Cập nhật ACTA VII

Thứ tư - 29/02/2012 06:01

ACTAUp-date VII

Published 15:30, 21February 12

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/02/acta-up-date-vii/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 21/02/2012

Lờingười dịch: Ủy ban châu Âu từ năm 2002 đã có nhữngnguyên tắc và chỉ dẫn tối thiểu cho việc tư vấnchính sách trước khi đưa ra các quyết định. Vậy mà họđã không sử dụng chúng cho ACTA, điều làm những ngườidân châu Âu nổi giận. “Ủy ban châu Âu dường như nghĩrằng điều này là công bằng tuyệt vời để cam kếtvới 500 triệu công dân đối với một hiệp định quốctế ràng buộc mà áp đặt khung công việc một chiều cácbiện pháp cực kỳ ngặt nghèo chống lại những vi phạmbản quyền trực tuyến, ví dụ thế, mà không cần hỏicác quan điểm của họ; một số trong chúng ta xin đượclàm khác đi. Nhưng chúng ta biết được gì nào? Sautất cả, chúng ta chỉ là những thằng ngốc trả tiềnlương cho các chính trị gia”.Xem thêm: FSFchống lại các điều khoản DRM tại cuộc họp về Thỏathuận đối tác Xuyên Thái Bình Dươngvà: [01],[02],[03],[04],[05],[06],[07],[08],[09],[10],[11],[12],[13],[14].

Một trong những vấnđề được thừa nhận rộng rãi với ACTA là sự thiếuminh bạch xung quanh sự thương thảo của nó. Khi tôi đãđề cập tới vấn đề này dài ở đâu đó, thì tôi sẽkhông tự nhắc lại ở đây. Nhưng điều xảy ra với tôirằng có một cách khác để xem xét sự minh bạch, vàđiều đó là về sự tư vấn. Về ý nghĩa, thì đây làmặt trái của sự minh bạch.

Bây giờ, khi kết quảcủa thói quen đáng buồn ngày một gia tăng của tôi vềviệc nghi ngờ xung quanh những sự lén lút bất hợp phápbẩn thỉu về máy chủ Web của Ủy ban châu Âu, tôi ngẫunhiên vào trang chủ này cho những gì được biết như làTổng Thư ký, mà nó tự mô tả như sau:

Công việc của chúngtôi là để giúp Ủy ban châu Âu làm việc trơn tru và cóhiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ toàn bộ Ủy bản, và đặcbiệt 27 Ủy viên hội đồng, bằng việc giúp phân phốiở châu Âu về các lời hứa hẹn.

Trên trang chủ đó,có một đường liên kết tới “Các tiêu chuẩn tư vấn”,thứ gì đó tôi chưa bao giờ biết đã có tồn tại,nhưng hóa ra là có chứa một số tuyên bố rất thú vị.Tài liệu này dường như là những từ ngữ mới nhất vềchủ đề này, vì nó chỉ là một được liên kết tớitrang của Thư ký, và có tuyên bố sau đây ở đầu:

Ủy bản đã phêchuẩn, hôm 11/12/2002, một thông báo 'Những nguyên tắcchung và các tiêu chuẩn tối thiểu cho việc tư vấn củacác bên có quan tâm của COM704 của Ủy ban'. Những nguyêntắc chung và những tiêu chuẩn tối thiểu áp dụng từ01/01/2003”.

Điều đó gợi ýrằng những gì sau đây quả thực là danh sách các nguyêntắc chính thức và các tiêu chuẩn tối thiểu cho tư vấncủa các bên có quan tâm của Ủy ban. Bây giờ, một mốilo nảy sinh rằng những nguyên tắc đó tất cả đều rấttốt, nhưng Ủy ban có thể chỉ bỏ qua chúng nếu Ủy banmuốn. Thay vì thuận tiện, điểm này được nảy sinh bêntrong bản thân tài liệu:

Oneof the widely-recognised problems with ACTA is the lack oftransparency surrounding its negotiation. Since I have addressed thisissue at length elsewhe-re,I won't repeat myself here. But it occurred to me that there isanother way of looking at transparency, and that is in terms ofconsultation. In a sense, it's the flip side of transparency.

Now,as a result of my increasingly sad habit of wandering around thedusty backstreets of the European Commission's Web server, I happenedupon this homepage for what is known as the Secretariat-General, whichdescribesitself as follows:

Ourjob is to help the European Commission to work smoothly andeffectively. We support the whole of the Commission, and inparticular the 27 Commissioners, by helping Europe deliver on itspromises.

Onthat home page, there is a link to "ConsultationStandards", something I never knew existed, but which turnsout to contain some very interesting statements. This document seemsto be the latest word on the subject, since it is the only one linkedto on the Secretariat page, and contains the following statement atthe start:

"TheCommission adopted, on 11 December 2002, a communication‘General principles and minimum standards for consultation ofinterested parties by the Commission’ COM704.General principles and minimum standards apply f-rom 1 January 2003."

Sothat suggests that what follows is indeed the official list ofprinciples and minimum standards for consultation of interestedparties by the Commission. Now, one concern has to be that theseprinciples are all very well, but that the Commission can just ignorethem if it wants. Rather handily, this point is raised within thedocument itself:

Một số những ngườiđược tư vấn đã hỏi về quyết định của Ủy ban đểthiết lập các tiêu chuẩn tư vấn ở dạng của mộtthông báo của Ủy ban (như ở dạng của một tài liệuchính sách) thay vì về việc áp dụng một công tụ ràngbuộc pháp lý. Họ đã tranh luận rằng điều này có thểtạo ra các tiêu chuẩn vô giá trị và Ủy ban có thểkhông có khả năng đảm bảo sự nhất quán và cố kếtcủa các qui trình tư vấn của mình. Vâng, có, tôi có lẽcũng muốn tranh luận. Nhưng không lo, Ủy ban khẳng định:

Nỗi sợ hãi đượcthể hiện của một số người tham gia trong qui trình tưvấn rằng những nguyên tắc và chỉ dẫn có thể vẫn làmột bức thư chết vì bản chất tự nhiên không ràngbuộc pháp lý của chúng là do sự hiểu lầm. Nó đi tiếpmà không nói rằng, khi Ủy ban quyết định áp dụng nhữngnguyên lý và chỉ dẫn đó, thì các phòng của nó phảihành động một cách tương ứng.

Vâng, đó là tốt đểbiết. Vì thế hãy nhìn vào xem một số trong số cácnguyên tắc chúng đó là gì.

Ủy ban cam kết vềmột tiếp cận hướng nội khi phát triển và triển khaicác chính sách của Eu, mà có nghĩa là việc tư vấn càngrộng có thể càng tốt trong những sáng kiến chính sáchchủ chốt.

Ủy ban tin tưởngrằng các qui trình hành chính và ra chính sách phải thấyđược đối với thế giới bên ngoài nếu chúng là hiểuđược và có sự tin cậy. Điều này đặc biệt đúngđối với qui trình tư vấn, mà nó hành động như làgiao diện ban đầu với những lợi ích trong xã hội.

Someof those consulted questioned the Commission's decision to setconsultation standards in the form of a Commission communication(i.e. in the form of a policy document) instead of adopting alegally-binding instrument. They argued that this would make thestandards toothless and the Commission would be unable to ensure theconsistency and coherence of its consultation processes.

Well,yes, I'd probably argue that too. But worry not, the Commissioninsists:

thefear expressed by some participants in the consultation process thatthe principles and guidelines could remain a dead letter because oftheir non-legally binding nature is due to a misunderstanding. Itgoes without saying that, when the Commission decides to apply theprinciples and guidelines, its departments have to act accordingly.

Well,that's good to know. So, let's take a look at what some of thosegeneral principles are.

TheCommission is committed to an inclusive approach when developing andimplementing EU policies, which means consulting as widely aspossible on major policy initiatives.

TheCommission believes that the processes of administration andpolicy-making must be visible to the outside world if they are to beunderstood and have credibility. This is particularly true of theconsultation process, which acts as the primary interface withinterests in society.

Khôngthể tự tôi đặt nó tốt hơn.

Trong mặt trận Cáctiêu chuẩn Tối thiểu, điều này là quan trọng đặcbiệt:

Các nhóm đích tư vấn

Khi xác định (các)nhóm đích trong một qui trình tư vấn, Ủy ban nên đảmbảo rằng các bên tương ứng có một cơ hội thể hiểnnhững quan điểm của họ.

Đối với tư vấn sẽlà vô tử, thì Ủy ban nên đảm bảo đề cập vô tư vềcác bên sau trong một qui trình tư vấn:

những người bị ảnhhưởng bởi chính sách đó

Một lần nữa ýnghĩa chung rõ ràng: mỗi người bị ảnh hưởng vì mộtchính sách quả thực nên “có một cơ hội để trìnhbày các ý kiến của họ”:

Tất nhiên, nó sẽkhông thoát được sự chú ý của các độc giả vớinhững đôi mắt xăm soi mà không một trong những nguyêntắc và chỉ dẫn được bản thân Ủy ban phê chuẩntrong thực tế được tuân thủ trong khi thương thảo vềACTA - không sự tư vấn, không khả năng nhìn thấy được- và vì thế không đáng tin.

Couldn'thave put it better myself.

Onthe Minimum Standards front, this is particularly important:

Consultationtarget groups

Whendefining the target group(s) in a consultation process, theCommission should ensure that relevant parties have an opportunity toexpress their opinions.

Forconsultation to be equitable, the Commission should ensure adequatecoverage of the following parties in a consultation process:

thoseaffected by the policy

Again,that's clearly common sense: everyone affected by a policy shouldindeed "have an opportunity to express their opinions".

Ofcourse, it will not have escaped the eagle-eyed reader's attentionthat not one of the principles and guidelines adopted by theCommission itself has in fact been followed during the ACTAnegotiations - no consultation, no visibility - and hence nocredibility.

Bây giờ, tôi chắcrằng Ủy ban châu Âu, đã sẵn lòng để trả lời chođiều này, có lẽ nhanh như một đền flash: à, vâng,nhưng bạn đã không nhặt tài liệu đó cũng nói:

Vì mục đích củatài liệu 'tư vấn' này có nghĩa là những qui trìnhđó thông qua đó Ủy ban mong muốn làm bật dậy đầu vàotừ các bên có quan tâm bên ngoài cho việc hình thànhchính sách trước khi có một quyết định của Ủy ban.

Và vì Ủy ban châu Âukhông muốn làm bật dậy đầu vào từ các bên cóquan tâm ở bên ngoài cho việc hình thành chính sách trướcmột quyết định của Ủy ban về chủ đề ACTA - nó đãlàm cho trí tuệ của mình và không quan tâm những gì cáccử tri suy nghĩ, cảm ơn bạn rất nhiều - rồi ya, đuổira, vớ vẩn. Vâng, có thể không hoàn toàn như vậy, nhưngtinh thần là y hệt.

Mộtmặt, trong 9 năm vừa qua Ủy ban châu Âu đã tự công khaikết hợp hài hòa nội bộ về ý tưởng tư vấn để chocác chính sách của nó được tin cậy. Mặt khác, chúngta có ACTA, mà bằng cách này hay cách khác không đòi hỏithành phần về độ tin cậy được bổ sung, nhưng có thểđược thương thảo trong bí mật và đã đẩy qua màkhông cần có thảo luận.

Ủyban châu Âu có thể đưa ra nhiều lý do chính thức như nómuốn như đối với việc vì sao các công dân châu Âu đãkhông được hỏi về những suy nghĩ của họ theo nhữngnguyên tắc và tiêu chuẩn tối thiểu chung năm 2002 cho sựtư vấn, và tôi chắc họ đúng - sau tất cả họ đãviết thứ đó, và sẽ chắc chắn đã xây dựng trongnhững mệnh đề đưa ra đủ để họ làm những gì họmuốn, khi nào họ muốn.

Nhưngđiều này là điểm không đúng. Đây không phải là vềbức thư của các tài liệu đó, mà là tinh thần: nó làvề những gì là dân chủ cho những người châu Âu. Ủyban châu Âu dường như nghĩ rằng điều này là công bằngtuyệt vời để cam kết với 500 triệu công dân đối vớimột hiệp định quốc tế ràng buộc mà áp đặt khungcông việc một chiều các biện pháp cực kỳ ngặt nghèochống lại những vi phạm bản quyền trực tuyến, ví dụthế, mà không cần hỏi các quan điểm của họ; một sốtrong chúng ta xin được làm khác đi. Nhưng chúng ta biếtđược gì nào? Sau tất cả, chúng ta chỉ là những thằngngốc trả tiền lương cho các chính trị gia.

Now,I'm sure that the European Commission, were it minded to respond tothis, would quick as a flash say: ah, yes, but you didn't spot thatthe document also states:

Forthe purpose of this document 'consultations' means thoseprocesses through which the Commission wishes to trigger input f-romoutside interested parties for the shaping of policy prior to adecision by the Commission.

Andsince the European Commission doesn'twish to trigger input f-rom outside interested parties for the shapingof policy prior to a decision by the Commission on the subject ofACTA - it has already made up its mind and doesn't care what theelectorate thinks, thank you very much - then yah, boo, sucks. Well,maybe not in quite those terms, but the spirit is the same.

Onthe one hand, for the last nine years the European Commission hasprofessed itself eternally wedded to the idea of consultation inorder for its policies to be credible. On the other, we have ACTA,which somehow doesn't require that added ingredient of credibility,but can be negotiated in secret and pushed through withoutdiscussion.

TheEuropean Commission might produce as many formal reasons as it likesas to why European citizens weren't asked for their thoughtsaccording to the 2002 general principles and minimum standards forconsultation, and I'm sure they're right - after all they wrote thething, and will certainly have built in enough get-out clauses to letthem do what they want, when they want.

Butthis misses the point. It's not about the letter of those documents,but the spirit: it's about what is just and democratic for theEuropean people. The European Commission seems to think that it'sperfectly fair to commit 500 million citizens to a bindinginternational treaty that imposes a one-sided framework of extremelyharsh measures against online copyright infringement, for example,without asking their views; some of us beg to differ. But what do weknow? After all, we're just the mugs who pay the politicians'salaries.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay6,434
  • Tháng hiện tại254,623
  • Tổng lượt truy cập18,050,388
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây