6 sự hiểu sai về phần mềm nguồn mở (PMNM)

Thứ ba - 14/08/2012 06:51
Sixmisconceptions about open source software

Posted 30 Jul 2012 byDave Kelly & Cody Van De Mark

Theo:http://opensource.com/education/12/7/clearing-open-source-misconceptions

Bài được đưa lênInternet ngày: 30/07/2012

Lờingười dịch: 6 sự hiểu sai thường gặp về PMTDNM:(1) Tự do có nghĩa là không có chi phí bằng tiền; (2)Nguồn mở là phát triển tự do; (3) Nguồn mở có nghĩalà chất lượng tồi; (4) Nguồn mở không có sự hỗ trợ;(5) Nguồn mở là tồi cho doanh nghiệp; (6) Nguồn mở khôngtạo ra doanh số kinh doanh.

Trong các lĩnh vựcphát triển Công nghệ thông tin (CNTT) và phần mềm, cómột số sự hiểu lầm phổ biến về sử dụng PMNM.Những sự hiểu lầm đó đã bị vạch trần trong thảoluận tạo POSSE RIT 2012, và chúng tôi muốn chia sẻ (vàlan truyền) hội thoại đó.

Hiểu sai: Tựdo có nghĩa là không có chi phí bằng tiền

Một sự hiểu sai phổbiến đã tồn tại kể từ đầu của PMNM là ý tưởngrằng phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) có nghĩa là phầnmềm là tự do trong giá thành. Khái niệm 'tự do' trongPMTDNM tham chiếu tới quyền tự do, chứ không phải chiphí bằng tiền. Dù hầu hết các PMTDNM quả thực là tựdo trong giá thành, thì khái niệm 'tự do' đang tham chiếutới sự tự do để sử dụng phần mềm và mã nguồn nhưbạn muốn, miễn là bạn ghi nhận bản quyền cho người(hoặc nhóm người) đã tạo ra phần mềm và phần mềmđó vẫn giữ là tự do nguồn mở khi nó được phân phốicho người khác.

Hiểu sai: Nguồnmở là phát triển tự do

Một sự hiểu sai phổbiến khác tương tự như ý tưởng rằng PMTDNM là pháttriển tự do (về giá). Dù nhiều phát triển trong nguồnmở được thực hiện không có chi phí về tiền, thì nókhông tán thành về việc coi phát triển nguồn mở như làlao động tự do. Sự phát triển nguồn mở diễn ra trongcác cộng đồng. Một số lượng đáng kể sự phát triểncủa nguồn mở được trả tiền từ các cá nhân và côngty đang đóng góp ngược trở lại cho những cải tiến màhọ đã làm vì lợi ích của chính họ. Họ đang chia sẻnhững cải tiến đó vói cộng đồng các dự án.

Một người có thểnghĩ về nó như việc chia sẻ một đơn thuốc: Bạn đượctrao một đơn thuốc mà bạn cải tiến vì lợi ích củariêng bạn, nhưng sau đó bạn chào những thay đổi ngượctrở lại cho những người khác vì lợi ích của họ.Những lập trình viên khác rất không ích kỷ và đónggóp cho các dự án họ thụ hưởng hoặc các dự án cầngiúp đỡ. Họ hầu hết luôn được coi là những thuậný của các lập trình viên và không được coi là lao độngtự do. Trên thực tế, việc tham chiếu tới các lậptrình viên nguồn mở như là lao động tự do sẽ thườngkhông khuyến khích công việc tiếp tục trong một dự án,khi khái niệm đó không tôn trọng thời gian và nhữngđóng góp của họ.

Ininformation technology (IT) and software development fields, thereare a few fairly common misconceptions about the use of open sourcesoftware. These misconceptions were debunked in a discussion at POSSERIT 2012, and we’d like to share (and spread) that conversation.

Misconception:Free means there is nomonetary cost

Onecommon misconception that has existed since the beginning of opensource software is the idea that free and open source software meansthat the software is free in price. The term 'free' in free opensource software refers to freedom, not monetary cost. Though mostfree open source software is indeed free in price, the term 'free' isreferring to the freedom to use the software and source code as youplease, as long as you attribute copyright to the person (or group)that cre-ated the software and the software stays free and open sourcewhen it is distributed to others.

Misconception:Open source is freedevelopment

Anothercommon misconception that is similar is the idea that free opensource software is free (in price) development. Though muchdevelopment in open source is done for no monetary cost, it isfrowned upon to consider open source development as free labor. Opensource development takes place in communities. A considerable amountof open source development is paid for by individuals and companieswho are contributing back improvements that they made for their ownbenefit. They are sharing these improvements with the project'scommunity.

Onecan think of it like sharing a recipe: You are given a recipe thatyou improve for your own benefit, but then you offer the changes backto others for their benefit. Other developers are much more selflessand contribute to projects they enjoy or projects that need help.These are almost always considered favors by developers and shouldnot be considered free labor. In fact, referring to open sourcedevelopers as free labor will often discourage further work on aproject, as the term does not respect their time or contributions.

Misconception:Open source means poorquality

Manyindustry professionals believe that the majority of open sourceprojects are poorly written and immature, and have few experiencedcontributors. However, for many open source projects--especiallythose that are well-established and are managed on a largescale--integration and maintenance of code is handled by a talentedsubset of project members. The code undergoes a thorough testing andreview process to ensure quality and accuracy.

Sự hiểu sai:Nguồn mở có nghĩa là chất lượng tồi

Nhiều người chuyênnghiệp trong giới công nghiệp tin tưởng rằng đa số cácdự án nguồn mở được viết kém cỏi và không chín, vàcó ít người có kinh nghiệm đóng góp vào. Tuy nhiên, đốivới nhiều dự án nguồn mở - đặc biệt các dự án màđược thiết lập tốt và được quản lý tốt trong mộtphạm vi rộng - tích hợp và duy trì mã nguồn được điềukhiển bởi một tập hợp các thành viên có tài của dựán. Mã nguồn đi qua một quá trình rà soát lại và kiểmthử ngặt nghèo để đảm bảo chất lượng và độchính xác.

Sự hiểu sai:Nguồn mở không có sự hỗ trợ

Tại POSSE chúng tôiđã học được rằng trong khi không phải tất cả các dựán nguồn mở chào cho một phòng đặc biệt chuyên tâmcho sự hỗ trợ của khách hàng, thì một số lượng lớncác lập trình viên của các dự án nguồn mở có khảnăng truy cập được trực tiếp. Khi được yêu cầu tửtế, hầu hết sẽ đưa ra trợ giúp gỡ lỗi cho một vấnđề với phần mềm hoặc trả lời các câu hỏi về cáchđể sử dụng đúng công cụ đó. Điểm liên hệ đầutiên với các lập trình viên đó là trên Internet thôngqua các danh sách thư, các diễn đàn thảo luận và cácphòng chat IRC.

Một số dự án cónhiều danh sách thư chuyên tâm cho các mục đích đặcthù, như một danh sách thư các lập trình viên để thảoluận việc thâm nhập mã nguồn, và một danh sách thư củanhững người sử dụng đầu cuối cho việc thúc đẩychức năng sản phẩm. Nhiều dự án cũng sử dụng mộthệ thống cho việc theo dõi các lỗi phần mềm đang tồntại. Những người sử dụng có khả năng đệ trình cácbáo cáo lỗi và các yêu cầu tính năng có sử dụng hệthống này và có thể thường xem tình trạng cho sự hỗtrợ dài hạn cho một dự án dựa vào vòng đời đượcbáo trước của nó, vào kích cỡ đội các lập trìnhviên, kích cỡ lượng người sử dụng và các chiến lượcmà dự án sử dụng để giới thiệu cho các lập trìnhviên mới đến với dự án.

Misconception:Open source has nosupport

AtPOSSE we learned that while not all open source projects offer adepartment dedicated specifically to customer support, a vast amountof developers of open source projects are directly accessible. Whenasked nicely, most will offer help debugging a problem with thesoftware or answering questions about how to correctly use the tool.The primary point of contact with these developers is on the Internetvia mailing lists, discussion forums, and IRC chatrooms.

Someprojects have multiple mailing lists dedicated to more specificpurposes, such as a developer mailing list to discuss hacking oncode, and an end user mailing list for leveraging the productfunctionality. Many projects also use a system for tracking existingsoftware bugs. Users are able to submit bug reports and featurerequests using this system and can often view the status of thesubmitted bugs as the developers apply patches to the project. Todetermine the potential for long-term support for a project based onits anticipated lifespan, the project should be analyzed in terms ofusability and thoroughness of its documentation, developer team size,user-base size, and the strategies the project uses to introduce newdevelopers to the project.

Sự hiểu sai:Nguồn mở là tồi cho doanh nghiệp

PMNM được thấytrong gần như mọi lĩnh vực của nền công nghiệp CNTTngày nay. Sự hiểu sai rằng PMNM có thể gây hại cho mộtdoanh nghiệp bằng việc vứt bỏ sản phẩm không vì lợinhuận hoặc bằng việc ép buộc một sản phẩm bản thânnó trở thành nguồn mở. Điều này là không đúng. Nhiềugiấy phép nguồn mở cho phép bạn sử dụng PMNM với mộtsản phẩm sở hữu độc quyền - chỉ bản thân PMNM phảigiữ lại là nguồn mở. Mã nguồn mở có thể không đượcsử dụng như một sản phẩm sở hữu độc quyền và cóthể không được đưa vào trong sản phẩm sở hữu độcquyền như mã nguồn sở hữu độc quyền. Điều nàythường được thực hiện trong mục đích sao cho mọingười có thể đảm bảo rằng các dự án của họ đượcsử dụng một cách tự do và mở, không có những triểnkhai cài đặt sở hữu độc quyền mà có thể cản trởsự thành công của dự án.

Theo kinh nghiệm củachúng tôi, nhiều lập trình viên tin tưởng rằng việc sửdụng PMNM bên trong một doanh nghiệp là có lợi thế. PMNMcho phép các công ty xây dựng trong các dự án khác đểtạo ra một sản phẩm tốt hơn, trong khi cải thiện đượcmột dự án mà có lợi cho sự phát triển như là mộttổng thể. Dù các công ty khác cũng có thể bắt đầu sửdụng dự án nguồn mở, thì những cải tiến cho dự ánnguồn mở đó có thể tiếp tục dẫn dắt những cảitiến và đổi mới chất lượng trong nền công nghiệptrong khi làm hạ các chi phí phát triển, và tạo ra cácsản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho những người tiêudùng. Bản thân dự án nguồn mở có thể có lợi chonhững sử dụng phi lợi nhuận và cá nhân, và có thểtiếp tục được cải tiến từ việc đóng góp trởngược lại của các doanh nghiệp.

Sự hiểu sai:Nguồn mở không tạo ra doanh số kinh doanh

Trong khi có thể cựckỳ khó để có lợi nhuận trực tiếp từ việc bans mộtsản phẩm nguồn mở, thì nhiều công ty đã thành côngbằng việc cung cấp sự tư vấn và hỗ trợ cho các sảnphẩm nguồn mở phổ biến. Người sở hữu một dự ánnguồn mở cũng có thể bán những miễn giảm đối vớicác điều khoản mà dự án được cấp phép theo đó. Mộtsố sản phẩm tạo ra doanh số bằng việc khuyến cáo cácsản phẩm mà bổ sung thêm cho dự án trong sự trao đổivì một phần kiếm tiền từ sự khuyến cáo đó. PMNM cóthể phục vụ như một chất xúc tác cho các nguồn doanhsố có khả năng khác, bằng việc làm cho nó dễ dàng hơncho những người tiêu dùng truy cập được các dịch vụtạo doanh số được doanh nghiệp chào. Các dự án cũngcó thể nắm lấy một tiếp cận doanh số thấp hơn (vànỗ lực ít hơn) bằng việc yêu cầu sự đóng góp từnhững người sử dụng.

Điều quan trọng làmọi người nhận thức được PMTDNM có giá trị như thếnào, và hiểu được nó có nghĩa gì cho một dự án làPMTDNM. Nếu bạn bao giờ đó có cơ hội tham dự một sựkiện POSSE, thì chúng tôi khuyến cáo tham dự. Bạn sẽkhông phải hối tiếc.

Misconception:Open source is bad forbusiness

Opensource software is found in nearly every area of today’s ITindustry. The misconception is that open source software can damage abusiness by giving away a product for no profit or by forcing aproduct to become open source itself. This is not true. Many opensource licenses allow you to use the open source software with aproprietary product--only the open source software itself must stayopen source. The open source code may not be used as a proprietaryproduct and may not be included in the proprietary product asproprietary code. It is important to note that not all licenses allowlinking to or use in proprietary products. This is usually done onpurpose so that people can ensure that their projects are used freelyand openly, without proprietary implementations that may hinder theproject's success.

Inour experience, many developers believe that using open sourcesoftware within a business is advantageous. Open source softwareallows companies to build on other projects to cre-ate a betterproduct, while improving a project that benefits development as awhole. Though other companies can begin to use the open sourceproject as well, the improvements to that open source project cancontinually drive quality advancements and innovation in the industrywhile lowering development costs, and producing better products andservices for consumers. The open source project itself may bebeneficial for non-profit and personal uses, and can continually beimproved by businesses contributing back.

Misconception:Open source does notgenerate business revenue

Whileit may be extremely difficult to profit directly f-rom the sale of anopen source product, many companies have been successful providingconsulting and support for popular open source products. The owner ofan open source project may also sell exemptions to the terms that theproject is licensed under. Some products generate revenue byrecommending products that complement the project in exchange for aportion of the earnings f-rom the recommendation. Open source softwarecan serve as a catalyst to other possible sources of income, bymaking it easier for consumers to access revenue-generating servicesoffered by the business. Projects may also take a lower-revenue (andlower-effort) approach by simply requesting donations f-rom users.

Itis important that people realize how valuable free open sourcesoftware is, and understand what it means for a project to be freeopen source software. If you ever get the chance to attend a POSSEevent, we strongly recommend attending. You won't regret it.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay3,141
  • Tháng hiện tại303,708
  • Tổng lượt truy cập16,738,853
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây