75 ứng dụng nguồn mở để thay thế các phần mềm an ninh phổ biến - Phần 2

Thứ tư - 03/04/2013 05:21
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

75 Open Source Apps To Replace Popular Security Software

Bảo vệ mạng của bạn bằng các phần mềm tự do nguồn mở chống phần mềm độc hại, làm tường lửa, sao lưu, IDS/IPS, chống mất dữ liệu và các công cụ an ninh khác.

Protect your network with free, open source anti-malware, firewall, backup, IDS/IPS, data loss prevention and other security tools.

March 26, 2013, By Cynthia Harvey

Theo: http://www.datamation.com/security/75-open-source-apps-to-replace-popular-security-software-2.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/03/2013

Lời người dịch: Vào năm 2012, trên blog này đã có bài giới thiệu 65 ứng dụng nguồn mở để thay thế cho các phần mềm an ninh phổ biến, chạy trên các hệ điều hành khác nhau như Linux, Windows, OS X. Danh sách đó thường được cập nhật một lần theo từng năm. Danh sách đó trong năm 2013 gồm 75 ứng dụng như vậy, trải dài trong khoảng gần 20 chủng loại công việc có liên quan tới an ninh hệ thống và máy tính cá nhân của bạn. Với 75 phần mềm tự do nguồn mở là các công cụ an ninh này, bạn sẽ được tẩy não hoàn toàn khỏi những tuyên truyền nhảm nhí rằng phần mềm tự do nguồn mở đồng nghĩa với không có an ninh. Xem các phần [01], [02], [03], [04].

Email Security/Filtering

An ninh thư điện tử/Lọc

22. Scrollout F1

Thay thế cho Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

Đặc biệt phổ biến, Scrollout F1 kết hợp cả các khả năng chống spam, chống virus và bảo vệ chống mất dữ liệu trong một giải pháp an ninh cổng tự do. Nó làm việc với tất cả các máy chủ thử, bao gồm cả Microsoft Exchange, Lotus Domino, Postfix, Exim, Qmail và các máy chủ thư khác.

Hệ điều hành: Windows, Linux.

Replaces Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

Extremely popular, Scrollout F1 incorporates anti-spam, anti-virus and data loss protection capabilities into a free gateway security solution. It works with all mail servers, including Microsoft Exchange, Lotus Domino, Postfix, Exim, Qmail and others. Operating System: Windows, Linux.

23. ASSP

Thay thế cho Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

Bộ lọc ủy quyền chống spam này nói “Khi nói về việc tiêu diệt SPAM thì không gì là sát thủ như ASSP!”. Các tính năng chính bao gồm thiết lập dễ dàng dựa vào trình duyệt, hỗ trợ cho hầu hết các máy chủ SMTP, tự động liệt kê cho mọi người mọi thứ của bạn như thư điện tử, kiểm tra hợp lệ sớm người gửi, lọc virus (dựa vào ClamAV).

Hệ điều hành: Không phụ thuộc vào hệ điều hành.

Replaces Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

This anti-spam proxy filter claims "When it comes to killing SPAM nothing is as deadly as an ASSP!" Key features include easy browser-based setup, support for most SMTP servers, automatic whitelisting for people you e-mail, early sender validation, virus filtering (based on ClamAV) and more. Operating System: OS Independent.

24. MailScanner

Thay thế cho Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

Trình khóa spam này nói nó từng được tải về hơn 1.4 triệu lần (gần 30.000 lần mỗi tháng) và hiện được sử dụng tại hơn 225 quốc gia. Nó bao gồm cả các khả năng chống virus và chống spam, và nó được đưa vào trong nhiều phát tán Linux.

Hệ điều hành: Không phụ thuộc vào hệ điều hành.

Replaces Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

This spam blocker boasts that it has been downloaded more than 1.4 million times (approximately 30,000 times per month) and is currently used in more than 225 countries. It includes both anti-virus and anti-spam capabilities, and it is included in many Linux distributions. Operating System: OS Independent.

25. SpamAssassin

Thay thế cho Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

Một dự án của Apache, nó tự nói là “bộ lọc spam nguồn mở mạnh số 1” đã nhận được nhiều giải thưởng. Nó ứng dụng nhiều kiểm thử mạng và địa phương khác nhau để nhận diện các chữ ký spam, và nó dễ dàng để bổ sung thêm các qui tắc nếu bạn chọn.

Hệ điều hành: ban đầu là Linux và OS X, dù các phiên bản Windows cũng sẵn có.

Replaces Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

An Apache project, this self-proclaimed "powerful #1 open-source spam filter" has received numerous awards. It utilizes many different local and network tests to identify spam signatures, and it's easy to add additional rules if you choose. Operating System: primarily Linux and OS X, although Windows versions are available.

26. SpamBayes

Thay thế cho Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

Bộ lọc spam này sử dụng các thuật toán và hành vi trước đó của bạn để xác định khả năng các thông điệp là spam hoặc “gây hại”, sau đó lọc chúng trong các thư mục phù hợp. Nó đi với nhiều phiên bản, bao gồm một trình cài cắm cho Outlook.

Hệ điều hành: Không phụ thuộc hệ điều hành.

Replaces Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway

This spam filter uses mathematical algorithms and your previous behavior to determine the probability that messages are spam or "ham," and then it sorts them into the appropriate folders. It comes in multiple versions, including an Outlook plug-in. Operating System: OS Independent.

27. P3Scan

Thay thế cho VirusScan Enterprise for Linux

Bộ lọc ủy quyền trong suốt này quét thư điện tử và các tệp gắn kèm để nhận diện spam, virus, sâu, Trojan và các mã độc khác. Bạn có thể sử dụng nó một mình hoặc cùng với các ứng dụng chống phần mềm độc hại hoặc chống spam khác.

Hệ điều hành: Linux.

Replaces VirusScan Enterprise for Linux

This transparent proxy filter scans e-mail and attachments for spam, viruses, worm, Trojans and other malicious code. You can use it alone or alongside other anti-malware or anti-spam applications. Operating System: Linux.

Encryption

Mã hóa

28. AxCrypt

Thay thế cho Symantec Encryption, Folder Lock, SensiGuard, CryptoForge

Hơn 2.7 triệu người sử dụng đã tải về và đăng ký giải pháp mã hóa nguồn mở này. Nó tích hợp trong Windows Explorer (nháy phải để mã hóa, nháy đúp để giải mã) và cũng hỗ trợ các dịch vụ lưu trữ đám mây như D-ropBox, Live Mesh, SkyDrive và Box.net.

Hệ điều hành: Windows.

Replaces Symantec Encryption, Folder Lock, SensiGuard, CryptoForge

More than 2.7 million users have downloaded and registered this open source encryption solution. It integrates into the Windows Explorer (right-click to encrypt, double-click to decrypt) and also supports cloud storage services like D-ropBox, Live Mesh, SkyDrive and Box.net. Operating System: Windows.

29. Gnu Privacy Guard

Thay thế cho Symantec Email Gateway Solution (PGP)

Giải pháp mã hóa thư điện tử GNU hỗ trợ nhiều thuật toán mã hóa và đưa ra các tính năng quản lý khóa tốt. Đây là một công tụ dòng lệnh chỉ cho Linux, nhưng các dự án khác đã tạo ra giao diện front end và đã chuyển nó sang các hệ điều hành khác.

Hệ điều hành: Linux.

Replaces Symantec Email Gateway Solution (PGP)

Gnu's email encryption solution supports multiple encryption algorithms and offers good key management features. It's a command-line tool for Linux only, but other projects have cre-ated front ends and ported it to other operating systems. Operating System: Linux.

30. GPGTools

Thay thế cho Symantec Email Gateway Solution (PGP)

Nếu bạn chạy trân Mac, bạn có thể muốn thử phiên bản này của GPG. Nhưng lưu ý là phiên bản Mountain Lion vẫn còn ở giai đoạn sớm.

Hệ điều hành: OS X.

Replaces Symantec Email Gateway Solution (PGP)

If you're on a Mac, you might want to try this version of GPG. But note that the Mountain Lion version is still in preview stage. Operating System: OS X.

31. gpg4win

Thay thế cho Symantec Email Gateway Solution (PGP)

Như cái tên gợi ý, dự án này mang GNU Privacy sang Windows. Nó mã hóa cả các tệp và các thông điệp thư, và nó đặc trưng cho một giao diện dễ sử dụng.

Hệ điều hành: Windows.

Replaces Symantec Email Gateway Solution (PGP)

As the name suggests, this project brings Gnu Privacy Guard to Windows. It encrypts both files and mail messages, and it features an easy-to-use interface. Operating System: Windows.

32. PeaZip

Thay thế cho WinZip

Công cụ nén và lưu trữ này cũng đưa ra các khả năng mã hóa và xóa an ninh. Nó hỗ trợ hơn 150 định dạng tệp và nhiều khả năng mã hóa, cộng với nó có trong các phiên bản khả chuyển và 64 bit.

Hệ điều hành: Windows, Linux.

Replaces WinZip

This compression and archiving tool also offers encryption and secure deletion capabilities. It supports more than 150 file formats and multiple encryption capabilities, plus it comes in 64-bit and portable versions. Operating System: Windows, Linux.

33. Crypt

Thay thế cho Symantec Encryption, Folder Lock, SensiGuard, CryptoForge

Tốc độ là tuyên bố lừng danh của Crypt. Tiện ích mã hóa dòng lệnh này chỉ chiếm có 44MB không gian đĩa, và nó có thể mã hóa 30 tiệp (tổng cổng 3MB) chỉ trong 0.7 giây.

Hệ điều hành: Windows.

Replaces Symantec Encryption, Folder Lock, SensiGuard, CryptoForge

Speed is Crypt's claim to fame. This command-line encryption utility takes up only 44MB of space, and it can encrypt 30 files (3MB total) in just 0.7 seconds. Operating System: Windows.

34. NeoCrypt

Thay thế cho Symantec Encryption, Folder Lock, SensiGuard, CryptoForge

NeoCrypt nói một giao diện trực quan và “nhanh, tin cậy và mã hóa không phá được”. Các tính năng bao gồm sự hỗ trợ cho 10 thuật toán mã hóa, tích hợp Windows Explorer, các hoạt động bó và hơn thế nữa.

Hệ điều hành: Windows.

Replaces Symantec Encryption, Folder Lock, SensiGuard, CryptoForge

NeoCrypt boasts an intuitive interface and "fast, reliable and unbreakable encryption." Features include support for ten encryption algorithms, Windows Explorer integration, batch operations and more. Operating System: Windows.

35. LUKS/cryptsetup

Thay thế cho Symantec Drive Encryption

Thiết lập Khóa Thống nhất Linux - LUKS (Linux Unified Key Setup), nói sẽ là “tiêu chuẩn cho mã hóa đĩa cứng Linux”. Nó mã hóa toàn bộ ổ hoặc phân vùng một lần và hỗ trợ nhiều mật khẩu cho nhiều người sử dụng.

Hệ điều hành: Linux.

Replaces Symantec Drive Encryption

Linux Unified Key Setup, or LUKS, claims to be "the standard for Linux hard disk encryption." It encrypts an entire drive or partition at once and supports multiple passwords for multiple users. Operating System: Linux.

36. FreeOTFE

Thay thế cho Symantec Drive Encryption

Thay thế cho Symantec Drive Encryption

Viết tắt là “Mã hóa tự do trong khi làm việc” - FreeOTFE (Free On The Fly Encryption) tạo ra một đĩa ảo được mã hóa trong hệ thống của bạn. Nó hỗ trợ nhiều kỹ thuật băm và các thuật toán mã hóa, và nó có thể chạy từ một ổ USB.

Hệ điều hành: Windows.

Replaces Symantec Drive Encryption

Short for "Free On The Fly Encryption," FreeOTFE cre-ates an encrypted virtual disk on your system. It supports multiple hash techniques and encryption algorithms, and it can run f-rom a USB thumb drive. Operating System: Windows.

37.TrueCrypt

Thay thế cho Symantec Drive Encryption

Đây là tiện ích mã hóa đĩa rất phổ biến từng được tải về hơn 26 triệu lần. Nó đưa ra hiệu năng nhanh, nhờ vào sự song song và việc dẫn đường, và nói hỗ trợ tăng tốc phần cứng trong các vi xử lý hiện đại.

Hệ điều hành: Windows.

Replaces Symantec Drive Encryption

This very popular disk encryption utility has been downloaded more than 26 million times. It offers fast performance, thanks to parallelization and pipelining, and it supports hardware acceleration on modern processors. Operating System: Windows.

Forensics

Pháp lý

38. The Sleuth Kit/Autopsy Browser

Thay thế cho EnCase Forensics, X-ways Forensics, AccessData Forensic Toolkit

Các ứng dụng đó cho phép người sử dụng thực hiện phân tích số trong các hệ thống Windows, Linux, OS X hoặc Unix. Sleuth Kit là một công cụ dòng lệnh, và Autopsy Browser đưa ra một giao diện đồ họa để làm cho dễ dàng hơn để sử dụng. Site này cũng đưa ra một ít thông tin về phân tích số nói chung.

Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

Replaces EnCase Forensics, X-ways Forensics, AccessData Forensic Toolkit

These apps allow users to perform digital analysis on Windows, Linux, OS X or Unix systems. The Sleuth Kit is a command-line tool, and the Autopsy Browser provides a graphical front-end to make it easier to use. The site also offers quite a bit of information about digital forensics in general. Operating System: Windows, Linux, OS X.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay11,278
  • Tháng hiện tại93,778
  • Tổng lượt truy cập17,369,765
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây