Vũ khí 3USD của Microsoft chống lại Linux

Chủ nhật - 10/06/2007 08:30

Microsoft's $3 anti-Linux weapon

Theo http://www.linux-watch.com/news/NS6409071283.html, tác giả Steven J. Vaughan-Nichols, 19/04/2007

Tại Bắc Kinh, Bill Gates đã tuyên bố tuần này rằng sáng kiến “Sức mạnh vô song” (Unlimited Potential) của Microsoft nay sẽ bao gồm việc chào một bộ phần mềm đóng gói, Student Innovation Suite, cho các chính phủ và sinh viên tại các quốc gia đang phát triển trên thế giới với giá 3USD.

In Beijing, Bill Gates announced this week that Microsoft's "Unlimited Potential" initiative will now include offering a software package, the Student Innovation Suite, to governments and students in emerging countries across the world at a price of just $3.

Bộ phần mềm này sẽ có vào nửa cuối năm 2007, bao gồm Windows XP Starter Edition; Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Math 3.0, Learning Essentials 2.0 for Microsoft Office, và Windows Live Mail desktop. Tuy nhiên, Microsoft chưa có những người nhận những mời chào này.
This suite, available in the second half of 2007, will include Windows XP Starter Edition; Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Math 3.0, Learning Essentials 2.0 for Microsoft Office, and Windows Live Mail desktop. However, Microsoft has no takers for its offering yet.

Chính thức mà nói, mục đích là để giúp mang tới cơ hội về kinh tế và xã hội thông qua những sản phẩm và chương trình mới cho càng nhiều càng tốt tới 5 tỷ người chưa sử dụng các sản phẩm của Microsoft.
Officially, the goal is to help bring social and economic opportunity through new products and programs to as many as possible of the potential 5 billion people who do not yet use Microsoft products.

Còn nếu không chính thức mà nói thì sao? Mục đích là tiêu diệt nguồn mở từ gốc. Microsoft muốn chắc chắn rằng những người trẻ tuổi tại các quốc gia đang phát triển được tẩy não theo cách của Microsoft về máy tính.

What a lot of bull feces. The goal is to kill open source off at its roots. Microsoft wants to make sure that young people in developing countries get brainwashed into the Microsoft way of computing.

Điều gì thực sự đang xảy ra. Microsoft thấy rằng sáng kiến một đứa trẻ một máy tính để bàn đang cất cánh. Sẽ sớm, hàng triệu đứa trẻ sẽ sử dụng máy tính lần đầu tiên và chiếc máy tính đầu tiên của chúng sẽ chạy một “cục đường” (một giao diện người sử dụng bằng đồ hoạ, được viết bằng ngôn ngữ Pithon, xem http://wiki.laptop.org/go/Sugar), một môi trường phần mềm sáng tạo bên trên hệ điều hành Linux dựa trên Red Hat Fedora.

Here's what's really happening. Microsoft is seeing that the OLPC (One Laptop Per Child) initiative is taking off. Soon, millions of kids will be using a computer for the first time, and their first computer is going to be running Sugar, an innovative software environment built on top of a Red Hat Fedora-based Linux variant.

Microsoft cũng thấy cách mà các phát tán Linux đang phát triển nhanh chóng qua mặt Windows tại châu Phi, nơi mà Ubuntu đang trở nên phổ biến; Nam Phi, nơi mà Mandriva (cũng là một hệ điều hành Linux) đang xâm nhập; và Trung Quốc, đất nước có hệ thống mạnh các công ty Linux của riêng mình như Red Flag và Sun Wah Linux.

Microsoft is also seeing how Linux distributions are moving quickly ahead of Windows in Africa, whe-re Ubuntu is gaining popularity; South America, whe-re Mandriva is making inroads; and China, which has its own powerful ecosystem of Linux companies such as Red Flag and Sun Wah Linux.

Là người cha thành lập nên Ubuntu, Mark Shuttleworth không lâu đã nói rằng: “Ubuntu đang tăng lên ở châu Á, Nga, Ucraine và Nam Phi. Vì thế, những nơi này sẽ trở thành một mối quan tâm đối với ông”. Và, đặc biệt, “Linux trên máy tính để bàn rất quyến rũ tại các nước đang phát triển”.

As Ubuntu founding father Mark Shuttleworth recently told me: "We're seeing Ubuntu being picked up in Asia, Russia, Ukraine, and South America. So, those places have become a real focus for us." And, in particular, "Desktop Linux is very attractive in emerging counties."

Vì sao ư? Thật đơn giản: Linux không đắt và nó làm việc được. Không giống như Bắc Mỹ và một vài nơi khác như Tây Âu, phần còn lại của thế giới không nghiện với những mời chào của Microsoft. Họ có thể thấy bằng cả đôi mắt sáng rõ ràng hơn nhiều người Mỹ rằng Windows không phải là tất cả và chấm hết về hệ điều hành.

Why? That's simple: Linux is inexpensive and it works. Unlike North America and, to some extent, Western Europe, the rest of the world isn't addicted to Microsoft's offerings. They can see with far clearer eyes than most Americans that Windows is not the be-all and end-all of operating systems.

Một yếu tố nữa là nhiều quốc gia thực sự có mong muốn không gắn chặt mình với Microsoft. Sau tất cả, cái gì sẽ giúp Bill Gates trở nên rất giàu ở Mỹ, khi bạn có thể giúp cho các nhà lập trình phát triển ở đất nước của bạn tạo ra phiên bản bản địa của mình dựa trên Linux và mã nguồn mở? Bạn có thể thấy rằng nước Pháp, nơi mà Quốc hội vừa chuyển sang các máy tính để bàn Linux, và tại Hàn Quốc, quốc gia muốn giúp cho các doanh nghiệp phần mềm quê hương họ.

Another factor is that in many countries, there's a real desire to not get tied up with Microsoft. After all, why help Bill Gates in the U.S. become ever richer, when you can help software developers in your own country cre-ate your own local version of Silicon Valley based on Linux and open source? You can see that in France, whe-re the National Assembly recently moved to Linux desktops, and in South Korea, which wants to help its native software businesses.

Lần đầu tiên kể từ khi mua OS/2 (một hệ điều hành), Microsoft luôn nhận thức được rằng có sự cạnh tranh đối với máy tính để bàn của Mỹ. Hãng Apple đã nổi lên như một đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng một lần nữa, và máy tính để bàn Linux thực sự bắt đầu làm đau đầu đám người ở Redmond (trụ sở chính của hãng Microsoft).

For the first time since burying OS/2, Microsoft is all too aware that it has competition for the American desktop. Apple has emerged as a serious competitor once more, and I think the Linux desktop is really starting to worry the folks f-rom Redmond.

Hãy xem xét việc này: Ngày 18/04, Michael Dell, Chủ tịch hãng Dell Computers, nhà cung cấp máy tính cá nhân đứng thứ 2 trên thế giới với thị phần 15,2%, đã nói với thế giới rằng ông đang sử dụng hệ điều hành Linux Ubuntu trên máy tính xách tay của ông tại nhà. Hãng Dell còn tuyên bố rằng hãng sẽ sớm bán các máy tính để bàn và xách tay với hệ điều hành Linux (Ubuntu) được cài đặt trước.
Consider this: On April 18, Michael Dell, head of Dell Computers, the No. 2 PC vendor in the world with a market share of 15.2 percent, told the world that he's using Ubuntu Linux on his home laptop. Dell Inc. has also announced that it will soon be selling PCs and laptops with preloaded Linux.

Còn hãng máy tính số 1 thế giới HP thì sao? Hãng không đưa ra tuyên bố gì, nhưng tin đồn là hãng cũng đang sẵn sàng sử dụng hệ điều hành Linux được cài đặt sẵn trên máy tính để bàn.
Oh, and the number-1 PC company in the world, HP? It hasn't come out and said it, but rumor has it that it's readying consumer pre-loads of Linux on the desktop as well.

Thời điểm khi mà các nhà cung cấp phần cứng công bố rằng họ sẽ bán và hỗ trợ mọi hệ điều hành trừ Windows có thể không được nghĩ tới. Microsoft có thể sẽ tiêu diệt họ.

Vì sao ư? Bạn nghĩ rằng Microsoft sẽ trở thành số 1 vì nó có các sản phẩm tốt hơn sao? Xin đừng!

There was a time when hardware vendors announcing that they were going to sell and support any operating system except Windows would have been unthinkable. Microsoft would destroy them.

What? You thought Microsoft became number-1 because it had better products? Please!

Hãy đọc, nếu bạn muốn, phần khiếu nại 2006 của Tangent, một nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có trụ sở tại California, về thực tế kinh doanh của Microsoft: “Vì Microsoft, thông qua những thói quen ngăn trở của nó, đã hạn chế các đối thủ cạnh tranh trên thị trường và khoá đầu vào của các đối thủ cạnh tranh mới và sự mở rộng của các đối thủ cạnh tranh hiện có, nên nó (Microsoft) có khả năng gia tăng, duy trì hoặc ổn định giá ở mức phi cạnh tranh” từ cuối những năm 1980.

Read, if you will, part of a 2006 complaint by Tangent, a Burlingame, Calif.-based OEM (original equipment manufacturer), about Microsoft's business practices: "Because Microsoft, through its exclusionary practices, eliminated its competitors f-rom the market and has blocked entry of new competitors and expansion of existing rivals, it has been able to increase, maintain or stabilize prices at anticompetitive levels" since the late 1980s.

Khiếu nại trên còn cho rằng “Những cái giá trên mức cạnh tranh của Microsoft không là kết quả của các sản phẩm siêu việt hoặc cạnh tranh về giá trị. Microsoft có khả năng tài chính để chi trả cho những người mua để thổi phồng một cách giả tạo lợi nhuận của họ...”.

"Microsoft's supra-competitive prices are not the result of superior products or competition on the merits. Rather, Microsoft has been able, at the financial expense of purchasers to artificially inflate its profits...," the complaint added.

Những người chạy trốn Microsoft không ngu. Họ thấy rằng họ đang đánh mất mọi cơ hội mà họ có thể có để chiếm lấy thị trường máy tính để bàn thế giới. Họ biết rằng mối quan tâm của họ về thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu đang bắt đầu chết dần.

Amen, brother!

The people who run Microsoft aren't idiots. They see that they're losing any chance they might have of seizing the global PC market. They know that their iron grip on the North American and Western European markets is starting to rust.

Vì thế, bằng việc vứt bỏ hầu hết các sản phẩm tự do trên thị trường thế giới, họ (Microsoft) đang cố gắng huỷ diệt các cơ hội của Linux và nguồn mở. Nếu Linux tiếp tục chiếm được ở Mỹ và Canada, đồ rằng Microsoft có thể sẽ cắt giảm giá của cả Windows Vista và Office.

So, by throwing almost free products on the world market, they're trying to ruin the chances of Linux and open source. If Linux continues to make gains in the U.S. and Canada, I expect that Microsoft may even -- oh, how it'll hate this -- cut the prices on Vista and Office.

Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng Microsoft sẽ bỏ qua với điều này. Bán phá giá sản phẩm là không – không trong mọi kế hoạch thương mại của quốc gia. Bên cạnh đó, một phiên bản bản địa của Linux, OpenOffice và Thunderbird vẫn còn rẻ hơn bộ phần mềm 3USD của Microsoft. Mọi người không sống ở những nơi mà Microsoft thống trị cũng nhận thức được rằng, trong khi lần đầu thử các sản phẩm của Microsoft có thể là tự do, nhưng về lâu dài thì giá là khổng lồ.

I don't think, however, that Microsoft will get away with it. Dumping product is a no-no in any country's trade plans. Besides, a home-grown version of Linux, OpenOffice, and Thunderbird is still cheaper than Microsoft's $3 suite. People who don't live in places whe-re Microsoft rules have also realized that, while the first taste of Microsoft products may be free, the long-term costs are enormous.

Cuối cùng, mọi người ở khắp nơi cũng nhận ra rằng họ không cần mua thứ độc quyền đắt giá của Microsoft để sử dụng các máy tính để bàn của họ. Điều này thật đơn giản: Bạn không cần Windows nữa và Microsoft đang tiếp tục chống lại bạn, và phần còn lại của thế giới, hãy tin vào điều bạn làm.

Last, but far f-rom least, people everywhe-re are finally realizing that they don't need to buy into Microsoft's expensive monopoly to use their PCs. It's really quite simple: You don't need Windows anymore, and Microsoft is continuing to con you, and the rest of the world, into believing that you do.PS: Tác giả bài viết trên – Steven J. Vaughan-Nichols là biên tập viên về Internet và nguồn mở của Ziff Davis và đã sử dụng và viết về công nghệ và kinh doanh từ cuối những năm 1980 cho tới nay.

Ziff Davis Media (http://www.ziffdavis.com/) là công ty tích hợp đa phương tiện hàng đầu thế giới về công nghệ và trên thị trường các trò chơi nghe nhìn. Tại Mỹ, công ty phát hành 7 tạp chí gồm PC Magazine, eWEEK, CIO Insight, Baseline, Electronic Gaming Monthly, Computer Gaming WorldOfficial U.S. PlayStation Magazine. Công ty có các xuất bản phẩm tại 45 nước trên thế giới với trên 17 ngôn ngữ khác nhau.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

11/05/2007

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay2,799
  • Tháng hiện tại2,799
  • Tổng lượt truy cập24,373,873
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây