Sự thật về ACTA

Thứ năm - 01/03/2012 06:49

Factson ACTA

Theo:https://www.laquadrature.net/files/LQDN-20120207-Facts_on_ACTA.pdf

Bàiđược đưa lên Internet ngày: tháng 02/2012

Lờingười dịch: Những phân tích về sự thật của ACTA trênhttps://lqdn.fr/counter_actacho thấy một cách làm luật của các nền công nghiệpbản quyền thông qua sự vận động hành lang để đánhlừa các quốc hội của các quốc gia và đảm bảo choACTA được ký kết “giốngnhư việc ký khống sẵn vào một tờ séc đối với nhữngngười thương thảo ACTA có thể tạo ra một tiền lệcho việc bỏ qua một cách bền lâu các quốc hội trongviệc ra các chính sách sống còn”.Hãy rất thận trọng với nhữnghiệp định lừa đảo kiểu này.Xem thêm: FSFchống lại các điều khoản DRM tại cuộc họp về Thỏathuận đối tác Xuyên Thái Bình Dươngvà: [01],[02],[03],[04],[05],[06],[07],[08],[09],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16].

Các điểm sau đây đềcập tới những lý lẽ đã được Ủy ban châu Âu (EC)thực hiện về tính vô hại được đề xuất của ACTA[đượctô màu xanh]. Chúng sẵn có trêntrực tuyến tại: https://lqdn.fr/counter_acta

ACTAkhông phải là SOPA hoặc PIPA của Liên minh châu Âu (EU)”

Theomột số cách thức quan trọng, ACTA còn tệ hơn cả SOPA.ACTA là kế hoạch toàn cầu cho những luật đàn áp nhưSOPA.

 • ACTA là kế hoạch cho các luật như SOPA/PIPA

Trongkhi SOPA/PIPA có thể đã được đặt sang một bên trongkhi chờ đợi, thì ACTA là một hiệp định toàn cầu đượcthương thảo bên ngoài các vũ đài dân chủ, theo đuổimột chiến lược ép tuân thủ tương tự, và có nghĩa sẽđược áp đặt toàn cầu.

Bàiviết trên La Quadrature về chiến lược đằng sau ACTA

 • Những đại biểu được bầu của EU sẽ không có khả năng sửa đổi ACTA

NếuSOPA mà được áp dụng, thì Quốc hội Mỹ có thể sửacho tốt hơn hoặc bãi bỏ nó. ACTA sẽ ngăn cản EU và cácQuốc gia Thành viên của nó cũng như các bên ký kết khácthay đổi các luật bản quyền và bằng sáng chế, và sẽcố định các chính sách ép tuân thủ thô bạo và quèquặt của họ để áp dụng cho nền kinh tế mới vềchia sẻ.

 • ACTA sẽ dẫn tới các biện pháp kiểm duyệt ngoài vòng pháp luật

NếuACTA được phê chuẩn, sẽ có khả năng cho nền côngnghiệp giải trí sử dụng sức ép lên mỗi tác nhân củaInternet theo mối đe dọa về các trừng phạt tội phạmcho những vi phạm “trợ giúp và tiếp tay” (điều 23.4)và theo cái vỏ về “sự hợp tác” giữa các bên (điều27.3). ACTA cũng nhắc tới “các biện pháp thực hiệnnhanh chóng để ngăn chặn những vi phạm tiếp theo”(điều 27.1).

Thefollowing points address arguments that have been made by theEuropean Commission about ACTA's supposed harmlessness. They areavailable online at: https://lqdn.fr/counter_acta

ACTAis not the EU's SOPA or PIPA”

Insome important ways, ACTA is worse than SOPA. ACTA is the globalblueprint for repressive laws such as SOPA.

ACTA isthe blueprint for laws such as SOPA/PIPA

WhileSOPA/PIPA may have been put aside for a moment, ACTA is a globalagreement negotiated outside of democratic arenas, pursuing a similarenforcement strategy, and meant to be imposed globally.

LaQuadrature article on the strategy behind ACTA

EUelected representatives won't be able to modify ACTA

IfSOPA were to be adopted, the US Congress could amend or abrogate it.ACTA will prevent the EU and its Member States as well as othersignatories to change their copyright and patent laws, and to fixtheir broken and brutal enforcement policies to adapt to the neweconomy of sharing.

ACTAwill lead to extra-judicial censorship measures

IfACTA is adopted, it will be possible for the entertainment industryto exert pressure on every Internet actor under the threat ofcriminal sanctions for “aiding and abetting” infringements(art.23.4) and under the guise of “cooperation” between bothparties (art.27.3). ACTA also mentions “expeditious measures todeter further infringements” (art.27.1).

Theokhung pháp lý này, các tác nhân Internet sẽ bị cưỡngbách phải triển khai việc khóa, việc lọc tự động cácgiao tiếp và xóa các nội dung trực tuyến. Những biệnpháp như vậy không thể tránh khỏi sẽ hạn chế cácquyền tự do của người sử dụng trên trực tuyến.

Phântích chi tiết vấn đề số của ACTA

 • Các nhà làm luật Mexico nhấn mạnh tới những nguy hiểm của ACTA đối với quyền tự do ngôn luận và tự do văn hóa

Thượngviện Mexico đã phê chuẩn một nghị định kêu gọi chínhphủ không ký hiệp định chống hàng giả ACTA. Trong cáckết luận của mình, nó viện lý rằng vấn đề số cóthể dẫn tới sự kiểm duyệt trực tuyến được cánhân hóa, với những tác động gây hại cho tính trung lậpcủa Net (và vì thế gây hại cho sự tự do ngôn luận),truy cập tới những giao tiếp hoặc truy cập tới vănhóa.

Underthis legal framework, Internet actors will be compelled to deployautomated blocking, filtering of communications and deletion ofcontent online. Such measures will inevitably restrict users'freedoms online.

Detailedanalysis of ACTA's digital chapter

Mexicanlawmakers stress the dangers of ACTA for freedom of expression andculture

TheMexican Senate approved a resolution calling on the government not tosign the anti-counterfeiting agreement ACTA. In its conclusions, itargues that the digital chapter could lead to privatized onlinecensorship, with harmful effects on Net neutrality (and thereforefreedom of expression), access to communications or access toculture.

Resolutionof the Senate of Mexico on ACTA

Nghịquyết của Thượng viện Mexico về ACTA

 • ACTA là một phần của chương trình bản quyền nguy hiểm của Ủy ban

Bằngviệc bảo vệ chính sách dạng SOPA trong ACTA, Ủy ban đangbước trên con đường vì chương trình nghị sự ép tuânthủ của các nền công nghiệp bản quyền, ngăn cản bấtkỳ tranh luận đúng đắn nào về lựa chọn thay thế chosự áp bức. Điều này phù hợp với rà soát lại đượccông bố của các chỉ thị về IPRED và Thương mại điệntử.

Quanđiểm của La Quadrature về chương trình nghị sự áp bứcnày của Ủy bản thuộc EU

ACTAlà về những vi phạm ở phạm vi rộng và có tổ chứcđối với sở hữu trí tuệ”

Điềunày đơn giản là sai, khi những sự trừng phạt đượcđưa ra trong ACTA thậm chí liên quan tới những vi phạmphi lợi nhuận.

 • ACTA đề cập tới những vi phạm vì lợi nhuận và phi lợi nhuận

ACTAsửa đổi phạm vi của những sự trừng phạt tội phạmtại các quốc gia thành viên của EU, đảm bảo chúng sẽđược áp dụng cho những trường hợp vi phạm trong một“phạm vi thương mại”, được xác định như là việctạo ra “ưu thế kinh tế hoặc thương mại một cáchtrực tiếp hoặc gián tiếp” (điều 23.1). Điều này làmập mờ, mở cho sự giải thích, và rõ ràng là sai khinói về việc xác định phạm vi của sự ép tuân thủtương xứng, khi nó không thực hiện bất kỳ sự phânbiệt nào giữa vi phạm thương mại và không thương mại.

Điều23.10 của ACTA

 • Tội phạm hóa việc chia sẻ là một phần của của Ủy ban của EU

Sựbắt buộc ACTA

Ủyban nêu rằng ACTA không nhằm vào việc vi phạm bản quyềncủa những người sử dụng phi thương mại. Vì sao sau đótài liệu thảo luận ngày 18/07/2007 được đệ trìnhtrong tư vấn liên dịch vụ trong Ủy bản của EU về việcthương thảo chỉ thị ACTA lại bao gồm sự tội phạmhóa việc chia sẻ của các cá nhân vì mục đích phi lợinhuận? Cái sau hoàn toàn tham chiếu tới nhu cầu trừngphạt tội phạm vì: “nhưng vi phạm có chủ tâm đáng kểmà không có động lực giành được về tài chính ở mứcđộ như vậy như để gây ảnh hưởng có tổn hại chongười sở hữu bản quyền (như, ăn cắp trên Internet”).Đây là một chính sách không hoàn thiện một cách cơbản, và ACTA sẽ làm cho không có khả năng cải cách đượctại EU trong khi lại xuất khẩu nó ra toàn thế giới.

ACTA ispart of the Commission's dangerous copyright agenda

Bydefending this SOPA-style policy in ACTA, the Commission is pavingthe way for the copyright industries' enforcement agenda, preventingany true debate on al-ternative to repression. This fits with theannounced revision of the IPRED and eCommerce directives.

LaQuadrature's view on the EU Commission's repressive agenda

ACTAis about large-scale and organised infringements of intellectualproperty”

Thisis simply false, as the sanctions provided in ACTA relate even tonot-for-profit infringements.

ACTAcovers for-profit and not-for-profit infringements

ACTAmodifies the scope of criminal sanctions in EU Member States,ensuring they will be applied for cases of infringement on a“commercial scale”, defined as inducing “direct or indirecteconomic or commercial advantage” (art. 23.1). This term is vague,open to interpretation, and just plainly wrong when it comes todetermining the scope of proportionate enforcement, as it does notmake any distinction between commercial and non-profit infringement.

Article23.10 of ACTA

Criminalizationof sharing was part of the EU Commission

ACTAmandate

TheCommission claims that ACTA does not target non-commercial usersinfringing on copyright. Why then does the 18 July 2007 discussionpaper submitted in interservice consultation in the EU Commission forthe negotiating mandate of ACTA include the criminalisation ofnot-for-profit sharing by individuals? The latter explicitly refersto the need of criminal sanctions for: “significant willfulinfringements without motivation for financial gain to such an extentas to prejudicially affect the copyright owner (e.g., internetpiracy)”. This is a fundamentally flawed policy, and ACTA will makeit impossible to reform in the EU while exporting it worldwide.

ECdiscussion paper on ACTA negotiating mandate

Tàiliệu thảo luận của EC về chỉ thị thương thảo ACTA

 • ACTA vô lễ với vị thế của Nghị viện của EU về trừng phạt tội phạm

Địnhnghĩa quá rộng của ACTA về phạm vithương mại tính tới vị thế của Nghị viện EUtrong đề xuất IPRED 2 trong năm 2007. Theo Nghị viện EU,các hành động “được những người sử dụng tư nhântriển khai cho những mục đích cá nhân và phi lợi nhuận”nên được loại bỏ khỏi các trừng phạt tội phạm.ACTA đối nghịch lại điều này bằng việc mở rộngđịnh nghĩa phạm vi thương mại đối với các hành độngđưa ra “ưu thế kinh tế không trực tiếp”.

Phântích của EDRi về vấn đề “trừng phạt tội phạm”của ACTA

 • ACTA sẽ ảnh hưởng tới những người đổi mới và nhỏ bước vào thị trường

ACTAcũng sẽ làm cho đổi mới sáng tạo ớn lạnh. Bằng việcmở rộng phạm vi trừng phạt tội phạm vì “trợ giúpvà tiếp tay” cho “sự vi phạm trong một phạm vi thươngmại” như vậy, ACTA sẽ tạo ra những công cụ pháp lýđe dọa bất kỳ tác nhân nào của Internet. Phổ biếnrộng các thực tiễn xã hội, giống như việc chia sẻtệp vì mục đích phi lợi nhuận giữa các cá nhân, cũngnhư việc soạn thảo một website thông tin thành công hoặcviệc phân phối các công cụ công nghệ đổi mới, cóthể bị hiểu như là “phạm vi thương mại”. Các nhàcung cấp truy cập, dịch vụ hoặc đặt chỗ hosting, nhữngngười biên tập vì thế sẽ chịu đựng từ sự khôngchắc chắn khổng lồ về pháp lý, làm cho họ bị tổnthương đối với sự kiện tungj của các nền công nghiệpgiải trí. Họ sau đó sẽ bị ép buộc phải triển khaicác biện pháp kiểm duyệt làm hại cho Internet tự do.

ACTAdisrespects the position of the EU Parliament on criminal sanctions

ACTA'soverbroad definition of commercial scale runs counter to the EUParliament position on the IPRED 2 proposal in 2007. According to theEU Parliament, acts “carried out by private users for personal andnot-for-profit purposes” should be excluded f-rom criminalsanctions. ACTA contradicts this by expanding the commercial scaledefinition to acts providing “indirect economic advantage”.

EDRi'sanalysis of ACTA's “criminal sanctions” chapter

ACTAwill impact small and innovative market entrants

ACTAwill also chill innovation in. By extending the scope of criminalsanctions for “aiding and abetting” to such “infringement on acommercial scale”, ACTA will cre-ate legal tools threatening anyactor of the Internet. Widespread social practices, likenotfor-profit file-sharing between individuals, as well as editing asuccessful information website or distributing innovativetechnological tools, could be interpreted as “commercial scale”.Access, service or hosting providers, website editors will thereforesuffer f-rom massive legal uncertainty, making them vulnerable tolitigation by the entertainment industries. They will then be forcedto implement censorship measures harming the free Internet.

EDRi'sanalysis of ACTA's “criminal sanctions” chapter

Phântích của EDRi về vấn đề “trừng phạt tội phạm”của ACTA

ACTAthậm chí không thay đổi luật của EU” và “đưa ranhững bảo vệ đầy đủ cho các quyền cơ bản”

Mộtlần nữa, Ủy ban giữ cái lý lẽ rằng ACTA không đi xahơn so với luật của EU, nhưng điều đó đơn giản làkhông đúng.

 • Về các thiệt hại và các biện pháp biên giới đặc biệt, ACTA đi vượt ra khỏi luật của EU

Trongmột ý kiến được đưa ra vào năm ngoái, các viện sĩhàng đầu châu Âu chỉ ra cách mà ACTA xung đột với cảluật của EU và với những điều khoản ép tuân thủHiệp định TRIPS - mà là ràng buộc đối với EU - đặcbiệt về các biện pháp biên giới, các thiệt hại, địnhnghĩa phạm vi thương mại và thiếu sự bảo vệ.

Ýkiến của các học giả pháp lý của EU về ACTA

 • Một nghiên cứu theo yêu cầu của Nghị viện châu Âu nhấn mạnh tới sự thiếu bảo vệ và kêu gọi Nghị viện châu Âu từ chối ACTA

Mộtnghiên cứu độc lập được Ban Tổng Giám đốc về cácChính sách Đối ngoại của Nghị viện châu Âu ủy quyềnthừa nhận sự thiếu bảo vệ của ACTA đối với cácquyền cơ bản, trong khi nhấn mạnh rằng “khó chỉ rađược bất kỳ ưu điểm đáng kể nào mà ACTA đưa rađược cho các công dân của EU vượt ra khỏi khung quốctế hiện hành. Theo nghiên cứu đó, sự ưng thuận vôđiều kiện có thể là một câu trả lời không phù hợptừ Nghị viện châu Âu, biết rằng các vấn đề đó đãđược xác định với ACTA như nó đang có”.

ACTAdoes not even change EU law” and “provides

adequateprotections for fundamental rights”

Again,the Commission keeps arguing that ACTA does not go further than EUlaw, but it's simply not true.

Ondamages and border measures in particular, ACTA goes beyond EU law

Inan opinion released last year, leading European academics shows howACTA clashes both with EU law and with the enforcement provisions ofthe TRIPS Agreement - which is binding for the EU - particularly onborder measures, damages, commercial scale definition and lack ofsafeguards.

Opinionof EU legal scholars on ACTA

A studyrequested by the European Parliament underlines the lack ofsafeguards and calls on the EU Parliament to reject ACTA

Anindependent study commissioned by the Directorate-General forExternal Policies of the European Parliament recognizes ACTA's lackof safeguards for fundamental rights, while underlining that it is“difficult to point to any significant advantages that ACTAprovides for EU citizens beyond the existing international framework.According to the study, “unconditional consent would be aninappropriate response f-rom the European Parliament given the issuesthat have been identified with ACTA as it stands”.

Studycommissioned by EU Parliament on ACTA (pdf)

Nghiêncứu được Nghị viện EU ủy quyền về ACTA (pdf)

 • Ủy ban Kinh tế & Xã hội châu Âu nhấn mạnh rằng các quyền cơ bản không được tính tới trong ACTA

Trongmột ý kiến chỉ trích chiến lược IPR của Ủy ban củaEU, Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu (EESC) nhấn mạnhrằng “các quyền con người cơ bản, như quyền đốivới thông tin, y tế, đủ ăn, quyền của các nông dânchọn giống và quyền đối với văn hóa, không đượctính tới đầy đủ” trong ACTA, và rằng “điều này sẽảnh hưởng tới pháp luật châu Âu trong tương lai hướngtới sự hài hòa của pháp luật của các quốc gia thànhviên”. Theo EESC, “tiếp cận của ACTA nhằm vào việctăng cường hơn nữa quan điểm của những người nắmgiữ các quyền mặt đối mặt với 'công chúng', chắcchắn đối với các quyền cơ bản của họ (tính riêngtư, sự tự do đối với thông tin, sự bí mật thư từ,giả định sự vô tội) đang ngày một trở nên khôngđược các luật làm xói mòn và ngày càng có khuynh hướngcó lợi cho những người phân phối nội dung”.

EuropeanEconomic & Social Committee stresses that fundamental rights arenot taken into consideration in ACTA

Inan opinion criticizing the EU Commission's IPR Strategy, the EuropeanEconomic and Social Committee stress that“fundamental human rights, such as the right toinformation, health, sufficient food, the right of farmers to se-lectseeds and the right to culture, are not taken sufficiently intoconsideration” in ACTA, and that “thiswill impact on future European legislation geared towards theharmonisation of Member States' legislation.”According to the EESC, “ACTA's approach isaimed at further strengthening the position of rights holdersvis-à-vis the ‘public’, certain of whose

fundamentalrights (privacy, freedom of information, secrecy of correspondence,presumption of innocence) are becoming increasingly undermined bylaws that are heavily biased in favour of content distributors.”.

Opinionof the EESC

Ýkiến của EESC

 • ACTA sẽ ngăn cản cải cách cần thiết luật bản quyền của EU

Thậmchí nếu ACTA tôn trọng luật EU, thì nó có thể vẫnkhông chấp nhận được, vì nó có thể ràng buộc toànbộ Liên minh châu Âu vào một hiệp định đa phương màcó thể ngăn cản chúng ta cải cách luật bản quyền vàbằng sáng chế của chúng ta. Điều này là đặc biệtsốc ở thời điểm khi mà nhiều công dân và các nhómbảo vệ đang kêu gọi cải cách các luật đó.

Nhữngđề xuất của Quadrature về tương lai của bản quyền

ACTAlà cần thiết vì việc bảo vệ sở hữu trí tuệ là bảovệ công ăn việc làm của EU”

 • ACTA sẽ không bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Âu

Nhữngchỉ số địa lý - một điểm chính cho các doanh nghiệpnhỏ và di sản văn hóa của châu Âu - hầu hết bị loạitrừ khỏi ACTA. Ít tham chiếu đối với các chỉ số địalý trong ACTA sẽ không có hoặc có ảnh hưởng rất ítlên luật quốc gia của các nước thứ 3.

 • Các con số về mất công ăn việc làm vì hàng giả là giả

Nhữngvận động hành lang về bản quyền đã đưa ra hàng tácác nghiên cứu cho rằng việc chia sẻ tệp và làm hànggiả đã có những hậu quả kinh tế thảm khốc. Vàotháng 03/2010, trong cuộc tranh luận tại Nghị viện EU vềcái gọi là báo cáo Gallo, một “nghiên cứu” của cácnhà tư vấn của TERA đã được gửi cho các nghị sỹquốc hội châu Âu (MEP) để “bày tỏ” rằng việc chiasẻ tệp có thể gây ra những mất mát công ăn việc làmgây ấn tượng tại Liên minh châu Âu. Như thường lệ,phương pháp luận của họ là giả dối, và những tìmkiếm của họ dựa vào những dữ liệu không theo kinhnghiệm. Ủy ban Nghiên cứu Khoa học Xã hội (SSRC) - mà đãtriển khai một nghiên cứu chính về ăn cắp - đã nhanhchóng xuất bản một tài liệu vạch trần những pháthiện của nghiên cứu này. TheoSSRC, thậm chí nếu một người thừa nhận rằng một sốkhu vực trong nền công nghiệp chịu những mất mát trựctiếp vì việc chia sẻ tệp, thì nghiên cứu của TERA đãbỏ qua thực tế rằng tiền không chi cho, ví dụ, các CDvà DVD đơn giản sẽ được chuyển cho các hoạt độngvà các khu vực khác, mà đóng góp tốt hơn nhiều cho củacải xã hội và kinh tế của EU.

ACTAwill prevent needed reform of EU copyright law

Evenif ACTA respected EU law, it would still not be acceptable, as itwould bind the whole Uni-on to a plurilateral agreement that wouldprevent us f-rom reforming our copyright and patent law. This isespecially shocking at a time when many citizens and advocacy groupsare calling for a reform of these laws.

LaQuadrature's proposals for the future of copyright

ACTAis needed because protecting intellectual property is protecting EUjobs”

ACTAwon't protect European SMEs

Geographicalindications – a key point for Europe's small businesses andcultural heritage – are mostly excluded f-rom ACTA. The fewreferences to geographical indications in ACTA will have no or verylittle effect on third countries' national law.

Numbersregarding job losses due to counterfeiting are bogus

Thecopyright lobbies have issued dozens of studies alleging thatfile-sharing and counterfeiting had disastrous economic consequences.In March 2010, during the debate at the EU Parliament on theso-called Gallo report, a “study” by TERA consultants was sent toMEPs in order to “demonstrate” that file-sharing would result inimpressive job losses in the European Uni-on. As usual, theirmethodolgy was bogus, and their findings based on no empirical data.The Social Science Research Council – which carried out a majorstudy on piracy - was quick to publish an document debunking thestudy's findings. According to the SSRC, even if one admits that somesectors in the industry suffer losses directly because offile-sharing, the TERA study overlooks the fact that the money notspent on, say, CDs and DVDs is simply transferred to other activitiesand sectors, which potentially better contribute to EU economic andsocial wealth.

Noteby the Social Sciences Research Council on “piracy and jobs inEurope” (PDF)

Lưuý của SSRC về “ăn cắp và công ăn việc làm tại châuÂu” (PDF)

 • ACTA sẽ làm lợi cho các doanh nghiệp lớn trên cả những người đổi mới và các nhà sáng tạo

ACTAthực sự sẽ là người gây hại cho đổi mới và sángtạo tại EU và trên toàn thế giới. Bằng việc mở rộngphạm vi dân sự của những trừng phạt tội phạm vàthiết lập những qui định thủ tục mới có lợi cho cácnền công nghiệp giải trí, ACTA sẽ làm hại cho nhữngngười đổi mới, các công ty mới thành lập và các nhàđầu tư rủi ro của EU. Điều này là đặc biệt rõ ràngkhi một người cân nhắc những điều khoản gây hạiđiên cuồng mất trí của ACTA (trong một tòa án, nhữngngười nắm giữ quyền sẽ có khả năng đệ trình dạngtính toán thiệt hại ưa thích của họ)

Điều9.1 về những thiệt hại trong ACTA (PDF)

 • Sự áp bức của bản quyền là đắt giá và vô tích sự

Ủyban giữ các cung bậc áp bức, khi trong nhiều sự việclàm hàng giả là ở trong cốt lõi của nó một sự thấtbại của thị trường vì sự không tương xứng của cácmô hình và các hợp đồng kinh doanh của những ngườinắm giữ IPR. Cùng lúc, không sáng kiến nào của Ủy bancủa EU đang tồn tại để nắm lấy tiếp cận tích cựctrong việc thảo luận về các mô hình tài chính mới chophù hợp với kinh tế văn hóa cho môi trường số.

ACTAcũng là cần để bảo vệ an toàn và y tế của chúng ta”

 • ACTA sẽ làm ít chống lại làm hàng giả gây thiệt hại thực sự

TrungQuốc, Nga, Ấn Độ và Brazil, các quốc gia nơi mà hầuhết các hàng giả được sản xuất, không phải là mộtphần của ACTA, và đã tuyên bố công khai rằng họ sẽkhông bao giờ là một phần của ACTA. Việc xem xét sựphản đối tràn lan đối với ACTA, và hiệp định này đãđánh mất đi tất cả tính pháp lý trên trường quốctế. Nó gây hại cho sự tiến tới đồng thuận toàn thếgiới để đấu tranh chống lại làm hàng giả “thựcsự”.

ACTAwill favor big businesses over innovators and creators

ACTAwill actually hamper innovation and creativity in the EU andworldwide. By broadening the scope of civil and criminal sanctionsand establishes new procedural rules favouring the entertainmentindustries, ACTA will chill EU innovators, start ups and venturecapitals. This is especially clear when one considers ACTA's insanedamage provisions (during a trial, right holders will be able tosubmit their preferred form of damage computation)

Article9.1 on damages in ACTA (PDF)

Copyrightrepression is costly and ineffective

TheCommission keeps stepping up repression, when in many instancescounterfeiting is at its core a market failure due to the inadequacyof IPR holders' business models and contracts. At the same time, noEU Commission initiative exists to take a positive approach ondiscussing new financing models for the culture economy fit for thedigital environment.

ACTAis also needed to protect our safety and health”

ACTAwill do little against truly harmful counterfeiting

China,Russia, India and Brazil, countries whe-re most of counterfeiting isproduced, are not part of ACTA, and have stated publicly that theywill never be. Considering the widespread opposition to ACTA, theagreement has lost all legitimacy on the international stage. Ithampers the advent of a consensus worldwide to fight “real”counterfeiting.

Statementsby China, India and Brazil in TRIPS Council against ACTA

Cáctuyên bố của Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil trong Hộiđồng TRIPS chống lại ACTA

 • ACTA là một văn bản phác thảo tồi tệ mà nó nắm lấy một tiếp cận sai làm để xử trí với các hàng giả

Nếuviệc bảo vệ y tế và an toàn thực sự là một ưu tiên,thì ACTA chỉ là một văn bản tồi và quá rộng. Nó trộnlẫn nhiều dạng các biện pháp vi phạm và ép tuân thủ,trong đó các sản phẩm giả gây nguy hiểm cho cuộc sốngvà các hoạt động tội phạm có tổ chức được xem xétcùng với các hoạt động không vì lợi nhuận, nó đóngmột vai trò trong sự truy cập tới tri thức, đổi mới,văn hóa và tự do ngôn luận.

Nghiêncứu về cách mà ACTA có thể gây hại cho quyền y tế

Nhữngthương thảo của ACTA từng là minh bạch”

 • Sự minh bạch chỉ được làm cho có khả năng dưới sức ép của xã hội dân sự

Đốinghịch lại với tuyên bố của Ủy ban, sự minh bạch vềACTA chỉ được làm cho có khả năng sau khi các tài liệuthương thảo đã bị rò rỉ từ những người bên tronglo ngại về những hậu quả của ACTA.

Nhữngrò rỉ đó đã ép buộc các nhà thương thảo phải đưara các văn bản thương thảo vào mùa xuân năm 2010, sau hơn3 năm kể từ khi bắt đầu các cuộc thương thảo. Cáctài liệu chuẩn bị mà là mấu chốt cho để giải thíchcho các điều khoản mập mờ của ACTA, vẫn là bí mật,như hầu hết nội dung của những ý kiến pháp lý củaNghị viện EU về ACTA.

 • ACTA là một phần của chương trình nghị sự quốc tế về bản quyền, bằng sáng chế và thương hiệu

ACTAlà một sản phẩm trực tiếp của việc tấn công vậnđộng hành lang được khởi xướng trong năm 2004 củaPhòng Thương mại Quốc tế, với ghế chủ tịch khi đólà CEO của Jean-René Fourtou của Vivendi- Universal, người đã bắt đầu sáng kiến kinh doanh chốnglại hàng giả (BASCAP). Vợ của Fourtou đã hoạt độngnhư là người có trách nhiệm báo cáo về Chỉ thị éptuân thủ IPR của Nghị viện châu Âu (IPRED) được ápdụng cùng năm đó. Đây là một trong những ví dụ tồitệ nhất của những lợi ích cá nhân thắng được việcra chính sách.

ACTA isa badly drafted text which takes the wrong approach to tacklingcounterfeits

Ifprotecting health and safety was really the priority, then ACTA isjust a bad and overbroad text. It mixes many types of infringementand enforcement measures, in which life-endangering fake products andorganized crime activities are considered together withnot-for-profit activities that play a role in access to knowledge,innovation, culture and freedom of expression.

Studyon how ACTA would hamper the right to health

Thenegotiations of ACTA have been transparent”

Transparencywas only made possible under the pressure of civil society

Contraryto the Commission's claims, transparency on ACTA was only madepossible after negotiation documents were leaked by insiders worriedof ACTA's consequences.

Theseleaks forced the negotiators to release negotiation texts in theSpring of 2010, more than 3 years after the beginning of thenegotiations. Preparatory documents, which are key to interpretACTA's vague provisions, remain confidential, as most of content ofthe EU Parliament's legal opinions on ACTA.

ACTA ispart of the international agenda of copyright, patent and trademarkslobbies

ACTAis a direct by-product of the lobbying offensive launched in 2004 bythe International Chamber of Commerce, presided by the then CEO ofVivendi-Universal Jean-René Fourtou, who started the businessinitiative against counterfeiting (BASCAP). Fourtou's wife acted asEU Parliament rapporteur for the IPR Enforcement Directive (IPRED)adopted the same year. It is one of the worst examples of privateinterests taking over policy-making.

Bàitrên Wikipedia về BASCAP

 • ACTA bỏ qua và làm xói mòn các diễn đàn quốc tế truyền thống

Thươngthảo và triển khai của ACTA bỏ qua các tổ chức quốctế hợp pháp (WTO, WIPO) nơi mà chính sách về bản quyền,bằng sáng chế và thương hiệu được thảo luận. Điềunày tất cả là không thể chấp nhận được hơn khi xemxét rằng một số lượng đang gia tăng các quốc gia hiểuđược tầm quan trọng của việc cải cách các chính sáchnày bằng việc phá bỏ khỏi sự áp bức mù quáng.

Bàiviết của Quadrature về cách mà ACTA bỏ qua dân chủ

 • ACTA sẽ tiếp tục đánh lừa nền dân chủ

Trongtương lai, phạm vi của ACTA cũng có thể dễ dàng đượcmở rộng thông qua “Ủy ban ACTA”. Cái sau sẽ có ủyquyền giải thích và sửa đổi hiệp định sau khi nó đãđược phê chuẩn, và đề xuất những điều chỉnh. Mộtquá trình làm luật song song như vậy, giống như việc kýkhống sẵn vào một tờ séc đối với những ngườithương thảo ACTA có thể tạo ra một tiền lệ cho việcbỏ qua một các bền lâu các quốc hội trong việc ra cácchính sách sống còn, và là thứ không thể chấp nhậnđược trong một nền dân chủ. Chỉ riêng điều này thôicũng đủ để chứng minh rằng ACTA sẽ bị từ chối.

Điều36.2 của ACTA

Nhữngđiểm này sẽ thường xuyên được cập nhật như mộttài liệu cộng tác trên wiki của La Quadrature tại:https://lqdn.fr/counter_acta

Wikpediaarticle on BASCAP

ACTAboth bypasses and undermines traditional international fora

Thenegotiation and implementation of ACTA bypasses legitimateinternational organizations (WTO, WIPO) whe-re copyright, patent andtrademarks policy are discussed. This is all the more unacceptableconsidering that a growing number of countries understand theimportance of reforming these policies by breaking away f-rom blindrepression.

LaQuadrature article on how ACTA bypasses democracy

ACTAwill continue to circumvent democracy

Inthe future, ACTA's scope could also be easily expanded through the“ACTA committee”. The latter will have authority to interpret andmodify the agreement after it has been ratified, and proposeamendments. Such a parallel legislative process, which amounts tosigning a blank check to the ACTA negotiators, would cre-ate aprecedent to durably bypassing parliaments in crucial policy-making,and is unacceptable in a democracy. This alone should justify thatACTA be rejected.

Article36.2 of ACTA

Thesepoints are regularly up-dated as a collaborative document on LaQuadrature's wiki:

https://lqdn.fr/counter_acta

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập78
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm70
 • Hôm nay25,515
 • Tháng hiện tại544,133
 • Tổng lượt truy cập33,891,573
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây