, Melissa Levine, Sofía Galarza Liu, Michelle Gallagher Roberts, Nancy Sims, Deborah Wythe and Anne M. Young, Rights and Reproductions: The Handbook for Cultural Institutions, Second Edition. Edited by Anne M. Young. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 2019, p. 65–66.

Some rights reserved CC BY-NC

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập43
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm36
 • Hôm nay9,750
 • Tháng hiện tại723,962
 • Tổng lượt truy cập32,953,347
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây