Các vấn đề về bản quyền

Thứ ba - 30/05/2017 05:17

Copyright Issues

Updated on 16 September 2015

Theo: https://www.openaire.eu/copyright-issues

Bài được cập nhật trên Internet ngày: 16/09/2015

Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science


 

TỔNG QUAN

Khi bài báo được chấp nhận để xuất bản trong tạp chí, thì nhà xuất bản cần sự cho phép từ tác giả để xuất bản.

Trong hầu hết các trường hợp, các tác giả trao sự cho phép bằng việc ký chuyển bản quyền cho nhà xuất bản đó. Điều này trao cho nhà xuất bản đó toàn bộ các quyền và sự kiểm soát đối với bài báo đó. Hệ quả là, nếu tác giả muốn sử dụng lại bài báo đó vào một giai đoạn nào đó sau này, như làm cho tác phẩm đó sẵn sàng theo Truy cập Mở, thì anh/chị ta sẽ phải hỏi sự cho phép từ nhà xuất bản đó để làm thế.

Như một sự lựa chọn thay thế, các tác giả có thể trao cho nhà xuất bản đó một Giấy phép để Xuất bản (License to Publish). Với thỏa thuận này, các tác giả có thể giữ lại bản quyền và quyền ký gửi bài báo trong kho Truy cập Mở, trong khi cung cấp cho nhà xuất bản đó các quyền cần thiết để xuất bản bài báo đó.

Trong ngữ cảnh các yêu cầu về Truy cập Mở của H2020 và FP7, là quan trọng để hiểu được sự phân biệt này khi làm việc với các quyền sở hữu trí tuệ; nó có ảnh hưởng đáng kể lên cách là dễ dàng đối với các tác giả để làm thỏa mãn các yêu cầu.

LÀM GÌ

Có 3 kịch bản khác nhau:

 1. Bài báo của bạn đã được chấp nhận để xuất bản trên tạp chí, và nhà xuất bản đề nghị bạn ký một thỏa thuận chuyển giao bản quyền - CTA (Copyright Transfer Agreement) hoặc xuất bản. Vài nhà xuất bản chào Giấy phép để Xuất bản (License to Publish). Ở giai đoạn này, bạn có một vài lựa chọn để đảm bảo rằng bạn có thể làm thỏa mãn các yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC): làm cho bài báo của bạn hoặc bản thảo được rà soát lại ngang hàng cuối cùng là sẵn sàng theo truy cập mở trong một khung thời gian nhất định (6-12 tháng, phụ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu).


 

THỎA THUẬN ĐÓ YÊU CẦU BẠN KÝ CHUYỂN BẢN QUYỀN CỦA BẠN?


 

không ký, mà cung cấp một giấy phép để xuất bản

hoặc

ký và cung cấp một phụ lục đảm bảo bạn có thể làm thỏa mãn các yêu cầu của EC


 

Không

hãy kiểm tra liệu thỏa thuận, giấy phép và/hoặc chính sách của nhà xuất bản có để lại cho bạn các quyền để làm thỏa mãn các yêu cầu của EC hay không.


 

 1. Bạn đã ký rồi một thỏa thuận/CTA xuất bản mà ký chuyển bản quyền cho nhà xuất bản đó để xuất bản bài báo của bạn.


 

THỎA THUẬN ĐÓ CÓ ĐỂ LẠI CHO BẠN CÁC QUYỀN ĐỂ LÀM THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU CỦA EC HAY KHÔNG?


 

hãy cung cấp truy cập mở cho bài báo của bạn hoặc bản thảo được rà soát lại ngang hàng cuối cùng qua OpenAIRE

Không

yêu cầu sự hợp tác của nhà xuất bản bằng việc ký một phụ lục để cho phép bạn làm thỏa mãn bổn phận của bạn theo các yêu cầu của EC

Tôi không chắc

hãy kiểm tra chính sách của nhà xuất bản về truy cập mở và ‘tự lưu trữ’ bài báo/bản thảo được rà soát lại ngang hàng cuối cùng của bạn


 

 1. Bạn đã xuất bản bài báo của bạn trên một Tạp chí Truy cập Mở. Các yêu cầu của EC đòi hỏi bạn phải ký gửi bài báo của bạn trong một kho của cơ sở hoặc dựa vào chủ đề. Một vài nhà xuất bản Truy cập Mở cũng đã ký gửi rồi các bài báo mà họ xuất bản trong các kho Truy cập Mở, vì nó làm tăng khả năng nhìn thấy được.


 

NHÀ XUẤT BẢN CỦA BẠN CÓ KÝ GỬI BÀI BÁO CỦA BẠN TRONG KHO OA KHÔNG?

bạn không nên hành động tiếp

Không

hãy ký gửi bài báo của bạn vào một kho truy cập mở dựa vào chủ đề hoặc ở cơ sở của bạn. Bạn có thể muốn kiểm tra thỏa thuận xuất bản hoặc giấy phép của bạn về các quyền của bạn để làm thỏa mãn các yêu cầu của EC, như được mô tả trong kịch bản 2. Bạn có thể thấy tổng quan các chính sách của các nhà xuất bản trong cơ sở dữ liệu Sherpa/RoMEO.


 

CÁC NHÀ XUẤT BẢN

Nhiều nhà xuất bản có rồi chính sách cho phép có mẫu 'tự lưu trữ' các bài báo hoặc các bản thảo được rà soát lại ngang hàng cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm ra chính sách của nhà xuất bản của bạn là gì, bạn có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu Sherpa/RoMEO, nó cung cấp các chi tiết và các giải thích.

Hơn nữa, nhà xuất bản của bạn có thể từ chối hợp tác. Bạn có thể làm gì?

Miễn là bạn đã còn chưa ký chuyển bản quyền cho nhà xuất bản đó, thì điều quan trọng phải nhận thức được rằng:

 • như là tác giả, bạn có bổn phận đối với trợ cấp của EC để làm thỏa mãn các yêu cầu về truy cập mở, và

 • như là tác giả, bạn là người nắm giữ bản quyền hợp pháp và có thể quyết định phải làm gì với bản quyền của bạn.

Điều này trao cho bạn cơ hội để:

 • yêu cầu nhà xuất bản xem xét lại sự từ chối của nó khi biết chính sách Truy cập Mở của EC, hoặc

 • đệ trình bài báo của bạn sang một tạp chí (Truy cập Mở) khác, nơi xúc tác cho bạn làm thỏa mãn các yêu cầu của bạn.

Nếu nhà xuất bản khăng khăng từ chối ký Giấy phép để Xuất bản hoặc Phụ lục đi với Thỏa thuận/CTA đó, hoặc từ chối trao cho bạn sự cho phép sau khi bạn đã ký Thỏa thuận/CTA đó, và bạn muốn bài báo của bạn sẽ phải được xuất bản trên tạp chí của họ, là quan trọng rằng:

 • bạn yêu cầu nhà xuất bản đó khẳng định sự từ chối sự cho phép bằng văn bản, và

 • thông báo cho cán bộ dự án EC của bạn bằng việc cung cấp sự từ chối sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản đó.


 

GENERAL

When an article is accepted for publication in a journal, the publisher needs permission from the author to publish.

In most cases, authors grant permission by signing over copyright to the publisher. This gives the publisher the full rights in and control over the article. Consequently, if an author wishes to reuse the article at a later stage, e.g. to make the work available in Open Access, he/she will have to ask permission from the publisher to do so.

Alternatively, authors can grant the publisher a License to Publish. With this agreement, authors can retain copyright and the right to deposit the article in an Open Access repository, while providing the publisher with the necessary rights to publish the article.

In the context of the H2020 and FP7 Open Access requirements, it is important to be aware of this distinction in dealing with intellectual property rights; it has significant impact on how easy it is for authors to fulfill the requirements.

WHAT TO DO

There are three different scenarios:

  1. Your article has been accepted for publication by the journal, and the publisher asks you to sign a publishing or copyright transfer agreement (CTA). Some publishers offer a Licence to Publish. At this stage, you have a number of options to ensure that you can fulfill the EC requirements: to make your article or final, peer-reviewed manuscript available in open access within the specified timeframe (6-12 months depending on research area).

   DOES THE AGREEMENT ASK YOU TO SIGN OVER YOUR COPYRIGHT?

yes

do not sign, but provide a licence to publish

or

sign and provide an addendum ensuring you can fulfill the EC requirements

no

check if the agreement, licence and/or the publisher's policy leaves you the rights to fulfill the EC requirements

 1. You have already signed a publishing agreement/CTA signing over your copyright to the publisher for the publication of your article.

  DOES THE AGREEMENT LEAVE YOU THE RIGHTS TO FULFILL THE EC REQUIREMENTS?

  yes

  provide open access to your article or final, peer-reviewed manuscript through OpenAIRE

  no

  ask cooperation of the publisher by signing an addendum to enable you to fulfill your obligation under the EC requirements

  I'm not sure

  check the publisher's policy on open access and 'self-archiving' of your article/final peer-reviewed manuscript

 2. You have published your article in anOpen Access Journal. The EC requirements ask you to deposit your article in an institutional or subject-based repository. Some OA publishers already deposit the articles they publish in OA repositories as well, because it improves visibility.

DOES YOUR PUBLISHER DEPOSIT YOUR ARTICLE IN AN OA REPOSITORY?

yes

you need not take further action

no

deposit your article in your institutional or subject based OA repository. You may wish to check your publishing agreement or licence for your rights to fulfill the EC requirements, as described in scenario 2. You can find an overview of publishers' policies in the Sherpa/RoMEO database.

PUBLISHERS

Many publishers already have a policy that allows for a form of 'self-archiving' of articles or final peer-reviewed manuscripts. If you want to find out what your publisher's policy is, you can check the Sherpa/RoMEO database which provides details and explanations.

Still, your publisher may refuse to cooperate. What can you do?

As long as you have not signed over your copyright to the publisher yet, it is important to realize that

 • as the author you are under the obligation of your EC grant to fulfill the open access requirements, and

 • as the author, you are the legal copyright holder and can decide what to do with your copyright.

This gives you the opportunity to

 • request the publisher to reconsider his refusal given the EC Open Access policy, or

 • submit your article to another (Open Access) journal, that enables you to fulfill your requirements.

If the publisher persists in his refusal to sign the Licence to Publish or Addendum to the Agreement/CTA, or refuses to give you permission after you have signed the Agreement/CTA, and you wish your article to be published in his journal, it is important that

 • you ask the publisher to confirm his refusal of permission in writing, and

 • inform your EC project officer by providing the publisher's written refusal of permission.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm24
 • Hôm nay2,053
 • Tháng hiện tại21,224
 • Tổng lượt truy cập20,875,350
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây