Các lựa chọn nguồn mở: Sử dụng chỉ dẫn của Văn phòng Nội các về Phần mềm nguồn mở

Thứ bảy - 25/05/2013 05:52
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Open Source Options: Making use of the Cabinet Office guidance on Open Source Software

Scott Wilson, Published: 27 November 2012, Reviewed: 27 November 2012

Theo: http://www.oss-watch.ac.uk/resources/ossoptions

Bài được đưa lên Internet ngày: 27/11/2012

Lời người dịch: Văn phòng Nội các Chính phủ Anh đã đưa ra Các lựa chọn Nguồn mở với danh sách một loạt các PMNM được khuyến cáo cho khu vực nhà nước của nước Anh cân nhắc tới trong các vụ thầu CNTT. Bài viết này nêu rõ các vấn đề liên quan tới hành động này.

Văn phòng Nội các đã xuất bản Các lựa chọn Nguồn mở như một phần của Bộ công cụ Mua sắm Nguồn mở của nó, cung cấp các chỉ dẫn cho khu vực nhà nước về phần mềm nguồn mở (PMNM).

Các lựa chọn nguồn mở, như đầu đề có thể gợi ý, đưa ra thông tin về các lựa chọn thay thế nguồn mở cho các phần mềm được mua sắm phổ biến trong khu vực nhà nước. Điều này bao trùm các lĩnh vực như các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, quản lý nội dung, lên kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Tài liệu có một phần giới thiệu và lưu ý rất tốt đặt ra cách mà nó đã được phát triển và ngữ cảnh về cách mà nó sẽ được đọc, ở giai đoạn này là một số gợi ý cho việc hỏi các câu hỏi tốt hơn đối với các nhà cung cấp. Điều rất quan trọng khi cân nhắc sử dụng tài liệu Các lựa chọn PMNM để đọc tư liệu này khi nó làm rõ ý định sử dụng.

Đặc biệt, phải được lưu ý rằng Các lựa chọn PMNM ngụ ý tới các phần mềm đang sử dụng, hơn là thấu đáo hết mọi khía cạnh, và có ý định khuyến khích đối thoại tốt hơn với các nhà cung cấp hơn là loại trừ hoặc khuyến cáo các hệ thống đặc biệt.

Sử dụng Các lựa chọn PMNM

Các lựa chọn PMNM có thể được sử dụng để:

 • Thông báo thiết kế các giải pháp CNTT mới

 • Gợi ý các cơ hội cho những sự làm tươi mới dịch vụ hoặc giải pháp CNTT

 • Thách thức một giải pháp không sử dụng công nghệ mở

Quan trọng, nó không có ý định sẽ là một danh sách ccs phần mềm được phê chuẩn trước

CÁc lựa chọn có thể được sử dụng cả để đảm bảo rằng các lựa chọn thay thế nguồn mở được đưa vào trong đánh giá; ngược lại nó cũng có thể được sử dụng để đảm bảo rằng các giải pháp nguồn đóng phổ biến cũng không bị loại trừ khỏi sự xem xét.

Điều này có thể đạt được ở giai đoạn đấu thầu, bằng việc tạo ra một tham chiếu tới Các lựa chọn PMNM trong chỉ dẫn cho các nhà cung cấp, hoặc giai đoạn đề xuất. Ví dụ, bạn có thể muốn yêu cầu một nhà cung cấp xem xét việc sử dụng các giải pháp lựa chọn thay thế được các lựa chọn đó gợi ý, và cung cấp kiến trúc lựa chọn thay thế và minh họa ngân sách.

Lưu ý rằng các chi phí giấy phép phần mềm chỉ là một cân nhắc khi xem xét tổng chi phí sở hữu của một giải pháp phần mềm, nên điều quan trọng để cân nhắc tác động lớn hơn của việc chuyển đổi, như các chi phí tích hợp, tư vấn và hỗ trợ. Trong một số trường hợp còn có cả tác động khắp kho kiến trúc - ví dụ, việc chuyển hệ điều hành máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu có các tác động đối với sự lựa chọn các ứng dụng sẵn sàng mà phụ thuộc vào chúng.

Tính năng hữu dụng khác của Các lựa chọn PMNM là các tham chiếu tới sử dụng của thế giới thực: các liên kết tới chúng là đáng đi theo khi chúng thường là những bài báo mà cung cấp ngữ cảnh nhiều hơn.

Các lựa chọn nguồn mở cho giáo dục?

Các lựa chọn nguồn mở tập trung vào các phần mềm phổ biến được sử dụng như mọt phần của các giải pháp trong khu vực nhà nước, và vì thế không ngạc nhiên trọng tâm hầu hết là vào các dạnh chung nhất của phần mềm và không bao trùm các hệ thống được sử dụng chính trong các khu vực riêng rẽ như giáo dục; có một phần cho giáo dục và thư viện nhưng hoàn toàn tối thiểu, chỉ liệt kê các hệ thống VLE và thư viện.

OSS Watch đang tích cực tham gia với Văn phòng Nội các về chủ đề này, với một ý định để đưa ra một danh sách đi kèm cho giáo dục.

Sử dụng Các lựa chọn Nguồn mở với Mô hình Độ chính Bền vững Phần mềm (SSMM)

Mô hình Độ chín Bền vững Phần mềm – SSMM (Software Sustainability Maturity Model) có thể được sử dụng để chính thức đánh giá cả phần mềm nguồn đóng và nguồn mở với lưu ý về tính bền vững. Mô hình đưa ra một phương tiện đánh giá các rủi ro có liên quan tới việc áp dụng một giải pháp được đưa ra. Là hữu dụng cho những người mua sắm các giải pháp phần mềm để triển khai và/hoặc tùy biến, cũng như để sử dụng lại trong các sản phẩm phần mềm mới.

Các lựa chọn PMNM có thể được sử dụng khi đánh giá bằng chứng về tính bền vững, bằng việc gợi ý các giải pháp để đưa vào đánh giá.

Ví dụ, sử dụng SSMM bạn có thể thu hẹp được lĩnh vực đó tới 7 sản phẩm 'ứng viên bạc'. Nếu 4 trong số đó đã có trong Các lựa chọn Nguồn mở rồi, thì bạn có thể sau đó chỉ tiến hành một phân tích chi tiết về tính bền vững của 3 sản phẩm còn lại trước khi thúc đẩy các sản phẩm đó sang giai đoạn tiếp sau.

Các lựa chọn Nguồn mở cho sự tạo ra chung?

Trong khi trọng tâm của tài liệu là về việc xác định phần mềm cho mua sắm, thì sự cân nhắc khác đang áp dụng cho PMNM như một cơ sở cho việc tạo ra các giải pháp đổi mới trong sự cộng tác, ví dụ trong mua sắm trước thương mại – PCP (Pre-Commercial Procurement). Trong các trường hợp đó, một chỉ tiêu quan trọng để lựa chọn là tính mở cho sự tham gia của dự án. Điều này không được kết hợp vào Các lựa chọn Nguồn mở, nhưng có thể được đánh giá bằng việc sử dụng khía cạnh Xếp hạng Tính mở của SSMM.

The UK Cabinet Office has published Open Source Options as part of its Open Source Procurement Toolkit, providing guidance for the public sector on Open Source Software.

Open Source Options, as the title may suggest, provides information on Open Source al-ternatives for commonly procured software in the public sector. This covers areas such as operating systems, databases, content management, enterprise resource planning (ERP) and customer relationship management (CRM).

The document has a very good introductory section and notes which set out how it was developed and the context for how it should be read, which at this stage is a number of suggestions for asking better questions of suppliers. It is very important when considering using the OSS Options document to read this material as it makes clear the intended use.

In particular, it must be noted that OSS Options are indicative of software in use, rather than exhaustive, and intended to provoke better dialogue with suppliers rather than to exclude or recommend particular systems.

Using Open Source Options

Open Source Options can be used to:

 • Inform the design of new IT solutions

 • Suggest opportunities for IT service or solution refreshes

 • Challenge a proposed solution that does not use open source technology

Importantly, it is not intended to be a list of pre-approved software

The options can be used both to ensure that open source al-ternatives are included in evaluation; conversely it can also be used to ensure that common closed-source solutions are also not excluded f-rom consideration.

This can be achieved at the tender stage, by making a reference to Open Source Options in the guidance for suppliers, or at the proposal stage. For example, you may want to ask a supplier to consider using al-ternative solutions suggested by the options, and provide an al-ternative architecture and budget illustration.

Note that software license costs are only one consideration when looking at the total cost of ownership of a software solution, so its important to consider the wider impact of switching, such as integration, consultancy and support costs. In some cases there is also impact across the architecture stack - for example, switching server operating system or database has implications for the choice of applications available that depend upon them.

Another useful feature of Open Source Options are the references to real world use; the links to these are worth following as these are typically to articles that provide more context.

Open Source Options for Education?

Open Source Options focusses on common software used as part of solutions in the public sector, and so unsurprisingly the focus is on the most generic types of software and does not cover systems used mainly within individual sectors such as education; there is a section for education and library but is quite minimal, only listing VLEs and library systems.

OSS Watch are actively engaging with the Cabinet Office on this topic, with an intent to produce a companion list for education.

Using Open Source Options with the Software Sustainability Maturity Model

The Software Sustainability Maturity Model (SSMM) can be used to formally evaluate both open and closed source software with respect to its sustainability. The model provides a means of estimating the risks associated with adopting a given solution. It is useful for those procuring software solutions for implementation and/or customisation, as well as for reuse in new software products

OSS Options can be used when assessing evidence of sustainability, by suggesting solutions to include for evaluation.

For example, using SSMM you may have narrowed down the field to seven ‘silver candidate’ products. If four of these were already in Open Source Options, you might then only conduct a detailed analysis of the sustainability of the remaining three before promoting products to the next stage.

Open Source Options for Co-creation?

While the focus of the document is on identifying software for procurement, another consideration is adopting open source software as a basis for creating innovative solutions in collaboration, for example in pre-commercial procurement (PCP). In these cases, an important criteria for se-lection is openness to participation of the project. This is not incorporated into Open Source Options, but can be assessed using the Openness Rating aspect of SSMM.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập19
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay1,368
 • Tháng hiện tại167,326
 • Tổng lượt truy cập20,837,910
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây