MPAA chuyển các nỗ lực cấp vốn của mình cho những người Cộng hòa sau khi SOPA thất bại

Thứ năm - 06/03/2014 06:05
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

MPAA Shifts Its Funding Efforts To Republicans After SOPA Defeat

f-rom the but-of-course dept

by Mike Masnick, Fri, Feb 28th 2014

Theo: https://www.techdirt.com/articles/20140227/17473026386/mpaa-shifts-its-funding-efforts-to-republicans-after-sopa-defeat.shtml

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/02/2014

Lời người dịch: Một góc nhìn khác về SOPA/PIPA, những dự luật đã chết 2-3 năm về trước và làm thế giới mạng Internet từng phát khùng một thời, có khi ở Mỹ, mấu chốt của nó từng chỉ là một chiến dịch gây quỹ cho các nghị sỹ Quốc hội từ các nhóm vận động hành lang cũng nên, như bài này nêu. “Hoài nghi hay không, nếu kế hoạch tất cả cùng với SOPA/PIPA về cơ bản từng là một kế hoạch gây quỹ cho Quốc hội, thì tốt thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành”. Xem thêm: TPP, ACTA, bằng sáng chế phần mềm và hơn thế nữa.

Bạn có thể còn nhớ rằng, SOPA/PIPA từng bị chết đau đớn, ông chủ Chris Dodd của MPAA đã thực hiện một sự hớ hênh chính trị lớn trong việc dàn phẳng bằng việc cảnh báo các chính trị gia rằng nếu họ từ chối ở lại mua, thì MPAA có thể sẽ không tiếp tục cấp vốn cho họ nữa:

Những người mà đếm trên báo 'Hollywood' về nhu cầu hỗ trợ phải hiểu rằng nền công nghiệp này đang theo dõi rất cẩn thận ai đanh đứng lên theo họ khi công việc của họ đang gặp rủi ro. Đừng yêu cầu tôi viết một bài kiểm tra cho bạn khi bạn nghĩ công việc của bạn gặp rủi ro và sau đó không chú ý gì về tôi khi công việc của tôi gặp rủi ro”.

Về lịch sử, tất nhiên, luôn là những người của đảng Dân chủ mà Hollywood đã ủng hộ nhiều nhất. Trong khi có một số ngoại lệ tiểu sử cao, thì Hollywood là một thành phố của đảng Dân chủ. Và, tất nhiên, với những người Dân chủ thất bại để trao cho Hollywood công cụ kiểm duyệt mong muốn của nó, thì MPAA hình như đã chuyển chiến lược và đã đẩy mạnh tài trợ của nó cho những người của Đảng Cộng hòa (có thể là phải trả tiền để truy cập, phụ thuộc vào bạn từ đâu tới):

Năm ngoái, MPAA đã thay thế hãng vận động hành lang dẫn dắt từ lâu đời, được cho là gần gũi với những người của đảng Dân chủ, bằng một người vận động hành lang có quan hệ với các nhà làm luật GOP chủ chốt. Ủy ban hành động chính trị của nó bây giờ trao nhiều tài trợ cho những người của đảng Cộng hòa hơn so với của đảng Dân chủ. và nó đã gửi tiền cho một PAC siêu GOP, một thực thể chống thuế bảo thủ và một doanh nghiệp vận động hành lang của những người đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử năm 2014.

Tất nhiên, điều này không là nhiều kết quả đối với hứa hẹn của Dodd, thay vì dường như là MPAA nhận thức được rằng đảng mà đã bảo lãnh trước tiên (và to mồm nhất) về SOPA và PIPA... từng là những người Cộng hòa, những người đã bắt đầu chỉ ra những tia lửa gợi ý rằng họ có thể phá khỏi sự hỗ trợ của cả 2 đảng đối với chủ nghĩa tối đa hóa bản quyền.

Trong khi dễ dàng hoài nghi về MPAA ở đây, thì có khả năng hơn rằng tất cả điều này theo thiết kế của bản thân Quốc hội. Đối với tất cả sự tin tưởng rằng các nhà vận động hành lang dẫn dắt chương trình nghị sự trong Quốc hội qua tiền, khi bạn đào sâu xuống, thì bạn nhận thấy nó thường ngược lại, với bản thân các chính trị gia trích lấy tiền có hiệu quả từ các nhà vận động hành lang bằng việc đe dọa thúc đẩy các luật nhất định nào đó.

Trên thực tế, ngay trước khi SOPA bị đổ, một sự hoài nghi, nhưng người bạn có hiểu biết (và tất cả quá là biết trước) của tôi đã chỉ ra rằng toàn bộ điểm mấu chốt của SOPA/PIPA từng là đánh vào vào 2 nền công nghiệp “giàu có” - công nghệ và Hollywood - chống lại nhau để làm cho các tài trợ đổ từ trên trời xuống. Như người bạn này đã chỉ ra, nhiều năm, Quốc hội muốn đánh 2 nền công nghiệp “giàu có” khác - các nhà phát thanh radio và nền công nghiệp ghi âm - chống lại nhau bằng việc thúc đẩy một dự luật các quyền biểu diễn, và cả 2 phía đều muốn tài trợ nặng cho các ứng viên khác nhau để hỗ trợ cho hoặc chống lại nó. Tuy nhiên, tới năm 2010, đã nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng không nền công nghiệp radio, cũng không nền công nghiệp ghi âm đã tiếp tục là những nền công nghiệp thành công khổng lồ với nhiều tiền để ném vào việc vận động hành lang. Vì thế, đám người trong Ủy ban Pháp lý đã nhìn quanh và đã tìm ra một dự luật có thể làm cho giới công nghiệp công nghệ và Hollywood tất cả đều bị chọc giận để đứng lên tài trợ. Đã không có nhiều vấn đề nếu các dự luật đó được thông qua hay không - chỉ là mọi người cáu giận là được.

Và điều đó ít hay nhiều là những gì đã xảy ra.

Và, bây giờ MPAA đang rải tiền cho các ứng viên mà nó chưa từng trong quá khứ:

Trong năm 2010, MPAA đã có một ngân sách khoảng 50 triệu USD, xuống từ 70 triệu USD trong năm 2008, theo các biểu mẫu thuế. Trong năm 2012, năm cuối cho mẫu biểu thuế nào là sẵn sàng, ngân sách của MPAA đã trở lại gần 70 triệu USD...

Phần tăng nhanh trong ngân sách của MPAA là các tài trợ cho các nhóm lợi ích và các tổ chức chính trị có lợi ích. Nó đã thực hiện trao 2.5 triệu USD cho các nhóm là bên thứ 3 trong năm 2012, từ chỉ 120.000 USD trong năm 2009. Nhiều trong số đó đã được cho các tổ chức phi chính trị mà chia sẻ lợi ích của Hollywood trong bảo vệ bản quyền hoặc thuế thấp hơn. Khoảng 600.000 USD đã đi tới các tổ chức mà đóng một vai trò chính trị nhiều hơn.

MPAA đã trao 75.000 USD cho Phòng Thương mại Mỹ, nó là người ủng hộ hàng đầu của các ứng viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội; 100.000 USD cho những người Mỹ cho Cải cách Thuế, nhóm chống thuế do luật sư bảo thủ Grover Norquist điều hành; 25.000 USD cho Mạng Hành động Mỹ PAC siêu thân những người Cộng hòa; và 20.000 USD cho Let Freedom Ring, nhiệm vụ của nhóm này là để “đối phó các cuộc tấn công của các nhóm chống bảo thủ”, theo website của nó.

Hoài nghi hay không, nếu kế hoạch tất cả cùng với SOPA/PIPA về cơ bản từng là một kế hoạch gây quỹ cho Quốc hội, thì tốt thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành.

You may recall that, as SOPA/PIPA were in their final death throes, MPAA boss Chris Dodd made a significant political faux pas in flat out warning politicians that if they refused to stay bought, the MPAA might not keep funding them:

"Those who count on quote 'Hollywood' for support need to understand that this industry is watching very carefully who's going to stand up for them when their job is at stake. Don't ask me to write a check for you when you think your job is at risk and then don't pay any attention to me when my job is at stake,"

Historically, of course, it has always been the Democrats that Hollywood has backed the most. While there are some high profile exceptions, Hollywood is a Democratic town. And, of course, with the Democrats failing to give Hollywood its desired censorship tool, the MPAA has apparently shifted strategies and has ramped up its funding of Republicans (possible paywall, depending on whe-re you visit f-rom):

Last year, the MPAA replaced its longtime lead lobbying firm, considered to be close with Democrats, with a lobbyist with ties to key GOP lawmakers. Its political-action committee now gives more donations to Republicans than Democrats. And it has sent money to a GOP super PAC, a conservative antitax entity and a business lobby helping Republicans in the 2014 elections.

Of course, this isn't so much the end result of Dodd's promise, rather it appears to be the MPAA recognizing that the party that bailed first (and most loudly) on SOPA and PIPA... were the Republicans, who have begun showing sparks that suggest that they may break f-rom the bipartisan support for copyright maximalism.

While it's easy to be cynical about the MPAA here, it's more likely that this is all by design by Congress itself. For all the belief that lobbyists drive the agenda in Congress via money, when you dig down, you realize it's often the opposite, with the politicians themselves effectively extorting money f-rom lobbyists by threatening to push certain laws.

In fact, right before SOPA blew up, a cynical, but knowledgeable (and all too prescient) friend of mine pointed out that the whole point of SOPA/PIPA was to pit two "rich" industries -- tech and Hollywood -- against each other to make donations rain f-rom the sky. As this friend pointed out, for years, Congress would pit two other "rich" industries -- radio broadcasters and the recording industry -- against each other by pushing a performance rights bill, and both sides would donate heavily to various candidates in support of or against it. However, by 2010, it was quickly becoming clear that neither the radio industry, nor the recording industry were going to continue being huge successful industries with lots of money to throw around lobbying. So, folks on the Judiciary Committee looked around and sought a bill that would get the tech industry and Hollywood all riled up to start donating. It didn't much matter if the bills passed or not -- just that people got angry.

And that's more or less what happened.

And, now the MPAA is raining dollars on candidates it hasn't in the past:

In 2010, MPAA had a budget of about $50 million, down f-rom $70 million in 2008, according to tax forms. In 2012, the last year for which tax forms are available, MPAA's budget was back to nearly $70 million....

The fastest-growing part of the MPAA budget is donations to interest groups and political organizations. It made $2.5 million in grants to third-party groups in 2012, up f-rom just $120,000 in 2009. Many were routed to nonpolitical organizations that share Hollywood's interest in copyright protections or lower taxes. About $600,000 went to organizations that play a more political role.

MPAA gave $75,000 to the U.S. Chamber of Commerce, which is a top supporter of Republican candidates for Congress; $100,000 to Americans for Tax Reform, the antitax group run by conservative advocate Grover Norquist ; $25,000 to the large pro-Republican super PAC American Action Network; and $20,000 to Let Freedom Ring, whose mission is to "counter the attacks of anti-conservative groups," according to its website.

Cynical or not, if the plan all along with SOPA/PIPA was basically a fundraising plan for Congress, well, mission accomplished.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay4,030
  • Tháng hiện tại317,449
  • Tổng lượt truy cập18,113,214
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây