Truy cập Mở trong Horizon 2020

Thứ tư - 24/05/2017 05:17

Open Access in Horizon 2020

Updated on 28 March 2017

Theo: https://www.openaire.eu/open-access-in-horizon-2020

Bài được cập nhật trên Internet ngày: 28/03/2017

Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science


 

Truy cập mở tới các xuất bản phẩm khoa học được rà soát lại ngang hàng đã được khẳng định như một nguyên tắc nằm bên dưới trong chương trình Horizon 2020 và được giải thích trong Quy định và các Quy tắc Tham gia cũng như thông qua các điều khoản thích hợp trong thỏa thuận trợ cấp (xem Thỏa thuận Trợ cấp ngày 25/11/2016 của Mô hình có chú giải của Horizon 2020 với thông tin về truy cập mở trên các trang số 221-228).

Bạn có định ký gửi không?

Tất cả các lợi ích được yêu cầu để ký gửi và đảm bảo cho sự truy cập mở.

Ký gửi cái gì

 • Một bản sao điện tử máy đọc được của phiên bản được xuất bản

phiên bản giấy cuối cùng của nhà xuất bản, bao gồm tất cả các sửa đổi từ quy trình rà soát lại ngang hàng, các bản biên tập và sửa đổi phong cách, và các thay đổi định dạng (thường là tài liệu PDF)

HOẶC

 • Bản thảo cuối cùng được rà soát lại ngang hàng được chấp nhận để xuất bản

bản thảo cuối cùng bằng giấy được rà soát lại ngang hàng được chấp nhận để xuất bản trên tạp chí, bao gồm tất cả các sửa đổi từ quy trình rà soát lại ngang hàng đó, nhưng còn chưa được nhà xuất bản định dạng (còn được tham chiếu tới như là phiên bản “post-print” - bản thảo của bài báo nghiên cứu cho tạp chí sau khi nó đã được rà soát lại ngang hàng)

Đọc thêm về các vấn đề bản quyền…

Ký gửi ở đâu?

Các nhà nghiên cứu nên ký gửi vào một kho dành cho các xuất bản phẩm khoa học (các kho lưu trữ trên trực tuyến) theo lựa chọn của mình.

 • Kho cơ sở của cơ sở nghiên cứu với nó họ có liên quan

HOẶC

 • Kho theo chủ đề/dựa vào chủ đề

HOẶC

 • Kho tập trung, như kho Zenodo, được dự án OpenAIRE thiết lập, là những lựa chọn chấp nhận được.

Khi nào thì ký gửi

Từng bên hưởng lợi phải ký gửi càng sớm càng tốt và chậm nhất là vào ngày xuất bản.

Khi nào Truy cập Mở nên được cung cấp

Từng bên hưởng lợi phải đảm bảo truy cập mở tới xuất bản phẩm được ký gửi - thông qua kho - ít nhất: (1) vào ngày xuất bản, nếu phiên bản điện tử là sẵn sàng tự do thông qua nhà xuất bản, hoặc (2) trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất bản (12 tháng cho các xuất bản phẩm về các khoa học xã hội và nhân văn) trong bất kỳ trường hợp nào khác.

Đối với việc xuất bản truy cập mở, các nhà nghiên cứu có thể xuất bản trên các tạp chí truy cập mở, hoặc trên các tạp chí bán theo cách thuê bao và cũng chào khả năng làm cho các bài báo riêng rẽ truy cập mở được (các tạp chí lai - hỗn hợp). Ở những nơi như vậy, các khoản phí xử lý của tác giả - APC (Author Processing Charges) các bên hưởng lợi phải chịu là thích hợp để được hoàn trả lại trong suốt thời gian xảy ra hành động đó. Đối với các APC xảy ra sau khi kết thúc thỏa thuận trợ cấp của chúng, một cơ chế chi trả vài trong số các chi phí đó sẽ được thí điểm. Trong trường hợp việc xuất bản truy cập mở thì truy cập mở phải được trao chậm nhất là vào ngày xuất bản.

Các bên hưởng lợi cũng phải đảm bảo truy cập mở tới siêu dữ liệu thư mục mà nhận diện xuất bản phẩm được ký gửi. Siêu dữ liệu thư mục phải ở trong định dạng tiêu chuẩn và phải bao gồm tất cả những điều sau:

 • các hạng mục [“Liên minh châu Âu (EU)” và “Horizon 2020”][“Euratom” và “chương trình nghiên cứu và huấn luyện của Euratom 2014-2018”];

 • tên hành động, chữ viết tắt và con số hành động;

 • ngày xuất bản, giai đoạn cấm vận nếu được áp dụng, và

 • mã định danh thường trực ổn định.

Nếu bên hưởng lợi vi phạm bất kỳ bổn phận nào của mình, thì trợ cấp có thể bị giảm bớt (xem Điều khoản 43). Sự vi phạm như vậy cũng có thể dẫn tới bất kỳ biện pháp nào khác được mô tả trong Chương 6 của Thỏa thuận Mô hình Chung Nhiều bên hưởng lợi, Phiên bản 4.0, ngày 27/02/2017).

Trong tất cả các trường hợp, Ủy ban khuyến khích các tác giả giữ lại bản quyền của họ và trao các giấy phép thích hợp cho các nhà xuất bản. Creative Commons chào các giải pháp cấp phép hữu dụng theo khía cạnh này (như CC BY, xem Các giấy phép Creative Commons).

Theo ngữ cảnh của kỷ nguyên số, lưu ý về ‘xuất bản phẩm ’ ngày càng bao gồm dữ liệu chống trụ cho xuất bản phẩm và các kết quả được trình bày, còn được tham chiếu tới như là dữ liệu ‘nằm bên dưới’. Các bên hưởng lợi phải có mục đích ký gửi cùng lúc các dữ liệu cần thiết để thẩm định các kết quả được trình bày trong các xuất bản phẩm khoa học được ký gửi, lý tưởng là trong một kho dữ liệu, và có mục đích tạo ra truy cập mở tới các dữ liệu đó. Nhưng không có bổn phận phải làm thế (Đây không phải là Thí điểm Dữ liệu Nghiên cứu Mở).

Các tài liệu có liên quan:

Thông báo: Truy cập Mở trong Horizon 2020
Thông báo cho các Nhân viên Dự án về Horizon 2020
Thông báo cho các nhà điều phối dự án về Horizon 2020
Các chỉ dẫn về Truy cập Mở cho các xuất bản phẩm và khoa học và dữ liệu nghiên cứu trong Horizon 2020
Thỏa thuận Trợ cấp Mô hình Chung nhiều bên hưởng lợi (Multi-beneficiary General Model Grant Agreement)

Thông báo bàn làm việc về quyền sở hữu trí tuệ (IPR) của châu Âu về Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm và dữ liệu trong Horizon 2020: Hỏi đáp thường gặp(FAQ)

Open access to scientific peer reviewed publications has been anchored as an underlying principle in the Horizon 2020 and is explained in the Regulation and the Rules of Participation as well as through the relevant provisions in the grant agreement (see Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement, 25 November 2016 with information about open access on the pages 221-228).

Are you supposed to deposit?

All beneficiaries are required to deposit and ensure open access.

What to deposit

 • A machine-readable electronic copy of the published version

publisher’s final version of the paper, including all modifications from the peer review process, copyediting and stylistic edits, and formatting changes (usually a PDF document)

OR

 • A final peer-reviewed manuscript accepted for publication

final manuscript of a peer-reviewed paper accepted for journal publication, including all modifications from the peer review process, but not yet formatted by the publisher (also referred to as “post-print” version).

Read more about copyright issues…

Where to deposit

Researchers should deposit in a repository for scientific publications (online archives) of their choice.

 • Institutional repository of the research institution with which they are affiliated

OR

 • Subject-based/thematic repository

OR

 • Centralised repository, e.g. Zenodo repository set up by the OpenAIRE project are acceptable choices.

When to deposit

Each beneficiary must deposit as soon as possible and at the latest on publication.

When should Open Access be provided

Each beneficiary must ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest: (i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or (ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.

For open access publishing, researchers can publish in open access journals, or in journals that sell subscriptions and also offer the possibility of making individual articles openly accessible (hybrid journals).  Where the case, the Author Processing Charges (APCs) incurred by beneficiaries are eligible for reimbursement during the duration of the action. For APCs incurred after the end of their grant agreement, a mechanism for paying some of these costs will be piloted. In the case of open access publishing open access must be granted at the latest on publication.

Beneficiaries must also ensure open access to the bibliographic metadata that identify the deposited publication. The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:

 • the terms ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"]["Euratom" and Euratom research and training programme 2014-2018"];

 • the name of the action, acronym and grant number;

 • the publication date, and length of embargo period if applicable, and

 • a persistent identifier.

If a beneficiary breaches any of its obligations, the grant may be reduced (see Article 43). Such a breach may also lead to any of the other measures described in Chapter 6 of the Multi-beneficiary General Model Grant Agreement, Version 4.0, February 27, 2017).

In all cases, the Commission encourages authors to retain their copyright and grant adequate licences to publishers. Creative Commons offers useful licensing solutions in this regard (e.g. CC-BY, see Creative Commons Licenses).

In the context of the digital era, the notion of’ publication’ increasingly includes the data underpinning the publication and results presented, also referred to as ‘underlying’ data. Beneficiaries must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications, ideally into a data repository, and aim to make open access to this data. But there is no obligation to do so (This is not the Open Research Data Pilot).

Related Documents:

Fact Sheet: Open Access in Horizon 2020
Fact Sheet for Project Officers in Horizon 2020
Fact Sheet for Project Coordinators in Horizon 2020
Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020
Multi-beneficiary General Model Grant Agreement

European IPR Helpdesk Fact Sheet Open access to publications and data in Horizon 2020: Frequently Asked Questions (FAQ)

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập96
 • Máy chủ tìm kiếm86
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay4,690
 • Tháng hiện tại285,484
 • Tổng lượt truy cập26,990,114
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây