75 ứng dụng nguồn mở để thay thế các phần mềm an ninh phổ biến - Phần 4 và hết

Thứ sáu - 05/04/2013 03:06
75 Open Source Apps To Replace Popular Security Software

Bảo vệ mạng của bạn bằng các phần mềm tự do nguồn mở chống phần mềm độc hại, làm tường lửa, sao lưu, IDS/IPS, chống mất dữ liệu và các công cụ an ninh khác.

Protect your network with free, open source anti-malware, firewall, backup, IDS/IPS, data loss prevention and other security tools.

March 26, 2013, By Cynthia Harvey

Theo: http://www.datamation.com/security/75-open-source-apps-to-replace-popular-security-software-4.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/03/2013

Lời người dịch: Vào năm 2012, trên blog này đã có bài giới thiệu 65 ứng dụng nguồn mở để thay thế cho các phần mềm an ninh phổ biến, chạy trên các hệ điều hành khác nhau như Linux, Windows, OS X. Danh sách đó thường được cập nhật một lần theo từng năm. Danh sách đó trong năm 2013 gồm 75 ứng dụng như vậy, trải dài trong khoảng gần 20 chủng loại công việc có liên quan tới an ninh hệ thống và máy tính cá nhân của bạn. Với 75 phần mềm tự do nguồn mở là các công cụ an ninh này, bạn sẽ được tẩy não hoàn toàn khỏi những tuyên truyền nhảm nhí rằng phần mềm tự do nguồn mở là không an ninh. Xem các phần [01], [02], [03], [04].

60. LPS

Thay thế cho Windows

Được Không quân Mỹ tạo ra, An ninh Khả chuyển Nhẹ, hoặc LPS (Lightweight Portable Security), là phát tán Linux có thể biến bất kỳ máy tính cá nhân PC hoặc Mac nào thành một nút giao tiếp an ninh. Nó chạy từ một CD hoặc đầu USB và loại bỏ tất cả sự theo dõi hoạt động của bạn khi bạn tắt nó.

Replaces Windows

Cre-ated by the U.S. Air Force, the Lightweight Portable Security, or LPS, Linux distribution can turn any PC or Mac into a secure communication node. It runs f-rom a CD or USB thumb drive and removes all traces of your activity when you shut it down.

61. NetSecl

Thay thế cho Windows

Một biến thể của OpenSuse, NetSecl, giống như BackTrack, đã được xây dựng để sử dụng trong các tình huống kiểm thử thâm nhập.

Replaces Windows

A variation of OpenSuse, NetSecl, like BackTrack, was built for use in penetration testing situations.

62. SELinux

Thay thế cho Windows

Nó không phải là hệ điều hành đầy đủ, nhưng các dự án của SELinux đã bổ sung các khả năng kiểm soát truy cập tới nhân Linux. Các tính năng đó được kết hợp vào nhiều phát tán Linux, bao gồm nhiều phát tán phổ biến nhất, như Red Hat và Fedora.

Replaces Windows

It's not a full operating system, but the SELinux projects has added access control capabilities to the Linux kernel. These features are incorporated into many other Linux distributions, including many of the most popular, like Red Hat and Fedora.

63. Tails

Thay thế cho Windows

Phát tán Linux khác tập trung vào tính riêng tư, Tails là viết tắt của “Hệ thống Sống của Người cải trang Amnesic” (Amnesic Incognito Live System). Giống như Whonix, nó là đòn bẩy cho Tor và Debian, và nó sử dụng các công cụ mã hóa đề bảo vệ các tệp và giao tiếp của bạn. Nó chạy từ một đĩa Live DVD hoặc đầu USB sao cho bạn có thể tự bảo vệ bất kể hệ điều hành nào bạn đang dùng.

Replaces Windows

Another privacy-focused Linux distribution, Tails is short for "The Amnesic Incognito Live System." Like Whonix, it leverages Tor and Debian, and it uses encryption tools to protect your files and communications. It runs f-rom a live DVD or USB drive so that you can protect yourself no matter what system you're on.

64. Whonix

Thay thế cho Windows

Dựa trên Virtual Box, Debian GNU/Linux và Tor, Whonix được thiết kế để thành một hệ điều hành nặc danh đầy đủ mà đưa ra được an ninh khác thường và sự bảo vệ tính riêng tư. Nó nói sẽ là cho các rò rỉ về IP và DNS là không thể.

Replaces Windows

Based on Virtual Box, Debian GNU/Linux and Tor, Whonix is designed to be a fully anonymous operating system that offers exceptional security and privacy protection. It claims to make IP and DNS leaks impossible.

Password Crackers

Phá mật khẩu

65. Ophcrack

Thay thế cho Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

Mỗi quản trị mạng cần một người phá mật khẩu trong kho vũ khí của anh hoặc chị ta cho những lần khi các mật khẩu không thể phục hồi được theo bất kỳ cách gì. Được phát triển bởi những người đã sáng tạo ra các bảng cầu vồng, Ophcrack có thể sử dụng phương pháp đó hoặc sức mạnh thô thiển để tìm kiếm các mật khẩu không được biết.

Hệ điều hành: Windows, Linux.

Replaces Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

Every network admin needs a password cracker in his or her arsenal for those times when passwords aren't recoverable any other way. Developed by the people who invented rainbow tables, Ophcrack can use that method or brute force to find unknown passwords. Operating System: Windows, Linux.

66. John the Ripper

Thay thế cho Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

John the Ripper là một trình phá mật khẩu dựa vào các danh sách các mật khẩu phổ biến trong các ngôn ngữ khác nhau. Bổ sung thêm vào phiên bản cộng đồng chính thức, nó cũng có trong một phiên bản cộng đồng được nâng cao, nó hỗ trợ nhiều kỹ thuật mật mã và băm hơn, hoặc một phiên bản chuyên nghiệp, nó được tùy biến cho hàng loạt các hệ điều hành và dễ dàng hơn để cài đặt và sử dụng.

Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

Replaces Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

John the Ripper is a fast password cracker that relies lists of common passwords in various languages. In addition to the official community version, it also comes in a community-enhanced version, which supports many more ciphers and hashing techniques, or a pro version, which is customized for various OSes and is easier to install and use. Operating System: Windows, Linux, OS X.

67. PDFCrack

Thay thế cho Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

Như bạn có thể đoán từ cái tên, trình phá khóa này đặc biệt tập trung vào việc truy xuất các mật khẩu và nội dung từ các tệp PDF. Nó chạy từ dòng lệnh và sử dụng cả sức mạnh thô thiển và các kỹ thuật phá dựa vào danh sách.

Hệ điều hành: Linux, Unix.

Replaces Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

As you might guess f-rom the name, this cracker specifically focuses on retrieving passwords and content f-rom PDF files. It runs f-rom the command line and uses both brute force and list-based cracking techniques. Operating System: Linux, Unix.

Password Management

Quản lý mật khẩu

68. KeePass Password Safe

Thay thế cho Kaspersky Password Manager, RoboForm

Việc sử dụng mật khẩu y hệt liên tục và liên tục là đáng lo lắng. Thay vào đó, hãy cố thử KeePass. Nó tạo ra các mật khẩu mạnh cho bạn và lưu trữ tất cả các mật khẩu của bạn trong một cơ sở dữ liệu được mã hóa, nên tất cả điều bạn phải nhớ là một mật khẩu chủ.

Hệ điều hành: Windows.

Replaces Kaspersky Password Manager, RoboForm

Using the same password over and over is asking for trouble. Instead, try KeePass. It generates strong passwords for you and stores all your passwords in an encrypted database, so all you have to remember is one master password. Operating System: Windows.

69. KeePassX

Thay thế cho Kaspersky Password Manager, RoboForm

Ban đầu được phát triển như một rẽ nhánh Linux của KeePass, sự an toàn mật khẩu này rất giống với KeePass. Nó bây giờ hỗ trợ OS X và một số phiên bản Windows, cũng như Linux.

Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

Replaces Kaspersky Password Manager, RoboForm

Originally developed as a Linux fork of KeePass, this password safe is very similar to the KeePass. It now supports OS X and some versions of Windows, as well as Linux. Operating System: Windows, Linux, OS X.

70. Password Safe

Ứng dụng này nói hơn 1 triệu bản tải về và cài đặt rất nhanh. Giống như KeePass, nó nhớ các mật khẩu của bạn cho bạn và giữ chúng an ninh trong cơ sở dữ liệu được mã hóa.

Hệ điều hành: Windows.

Replaces Kaspersky Password Manager, RoboForm

This app boasts over a million downloads and very fast installation. Like KeePass, it remembers your passwords for you and keeps them secure in an encrypted database. Operating System: Windows.

Secure File Transfer

Truyền tệp an ninh

71. WinSCP

Thay thế cho CuteFTP, FTP Commander

Tiện ích được giải thưởng này hỗ trợ các giao thức SFTP, FTPS và SCPcho truyền tệp an ninh, cũng như FTP thông thường khi an ninh không được đòi hỏi. Nó bao gồm 2 dạng giao diện đồ họa khác nhau, hoặc nó có thể chạy từ dòng lệnh.

Hệ điều hành: Windows.

Replaces CuteFTP, FTP Commander

This award-winning utility supports SFTP, FTPS and SCP protocols for secure file transfer, as well as regular FTP when security isn't required. It includes two different styles of graphic interface, or it can run f-rom the command line. Operating System: Windows.

72. FileZilla

Thay thế cho CuteFTP, FTP Commander

Giống như WinSCP, FileZilla hỗ trợ tất cả các giao thức truyền tệp tiêu chuẩn. Bổ sung thêm vào phiên bản máy trạm nhiều nền tảng, nó cũng đi với một phiên bản máy chủ chỉ cho Windows.

Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

Replaces CuteFTP, FTP Commander

Like WinSCP, FileZilla supports all the standard file transfer protocols. In addition to the multi-platform client version, it also comes in a Windows-only server version. Operating System: Windows, Linux, OS X.

Spyware Blocker

Trình khóa phần mềm gián điệp

73. Nixory

Thay thế cho SpyBot Search and Destroy, AdAware

Bất kể bạn sử dụng Firefox, Chrome hay Internet Explorer, Nixory xóa các cookies theo dõi độc hại từ trình duyệt của bạn. Lưu ý là bạn sẽ cần phải sử dụng nó cùng với những phần mềm an ninh khác vì nó chỉ xóa theo dõi các cookies và không khóa các virus hoặc các dạng phần mềm độc hại khác.

Hệ điều hành: Không phụ thuộc vào hệ điều hành.

Replaces SpyBot Search and Destroy, AdAware

Whether you use Firefox, Chrome or Internet Explorer, Nixory erases malicious tracking cookies f-rom your browser. Note that you'll need to use it alongside other security software because it only erases tracking cookies and doesn't block viruses or other types of malware. Operating System: OS Independent.

User Authentication

Xác thực người sử dụng

74. WiKID

Thay thế cho Entrust IdentityGuard, Vasco Digipass, RSA's SecurID

WiKID đưa ra các giải pháp xác thực 2 yếu tố dựa vào phần mềm, đơn giản cho các doanh nghiệp. Bổ sung thêm vào phiên bản cộng đồng tự do, nó cũng có một phiên bản chuyên nghiệp phải trả tiền mà bao gồm một số mã sở hữu độc quyền.

Hệ điều hành: Không phụ thuộc hệ điều hành.

Replaces Entrust IdentityGuard, Vasco Digipass, RSA's SecurID

WiKID offers simple, software-based two-factor authentication solutions for enterprises. In addition to the free community version, it also comes in a paid enterprise version that includes some proprietary code. Operating System: OS Independent.

Web Filtering

Lọc Web

75. DansGuardian

Thay thế cho McAfee Family Protection NetNanny

Công cụ lọc nội dung mạng này sử dụng khớp cụm từ, lọc PICS và lọc URL để giúp khóa các nội dung chướng tai gai mắt. Gần đây, một người duy trì mới đã nắm lấy dự án này, nên một lần nữa có được các bản vá và cập nhật.

Hệ điều hành: Linux, OS X.

Replaces McAfee Family Protection NetNanny

This network content filtering tool uses phrase matching, PICS filtering and URL filtering to help block objectionable content. Recently, a new maintainer took over this project, so it is once again getting patches and up-dates. Operating System: Linux, OS X.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay12,660
  • Tháng hiện tại12,660
  • Tổng lượt truy cập18,485,943
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây