Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang WASHINGTON, nước Mỹ

Thứ bảy - 12/05/2018 06:53
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Hoạt động năm 2018:
 • HB 1253 (chuyển từ 2017 sang): tìm cách làm cho giáo dục đại học kham được hơn bằng việc cung cấp các ưu đãi cho sử dụng các tư liệu chỉ dẫn nguồn mở. Dự luật này muốn trao cho bất kỳ ai xuất bản hoặc tạo lập các tư liệu chỉ dẫn nguồn mở sẽ được các sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục hoặc công lập trong bang sử dụng khả năng sẽ là đủ điều kiện để có được được một khoản tín dụng thuế. Hành động mới nhất: Được giới thiệu lại và được giữ lại ở trạng thái hiện hành ngày 08/01/2018.
 • HB 1561 (chuyển từ 2017 sang): hội đồng thành tích của sinh viên sẽ quản lý chương trình thí điểm trợ cấp tài nguyên giáo dục mở cho các cơ sở giáo dục đại học 4 năm. Trợ cấp nhận được sẽ được sử dụng để hỗ trợ các giảng viên áp dụng hoặc tạo lập các tài nguyên giáo dục mở vì mục đích giảm chi phí dự học của sinh viên. Viện chính sách công của bang Washington cũng đã yêu cầu tiến hành nghiên cứu về chi phí các sách giáo khoa và các tư liệu khóa học và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong các cơ sở giáo dục đại học 4 năm khắp bang. Hành động mới nhất: Được gửi cho Thống đốc để ký hôm 08/03/2018.
 • HB 1768 (chuyển từ 2017 sang): tạo lập chương trình trợ cấp thí điểm tài nguyên giáo dục mở trong hội đồng thành tích của sinh viên để tạo ra chương trình trợ cấp cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục đại học 4 năm để thúc đẩy, tùy biến thích nghi, và tạo lập các tài nguyên giáo dục mở và giảm các chi phí dự học của sinh viên. Sáu (6) trợ cấp sẽ được trao vì mục đích thúc đẩy sự phát triển, tùy biến thích nghi, và sử dụng tài nguyên giáo dục mở. Hành động mới nhất: Được giới thiệu lại và được giữ lại ở tình trạng hiện hành ngày 08/01/2018.
 • HB 1067 (chuyển từ 2017 sang): Thực hiện các phân bổ hoạt động 2 năm tài chính 2017-2019. Gồm 2 phân bổ để triển khai HB1561 sẽ có hiệu lực. Hành động mới nhất: Được giới thiệu lại và được giữ lại ở trạng thái hiện hành; Ủy ban các Quy định đã giảm bớt xem xét xa hơn; được quy cho các Phân bổ ngày 08/01/2018.
Các chính sách hiện hành:
 • HB 1375 (2017): bổ sung thêm phần yêu cầu các trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật chỉ ra chi phí của bất kỳ sách giáo khoa hoặc tư liệu khóa học nào được yêu cầu cho các sinh viên trong mô tả khóa học trên trực tuyến được sử dụng khi đăng ký. Mục tiêu của dự luật này là để ưu đãi các giảng viên sử dụng các tài nguyên có sẵn trong thư viện khóa học mở bằng việc thông báo cho các sinh viên chi phí sách giáo khoa khi họ đăng ký lớp học.
 • HB 2337 (2012): Yêu cầu người quản lý chỉ dẫn công khai dẫn dắt trong phát triển các tài nguyên khóa học được cấp phép mở phù hợp với các tiêu chuẩn cốt lõi chung của bang và đặt dưới giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY) cho phép những người khác để sử dụng, phân phối, và tạo lập các tác phẩm phái sinh dựa vào tư liệu số đó, trong khi vẫn cho phép các tác giả và những người sáng tạo giữ lại bản quyền và nhận được sự thừa nhận ghi công vì các nỗ lực của họ. Phân bổ 1% hoặc 1,5% lượng tiền phân bổ cho các khu trường cho chương trình giảng dạy và các sách giáo khoa theo RCW 28A.150.260(8) sẽ được phân bổ cho văn phòng của người quản lý chỉ dẫn công chỉ để phát triển các tư liệu khóa học được cấp phép mở.
 • SB 6355 (2010): Cung cấp cơ chế có hệ thống cho các cộng đồng và bang để xác định các chương trình giáo dục và các khoản đầu tư vốn cần thiết để mở rộng hệ thống giáo dục đại học theo nhu cầu. Ủy quyền một chương trình trợ cấp cạnh tranh để hỗ trợ các giải pháp có tính cách tân, bao gồm phát triển tiếp sự phân phối khóa học hướng vào người học, được công nghệ hỗ trợ, bao gồm cả sự mở rộng các tư liệu khóa học trên trực tuyến và lai, các tư liệu khóa học mở, và các sử dụng công nghệ khác để chia sẻ có hiệu quả và hiệu lực các chi phí, cải thiện chất lượng chỉ dẫn và sinh viên, giảng viên, và các dịch vụ hành chính, gia tăng sự truy cập, sự giữ lại, và trình độ của sinh viên chưa tốt nghiệp và tốt nghiệp, và để cải thiện năng lực chuyển giao.
 • SB 6444 (2010): Dự luật phân bổ bổ sung hoạt động. Phân bổ 1.112.000 USD cho năm tài chính 2010 và 1.113.000 cho năm tài chính 2011 cho ban lãnh đạo cộng đồng và các trường cao đẳng kỹ thuật của bang để cải thiện việc hoạt tập từ xa trên trực tuyến và công nghệ tư liệu khóa học mở. Các vốn cấp sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho tư liệu khóa học mở, các sách giáo khoa mở, cấp phép mở để gia tăng sự truy cập, khả năng kham được và chất lượng các khóa học trong giáo dục đại học.
 • HB 1025 (2009): Yêu cầu các cơ quan điều hành các cơ sở giáo dục đại học của bang, cộng tác với các bên tham gia đóng góp, áp dụng các quy định yêu cầu các cửa hàng sách có liên quan công khai thông tin cho các sinh viên về các tư liệu khóa học được yêu cầu, bao gồm nhưng không bị giới hạn tới tiêu đề, các tác giả, ấn bản, giá thành, và ISBN ít nhất 4 tuần trước đó, với các ngoại lệ nhất định, và yêu cầu các giảng viên và các thành viên nhân viên xem xét các thực hành ít chi phí nhất trong việc chỉ định các tư liệu khóa học, như việc áp dụng ấn bản ít đắt giá nhất sẵn có, áp dụng các sách giáo khoa tự do, mở khi có sẵn, và làm việc với các thủ thư đại học để đưa ra cùng các bộ sưu tập các tài nguyên thư viện và tự do trên trực tuyến.
 • HB 1946 (2009): Khuyến khích tất cả các cơ sở giáo dục đại học sử dụng các công nghệ học tập trên trực tuyến phổ biến. Yêu cầu ban điều hành giáo dục đại học triệu tập đội đặc nhiệm chuyển đổi công nghệ giáo dục đại học để chuẩn bị báo cáo gồm kế hoạch cải thiện tính hiệu lực, hiệu quả, và chất lượng giáo dục đại học công lập có liên quan tới sử dụng công nghệ chiến lược và làm việc trong giáo dục đại học. Đội đặc nhiệm được yêu cầu nghiên cứu các phương pháp và các lựa chọn cấp phép mở để chia sẻ nội dung số hiệu quả.
 • HB 2300 (2007): Các nhà xuất bản phải làm cho sẵn sàng tức thì cho các giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học giá bán buôn các sách giáo khoa đại học và lịch sử các lần xét duyệt lại.
2018 Activity:
 • HB 1253 (carried over from 2017): seeks to make higher education more affordable by providing incentives for the use of open source instructional materials. This bill would give anyone who publishes or creates open source instructional materials to be used by students attending private or public institutions of higher education in the state the ability to be eligible for a tax credit. Last Action: Reintroduced and retained in present status on 1/8/18.
 • HB 1561 (carried over from 2017): the student achievement council shall administer the open educational resources grant pilot program for the four-year institutions of higher education. A grant received shall be used to support faculty to adopt or create open educational resources for the purpose of reducing student’s’ cost of attendance. The Washington state institute for public policy is also required to conduct a study on the cost of textbooks and course materials and the use of open educational resources at four-year institutions of higher education across the state. Last Action: Sent to Governor to sign on 3/8/18.
 • HB 1768 (carried over from 2017): creates the open educational resources pilot grant program within the student achievement council to create a competitive grant program for the public four-year institutions of higher education to promote, adapt, and create open educational resources and reduce students’ costs of attendance. Six grants shall be awarded for the purpose of promoting the development, adaptation, and use of open educational resources. Last Action: Reintroduced and retained in present status on 1/8/18.
 • HB 1067 (carried over from 2017): Makes 2017-2019 fiscal biennium operating appropriations. Includes two appropriations for the implementation of HB1561 should it be enacted. Last Action: Reintroduced and retained in present status; Rules Committee relieved of further consideration; referred to Appropriations on 1/8/18.
Existing Policies:
 • HB 1375 (2017): adds a section that requires community and technical colleges to indicate the cost of any required textbook or other course material to students in the online course description used during registration. The goal of this bill is to incentivize faculty to use resources available on the open course library by informing students of a textbook’s cost when they register for a class.
 • HB 2337 (2012): Requires the superintendent of public instruction to take the lead in developing openly licensed courseware aligned with the common core state standards and placed under a Creative Commons attribution license that allows others to use, distribute, and create derivative works based upon the digital material, while still allowing the authors or creators to retain the copyright and to receive credit for their efforts. Allocates one and one-half percent of the amount otherwise allocable to school districts for curriculum and textbooks under RCW 28A.150.260(8) to be allocated to the office of the superintendent of public instruction solely for the development of openly licensed courseware.
 • SB 6355 (2010): Provides a systematic mechanism for communities and thestate to identify educational programs and capital investments needed to expand the state’s higher education system upon demand. Authorizes a competitive grant program to support innovative solutions, including furthering the development of learner-centered, technology-assisted course delivery, including expansion of online and hybrid coursework, open courseware, and other uses of technology in order to effectively and efficiently share costs, improve the quality of instruction and student, faculty, and administrative services, increase undergraduate and graduate student access, retention, and graduation, and to enhance transfer capability.
 • SB 6444 (2010): Operating supplemental appropriations bill. Appropriates $1,112,000 for fiscal year 2010 and $1,113,000 for fiscal year 2011 for the state board of community and technical colleges to enhance online distance learning and open courseware technology. Funds shall be used to support open courseware, open textbooks, open licenses to increase access, affordability and quality of courses in higher education.
 • HB 1025 (2009): Requires the governing bodies of state higher education institutions, in collaboration with stakeholders, to adopt rules requiring that affiliated bookstores disclose information to students on required course materials including but not limited to title, authors, edition, price, and ISBN at least four weeks in advance, with certain exceptions, and requiring that faculty and staff members consider the least costly practices in assigning course materials, such as adopting the least expensive edition available, adopting free, open textbooks when available, and working with college librarians to put together collections of free online web and library resources.
 • HB 1946 (2009): Encourages all institutions of higher education to use common online learning technologies. Requires the higher education coordinating board to convene a higher education technology transformation task force to prepare a report that includes a plan to improve the efficiency, effectiveness, and quality of public higher education relative to the strategic and operational use of technology in higher education. The task force is directed to investigate methods and open licensing options for effectively sharing digital content.
 • HB 2300 (2007): Publishers must make immediately available to faculty at higher education institutions the wholesale price of college textbooks and a history of revisions.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập62
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm55
 • Hôm nay25,829
 • Tháng hiện tại544,447
 • Tổng lượt truy cập33,891,887
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây