Cổng Truy cập Mở toàn cầu: nước Úc

Thứ hai - 19/06/2017 05:56

Global Open Access Portal: Australia

Theo: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/asia-and-the-pacific/australia/

Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science


 

Úc từng là chất xúc tác về thông tin số và thập kỷ qua. Nó đã đi tiên phong về các cổng thông tin dựa vào lĩnh vực chuyên ngành trên Internet. Úc từng là một trong các quốc gia đầu tiên hướng tới các dịch vụ thông tin có tổ chức bằng việc sử dụng thông tin và các tài nguyên trên Internet.

Có mức độ nhận thức cao về Truy cập Mở trong các cộng đồng những người chuyên nghiệp về thông tin. Khoảng 43 trường đại học ở Úc có các kho cơ sở. Các phần mềm được sử dụng nhiều hơn là EPrints, DSpace, ARROW (một giao diện thương mại VTLS cho Fedora), và ProQuest Digital Commons (bepress). Thư mục các Kho Truy cập Mở - OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) nêu tổng cộng có 53 kho truy cập mở từ Úc. Cho tới tháng 4/2014, có 31 chính sách truy cập mở được đăng ký trong Đăng ký các Chính sách Lưu trữ Bắt buộc các Kho Truy cập Mở - ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies) từ các tổ chức nghiên cứu khác nhau ở Úc. Trong các năm 2013-2014, 4 đại học của Úc đã áp dụng các chỉ thị kho mới. Trong số đó có Đại học Deakin University (18/09/2013), Đại học Newcastle (5/12/2013), Đại học Queensland (7/02/2014) và Đại học Wollongong (20/03/2014).

Truy cập Mở cũng đã thấy sự hỗ trợ mức chính sách. Ví dụ như chính sách của Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia – NHMRC (National Health and Medical Research Council) khuyến khích truy cập mở cho nghiên cứu mà nó cấp tiền. Hội đồng đã nêu trong Chính sách Cấp vốn của mình vào năm 2008 rằng để tối đa hóa các lợi ích từ nghiên cứu họ cấp tiền thì các nhà nghiên cứu được khuyến khích ký gửi các dữ liệu của họ vào một kho điện tử bất kỳ lúc nào có thể. Kể từ năm 2012, vài chỉ thị mới về truy cập mở đã được đưa ra:

 • 24/02/2014: Hiệp hội Thư viện và Thông tin Úc – ALIA (Australian Library and Information Association) đã áp dụng một chính sách truy cập mở.

 • 1/01/2013: Hội đồng nghiên cứu Úc - ARC (Australian research Council) yêu cầu bất kỳ xuất bản phẩm nào phát sinh từ các dự án ARC cấp vốn sẽ phải ký gửi vào một kho truy cập mở cơ sở.

Tuy nhiên, sự thành lập các kho cơ sở và triển khai truy cập mở đã bị chậm trễ vì một loạt các lý do, bao gồm cả khả năng về sự tinh thông của các nhân viên, sự truy cập tới hạ tầng kỹ thuật thích hợp, sự chấp nhận của cộng đồng hàn lâm và sự không chắc chắn về tính bền vững của các kho về lâu dài.

Cho tới tháng 5/2015, đã có 118 tạp chí truy cập mở được xuất bản ở Úc được đánh chỉ mục trong Thư mục Tạp chí Truy cập Mở - DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Môi trường xúc tác

Mức độ nhận thức cao về truy cập mở trong các cộng đồng hàn lâm và khoa học hành động như một chất xúc tác làm cho thông tin là MỞ. Một ví dụ tốt là Nhóm bộ 8 (Úc) - Nhóm của 8 Phó hiệu trưởng, đại diện cho các trường đại học nghiên cứu nổi tiếng của Úc ghi nhận cam kết với các sáng kiến truy cập mở mà sẽ cải thiện sự truy cập toàn cầu tới thông tin hàn lâm vì lợi ích của công chúng. Hạ tầng thông tin là rất tốt và không có các vấn đề về kết nối đáng kể nào và vì thế các trường đại học và các viện nghiên cứu của Úc chào và chia sẻ thông tin và các xuất bản phẩm thông qua các kho cơ sở.

Các rào cản tiềm tàng

Sự thiết lập các kho cơ sở và triển khai Truy cập Mở từng bị chậm trễ vì một loạt các yếu tố. Vài nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố chính gồm thiếu hạ tầng kết nối mạng kỹ thuật thích hợp, sự không chắc chắn về tính bền vững dài lâu của các kho và thiếu sự phối hợp từ chính phủ Úc. Thiếu tri thức về quyền sở hữu bản quyền và sự chấp nhận thấp trong cộng đồng hàn lâm nhấn mạnh nhu cầu cho các chiến dịch nâng cao nhận thức về truy cập mở nhiều hơn nữa.

Chỉ thị cấp vốn

Cơ sở dữ liệu SHERPA/JULIET hiện liệt kê các chính sách OA của 2 nhà cấp vốn:

(I) Hội đồng Nghiên cứu Úc (ARC) theo phần liên quan tới Phổ biến các kết quả đầu ra nghiên cứu nêu theo các quy định cấp vốn thì lý do phải được cung cấp nếu các nhà nghiên cứu không ký gửi vào một kho theo chủ đề hoặc kho của cơ sở.

(II) Hội đồng nghiên cứu Sức khỏe và Y tế Quốc gia (NHMRC) đã nêu trong chính sách cấp vốn của nó rằng để tối đa hóa các lợi ích từ nghiên cứu họ cấp vốn, các nhà nghiên cứu được khuyến khích ký gửi dữ liệu của họ vào một kho điện tử bất kỳ khi nào có thể.

Thư viện Quốc gia Úc: đã triển khai ‘Xuất bản Mở’ để cải thiện sự hiểu biết của Thư viện về việc đặt chỗ cho dịch vụ xuất bản tạp chí truy cập mở có sử dụng các Hệ thống Tạp chí Mở - Open Journal Systems.

Các trường đại học cũng đã tiến tới thừa nhận và khuyến khích việc xuất bản truy cập mở. Đại học Macquarie: đã biểu quyết các bài báo nghiên cứu sẽ được ký gửi trong kho trên trực tuyến của đại học Macquarie, Research Online, sau khi có chấp nhận xuất bản.

Kim Carr, Bộ trưởng về Đổi mới, Công nghiệp, Khoa học và Nghiên cứu, đã nói ông đã có ý định triển khai các cải cách nhằm vào “việc cởi trói cho thông tin và nội dung của nhà nước, bao gồm các kết quả của nghiên cứu được cấp vốn nhà nước”, sau sự rà soát lại về sự đổi mới của quốc gia.

Các hoạt động có liên quan tới truy cập mở trong quá khứ và tương lai

 • Nhóm Hỗ trợ Truy cập Mở của Úc - AOASG (Australian Open Access Support Group) đã tổ chức 4 Webinars:

  • Truy cập Mở 101, 21/10/2014

  • Các chính sách và các yêu cầu truy cập mở của nhà cấp vốn, 22/10/2014

  • Hiểu về Thỏa thuận của Nhà xuất bản, 22/10/2014

  • Thay đổi Bức tranh Xuất bản, 23/10/2014

  • JCDL 2010 và ICADL - Các Thư viện Số - 10 năm qua, 10 năm tới, Tầm nhìn 2020. Gold Coast, Australia, 21-25/06/2010.

 • Các bộ sưu tập xã hội, các Đo đếm Mới, Bản đồ và những điều kỳ lạ khác của Úc. Khóa huấn luyện của Sebastian Chan. Truy cập mở là trong số các chủ đề nóng. San Francisco, 28/08/2009.

 • Hội nghị về Truy cập và Nghiên cứu Mở - đã được tổ chức ở Brisbane từ 24 tới 25/09 để thảo luận các cách thức tối ưu hóa sự truy cập tới và sử dụng lại nghiên cứu đặc biệt với các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.

 • Khóa huấn luyện của Dự án Tri thức Công 2 ngày 4-5/12/2008 tại đại học Sydney.

 • RQF được giải thích: Các nhu cầu Quản lý và Kho Thông tin cho RQF. (Được APSR, ARROW và Bộ Giáo dục, Khoa học và Huấn luyện Úc tài trợ), Sydney và Melbourne, 13 và 15/02/2007.

 • Cải thiện Truy cập tới Nghiên cứu được Cấp vốn Nhà nước của Úc - Cải thiện Tri thức và Kinh tế Tri thức, (được Diễn đàn Truyền thông Hàn lâm Quốc gia Úc tài trợ), Canberra, 16/07/2007.

 • Các Kho Mở 2006. (Được APSR, dự án ARROW, MAMS, Đại học Macquarie, và Đại học Công nghệ Sydney của Úc tài trợ), Sydney, 31/01-03/02/2006.

 • Các đặc tính của Truy cập Mở và Truyền thông Hàn lâm, khóa huấn luyện của CAVAL được Colin Steele tiến hành). Victoria, Úc, 12/08/2005. Khóa học cũng được chào ở Brisbane, Sydney, Perth,Adelaide, Auckland và Wellington.

 • Truy cập Mở, Lưu trữ Mở và Nguồn Mở. (Được Diễn đàn Truyền thông Hàn lâm Quốc gia Úc và Viện hàn lâm Nhân văn Úc tài trợ), Sydney, 27/09/2005.

 • Hội nghị chuyên đề Quốc tế lần thứ 8 năm 2005 của ETD Úc về các Luận văn và Luận án Điện tử. [1]. Sydney, 28-30/09/2005.

 • Diễn đàn Quốc tế Khởi xướng Dự án Truy cập Toàn cầu - GAP (Global Access Project). Đại học Macquarie, 29-30/09/2005.

 • Nghiên cứu của Úc trên trực tuyến: Diễn đàn CAUL về các Kho Nghiên cứu, Melbourne, 28/11/2005.

 • Khóa huấn luyện về truy cập các Xuất bản phẩm của các Cơ quan Chính phủ Úc, Canberra, 19/03/2004.

 • Cấp phép sáng tạo để Mở rộng Phạm vi Công cộng của Úc. Hội nghị chuyên đề, Sydney, 11/05/2004.

 • Thay đổi các Thực hành Nghiên cứu trong Môi trường Truyền thông và Thông tin Số. (Được Diễn đàn Truyền thông Hàn lâm Quốc gia Úc tài trợ). Canberra, tháng 6/2004.

 • Từ Nhà phát minh tới Người tiêu dùng trong Kỷ nguyên Số: Hội nghị Quốc tế về Tương lai của Sách. Cairns, Úc, 22-24/04/2003.

Các sự kiện có liên quan tới Khoa học Mở và Dữ liệu Mở

Tháng 7/2016: Từ dữ liệu lớn tới sự vươn tới được lớn: tương lai của nghiên cứu

Hội thảo đã xem xét nghiên cứu trên trực tuyến và dữ liệu lớn ngụ ý gì đối với các nhà nghiên cứu khoa học, cách mà chúng ta có thể làm cho nó tốt hơn, và tương lai của các thực hành và các thói quen nghiên cứu của chúng ta.

Tháng 5/2015: Dữ liệu Mở và các Dịch vụ Số: Các quỹ vì một nền Kinh tế Thông tin Mới

Sự kiện này đã đề cập tới các chủ đề có liên quan tới dữ liệu mở và phân phối các dịch vụ số của Chính phủ.

Các xuất bản phẩm

 • Daly, R., & Organ, M., (2009). Research online: digital Commons as a publishing platform at the University of Wollonong, Australia.Serials Review, 35(3), 149-153.

 • Kennan, M.A., & Kingsley, D.A. (2009, February). The State of the Nation: a snapshot of Australian Institutional Repositories.First Monday, 14(2).

 • Shipp, J., (2006). Open access in Australia. In N. Jacobs (Ed.),Open access: key strategic, technical and economic aspects. London: Chandos Publishing.

Nội dung của trang này là sẵn sàng theo giấy phép CC-BY-SA IGO 3.0.

Australia has been a digital information facilitator for decades now. It pioneered in professional domain based gateways to information on Internet. Australia in a way was one of the first countries to move towards organized information services using information and resources on Internet.

There is high level of awareness of Open Access in communities of information professionals. Approximately 43 universities in Australia have institutional repositories. The software used more are EPrints, DSpace, ARROW (a VTLS commercial front end to Fedora), and ProQuest Digital Commons (bepress). Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) reports a total of 53 OA repositories from Australia. As of April 2014, there are 31 OA policies registered in the  Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies (ROARMAP) from various research organizations in Australia. During 2013-2014, four Australian universities adopted new repository mandates. Among these are Deakin University (18 Sep 2013), University of Newcastle (5 Dec 2013), University of Queensland (7 Feb 2014) and University of Wollongong (20 Mar 2014).

Open Access has also found policy level support.  For example the NHMRC (National Health and Medical Research Council) policy encourages open access for the research it funds. The council stated in its 2008 Funding Policy that in order to maximise the benefits from research they fund that researchers are encouraged to deposit their data in an electronic repository wherever possible. Since 2012, several new OA mandates have been put forward:

 • 24 Feb 2014: Australian Library and Information Association (ALIA) adopted an OA policy.

 • 1 Jan 2013: The Australian research Council (ARC) requires any publication arising from ARC funded projects to be deposited into an OA institutional repository.

However, the establishment of institutional repositories and the implementation of Open Access have been delayed by a range of factors, including the availability of staff expertise, access to appropriate technical infrastructure, acceptance by the academic community and uncertainty about the long-term sustainability of repositories.

As of May 2015, there are 118 OA journals published in Australia which are indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Enabling Environment

A high level of awareness of OA in academic and scientific communities acts as an enabler making information Open. A good example is the Group of Eight (Australia) - the Group of Eight vice-chancellors, representing Australia's pre-eminent research universities that records commitment to open access initiatives that will enhance global access to scholarly information for the public good. Information Infrastructure is quite good and with no major connectivity issues and hence Australian universities and institutes offer and share information and publications through Institutional repositories.

Potential Barriers

The establishment of institutional repositories and the implementation of Open Access have been delayed by a range of factors. Some of the studies show that the main factors include lack of appropriate technical networked infrastructure, uncertainty about the long-term sustainability of repositories and the lack of coordination from the Australian government. The lack of knowledge in copyright ownership and low acceptance in the academic community highlights the need for more OA awareness-raising campaigns.

Funding Mandate

The SHERPA/JULIET database currently lists 2 funders' OA policies:

(I) The Australian Research Council (ARC) under a section regarding Dissemination of research outputs states under funding rules that a reason must be provided if researchers do not deposit into a subject or institutional repository.

(II) The National Health and Medical Research Council (NHMRC) stated in its funding policy that in order to maximize the benefits from research they fund, that researchers are encouraged to deposit their data in an electronic repository wherever possible. 

National Library of Australia: has implemented 'Open Publish' to advance the Library's understanding of hosting an open access journal publishing service using Open Journal Systems.

Universities have also come forward to recognize and encourage OA publishing. The Macquarie University: has voted that research articles be deposited in the online Macquarie University repository, Research Online, after acceptance for publication.

Kim Carr, the Minister for Innovation, Industry, Science and Research, said he intended to implement reforms aimed at "unlocking public information and content, including the results of publicly funded research", following a review of the country's innovation.

Past and Future OA related Activities

 • Australian Open Access Support Group (AOASG) hosted four Webinars:

  • Open Access 101, 21 Oct 2014

  • Funder Open Access Policies and Requirements, 22 Oct 2014

  • Understanding Publisher Agreement, 22 Oct 2014

  • Changing Publishing Landscape, 23 Oct 2014

  • JCDL 2010 and ICADL - Digital Libraries - 10 years past, 10 years forward, a 2020 Vision. Gold Coast, Australia, June 21-25, 2010.

 • Social Collections, New Metrics, Maps and Other Australian Oddities. A seminar by Sebastian Chan. OA is among the topics. San Francisco, August 28, 2009.

 • Open Access and Research Conference - held in Brisbane from the 24th to the 25th of September to discuss ways to optimize access to and reuse of research especially that which is publicly funded.

 • A two-day Public Knowledge Project Workshop December 4 and 5, 2008 at the University of Sydney.

 • The RQF Explained: Information Management and Repository Needs for the RQF. (sponsored by Australia's APSR, ARROW and Department of Education, Science and Training). Sydney and Melbourne, February 13 and 15, 2007

 • Improving Access to Australian Publicly Funded Research - Advancing Knowledge and the Knowledge Economy. (sponsored by Australia's National Scholarly Communications Forum). Canberra, July 16, 2007

 • Open Repositories 2006. (Sponsored by Australia's APSR, the ARROW project, MAMS, Macquarie University, and the University of Technology Sydney). Sydney, January 31 - February 3, 2006

 • Open Access and Scholarly Communication Futures. (a CAVAL training workshop conducted by Colin Steele). Victoria, Australia, August 12, 2005. The course also offered in Brisbane, Sydney, Perth,Adelaide, Auckland and in Wellington

 • Open Access, Open Archives and Open Source. (sponsored by Australia's National Scholarly Communications Forum and the Australian Academy of the Humanities). Sydney, September 27, 2005

 • Australia ETD 2005 8th International Symposium on Electronic Theses & Dissertations. [1]. Sydney, September 28-30, 2005

 • Global Access Project (GAP) Inaugural International Forum. Macquarie University, September 29-30, 2005

 • Australian Research Online: A CAUL Forum on Research Repositories. Melbourne, November 28, 2005

 • Australian Government Agencies Publications access seminar. Canberra, March 19, 2004

 • Creative Licensing to Expand Australia's Public Domain. A Symposium. Sydney, May 11, 2004

 • Changing Research Practices in the Digital Information and Communication Environment. (sponsored by Australia's National Scholarly Communications Forum). Canberra, June, 2004

 • From Creator to Consumer in A Digital Age: International Conference on The Future of the Book. Cairns, Australia, April 22-24, 2003

Open Science and Open Data Related Events

July 2016From big data to big reach: the future of research

The seminar examined what online research and big data means for academics, how we can do it better, and the future of our research habits and practices.

May 2015Open Data and Digital Services: Foundations for a New Information Economy

This event covered subjects related to open data and digital Government service delivery.

Publications

 • Daly, R., & Organ, M., (2009). Research online: digital Commons as a publishing platform at the University of Wollonong, Australia. Serials Review, 35(3), 149-153.

 • Kennan, M.A., & Kingsley, D.A. (2009, February). The State of the Nation: a snapshot of Australian Institutional Repositories. First Monday, 14(2)

 • Shipp, J., (2006).  Open access in Australia. In N. Jacobs (Ed.), Open access: key strategic, technical and economic aspects. London: Chandos Publishing.

The contentment of this page is available under CC-BY-SA IGO 3.0.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay4,250
 • Tháng hiện tại16,083
 • Tổng lượt truy cập20,870,209
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây