Quy định cấp phép mở của Bộ Giáo dục Mỹ

Thứ năm - 07/06/2018 06:26
Department of Education Open Licensing Rule
Theo: https://sparcopen.org/our-work/department-of-education-open-licensing-policy/
Bộ Giáo dục Mỹ đã áp dụng chính sách cấp phép mở cho các tài nguyên giáo dục và các tác phẩm khác được tạo ra với các vốn trợ cấp có tính cạnh tranh.
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Tóm tắt
Bộ Giáo dục Mỹ đã áp dụng chính sách cấp phép mở cho các tài nguyên giáo dục được cấp vốn trợ cấp. Chính sách này yêu cầu mặc định rằng những người nhận các trợ cấp có tính cạnh tranh áp dụng giấy phép mở và có kế hoạch phổ biến công khai tài nguyên giáo dục và các tác phẩm khác được tạo ra bằng các vốn trợ cấp. Quy định cuối cùng ban hành chính sách này có hiệu lực vào ngày 22/05/2017 (sau một sự chậm trễ) và đã được triển khai đầy đủ cho các chương trình trợ cấp có tính cạnh tranh kể từ đầu năm tài chính 2018.
Nền tảng
Mỗi năm Bộ Giáo dục Mỹ cấp vốn hàng tỷ USD thưởng trợ cấp có tính cạnh tranh, bao gồm các dự án sản xuất các tài nguyên giáo dục có giá trị - từ đánh giá cho tới các tư liệu huấn luyện tới phần mềm có tính tùy biến thích nghi. Dù các tài nguyên đó được tạo ra bằng các đồng USD của người đóng thuế, chúng thường không sẵn sàng cho công chúng để truy cập và sử dụng.
Chính sách đang tồn tại đối với các tài nguyên được cấp vốn trợ cấp đã được làm cho thế giới tương tự (analog), nơi sự phổ biến đã yêu cầu việc in ấn và vận chuyển, và việc soạn thảo đã đòi hỏi tới dao kéo và hồ dán. Các chính sách cấp phép mở phản ánh thế giới số, được kết nối mà chúng ta đang sống trong đó, bằng việc trao cho công chúng quyền sử dụng đầy đủ các tài nguyên có giá trị của những đồng USD của những người đóng thuế của chúng ta sẽ được sử dụng để tạo ra. Tính sẵn sàng rộng lớn hơn của các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trang bị cho các sinh viên, các giảng viên, các trường học, các doanh nhân, các phụ huynh và nhiều hơn thế để mở rộng các cơ hội giáo dục, cải thiện huấn luyện nhân lực, giảm chi phí giáo dục, và xây dựng các doanh nghiệp mới.
Các chính sách cấp phép mở đã ngày càng trở thành phổ biến thông qua chính phủ Liên bang. Bộ Lao động đã áp dụng chính sách cấp phép mở rộng khắp bộ vào cuối năm 2015, xây dựng dựa vào các chính sách mức chương trình thành công gồm 2 tỷ USD vốn cấp TAACCCT. Bộ Ngoại giao yêu cầu cấp phép mở cho vài chương trình trợ cấp nước ngoài của nó, và đã dẫn tới sự phát triển sổ tay cấp phép mở. Chương trình Lần đầu tiên trên Thế giới của Bộ Giáo dục đã có yêu cầu cấp phép mở từ năm 2014.
Quy định cấp phép mở của Bộ Giáo dục là bước có ý nghĩa hướng tới việc đảm bảo nhiều tài nguyên giáo dục hơn được nhà nước cấp vốn được cấp phép mở và được chia sẻ với công chúng.
Về quy định này
 • Áp dụng cho các chương trình trợ cấp có tính cạnh tranh được tự do làm theo ý mình của Bộ Giáo dục (4,2 tỷ USD trong năm tài chính 2016).
 • Yêu cầu những người được trợ cấp phải cấp phép mở, và có kế hoạch phổ biến công khai, các tác phẩm có bản quyền được tạo ra toàn bộ hoặc một phần bằng các vốn trợ cấp đó.
 • Cho phép những người nhận trợ cấp lựa chọn giấy phép mở nào để sử dụng, nhưng đặt ra các điều khoản rõ ràng rằng giấy phép đó phải đáp ứng. Những người nhận trợ cấp có thể lựa chọn giấy phép hạn chế sử dụng vì các mục đích phi thương mại.
“… phải trao cho công chúng một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, không mất phí bản quyền, vĩnh viễn, và không thể bãi bỏ được để (i) truy cập, tái tạo, thực hành công khai, hiển thị công khai, và phân phối tác phẩm có bản quyền; (ii) chuẩn bị các tác phẩm phái sinh và tái tạo, thực hành công khai, hiển thị công khai và phân phối các tác phẩm phái sinh đó; và (iii) nếu khác hãy sử dụng tác phẩm có bản quyền, miễn là trong tất cả các trường hợp như vậy sự thừa nhận ghi công được đưa ra cho người nắm giữ bản quyền”.
 • Bao gồm các ngoại lệ theo chủng loại nhất định, bao gồm các xuất bản phẩm hàn lâm được rà soát lại ngang hàng (chúng được chính sách truy cập công khai của Bộ Giáo dục trang trải), các tác phẩm được các cơ quan Liên bang cấp vốn chung, và chương trình trên truyền hình Sẵn sàng - để - Học.
 • Có hiệu lực từ ngày 22/05/2017, và được triển khai đầy đủ bắt đầu từ năm tài chính 2018 vào ngày 01/10/2017. Quy định này ban đầu đã được lên lịch để có hiệu lực vào ngày 20/03/2017, nhưng đã bị trễ 2 lần trước khi cuối cùng có hiệu lực.
Ngôn từ của trợ cấp
Bên dưới là ngôn từ tiêu chuẩn Bộ đã đưa vào các đề xuất trợ cấp thích hợp bắt đầu từ năm tài chính 2018.
Các yêu cầu Cấp phép Mở: Trừ phi có ngoại lệ được áp dụng, nếu bạn được trao trợ cấp theo sự cạnh tranh này, bạn sẽ được yêu cầu cấp phép mở cho các phân phối được trợ cấp của nhà nước được tạo ra tất cả, hoặc một phần, bằng các vốn trợ cấp của Bộ. Khi phân phối đó gồm những sửa đổi đối với các tác phẩm tồn tại trước đó rồi, thì giấy phép mở rộng chỉ cho các sửa đổi đó có thể được xác định riêng biệt và chỉ ở mức độ việc cấp phép mở được phép theo các điều khoản của bất kỳ giấy phép nào hoặc các hạn chế pháp lý nào khác về sử dụng các tác phẩm có trước đó rồi. Hơn nữa, người nhận trợ cấp hoặc bên trực thuộc của người nhận trợ cấp mà được trao các vốn trợ cấp có tính cạnh tranh phải có kế hoạch phổ biến các phát hành trợ cấp đó công khai. Kế hoạch phổ biến này có thể được phát triển và được đệ trình sau khi đơn xin của bạn đã được rà soát lại và được lựa chọn để cấp vốn. Để có thêm thông tin về các yêu cầu cấp phép mở, xin tham chiếu tới 2 CFR 3474.20
Ngôn từ của Quy định cuối cùng
Bên dưới là ngôn từ của quy định cuối cùng, như được xuất bản trong Đăng ký Liên bang ngày 19/01/2017. Trích dẫn nó trong Luật các Quy định của Liên bang là 2 CFR § 3474.20.
2 CFR § 3474.20
Yêu cầu cấp phép mở cho các chương trình trợ cấp có tính cạnh tranh.
Để các trợ cấp có tính cạnh tranh được trao trong các cạnh tranh được công bố sau ngày 21/02/2017:
(a) Người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp phải cấp phép mở cho công chúng các quyền được đặt ra trong đoạn (b)(1) của phần này trong bất kỳ phát hành nào của trợ cấp mà được tạo ra toàn bộ hoặc một phần với các vốn trợ cấp cạnh tranh của Bộ, và tạo thành tác phẩm mới có bản quyền; tuy nhiên, miễn là, khi phát hành đó gồm các sửa đổi có thể được xác định riêng rẽ và chỉ ở mức độ mà việc cấp phép mở là được phép theo các điều khoản của bất kỳ giấy phép nào hoặc các hạn chế pháp lý nào trong sử dụng các tác phẩm tồn tại trước đó rồi.
(b)(1) Tôn trọng tác phẩm có bản quyền được xác định trong đoạn (a) của phần này, người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp phải trao cho công chúng một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, không mất phí bản quyền, vĩnh viễn, và không thể hủy bỏ để:
(i) Truy cập, tái tạo, thực hành công khai, hiển thị công khai, và phân phối tác phẩm có bản quyền;
(ii) Chuẩn bị các tác phẩm phái sinh và tái tạo lại, thực hành công khai, hiển thị công khai và phổ biến các tác phẩm phái sinh đó; và
(iii) Nếu khác hãy sử dụng tác phẩm có bản quyền đó, miễn là trong tất cả các trường hợp như vậy sự thừa nhận ghi công được đưa ra cho người nắm giữ bản quyền.
(2) Những người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp có thể lựa chọn bất kỳ các giấy phép mở nào tuân thủ với các yêu cầu của phần này, bao gồm, trong sự tự quyết định của người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp, một giấy phép hạn chế sử dụng vì các mục đích phi thương mại. Giấy phép đó cũng phải bao gồm:
(i) Biểu tượng hoặc thiết bị sẵn sàng truyền đạt cho những người sử dụng các sự cho phép được trao để sử dụng tác phẩm có bản quyền đó;
(ii) Mã máy đọc được cho các tài nguyên số;
(iii) Các điều khoản pháp lý được truy cập sẵn sàng;
(iv) Tuyên bố thừa nhận ghi công và khước từ được xác định trong 34 CFR 75.620(b).
(c) Người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp được trao vốn trợ cấp có tính cạnh tranh phải có kế hoạch phổ biến các tác phẩm có bản quyền được cấp phép mở đó trong đoạn (a) của phần này.
(d)(1) Các yêu cầu của các đoạn (a), (b), và (c) của phần này không áp dụng cho:
(i) Các trợ cấp cung cấp vốn cho các chi tiêu vận hành chung;
(ii) Các trợ cấp cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân (như, học bổng các dạng);
(iii) Các phát hành trợ cấp được Bộ và các cơ quan khác của Liên bang cùng cấp vốn chung nếu cơ quan khác đó không yêu cầu cấp phép mở đối với các phát hành trợ cấp của nó cho chương trình trợ cấp thích hợp;
(iv) Các tác phẩm có bản quyền được người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp tạo ra mà không được tạo ra bằng các vốn trợ cấp của Bộ;
(v) Các xuất bản phẩm hàn lâm được rà soát lại ngang hàng nảy sinh từ nghiên cứu khoa học được cấp vốn bất kỳ, hoặc toàn phần hoặc một phần, từ các trợ cấp được Bộ trao;
(vi) Những người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp theo Chương trình trên Truyền hình Sẵn sàng - để – Học, như được xác định trong Luật Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1965, như được sửa đổi bổ sung, Tiêu đề II, Phần nhỏ 3, Phần 2431, 20 U.S.C. 6775;
(vii) Người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp đã nhận một ngoại lệ từ Bộ trưởng theo 2 CFR 3474.52 CFR 200.102 (như, nơi Bộ trưởng đã xác định rằng kế hoạch phổ biến của người nhận trợ cấp có khả năng đạt được sự phổ biến có ý nghĩa tương ứng với hoặc lớn hơn so với sự phổ biến có khả năng đạt được qua sự tuân thủ với đoạn (a) hoặc (b) của phần này, hoặc tuân thủ với đoạn (a) hoặc (b) của phần này có thể cản trở khả năng của người nhận trợ cấp để tạo thành các quan hệ đối tác được yêu cầu, cần thiết để triển khai mục đích của trợ cấp); và
(viii) Những người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp theo đó tuân thủ với các yêu cầu đó mà có thể xung đột với, hoặc thực sự làm xói mòn khả năng bảo vệ hoặc ép tuân thủ, các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các bổn phận khác của người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp, theo sự tồn tại hoặc đang phát triển, bao gồm cả những gì được cung cấp theo 15 U.S.C. 1051, et seq.,18 U.S.C. 1831-1839, và 35 U.S.C. 200, et seq.
(2) Các yêu cầu của các đoạn (a), (b), và (c) của phần này không sửa bất kỳ các quyền được áp dụng nào trong phát hành trợ cấp sẵn sàng theo 17 U.S.C. 106A, 203 hoặc 1202, 15 U.S.C. 1051, et seq., hoặc luật Bang.
(e) Giấy phép được đưa ra trong đoạn (b)(1) của phần này sẽ không mở rộng tới bất kỳ tác phẩm có bản quyền nào được kết hợp trong phát hành trợ cấp được sở hữu bởi một bên khác với người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp, trừ phi người nhận trợ cấp hoặc trực thuộc người nhận trợ cấp đã có được quyền để cung cấp giấy phép như vậy trong tác phẩm đó.
(f) Định nghĩa. Vì các mục đích của phần này,
(1) Phát hành trợ cấp là phiên bản cuối cùng của tác phẩm, bao gồm bất kỳ sửa đổi chương trình cuối cùng nào hỗ trợ cho các tư liệu cần thiết để sử dụng phát hành đó, được phát triển để triển khai mục đích của trợ cấp, như được chỉ định trong công bố trợ cấp.
(2) Tác phẩm phái sinh ngụ ý một tác phẩm phái sinh như được định nghĩa theo Luật Bản quyền, 17 U.S.C. 101.
Các bình luận công khai của SPARC
SPARC đã đóng vai trò dẫn dắt trong bảo vệ quy định về phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong liên minh của chúng tôi. Bên dưới là các đường liên kết tới các tài liệu công khai chúng tôi đã đệ trình trong quá trình làm quy định đó. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn hơn 30 thư viện hàn lâm và cá nhân các thủ thư từ cộng đồng SPARC, những người đã hỗ trợ.
Giai đoạn Bình luận Công khai tháng 12/2015 Giai đoạn Bình luận Công khai tháng 04/2017
Bình luận của Liên minh (SPARC đã ký)
The U.S. Department of Education has adopted an open licensing policy for educational resources and other works created with competitive grant funds.
Summary
The U.S. Department of Education has adopted an open licensing policy for grant-funded educational resources. The policy requires by default that recipients of competitive grants apply an open license and have a plan to publicly disseminate educational resources and other works created with grant funds. The final rule enacting this policy took effect on May 22, 2017 (following a delay) and has been fully implemented for applicable competitive grant programs as of the start of FY 2018.
Background
Each year the Department of Education funds billions of dollars of competitive grant awards, including projects that produce valuable educational resources — from assessments to training materials to adaptive software. Although these resources are created with taxpayer dollars, they are often not available for the public to access and use.
Existing policy about grant-funded resources was made for the analog world, where dissemination required printing and shipping, and editing required scissors and glue. Open licensing policies reflect the digital, connected world we live in, by giving the public the right to fully use the valuable resources our taxpayer dollars are used to create. Wider availability of openly licensed educational resources empowers students, teachers, schools, entrepreneurs, parents and more to expand educational opportunities, improve workforce training, reduce the cost of education, and build new businesses.
Open licensing policies have become increasingly common throughout the Federal government. The Department of Labor adopted an agency-wide open licensing policy in late 2015, building on successful program-level policies including the $2 billion TAACCCT fund. The Department of State requires open licensing on several of its overseas grant programs, and led the development of an open licensing playbook. The Department of Education’s First in the World program has had an open licensing requirement since 2014.
The Department of Education open licensing rule takes a meaningful step toward ensuring more publicly funded educational resources are openly licensed and shared with the public.
About the Rule
 • Applies to Department of Education discretionary competitive grant programs ($4.2 billion in FY 2016).
 • Requires grantees to openly license, and have a plan to publicly disseminate, copyrightable works created in whole or in part with grant funds.
 • Permits grantees to select which open license to use, but lays out clear terms that the license must meet. Grantees may select a license that limits use to non-commercial purposes.
“…must grant to the public a worldwide, non-exclusive, royalty-free, perpetual, and irrevocable license to (i) access, reproduce, publicly perform, publicly display, and distribute the copyrightable work; (ii) prepare derivative works and reproduce, publicly perform, publicly display and distribute those derivative works; and (iii) otherwise use the copyrightable work, provided that in all such instances attribution is given to the copyright holder.”
 • Includes certain categorical exemptions, including peer-reviewed scholarly publications (which are covered bythe Department of Education’s public access policy), works jointly funded by other Federal agencies, and the Ready-to-Learn Television program.
 • Effective as of May 22, 2017, and fully implemented as of the start of FY 2018 on October 1, 2017. The rule was originally scheduled to go into effect on March 20, 2017, but was delayed twice before ultimately taking effect.
Grant Language
Below is the standard text the Department has included in relevant grant solicitations starting in FY 2018.
Open Licensing Requirements: Unless an exception applies, if you are awarded a grant under this competition, you will be required to openly license to the public grant deliverables created in whole, or in part, with Department grant funds. When the deliverable consists of modifications to pre-existing works, the license extends only to those modifications that can be separately identified and only to the extent that open licensing is permitted under the terms of any licenses or other legal restrictions on the use of pre-existing works. Additionally, a grantee or subgrantee that is awarded competitive grant funds must have a plan to disseminate these public grant deliverables. This dissemination plan can be developed and submitted after your application has been reviewed and selected for funding. For additional information on the open licensing requirements please refer to 2 CFR 3474.20
Final Rule Language
Below is the text of the final rule, as published in the Federal Register on January 19, 2017. Its citation in the Code of Federal Regulations is 2 CFR § 3474.20.
2 CFR § 3474.20
Open licensing requirement for competitive grant programs.
For competitive grants awarded in competitions announced after February 21, 2017:
(a) A grantee or subgrantee must openly license to the public the rights set out in paragraph (b)(1) of this section in any grant deliverable that is created wholly or in part with Department competitive grant funds, and that constitutes a new copyrightable work; provided, however, that when the deliverable consists of modifications to pre-existing works, the license shall extend only to those modifications that can be separately identified and only to the extent that open licensing is permitted under the terms of any licenses or other legal restrictions on the use of pre-existing works.
(b)(1) With respect to copyrightable work identified in paragraph (a) of this section, the grantee or subgrantee must grant to the public a worldwide, non-exclusive, royalty-free, perpetual, and irrevocable license to—
(i) Access, reproduce, publicly perform, publicly display, and distribute the copyrightable work;
(ii) Prepare derivative works and reproduce, publicly perform, publicly display and distribute those derivative works; and
(iii) Otherwise use the copyrightable work, provided that in all such instances attribution is given to the copyright holder.
(2) Grantees and subgrantees may select any open licenses that comply with the requirements of this section, including, at the grantee’s or subgrantee’s discretion, a license that limits use to noncommercial purposes. The open license also must contain—
(i) A symbol or device that readily communicates to users the permissions granted concerning the use of the copyrightable work;
(ii) Machine-readable code for digital resources;
(iii) Readily accessed legal terms; and
(iv) The statement of attribution and disclaimer specified in 34 CFR 75.620(b).
(c) A grantee or subgrantee that is awarded competitive grant funds must have a plan to disseminate the openly licensed copyrightable works identified in paragraph (a) of this section.
(d)(1) The requirements of paragraphs (a), (b), and (c) of this section do not apply to—
(i) Grants that provide funding for general operating expenses;
(ii) Grants that provide support to individuals (e.g., scholarships, fellowships);
(iii) Grant deliverables that are jointly funded by the Department and another Federal agency if the other Federal agency does not require the open licensing of its grant deliverables for the relevant grant program;
(iv) Copyrightable works created by the grantee or subgrantee that are not created with Department grant funds;
(v) Peer-reviewed scholarly publications that arise from any scientific research funded, either fully or partially, from grants awarded by the Department;
(vi) Grantees or subgrantees under the Ready To Learn Television Program, as defined in the Elementary and Secondary Education Act of 1965, as amended, Title II, Subpart 3, Sec. 2431, 20 U.S.C. 6775;
(vii) A grantee or subgrantee that has received an exception from the Secretary under 2 CFR 3474.5 and 2 CFR 200.102 (e.g., where the Secretary has determined that the grantee’s dissemination plan would likely achieve meaningful dissemination equivalent to or greater than the dissemination likely to be achieved through compliance with paragraph (a) or (b) of this section, or compliance with paragraph (a) or (b) of this section would impede the grantee’s ability to form the required partnerships necessary to carry out the purpose of the grant); and
(viii) Grantees or subgrantees for which compliance with these requirements would conflict with, or materially undermine the ability to protect or enforce, other intellectual property rights or obligations of the grantee or subgrantee, in existence or under development, including those provided under 15 U.S.C. 1051, et seq.,18 U.S.C. 1831-1839, and 35 U.S.C. 200, et seq.
(2) The requirements of paragraphs (a), (b), and (c) of this section do not alter any applicable rights in the grant deliverable available under 17 U.S.C. 106A, 203 or 1202, 15 U.S.C. 1051, et seq., or State law.
(e) The license set out in paragraph (b)(1) of this section shall not extend to any copyrightable work incorporated in the grant deliverable that is owned by a party other than the grantee or subgrantee, unless the grantee or subgrantee has acquired the right to provide such a license in that work.
(f) Definition. For purposes of this section,
(1) A grant deliverable is a final version of a work, including any final version of program support materials necessary to the use of the deliverable, developed to carry out the purpose of the grant, as specified in the grant announcement.
(2) A derivative work means a derivative work as defined in the Copyright Act, 17 U.S.C. 101.
SPARC Public Comments
SPARC played a leading role in advocating for the rule in close coordination with our coalition partners. Below are links to the public documents we submitted during the rulemaking process. We also want to thank the more than 30 academic libraries and individual librarians from the SPARC community who also voiced their support.
December 2015 Public Comment Period April 2017 Public Comment Period Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập33
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm30
 • Hôm nay5,978
 • Tháng hiện tại201,108
 • Tổng lượt truy cập21,342,620
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây