Vì sao Microsoft chơi nguồn mở

Thứ sáu - 10/08/2007 09:32
Why Microsoft Is Going Open Source

Theo: http://www.linuxjournal.com/node/1000260

Bài được đưa lên Internet ngày 06/08/2007

By Glyn Moody on Mon, 2007-08-06 05:53.

Không ai có thể tin tôi nếu tôi nói ra điều này 5 năm trước rằng Microsoft có thể có một trang trên Website của hãng gọi là “Mã nguồn mở tại Microsoft” (“Open Source at Microsoft”) với lời tuyên bố lành mạnh và có lý một cách đáng chú ý sau đây về chủ đề này:

Microsoft đang tập trung vào việc trợ giúp các khách hàng và đối tác thành công trong một thế giới công nghệ hỗn hợp. Điều này bắt đầu với việc tham gia và đóng góp vào một loạt các lựa chọn rộng lớn hơn cho việc phát triển và triển khai phần mềm, bao gồm cả các tiếp cận và ứng dụng nguồn mở. Từ hàng ngàn dòng lệnh và scripts trong MSDN và TechNet, tới các ứng dụng nguồn mở như IronPython, ASP.NET AJAX, SharePoint Learning Kit, và Wix trong CodePlex và SourceForge, Microsoft đang tiếp tục phát triển số lượng các sản phẩm được tung râ với cách truy cập của mã nguồn mở.

No one would have believed me if I had said five years ago that Microsoft would have a page on its Web site called “Open Source at Microsoft” with the following remarkably sane and reasonable statement on the subject:

Microsoft is focused on helping customers and partners succeed in a heterogeneous technology world. This starts with participating and contributing to a broad range of choices for developing and deploying software, including open source approaches and applications. F-rom thousands of lines of code and scripts on MSDN and TechNet, to open source applications like IronPython, ASP.NET AJAX, SharePoint Learning Kit, and WiX on CodePlex and SourceForge, Microsoft is continually growing the number of products released with open source access.

Đúng đó: Microsoft đã tung ra không chỉ một, mà một vài phần mã nhữ nguồn mở. Hơn nữa, nó được đang trình một số các giấy phép phát triển nội bộ tới Tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở – OSI (Open Source Initiative) để được chấp thuận. Vậy cái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Một phần, tôi nghĩ rằng phân tích của riêng Microsoft về những vận động của hãng là đúng đắn: chúng ta đang sống trong một thế giới hỗn hợp của công nghệ, và sự tạo ra của các trang và dự án nguồn mở của Microsoft phản ánh một phản ứng quá chậm của sự kiện này. Nó còn là sự chứng thực cho thành công đang tiếp diễn của phần mềm tự do. Ban đầu Microsoft rõ ràng đã hy vọng hãng có thể chứng minh cho một kiểu mà nó có thể là cách cuối cùng sẽ lụi tàn, mà như các câu hỏi đáp thường gặp của bản thân hãng nói rằng:

Nguồn mở không phải là một thứ mốt công nghiệp nhất thời, cũng không phải là một dấu ấn ma thuật.

That's right: Microsoft has released not one but several pieces of code as open source. Moreover, it's submitting some of its home-grown licences to the Open Source Initiative for approval. So what is going on here?

In part, I think that Microsoft's own analysis of its motives is true: we do live in a heterogeneous world of technology, and the creation of Microsoft's open source pages and projects reflects a long-overdue reflection of this fact. It is also testimony to the continuing success of free software. Initially Microsoft obviously hoped it would prove a fashion that would eventually fade way, but as its own FAQ states:

Open source is neither an industry fad, nor a magic bullet.

Một yếu tố chủ chốt khác là Microsoft sắc sảo, rõ ràng cố gắng thử các phương pháp phát triển mới trong bối cảnh của sự thất bại đang gia tăng của các tiếp cận truyền thống của hãng để đưa ra các sản phẩm ở bất cứ đâu gần với những ngày tung ra các sản phẩm gốc của hãng (như Vista chẳng hạn). Để làm việc đó, nó cần bỏ quan điểm Manichean dốt nát “nguồn đóng thì tốt, nguồn mở thì tồi”, để mọi thứ có sắc thái hơn.

Nay, như công bố mở trên trang Nguồn Mở này công bố, đường hướng chính thống là có “một loạt các lựa chọn rộng rãi cho việc phát triển và triển khai phần mềm, bao gồm cả các tiếp cận và ứng dụng nguồn mở”. Điều này rõ ràng cho phép bản thân Microsoft áp dụng các phương pháp nguồn mở mà không cảm thấy đạo đức giả và nực cười.

Another major factor is that Microsoft is clearly keen to try out new development methodologies in the light of the growing failure of its traditional approaches to deliver products anywhe-re near to their original launch dates (Vista, anyone?). In order to do that, it needs to d-rop the rather crass Manichean view of "closed source good, open source bad", for something a little more nuanced.

Now, as the opening statement on the Open Source page states, the official line is that there are “a broad range of choices for developing and deploying software, including open source approaches and applications”. This obviously allows Microsoft itself to adopt open source methodologies without appearing hypocritical and ridiculous.

Nhưng tôi nghĩ còn có khía cạnh khác đối với những dịch chuyển mới nhất của Microsoft mà nó làm lo lắng. Vấn đề là thấy trong sự đệ trình của hãng về những giấy phép của hãng tới để OSI thông qua. Một lần nữa, điều này có thể xem như một thắng lợi to lớn cho thế giới phần mềm tự do, khi mà nó thấy Microsoft nhìn vẻ ngoài hình như quỳ gối trước một cơ quan nguồn mở. Nhưng hành động của hãng cần được nhìn nhận trong một ngữ cảnh rộng lớn hơn một người nhiệt thành mới tìm thấy đối với các tiêu chuẩn mở.

Nó có thể ngày một giống việc định dạng tệp OOXML của Microsoft sẽ trở thành một tiêu chuẩn ISO cùng với định dạng tài liệu mở. Như những người khác đang theo dõi chi tiết, cách mà theo đó điều này đang xảy ra là không thoả mãn, để nói là ít nhất. Kết quả cuối cùng sẽ là có 2 tiêu chuẩn cạnh tranh trực tiếp trong cùng lĩnh vực của các định dạng tệp văn phòng. Điều này trong bản thân nó là không hữu ích, vì toàn bộ ý tưởng về tiêu chuẩn hoá là để chỉ có 1 tiêu chuẩn, chứ không phải là rất nhiều. Nhưng nó còn tồi tệ hơn thế, Microsoft OOXML sẽ là mở trên danh nghĩa, như một tiêu chuẩn phải có, nhưng trong thực tế với hơn 6000 trang tài liệu của nó có nghĩa rằng không ai ngoài Microsoft sẽ triển khai được tiêu chuẩn này, mà nó là một sự định nghĩa lại một cách rộng rãi của một tiêu chuẩn đóng như một tiêu chuẩn mở mà không có bất kỳ thay đổi nào về bản chất.

But I think there is another aspect to Microsoft's latest moves that is more worrying. The clue is to be found in the company's submission of its licences to the OSI for approval. Again, this might seem a tremendous victory for the free software world, since it sees Microsoft apparently bending its knee before an open source institution. But its action needs to be seen in the wider context of a new-found enthusiasm for open standards.

It looks increasingly likely that Microsoft's OOXML file format will become an ISO standard alongside the OpenDocument Format. As others are tracking in detail, the way in which this is happening is unsatisfactory, to say the least. The end-result will be two directly competing standards in the area of office file formats. This in itself is unhelpful, since the whole idea of standardisation is have one standard, not lots of them. But it's worse than that. Microsoft's OOXML is nominally open, as standards should be, but in practice its 6000+ pages of documentation mean that nobody except Microsoft will be implementing this standard, which is largely a re-definition of a closed standard as open, without any change of substance.

Tôi nghĩ, điều này đi vào tận tim của chiến lược nguồn mở của Microsoft. Cũng như việc chấp thuận các khía cạnh này của một mô hình phát triển có tính thay thế rằng nó thấy hữu ích, Microsoft đang hướng tới đích để làm cùn sức mạnh không thể chối cãi được của tính mở bằng cách làm rỗng nó. Nếu OOXML là một chuẩn mở, và một vài giấy phép phần mềm của riêng hãng trở thành được OSI chấp thuận, Microsoft sẽ có khả năng nói rằng nó, cũng, là một tiêu chuẩn mở, công ty nguồn mở. Đối với nhiều nhà quản lý bận rộn, chủ đề đối với tất cả các loại yêu cầu – bao gồm cả sức ép ngày một gia tăng về “chơi nguồn mở” - sự khác biệt giữa các định dạng tệp mở của Microsoft và những thứ của định dạng tài liệu mở sẽ không là vấn đề gì. Về việc giữ cho mọi người hạnh phúc, điều gì có nghĩa đối với nhiều người cái nhãn – diện mạo của trở thành mở – và những dịch chuyển của Microsoft hướng đích tới cung cấp chỉ đúng điều đó.

This, I think, goes to the heart of Microsoft's open source strategy. As well as adopting those aspects of an al-ternative development model that it finds useful, Microsoft is aiming to blunt the undeniable power of openness by hollowing it out. If OOXML is an open standard, and some of its own software licences become OSI-approved, Microsoft will be able to claim that it, too, is an open standard, open source company. For many busy managers, subject to all kinds of demands – including increasing pressure to “go open source” - the difference between Microsoft's open source and real open source won't matter, in the same way that the difference between Microsoft's open file formats and those of the OpenDocument Format won't really matter. In terms of keeping people happy, what matters for many is the label – the appearance of going open – and Microsoft's moves aim to provide just that.

Theo nhiều cách thì tiếp cận mới này là chính xác trái ngược với những gì được tán thành trong tài liệu Halloween nổi tiếng đầu tiên. Ở đó, ý tưởng này đã là để “giải trừ hàng hoá hoá” các giao thức mở bằng việc bổ sung các yếu tố độc quyền sở hữu. Ngày nay, kỹ thuật là để hàng giả hoá các tiêu chuẩn độc quyền sở hữu bằng việc làm cho nó được định nghĩa như là mở. Mặc dù đây về bản chất là ý định thù địch, tôi tin (và đôi khi đã tin) rằng sức mạnh của nguồn mở sẽ thực sự chiến thắng trên tất cả những sợ hãi và những liên quan còn rớt lại của Microsoft, và rằng hãng này sẽ ôm lấy nguồn mở thực sự một cách hoàn toàn vì tất cả các sản phẩm của hãng (ít nhất những nơi có thể làm như thế được vì các nguyên nhân pháp lý). Đó chỉ còn là một câu hỏi của thời gian.

Glyn Moody viết về nguồn mở trên opendotdotdot.

In many ways this new approach is exactly the reverse of that espoused in the famous first Halloween Document. There, the idea was to “de-commoditise” open protocols by adding proprietary elements. Today, the technique is to pseudo-commoditise proprietary standards by getting them defined as open.

Despite this essentially hostile intent, I believe (and have done for a while) that the power of open source will eventually win out over all of Microsoft's remaining fears and concerns, and that the company will embrace real open source fully for all of its products (at least whe-re it is able to do so for legal reasons). It's just a question of time.

Glyn Moody writes about open source at opendotdotdot.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay13,332
  • Tháng hiện tại30,036
  • Tổng lượt truy cập18,503,319
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây