Apple và Microsoft yêu sách thuế bằng sáng chế trong GNU/Linux, sự đáp trả quá yếu của Red Hat

Thứ hai - 09/12/2013 06:19
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Apple and Microsoft Claim Patent Tax on GNU/Linux, Red Hat’s Response Too Weak

Posted in Apple, Google, Microsoft, Patents, Red Hat at 10:43 am by Dr. Roy Schestowitz

12.03.13

Theo: http://techrights.org/2013/12/03/swpats-debate-doa/

Bài được đưa lên Internet ngày: 03/12/2013

Việc tống tiền - như các cứu trợ ngân hàng - ngày càng được xem như “kinh doanh như thường lệ”

Tóm tắt: GNU/Linux được nói sẽ nằm trong các mục tiêu cho sự bú mút bất hợp pháp, nhưng thậm chí những người ủng hộ tự xưng của GNU/Linux sẽ không quan tâm trong việc giải quyết vấn đề

Racketeering — like bank bailouts — increasingly seen like “business as usual”

Summary: GNU/Linux is said to be among the targets for illegal extortion, but even self-professed backers of GNU/Linux aren’t interested in addressing this problem

Lời người dịch: Có thể đây là cách mà Microsoft và các con rối của họ đang rêu rao về việc cạnh tranh thị trường, đặc biệt trong thị trường các thiết bị di động: “Theo liên kết và kéo xuống tới “Windows Phone, bao gồm việc cấp phép bằng sáng chế có liên quan; và các doanh số cấp phép bằng sáng chế nhất định khác;” Cách duy nhất tôi có thể nghĩ để diễn giải là đó là doanh thu từ việc bú mút Android. Vì đó là nhiều tiền nên nó có thể đang ẩn náu một tình trạng thực sự tồi tệ cho Windows Phone, tùy theo và bao gồm cả các thất thu”. Với các quỷ lùn bằng sáng chế như Microsoft bây giờ, sự cạnh tranh thị trường không nằm ở việc có những đổi mới sáng tạo cho các sản phẩm của mình, mà ở sự bú mút cướp bóc từ các sản phẩm cạnh tranh của thế giới phần mềm tự do nguồn mở như Android thông qua cái gọi là bằng sáng chế phần mềm, phần lớn từ di sản của vài chục năm về trước với một hệ thống bằng sáng chế rối rắm và tù mù ở Mỹ. Xem thêm: Các bài liên quan tới bằng sáng chế phần mềm.

Apple và Microsoft chỉ được cho là đang kiếm tiền từ Linux; không ai biết chắc, nhưng các nhà phân tích gần gũi với Microsoft (hoặc các nhà vận động hành lang của Microsoft) cố gắng nói cho chúng ta rằng bằng cách nào đó họ biết những gì đằng sau NDAs, hầu hết dường như họ chạy tiếp sức con đường bên chính thức nhân danh Microsoft. Những gì có lẽ đáng quan ngại nhất về nó là thiếu sự đáp trả có hiệu quả từ những người như Google và Red Hat. IBM là một trường hợp thất bại vì khi nói tới bằng sáng chế thì IBM ít nhiều trong cùng một trại như Microsoft (họ cấp phép chéo và họ vận động hành lang cho các bằng sáng chế phần mềm khắp trên thế giới, không chỉ ở Mỹ.

Ông Pogson, người có xu hướng hay đi tìm điều thú vị, đã chọn liên kết này từ sec.gov và chỉ ra, “lời bình luận” mà “IGnatius T Foobar” đã chọn về thực tế rằng M$ đang đưa doanh số từ những bú mút bằng sáng chế của Android vào như là doanh số của Windows Phone.

“Theo liên kết và kéo xuống tới “Windows Phone, bao gồm việc cấp phép bằng sáng chế có liên quan; và các doanh số cấp phép bằng sáng chế nhất định khác;” Cách duy nhất tôi có thể nghĩ để diễn giải là đó là doanh thu từ việc bú mút Android. Vì đó là nhiều tiền nên nó có thể đang ẩn náu một tình trạng thực sự tồi tệ cho Windows Phone, tùy theo và bao gồm cả các thất thu”.

Theo báo cáo mới này, “các vụ làm ăn bí mật của Apple với các nhà vận hành di động đang ép các công ty nhỏ hơn ra khỏi thị trường và đưa giá lên thậm chí đối với những người mà họ không sử dụng các sản phẩm của hãng, theo các nguồn của Register khắp nền công nghiệp”.

“Theo ý kiến của tôi thì Apple là ở trong vùng xám, một chuyên gia pháp lý với kinh nghiệm đầu tay của các hợp đồng đó đã nói cho chúng tôi”.

Nếu điều này là đúng hoàn toàn (và bằng chứng vẫn còn có), thì đây là sự bú mút và chúng tôi cần mang nó ra ánh sáng cho các thủ tục pháp lý đi theo. Một số như cầu của công ty để làm rò rỉ thông tin, tiềm tàng phá vỡ một NDA. Đó là vì sao Edward Snowden đã giúp phải tính tới NSA và GCHQ.

Người ta có thể kỳ vọng vào các công ty như Red Hat và Google (hầu hết bị ảnh hưởng vì sự bú mút như vậy) sẽ làm gì đó về nó, nhưng Google đã thuê các luật sư về bằng sáng chế và bây giờ tích cóp các bằng sáng chế phần mềm. Red Hat đi theo quỹ đạo tương tự và luật sư của hãng, ngài Tiller giữ tiếp tục nói về các quỷ lùn hơn là về các gã khổng lồ như Microsoft và các bằng sáng chế phần mềm nói chung. Một ngày nào đó ông ta viết: “Với pháp lý cải cách về bằng sáng chế đi tiến lên trước, một nhóm ấn tượng các giáo sư luật đã cân nhắc vào tuần trước có lợi cho sự cải cách. Nhóm đó đã đệ trình một bức thư cho Quốc hội mà trình bày hiệu quả sự nghiêm trọng của vấn đề các thực thể đòi quyền lợi bằng sáng chế - PAE và ủng hộ luật treo”.

“Vấn đề này là đúng lúc, vì Luật Đổi mới (HR 3309) từng được phê chuẩn từ Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm 20/11 với một đa số mạnh (33-5) phiếu thuận. Có một cơ hội tốt rằng toàn bộ Hạ viện sẽ đưa dự luật này lên vào tuần này”.

Như iophk chỉ ra, Tiller đang làm “mọi điều ngoại trừ việc loại bỏ vấn đề thực sự: các bằng sáng chế phần mềm và phương pháp kinh doanh. Tất cả những người mà viết nhưng né tránh câu hỏi về bằng sáng chế phần mềm bản thân họ chỉ nuôi vấn đề đó. Tôi thất vọng rằng một số chọn không tìm kiếm lý do cơ bản và bám vào PR từ các luật sư”.

Chúng tôi thấy ít nhiều y hệt trong FOSS Force, nó viết: “Chúng tôi thấy nó rất nóng rằng một số hãng bây giờ đang đánh lại hơn là lăn qua khi các quỷ lùn bằng sáng chế tới gõ. Chúng tôi đặc biệt thích con đường khó khăn đang được FindTheBest chọn. Sau tất cả, khi chúng tôi đã nhóm lại thì chúng tôi được dạy rằng phòng thủ tốt nhất là tấn công tốt”.

Về cá nhân, tôi ít nhiều bỏ qua (ít nhất là bây giờ) lý do chống lại các bằng sáng chế phần mềm vì sân khấu bị các tập đoàn lớn và các tỷ phú chiếm, những người đầu tư cho các luật sư (thậm chí các luật sư của EFF) để nói cho họ rằng vấn đề là các bằng sáng chế “tồi” hoặc “các quỉ lùn”. Đó không phải là vấn đề, đó chỉ là một con chim mồi và những tranh luận thực sự đang bị hỏng vì sự cướp bóc này của các tập đoàn đối với các phòng trào thường dân chống lại các bằng sáng chế phần mềm. Các vấn đề thực tế ở đây là các bằng sáng chế về các thuật toán (có thể đưa về toán học) và sự bú mút/tống tiền, nó tất nhiên là chống lại luật. Ở đây chúng ta đang làm việc với các mức tội phạm rất cao, nơi mà các công ty đang tham gia vào việc tống tiền và không ai đi tù cả, chỉ hệt như các công ty đang gián điệp bất hợp pháp mọi người để đổi lại các hợp đồng/lợi ích từ chính phủ. Các cửa hậu dường như đã trở thành phổ biến hơn (các bộ định tuyến router nội địa bây giờ có các cửa hậu), chỉ ra mức độ va đập cao giữa chính phủ và doanh nghiệp [1]. Không bao giờ có chuyện các tập đoàn phục vụ các lợi ích của mọi người; họ phục vụ các lợi ích của những người đặc biệt: những người đầu tư và các quan chức chính phủ (ới một ngân sách khổng lồ và một cánh cửa mở cho chủ nghĩa lợi ích). Red Hat cũng giúp NSA.

Apple and Microsoft are only alleged to be making money f-rom Linux; nobody knows for sure, but analysts who are close to Microsoft (or Microsoft lobbyists) try to tell us that somehow they know what's behind NDAs, almost as if they relay the official party line on behalf of Microsoft. What’s probably most disturbing about it is lack of an effective response f-rom the likes of Google and Red Hat. IBM is a lost cause because when it comes to patents IBM is more or less in the same camp as Microsoft (they cross-license and they lobby for software patents around the world, not just in the US).

Mr. Pogson, who tends to find interesting stuff every now and then, picked up this link f-rom sec.gov and as iophk points out, “”commenter “IGnatius T Foobar” picked up on the fact that M$ is including income f-rom Android patent extortion as Windows Phone revenue.

“Follow the link and scroll down to “Windows Phone, including related patent licensing; and certain other patent licensing revenue;” The only way I can think to interpret that is that it is income f-rom extorting Android. Because that is a lot of money it can be hiding a really bad situation for Windows Phone, up to and including losses.”

According to this new report, “Apple’s secret deals with mobile operators are squeezing smaller companies out of the market and driving up costs even for those who don’t use their products, according to Register sources across the industry.

“”In my opinion Apple are in a grey area,” one legal expert with first hand experience of the contracts told us.”

If this is true at all (and evidence is still absent), then this is extortion and we need to bring it to light in order for legal procedures to follow. Some company needs to leak out information, potentially breaking an NDA. That’s how Edward Snowden helped hold the NSA and GCHQ accountable.

One would expect companies like Red Hat and Google (most affected by such extortion) to do something about it, but Google hired patent lawyers and is now accumulating software patents. Red Hat follows a similar trajectory and its lawyer Mr. Tiller keeps on talking about trolls rather than about giants like Microsoft and software patents in general. The other day he wrote: “With patent reform legislation moving forward, an impressive group of law professors weighed in last week in favor of reform. The group submitted a letter to Congress that effectively demonstrates the seriousness of the problem of patent assertion entities (PAEs) and supports pending legislation.

“This issue is timely, because the Innovation Act (HR 3309) was approved by the House Judiciary Committee on November 20 with a strong majority (33-5) in favor. There is a good chance that the full House will take up the bill this week.”

As iophk points out, Tiller is doing “[e]verything except removing the actual problem: software and business method patents. All those that write but dodge the question of software patents themselves just feed the problem. I’m disappointed that some choose not to look for the base cause and buy into the PR f-rom the lawyers.”

We find more or less the same in FOSS Force, which writes: “We find it very heartening that some firms are now fighting back rather than rolling over when the patent trolls come knocking. We especially like the hardball route being taken by FindTheBest. After all, when we were growing up we were taught that the best defense is a good offense.”

Personally, I more or less gave up (for the time being at least) on the cause against software patents because the scene got abducted by large corporations and billionaires who fund laywers (even EFF lawyers) to tell us that the problem is “bad” patents or “trolls’. That’s not the problem, it’s just a decoy and the real debates are being crushed by this corporate hijack of grassroots movements against software patents. The real problems here are patents on algorithms (reducible to mathematics) and extortion/racketeering, which is of course against the law. Here we are dealing with very high levels of criminality, whe-re companies are engaging in racketeering and nobody goes to prison, just as those same companies illegally spy on people in exchange for government contracts/favours. Back doors seem to become more common (home routers now have back doors), showing the high degree of collusion between government and business [1]. Never count on corporations to serve people’s interests; they serve particular people’s interests: shareholders and government officials (with a huge budget and an open door to favouritism). Red Hat too helps the NSA.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay2,826
  • Tháng hiện tại171,499
  • Tổng lượt truy cập17,756,829
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây