Truy cập mở tại Vương quốc Anh

Thứ hai - 12/06/2017 05:51

OA in the UK

Updated on 10 January 2017

Theo: https://www.openaire.eu/oa-uk

Bài được cập nhật trên Internet ngày: 10/01/2017

Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science


 

Môi trường nghiên cứu quốc gia

Có hơn 170 cơ sở giáo dục ở Vương quốc Anh. Chúng là khác nhau, từ các trường đại học hàng đầu về nghiên cứu như Oxford, hay Edinburgh, cho tới các tổ chức chuyên gia nhỏ hơn nhiều mà có lẽ có trọng tâm vào việc dạy học nhiều hơn. Các trường đại học được chia thành các nhóm: các cơ sở trong số các trường đại học hàng đầu về nghiên cứu là Nhóm RussellNhóm 1994. Cả 2 nhóm này nắm giữ 40 cơ sở hàng đầu về nghiên cứu. Vào thời điểm viết bài này, mỗi trường đại học của Nhóm Russell có một kho cơ sở, điều là đúng cho tất cả ngoài 2 trong số 19 trường đại học của Nhóm 1994.

Các nhà cấp vốn nghiên cứu chính / các chỉ thị của nhà cấp vốn

Hầu hết viết cấp vốn chính phủ cho nghiên cứu ở các trường đại học ở Vương quốc Anh đi qua 7 hội đồng nghiên cứu, chúng được biết chung là RCUK. Hầu hết các hội đồng riêng rẽ hiện đã áp dụng các chỉ thị để phổ biến truy cập mở các kết quả đầu ra nghiên cứu mà họ cấp vốn. Một nhà cấp vốn quan trọng khác ở Vương quốc Anh (dù họ làm việc quốc tế) là Wellcome Trust. Wellcome Trust có chỉ thị yêu cầu những người nhận trợ cấp phải làm cho thông tin của họ sẵn sàng qua truy cập mở - trong trường hợp này qua kho UKPMC. Các nhà cấp vốn từ thiện chính bao gồm, Cancer Research UK và British Heart Foundation, cả 2 đều có các chính sách truy cập mở. Thông tin thêm về các yêu cầu cấp vốn ở Vương quốc Anh và quốc tế có sẵn qua dịch vụ của Sherpa/JULIET.

Cấp vốn nghiên cứu của Ủy ban châu Âu (EC)

Trong năm 2008, €739,576,247 (khoảng £649,00823,968) đã được EU chi cho nghiên cứu ở Vương quốc Anh (Nguồn: http://ec.europa.eu). So với 354 triệu £ từ một mình Cancer Research UK trong cùng năm (Nguồn: Cancer Research UK Annual Report & Accounts 2008-09).

Theo Peter Walter, trong 2 năm đầu (2007-2009) đã có 1.9 tỷ € được chi trong các dự án nghiên cứu theo các chủ đề về CNTT-TT của FP7 với các bên tham gia của Vương quốc Anh (Nguồn: EU Funded Collaborative Research, Peter Walters, ICT NCP, Digital Libraries and Digital Preservation Information Day, 27th October 2009).

Truy cập Mở và các kho

Theo báo cáo của Key Perspectives năm 2008, các nhà nghiên cứu chưa nhận thức được đầy đủ về truy cập mở, tuy nhiên nhận thức này đang gia tăng. (Nguồn: Key Concerns within the Scholarly Communications Process (2008). Key Perspectives. Được Jisc ủy quyền).

Kể từ năm 2008, nhận thức về truy cập mở đã gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực chủ đề được chỉ thị của các nhà cấp vốn (16) đề cập tới và/hoặc chỉ thị của các (24) cơ sở, và có truy cập tới kho của cơ sở hoặc kho theo chủ đề (168). Tuy nhiên, nhận thức này còn chưa chuyển biến thành các ký gửi. (Nguồn: OpenDOAR, JULIETROARMAP).

Các dự án truy cập mở

Đa số lớn các dự án và các sáng kiến truy cập mở đã được Jisc cấp vốn. Jisc có trách nhiệm về chi tiêu cấp vốn cho phát triển CNTT trong giáo dục đại học. Tổ chức này từng có trách nhiệm về nhiều sáng kiến và chiến lược trong phát triển môi trường truy cập mở của Vương quốc Anh. Danh sách đầy đủ tất cả các dự án truy cập mở đã được Jisc cấp vốn có thể là không thực tế để đưa ra ở đây.

Website của Jisc có các đường liên kết tới các dự án đó thông qua các chương trình khác nhau được cấp vốn qua đó chúng được quản lý. Vài dự án đáng kể là như sau:

 • Dự án Hỗ trợ các Kho – RSP (Repository Support Project)

 • Chương trình quản lý hồ sơ và bảo tồn số

 • Khởi nghiệp và Tăng cường Huấn luyện các Dự án (SUETr)

 • ERIS (Tăng cường Hạ tầng Kho ở Scotland)

 • SHERPA

 • EThOS

 • DART-Europe

 • Mạng các Kho của Welsh

 • Kết nối các Kho Truy cập Mở

 • XPERT

 • Ứng dụng Cấp phép Bản quyền bằng việc sử dụng SWORD cho Moodle

Jisc cũng đã cấp vốn cho các dự án bao trùm OAJ khác nhau như:

 • Giao diện Kho cho các Kho lưu trữ Tạp chí Bao trùm (RIOJA)

 • Hạ tầng tạp chí bao trùm cho các Khoa học về Thời tiết (OJIMS)

Các kho truy cập mở

Hiện có 192 kho có các nội dung toàn văn ở Vương quốc Anh (Nguồn: OpenDOAR, Jan 2012). Số liệu này gồm cả các kho của cơ sở và các kho chuyên ngành.

Xuất bản truy cập mở

Hiện có 592 tạp chí được xuất bản tại Vương quốc Anh (Nguồn: DOAJ Jan 2012). Hơn nữa, Vương quốc Anh là nhà cho vài nhà xuất bản OAJ (Tạp chí truy cập mở), gồm các nhà xuất bản trung ương truy cập mở - BioMed Central, Chemistry Central and Physics Central; Academic Conferences International và Dove Medical Press.

Nhiều nhà xuất bản truyền thống có trụ sở ở Vương quốc Anh cung cấp các lựa chọn truy cập mở có trả tiền, như BMJ Publishing, Cambridge University Press, Maney và the Royal Society.

SHERPA Partnership - quan hệ đối tác SHERPA sinh ra từ dự án gốc ban đầu SHERPA (2002-2006). Nó hiện nắm giữ 30 thành viên là các cơ sở, và một chương trình Đối tác Liên quan (Affiliate Partnership) đang tồn tại.

UKCoRR - là đơn vị chuyên nghiệp đối với các nhà quản lý kho ở Vương quốc Anh. Vì thế, nó tập trung vào tính thực tiễn của việc quản lý các kho cơ sở hươn là người bảo vệ cho bản thân truy cập mở. Nhiều thông tin hơn có thể có được từ website của nó.

ERIS - Tăng cường Hạ tầng Kho ở Scotland (Enhancing Repositry Infrastructure in Scotland) - là sáng kiến được JISC cấp vốn để phát triển các giải pháp do người sử dụng dẫn dắt mà sẽ tạo động lực cho các nhà nghiên cứu ký gửi tác phẩm của họ vào các kho, và tạo thuận lợi để tích hợp các kho vào các quy trình nghiên cứu và của cơ sở.

ePrints.org- Phần mềm eprints ban đầu từng là phần mềm kho cơ sở, được Đại học Southampton phát triển. Phần mềm này bây giờ trang bị cho phần đáng kể các kho truy cập mở trên thế gới và đang liên tục được phát triển.

Welsh Repository Network (Mạng các Kho Welsh) - là dự án đang được triển khai đã được JISC cấp vốn để tạo ra mạng 12 kho khắp Xứ Gal. Dự án Tăng cường Mạng các Kho của Xứ Gal sẽ xây dựng dựa vào các tác phẩm trước đó qua việc điều tra nghiên cứu tiềm năng của mô hình có tính cộng tác, được quản lý tập trung để đẩy nhanh sự phát triển và triển khai các dịch vụ kho của các cơ sở giáo dục đại học của Xứ Gal.

Các đường liên kết và các tài nguyên hữu dụng

Các website

Các danh sách thư điện tử

 • JISC-REPOSITORIES

Các Blog

Wikis

Các chi tiết liên hệ

Dr Frank Manista, Senior Open Access Support Coordinator:

National OA Desk: Info.Openaire@jisc.ac.uk

The National Research Environment

There are over 170 education institutions within the UK. These vary from research-led universities like Oxford, or Edinburgh, through to far smaller specialist organisations which may have more of the teaching focus. The Universities are divided into different groupings: those of the research led universities are the Russell Group and the 1994 Group. These two groups hold the top 40 research led institutions. At the time of writing every Russell Group University has an institutional repository, as is the case for all but two of the 19 universities of the 1994 Group.

Major research funders / Funder mandates

Most government funding for research in UK universities is directed through the seven research councils, which collectively are known as RCUK. Most of the individual councils have now adopted mandates for open access dissemination of the research outputs that they fund. Another significant Funder in the UK (although they work internationally) is the Wellcome Trust. The Wellcome Trust has a mandate which requires grant recipients to make their information available through open access -- in this case through the repository UKPMC. Major charity funders include, Cancer Research UK and British Heart Foundation, both of whom have open access policies. Further information on funding requirements in the UK and internationally is available through the Sherpa/JULIET service.

EC research funding

In 2008, €739,576,247 (Approx. £649,823,968) was spent by the EU on research within the UK (Source: http://ec.europa.eu). Compared to £354m from Cancer Research UK alone in the same year (Source: Cancer Research UK Annual Report & Accounts 2008-09)

According to Peter Walters, within the first two years (2007-2009) there was €1.9b spent in FP7 ICT theme research projects with UK participants (Source: EU Funded Collaborative Research, Peter Walters, ICT NCP, Digital Libraries and Digital Preservation Information Day, 27th October 2009).

Open Access and Repositories

According to a Key Perspectives 2008 report, researchers are not fully aware of open access, however this awareness is growing.  (Source: Key Concerns within the Scholarly Communications Process (2008). Key Perspectives. Commissioned by Jisc.)

Since 2008, awareness of open access has increased, particularly in the subject areas covered by funding agency mandates. The majority of UK based researchers are now covered by either a funders’ mandate (16) and/or institutional mandate (24), and have access to an institutional or subject repository (168). However, this awareness is not yet translating into deposits. (Source: OpenDOAR, JULIET and ROARMAP).

Open Access Projects

The vast majority of open access projects and initiatives have been funded by the Jisc. Jisc is responsible for the disbursement of funding for the development of IT in higher education. The organisation has been responsible for much of the initiative and strategy in the development of the UK's open access environment. A full list of all of the open access projects that have been funded by Jisc would be impractical to list here. The Jisc website has links to these projects through the different funded programmes through which they are managed. Some significant projects are as follows:

 • Repository Support Project (RSP)

 • Digital preservation & records management programme

 • Start-up and Enhancement Projects Training (SUETr)

 • ERIS (Enhancing Repository Infrastructure in Scotland)

 • SHERPA

 • EThOS

 • DART-Europe

 • Welsh Repository Network

 • Open Access Repository Junction

 • XPERT

 • Copyright Licensing Applications using SWORD for Moodle

Jisc has also funded various OAJ overlay projects such as:

 • Repository Interface for Overlaid Journal Archives (RIOJA)

 • Overlay journal infrastructure for Meteorological Sciences (OJIMS)

Open Access Repositories

There are currently 192 repositories containing full-text content within the UK (Source: OpenDOAR, Jan 2012). This figure includes institutional and disciplinary repositories.

Open Access Publishing

There are currently 529 journals published within the UK. (Source: DOAJ Jan 2012). In addition, the United Kingdom is home to several OAJ publishers including Open Access Central Publishers – BioMed Central, Chemistry Central and Physics Central; Academic Conferences International and Dove Medical Press.

Many UK based traditional publishers provide Paid Open Access options, such as BMJ Publishing, Cambridge University Press, Maney and the Royal Society.

Open Access organisations and groups

SHERPA Partnership - the SHERPA partnership grew out of the original SHERPA project (2002 -- 2006). It currently holds over 30 institutional members, and an Affiliate Partnership programme is available.

UKCoRR - is a professional body for repository managers within the UK. As such, it concentrates on the practicalities of running institutional repositories rather than advocacy of open access itself. More information can be gained from its website.

ERIS - (Enhancing Repositry Infrastructure in Scotland) is an initiative funded by the JISC for the development of user-led solutions that will motivate researchers to deposit their work in repositories, and facilitate the integration of repositories into research and institutional processes.

ePrints.org - eprints software was the original institutional repository software, developed at the University of Southampton. This software now powers a significant fraction of the world's open access repositories and is under continuous development.

Welsh Repository Network - is an ongoing project that has been funded by JISC to create a network of twelve repositories across Wales. Welsh Repository Network Enhancement Project will build on the earlier work through investigating the potential of a collaborative, centrally managed model to accelerate the development and uptake of repository services by Welsh HEIs.

Useful links and resources

Websites

Email lists

 • JISC-REPOSITORIES

Blogs

Wikis

Contact Details

Dr Frank Manista, Senior Open Access Support Coordinator:

National OA Desk: Info.Openaire@jisc.ac.uk

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Hôm nay961
 • Tháng hiện tại161,049
 • Tổng lượt truy cập20,831,633
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây