7 chính phủ địa phương đã công bố xây dựng và Mã vì nước Mỹ

Thứ hai - 29/09/2014 06:21

7 local governments announced to build with Code for America

Posted 25 Sep 2014 by Luke Norris

Theo: http://opensource.com/government/14/9/code-for-america-partners-2015-fellowship-program

Bài được đưa lên Internet ngày: 25/09/2014

Lời người dịch: 4 năm qua, mỗi năm 1 lần, nước Mỹ có chương trình mang tên Tình anh em - Mã cho nước Mỹ, huy động sự hợp tác của các thành phố viết mã cho các chương trình theo nhu cầu của người sử dụng ở các thành phố ở Mỹ. “Hơn 4 năm qua, chương trình Tình anh em đã tạo ra hơn 55 ứng dụng web với 30 chính phủ thị trấn và 103 đối tác”.

Tuần này, Mã cho nước Mỹ (Code for America) rộn ràng tuyên bố quan hệ đối tác mới với 7 chính phủ địa phương cho Chương trình Tình anh em Mã cho nước Mỹ 2015. Tuyên bố chính thức đã được chia sẻ với hơn 750 người tham dự tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên Mã cho nước Mỹ hôm 23/09, và trong thông cáo báo chí này. Các chính phủ gồm:

 • Albuquerque, New Mexico

 • Indianapolis, Indiana

 • Miami-Dade County, Florida

 • Pittsburgh, Pennsylvania

 • Somerville, Massachusetts

 • Vallejo, California

 • West Sacramento, California

Vào tháng 11, chúng tôi sẽ công bố các chiến hữu 2015.

Tới hôm nay

Tôi đặc biệt thú vị để chia sẻ tin tức này khi tôi đã thấy công việc cật lực và sự chuyên tâm mà các đối tác thành phố và thị trấn của chúng tôi đã đặt ra để làm cho điều này xảy ra. Từng trong số họ đã đưa ra các cam kết không thể tin nổi cho việc áp dụng các tiếp cận công nghệ hiện đại và các công cụ để đáp ứng các nhu cầu của các cộng đồng của họ. Đã 9 tháng qua - đã bắt đầu các cuộc đối thoại của chúng tôi vào tháng 1. Giữa họ có các cuộc hội thoại sớm và vào giữa tháng 3, khi các ứng dụng tới thời hạn, 7 đối tác đó đã giành được sự quan tâm từ các lãnh đạo và đồng nghiệp của họ, đã đảm bảo gần 220.000 USD đầu tư của chính phủ, và đã làm việc cần cù để khẳng định khớp với việc cấp vốn và đầu tư của cộng đồng từ các đối tác địa phương là doanh nghiệp hoặc những người nhân đức.

Bây giờ, công việc đó là chính thức!

Sáng sớm hôm nay, các đối tác của chúng tôi, và gần 30 thành viên các nhân viên của họ, đi cùng nhau để bắt đầu chuẩn bị cho Tình anh em 2015. Trong thời gian đó, các đối tác đã thảo luận các kết quả các dự án của họ và đã tham gia vào một bài tập thiết lập mục tiêu. Họ đã biết về thiết kế hướng tới người sử dụng từ nhà truyền giáo UX Cyd Harrell và các tiếp cận chắc chắn, lặp lại để xây dựng công nghệ từ CTO Mike Migurski.

Về Tình anh em

Tình anh em và các thành phố được đầu tư trong một quan hệ đối tác khai thác các câu trả lời cho những thay đổi ở địa phương bằng việc tham gia cộng đồng, xây dựng các ứng dụng, và kiểm thử các kết quả. Hơn 4 năm qua, chương trình Tình anh em đã tạo ra hơn 55 ứng dụng web với 30 chính phủ thị trấn và 103 đối tác.

Các ứng dụng đó là các kết quả hữu hình của một quá trình xây dựng nhiều hơn là với một mẩu công nghệ. Chương trình Tình anh em tăng cường các khả năng chính trong các chính phủ địa phương và các cộng đồng bằng cách làm việc theo một tiếp cận lặp đi lặp lại, hướng người sử dụng, hướng dữ liệu. Ngoài năm của Tình anh em, chúng tôi thấy nhân viên các thành phố tiếp tục thiết kế các dịch vụ và với cộng đồng, làm cho dữ liệu có ý nghĩa, và làm cho các lựa chọn công nghệ tốt hơn. Thường thì sự lấy đi chính đối với một kinh nghiệm của Tình anh em là việc chuyển cách mà các thành phố nghĩ về, và sử dụng, công nghệ để phân phối các dịch vụ công.

4 năm qua, Mã cho Tình anh em nước Mỹ, trong mối quan hệ đối tác với các thành phố, đã phát triển một hồ sơ ngày một gia tăng các sản phẩm, công cụ và tiêu chuẩn. Trong năm 2014, Mã cho nước Mỹ đã bắt đầu chương trình thí điểm để làm sâu sắc hơn và tích hợp các dự án có liên quan tới y tế. Năm nay các chính phủ được lựa chọn cho Tình anh em 2015 sẽ xây dựng trước hết các bài học về y tế, phát triển kinh tế, mua sắm, an toàn nhà nước, và sự công bằng.

Lớp duy nhất

Lớp các đối tác nhiều năm này nổi lên vì vô số lý do trong đầu tôi. Trước hết, chúng tôi có một sự pha trộn không thể tin nổi các thành phố lớn, trung bình và nhỏ hơn. Thường thì, khi chúng tôi trước hết tham gia vào đối thoại với một chính phủ mới, họ có nhận thức rằng Tình anh em chỉ đến với các thành phố lớn như Boston và San Francisco. Ở đây không phải thế. Đội quan năm nay các đối tác chính phủ tái tăng cường thực tế rằng Tình anh em, hoặc bất kỳ dự án đổi mới nào cho điều đó, là về dóng hàng các nỗ lực xung quanh các ưu tiên của cộng đồng.

Một vài thuộc tính độc nhất vô nhị của lớp năm nay bao gồm:

 • 2 trong số 7 đối tác chính phủ là từ các thành phố với dân số cao hơn một chút, hoặc ít hơn 100.000 dân. Một trong số các đối tác chính phủ có dân số gần 50.000.

 • Indianapolis, thành phố lớn thứ 13 nước Mỹ, đã có một tỷ lệ tội phạm trong năm 2012 từng gần 3 lần cao hơn trung bình quốc gia. Dự án đó sẽ tập trung vào an ninh nhà nước.

 • Tương tự, Vallejo, một thành phố mà có tỷ lệ thấp nhất về cảnh sát/người dân ở nước Mỹ, cũng sẽ tham gia Tình anh em trong một dự án nhằm nâng cao sự tham gia của công dân trong an ninh nhà nước.

 • Các anh em của chúng tôi sẽ lấy các dự án phát triển kinh tế trong 2 cộng đồng khác nhau không thể tin nổi. Một ỏ Albuquerque, nơi gần 30% nhân lực làm việc cho chính phủ, và cộng đồng thứ 2, ở Miami-Dade, mà một nghiên cứu của Quỹ Kauffman đã xếp số 1 ở Mỹ về hoạt động doanh nhân theo đầu người.

 • Chúng tôi sẽ khai thác với West Sacramento những gì xảy ra khi bạn tham gia với dân số ít đại diện trong một dự án động chạm tới y tế và truy cập thực phẩm, không chỉ ở một thành phố, mà vùng.

 • Ở Pittsburgh, một thành phố từng được khen vì các nỗ lực minh bạch của nó, Tình an em sẽ chọn về mua sắm.

 • Và, ở Somerville, Tình anh em của chúng tôi sẽ đối tác với một Thị trưởng và đội thực sự đã cam kết cho việc ra quyết định hướng dữ liệu để khai thác cách mà dữ liệu từ các nguồn khác nhau có thể được sử dụng để ra quyết định thời gian thực và giúp hỗ trợ giáo dục và y tế cho trẻ em độ tuổi tới trường.

 • Chúng tôi hướng tới quan hệ đối tác 2015 tuyệt vời ở phía trước!

Các chính phủ địa phương có quan tâm trong Tình anh em 2016, cũng không quá sớm để bắt đầu tiến trình đó.

Hãy liên lạc với Luke Norris, Giám đốc Quan hệ Chính phủ theo Luke@CodeforAmerica.org. Để có thêm thông tin, xem thông cáo báo chí chính thức Mã cho nước Mỹ bao gồm trích dẫn của các Thị trưởng.

This week, Code for America is thrilled to announce new partnerships with seven local governments for the 2015 Code for America Fellowship Program. The official announcement was shared with more than 750 attendees at the annual Code for America Summit on September 23, and in this press release.

The governments are:

 • Albuquerque, New Mexico

 • Indianapolis, Indiana

 • Miami-Dade County, Florida

 • Pittsburgh, Pennsylvania

 • Somerville, Massachusetts

 • Vallejo, California

 • West Sacramento, California

In November, we’ll announce the 2015 Fellows.

Getting to today

I’m particularly excited to share this news as I’ve seen the hard work and dedication that our city and county partners have put in to make this happen. Each of these have made incredible commitments to applying modern technology approaches and tools to meeting the needs of their communities. It’s been a nine month journey—having started our conversations in January. Between those early conversations and mid-March, when applications were due, these seven partners gained buy-in from their leadership and peers, secured nearly $220,000 in government funding, and worked diligently to confirm match funding and community investment from local philanthropic or corporate partners.

Now, that work is official!

Earlier this morning, our partners, and close to 30 members of their staff, came together to begin preparing for the 2015 Fellowship. During that time, the partners discussed the outcomes of their projects and participated in a goal setting exercise. They learned about user-centered design from UX Evangelist Cyd Harrell and lean, iterative approaches to building technology from CTO Mike Migurski.

About the Fellowship

Fellows and cities are invested in a partnership that explores answers to local challenges by engaging the community, building applications, and testing the results. Over the past four years, the Fellowship program has produced more than 55 web apps with 30 municipal governments and 103 Fellows.

The applications are tangible results of a process that builds much more than a piece of technology.

The Fellowship program strengthens key capabilities within local government and communities by working in an iterative, user-centered, data-driven approach. Beyond the year of the Fellowship, we see city staff continuing to design services for and with the community, make data meaningful, and make better technology choices. Often the key takeaway for a Fellowship experience is shifting the way cities think about, and use, technology to deliver public services.

Over the last four years, Code for America Fellows, in partnership with cities, have developed a growing portfolio of products, tools, and standards. In 2014, Code for America began a pilot program to deepen and integrate health-related projects. This year the governments selected for the 2015 Fellowship will build on prior learnings in health, economic development, procurement, public safety, and justice.

A unique class

This years class of partners stands out for myriad reasons in my mind. First and foremost, we have an incredible mixture of large, mid, and smaller cities. Oftentimes, when we first engage in conversation with a new government, they have the perception that the Fellowship is only geared for large cities like Boston and San Francisco. That’s not at all the case. This year’s cohort of government partners reinforces the fact that the Fellowship, or any innovative project for that matter, is about aligning efforts around community priorities.

Some of the unique attributes of this year’s class include:

 • Two of our seven government partners are from cities with populations slightly above, or less, than 100,000 residents. One of the government partners has a population of nearly 50,000.

 • Indianapolis, the 13th largest city in the U.S., had a violent crime rate in 2012 that was nearly 3x the national average. The project will focus on public safety.

 • Similarly, Vallejo, a city that has one of, if not the lowest police-to-citizen ratios in the U.S., will also engage the Fellows in a project aimed at increasing citizen engagement in public safety.

 • Our Fellows will take on economic development projects in two incredibly different communities. One in Albuquerque, where nearly 30% of the workforce is employed by government, and a second, in Miami-Dade, which a Kauffman Foundation study ranked #1 in the U.S. in terms of entrepreneurial activity on a per capita basis.

 • We’ll explore with West Sacramento what happens when you engage underrepresented populations in a project that tackles health and food access, not just in one city, but the region.

 • In Pittsburgh, a city that has been lauded for its transparency efforts, the Fellowship will take on procurement.

 • And, in Somerville, our Fellows will partner with a Mayor and team truly committed to data-driven decision making to explore how data from various sources can be used to make real-time decisions to help support the education and health of school aged children.

 • We look forward to a great 2015 partnership ahead!

Local governments interested in the 2016 Fellowship, it’s never too early to start the process. Contact Luke Norris, Director of Government Relations at Luke@CodeforAmerica.org. For more information, see the official Code for America press release including quotes from the Mayors.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập51
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm42
 • Hôm nay1,479
 • Tháng hiện tại157,531
 • Tổng lượt truy cập18,918,338
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây