Microsoft và Nguồn mở

Thứ năm - 12/04/2012 07:05
Microsoftand Open Source

Posted by SebastienLambla on April 5, 2012

Theo:http://codebetter.com/sebastienlambla/2012/04/05/microsoft-and-open-source-2/

Bài được đưa lênInternet ngày: 05/04/2012

Lờingười dịch: Đến lúc mô hình phát triển nguồn đóngtừng là đặc sản của Microsoft và bản thân Microsoftcũng PHẢI quy hàng trước mô hình phát triển của phầnmềm nguồn mở. Điều đó là có lợi cho chínhMicrosoft, chứ không phải cách giả vờ như khôngbiết những dự án PMNM xung quanh làm gì, trong khi mìnhlại muốn ôm lấy các ý tưởng và thậm chí những côngviệc mà các cộng đồng PMNM đã và đang tiến hành rồi.Việc tạo lại cái bánh xe, dù có là công ty khổnglong như Microsoft, cũng vẫn là vô nghĩa, mà điểm mấuchốt khác biệt với các dự án PMNM, năm ở chính môhình phát triển của các dự án PMNM đó, là chia sẽ, làminh bạch, minh bạch và minh bạch. Đó là tinh thần củabài viết này, một bài viết từ một lập trình viên14 năm tại Microsoft. Có lẽ nó còn là bài học chonhiều công ty khác, chứ không phải chỉ Microsoft.

Tôi từng hòa vào sựchỉ trích, và đôi khi nặng nề về tiếp cận củaMicrosoft đối với phần mềm nguồn mở (PMNM). Tôi gọiđó là chủ nghĩa tích cực, một số gọi nó là hay thanvãn, nói huênh hoang hoặc tè vào bát súp. Mọi người bịlôi theo ý kiến của họ, và của tôi đã được hìnhthành sau khi làm việc trong môi trường Microsoft ít nhiều14 năm. Qua những năm đó, nhiều tổ chức thành phầntrong Microsoft đã có nhiều mức có liên quan tới PMNM, vớinhững triết lý khác nhau, và từ những gì tôi đã thuthập được quan những năm đó từ những cuộc nhậunhẹt sau hội nghị, những xung đột nội bộ mà có thểhoàn toàn là một thách thức.

Vì bài này dài, tôisẽ tóm tắt vấn đề, và bạn có thể đi tới kết luậnđể đọc những gì tôi tin nên được thực hiện khácđi.

Microsoft không có tầmnhìn khi nói về PMNM, không có chiến lược và khôngcó sự lãnh đạo. Một số nhóm được xem như là tiếnbộ, và có xu hướng hướng về một tiếp cận tốt hơnvề PMNM. Một số người xem những bước đó là đủ đểdừng ép Microsoft hướng tới PMNM một cách có tráchnhiệm, và tôi không đồng ý: đó chỉ là một số nhóm,và thậm chí bên trong các nhóm đó, những tiến bộ phầnlớn là của một nhà xuất khẩu. Việc thừa nhậnMicrosoft như một tay chơi thân thiện với PMNM giống nhưviệc thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung hoa dưới thờicủa tổng thống Reagan, một bước theo hướng bình thườnghóa, chứ không phải nhận thức về những thành tíchsuốt đời về Quyền Con người của Mao Trạch Đông.

Ihave been a vocal, and sometimes harsh, critic of Microsoft’sapproach to Open Source Software. I call that activism, some call itwhining, ranting or pisserdans la soupe. Peopleare entitled to their opinion, and mine has been formed after workingin the Microsoft sphere for more or less 14 years.

Overthe years, the various component organizations within Microsoft havehad various levels of involvement with Open Source, with differentphilosophies, and f-rom what I have gathered over the years f-rompost-conference drinks, internal conflicts that can be quite achallenge.

Asthis post is going to be long, I’m going to sum-up the problem, andyou can go to the conclusion bit to read what I believe should bedone differently.

Microsofthas no visionwhen it comes to Open-Source, no strategy and no leadership. Somegroups are seen as more progressive, and do tend towards a betterapproach to OSS. Some people consider those steps as sufficient tostop pressuring Microsoft towards responsible OSS, and I disagree:it’s only some groups, and even within those groups, the advancesare still very much one of exporter. Recognizing Microsoft as anOSS-friendly player is like recognizing the People’s Republic ofChina under the Reagan administration, it’s a step in the directionof normalization, not a recognition of the Human Right lifetimeachievements of Mao Tsedung.

Untitled6Bạnbiết vì sao tôi BIẾT Microsoft không có lãnh đạo và tầmnhìn khi nói về PMNM không? Vì tôi đã hỏi Steve Ballmerkhi ông ta ở Luân Đôn, và ông ta đã trả lời thế này:“Tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ áp đặt bất kỳtầm nhìn nào lên các bộ phận của chúng tôi. Dù tôi sẽquay lại với bạn qua thư điện tử”. Steve, thư điệntử của tôi vẫn là seb@serialseb.comvà tôi vẫn chờ các quan điểm của ông đấy.

Chúngta tới từ đâu

Hiện trạng công việckhông tồi, xét về nơi mà Microsoft nhiều năm trước.Chúng tôi đang nói về một công ty mà tự định vị mìnhnhư là người bảo vệ cho các mã nguồn riêng, phỉ bángcác giấy phép PMNM, không có dự án PMNM trực quan nàođang diễn ra và cung cấp giá trị của nó như là kho đượctích hợp: đó là tất cả Microsoft hoặc không gì cả.Chúng tôi chắc chắn đã đi một con đường xa.

Mởra chậm chạp

Tôi nghĩ dưới ảnhhưởng của Scott Guthrie, một sự thay đổi trong nội bộđã bắt đầu sâu bên trong xếp hạng của đội ASP.NET,chắc chắn một sự dịch chuyển mà đã gây ra trong côngbố gần đây của việc mở ra kho web ASP.NET như một dựán PMNM thực sự.

Bây giờ ĐIỀU ĐÓcó thể đáng tuyên dương, và tôi vỗ tay cho động tháiđó. Mở nguồn và mở ra sự phát triển cộng tác cho thứmà bạn đã xây dựng là tốt. Làm tốt.

Khôngsáng tạo trong hội chứng của Redmond

Hãy rõ ràng. Mụctiêu của MVC từng để xây dựng một con đường mộtray tốt hơn, ngược lại để giúp con đường 1 ray sảnphẩm hóa khung của họ để đưa vào trong Visual Studio.

Thứ chính xác y hệtđã xảy ra với Nuget. Với nhiều dự án với các tiếpcận khác nhau đã đang làm việc, Microsoft đã bắt đầudự án NPack của hãng (tôi dường như đã nhắc ai đótại Oredev, nhắc rằng ban đầu đây từng là một phầncủa công cụ của các trang web Webpages). Nó đã không mởnguồn ngay từ đầu, lý do vì sao những dự án PMNM hiệnhành đã không có được những tin tức cho tới muộn vềsau.

Nhưng, tôi nghe bạnnói, Nuget là một dự án PMNM từ Outercurve, và chúng đãkết hợp mã nguồn của chúng với dự án khác. Việc mởnguồn đã được quyết định rất muốn trong quá trìnhđó, khi sự đóng góp mã từng quá lớn mà con tàu đãrời rồi và không thể nào dừng nó lại được. Vàtrong một lưu ý ngoài lề, đó từng không phải sự trộnmã nguồn, thông cáo báo chí của quỹ Outercurve từngkhông chính xác, chỉ như là trong lịch sử mà thôi.

Điềuthực sự xảy ra khi một dự án mới được Microsoft sảnxuất chăng? Nó mút không khí từ nhiều dự án cộngđồng, thường bao gồm tất cả những ý tưởng tốtnhát của dự án được nói, và Microsoft không trả ngượclại gì. Nếu bạn trong con thuyền đó, bạn hoặc vẽ lạicác kế hoạch của bạn dựa vào những công bố mới củahọ (thường viết lại trên đỉnh của mẩu sáng chóimới đó), hoặc bạn giải tán nhóm của bạn và tham giavào dự án PMNM của họ (trường hợp của Nuget /Nubular).

Cácdự án nhất định (như nhibernate và nunit) tiếp tục hạnhphúc tiến lên, và có thể những lựa chọn thay thế PMNMmà bị ảnh hưởng bởi Microsoft nhảy vào một không giantừng chưa đủ tốt. Tôi không biết, chúng ta sẽ thấytrong một vài năm nữa.

Youknow why I knowMicrosoft has no leadership and vision when it comes to Open-Source?Because I asked Steve Ballmer when he was in London, and he repliedwith this: “I don’t know, but we won’t impose any view on ourdivisions. I’ll come back to you by email though.” Steve, myemail is still seb@serialseb.comand I’m looking forward to your views.

Whe-rewe come f-rom

Thecurrent state of affairs is not bad, considering whe-re Microsoft wasyears ago. We’re talking about a company that positioned itself asthe defender of private code, vilifying OSS licenses, having novisible OSS project going and providing its value as the integratedstack: it’s all MS or none. We have certainly come a long way.

Openingup slowly

Ithink under the influence of Scott Guthrie, an internal changestarted deep within the asp.net team ranks, certainly a movement thatresulted in the recent announcement of the opening up of the asp.netwebstack as a true Open-Source project.

Nowthat’scommendable, and Iapplaud the move. Open-Sourcing and opening up to collaborativedevelopment for stuff you’ve built is great. Well done.

Notinvented in Redmond syndrome

Let’sbe clear. The goal of MVC was to build a better Monorail, as opposedto help Monorail productize their framework for inclusion in VisualStudio.

Theexact same thing happened with Nuget. With multiple projects withdifferent approaches already in the work, Microsoft started theirNPack project (I seem to recall someone at Oredev mentioning it wasoriginally built as part of the WebPages tooling). It wasn’t to beopen-source to start with, hence why the existing OSS projects didn’tget the news until much later.

But,I hear you say, Nuget is an open-source project f-rom Outercurve, andthey combined their code with another project. The open-sourcing wasdecided very late in that process, once the investment in code was solarge that the ship had left already and nothing would stop it. Andon a side-note, there was no merging of the code, the Outercurvefoundation’s press release was inaccurate, just look at thehistory.

Whatreally happens when a new project gets produced by Microsoft? Itsucks the air out of a lot of community projects, often including allthe best ideas of said projects, and Microsoft gives nothing back. Ifyou’re in that boat, you either redraw your plans based on theirnew announcements (usually rewriting on top of the new shiny stuff),or you dissolve your group and join their OSS project (the Nuget /Nubular case).

Certainprojects (like nhibernate and nunit) continue to happily go forward,and maybe the OSS al-ternatives that are impacted by Microsoftentering a space just were not good enough. I don’t know, we’llsee in a few years.

Thíchnghi các dự án hiện đang tồn tại

Tất nhiên có thểnói, và một lần nữa, tôi khen ngợi Microsoft về độngthái đó, rằng các thư viện như jQuery, modernizr và bâygiờ Newtonsoft.Json, đang được sử dụng, được Microsofthỗ trợ và xuất cùng với sản phẩm.

Điều này cũng làmột sự khởi hành tốt từ thời thượng cổ. Tuy nhiênđừng sai lầm, Microsoft đang bị sức ép của thị trườngphải tích hợp với các khung công việc đó, thúc đẩy.Sự thay đổi chỉ là họ đang bỏ qua chậm chạp ý tưởngrằng họ sẽ phát hành cho tới khi họ giành được thịphần, trong những lĩnh vực nơi mà Microsoft về lịch sửđã chậm phát hành so với các nền tảng thay thế khác.

Đây chỉ là một mẩuý kiến, nhưng tôi sẽ gợi ý rằng động thái để giànhđược phần phát triển web đã đẩy Microsoft hướng tớiviệc bỏ các dự án mà họ đã có và thất bại đểphổ biến (asp.net AJAX ít nhiều bị giết khi jQuery đãđược áp dụng). Và tôi nghĩ điều đó tốt.

Chủ nghĩa thực dụngcũng là lý do vì sao newtonsoft.json đang được Web API sửdụng. Các nhà cung cấp Json hiện hành trên .net là phânrã, không có cách gì để cung cấp sự tùy biến mà mọingười muốn, và việc sửa lỗi cho chúng không thể hoànthành trong cùng các chu kỳ phát hành như MVC, khi một sốlà các các phần của khung cốt lõi (và có thể có hoặccó thể không bao giờ được sửa lỗi cả, mà chắc chắnkhông đúng lúc cho phát hành tiếp sau).

Điều đó đã khôngđược chọn vì Microsoft muốn nhận nuôi nhiều dự ánPMNM bên ngoài hơn như là tầm nhìn cốt lõi của hãng. Nóđã được chọn vì họ không thể sửa lỗi những nhữngđã bị vỡ và việc xây dựng lại có thể là ngu xuẩn).

Adoptionof existing projects

Ofcourse it can be said, and there again, I commend Microsoft for themove, that libraries such as jQuery, modernizr and nowNewtonsoft.Json, are being used, supported by Microsoft and shippedalongside the product.

Thisis also a great departure f-rom time immemorials. Makes no mistakehowever, Microsoft is being pushed by market pressure to integratewith those frameworks. The change is only that they’re abandoningslowly the idea that they’ll release until they gain marketshare,in those domains whe-re Microsoft has historically been slow atreleasing compared to al-ternative platforms.

Thisis only an opinion piece, but I’ll suggest that the move to gainweb development share has pushed Microsoft towards d-ropping theprojects they had and failed to make popular (the asp.net  AJAXstuff that got more or less killed when jQuery was adopted). And Ithink that’s great.

Pragmatismis also the reason why newtonsoft.json is being used by Web API. Thecurrent Json providers on .net are broken, there is no way to providethe customization people want, and fixing them cannot be done in thesame release cycles as MVC, as some are part of the core framework(and may or may never be fixed, but certainly not in time for thenext release).

Itwas not chosen because Microsoft wants to adopt more external OSSprojects as their core vision. It was chosen because they couldn’tfix what was broken and rebuilding would have been silly.

Trong một lưu ýbên lề, những thảo luận trên twitter đã bắt đầu đitheo hướng vì sao Newtonsoft.Json từng được chọn hơn cácthư viện khác. Tôi đã làm một sự khẳng định rằngmiễn là nó là một triển khai nội bộ không có bề mặtlộ diện, thì lựa chọn thư viện json *bất kỳ* có thểlà tốt. ScottHa nói đó là vì thư viện đó từng là phổbiến nhất, và việc kiểm thử đã được thực hiệntrong phần của họ. Điều đó đã dẫn tôi tới khẳngđịnh rằng nếu chỉ thư viện đang xem xét được chọnvì sự phổ biến, không có bềmặt lộ diện của thư viện đó trong các API công khai,thì sự lựa chọn là một trong những việc lướt thươnghiệu và trao thêm điểm marketing cho những thay đổi từngtí một của PMNM. Nếu một số API được lộ diện, thìcó thể nó là một lựa chọn hợp lý. Tôi không quan tâmthư viện nào bạn chọn, tôi quan tâm tới qui trình bạnđã sử dụng để chọn thư viện nào và lý do đăng saunó. Tôi hỏi (và bằng câu hỏi, tôi ngụ ý thảo luận)những động cơ, chứ không phải là giải pháp.

[Sửa: Sau khi tìmnó (như trên twitter đã không trả lời cho đặc thù củathảo luận), một đối tượng từ json.net *được lộdiện* trên JsonMediaTypeFormatter,vì đó là thế và tôi sẽ bám theo phân tích ban đầu củamình, có lẽ đó là một sự lựa chọn hợp lý].

Khôngcó tầm nhìn, vì không có tiếp cận thệ thống cho việcgiải quyết giữa việc xây dựng và tham gia vào cộngđồng.

ASP.NETWeb API có thể hoàn toàn hạnh phúc tham gia các dự ánPMNM đang tồn tại mà làm việc với lĩnh vực của vấnđề này hàng năm trước, nhưng nó đã không làm thế.Nuget thấy có thể được sử dung trên định của các dựán đang tồn tại, thay vì một sự tạo lại thuần túy,nhưng nó đã không làm thế nốt. Đâu là qui trình quyếtđịnh đằng sau sự quyết định xây dựng lại hoặctham gia này?

Vàai có thể đã có dự án của họ bị hút hết oxy, vớikhông có gì được trao ngược trở lại, bị kêu khôngtin tưởng vào công ty đó nhỉ?

Ona side-note, twitter conversations started going in the direction ofwhy Newtonsoft.Json was chosen over other libraries. I made theassertion that provided it’s an internal implementation with noexposed surface, the choice of *any* json lib would’ve been fine.ScottHa said it was because the library was the most popular, andtesting was done on their part. That lead me to the assertion that ifthe only library under consideration was chosen for popularity, andthere is no exposed surface of that lib on public APIs, the choice isone of brand-surfing and gives extra marketing points to their OSScredentials. If some of the API is exposed, it was probably areasonable choice. I don’t care which library you chose, I care theprocess you used to chose which library and the reasoning behind it.I question (and by question, I mean discuss) the motives, not thesolution.

[Edit:After looking for it (as the twiterverse didn’t reply to thespecific of the discussion), one object f-rom json.net *is* exposed onthe JsonMediaTypeFormatter,so that is that and I’ll stick to my original analysis, it’sprobably a reasonable choice.]

Thereis no vision, because there is no systemic approach to decidingbetween building and joining communities.

Asp.netWeb API could have quite happily join existing OSS projects thatdealt with this problem area years ago, but it wasn’t to be. Nugetfunding could have been used on top of existing projects, instead ofa pure creation, but it wasn’t to be either. What is the decisionprocess behind the rebuild or join decision?

Andcan anyone that has had their project get the oxygen sucked out of,with nothing given back, be blamed for distrusting the company?

220px-Borg_Queen_2372Tậpđoàn

Khi dự án Web API từngđược khởi xướng, Glenn Block đã gọi tôi hỏi tôi liệutôi có nghĩ anh ta nên nhận công việc đó không, và nếuanh ta nhận, liệu tôi có giúp không. Tôi đã nói với anhta những gì tôi đang nói cho bạng bây giờ: Có, bạnkhông thể làm tồi tệ như những dự định trước đó,và tôi sẽ hạnh phúc giúp để chắc chắn kiến trúc vàmô hình đó khớp với thực tế của những gì các lậptrình viên mong muốn, chúng ta tất cả sẽ thắng. Tôi đãgiúp vì tôi được hỏi. Lý tưởng mà nói tôi thà họđã hỏi tôi làm việc trong OpenRasta và tạo ra một phiênbản mới với chúng tôi, như điều đó đã không xảyra. Cuối cùng, 2 khung có thể có mã nguồn rất khác nhau,nhưng hầu hết các khái niệm và qui ước là chính xác yhệt nhau, nên mỗi người sẽ cảm thấy đúng ở nhàtrên cả 2 nền tảng, và điều đó không phải là trongđo đếm nhỏ vì những cái đầu sáng láng đằng sau HTTPđược tôn trọng Web API nhiều như tôi và những cố vấnkhác đã làm.

Rất gần đây, DrewMiller từ đội NuGet đã rất tích cực trong việc mở cáckênh giao tiếp với OpenWrap, thứ gì đó mà còn chưa tồntại tới nay, và anh ta nên được ngợi khen về điềuđó: tôi bây giờ có thể có một thảo luận về câuchuyện bên trong của chúng tôi với ai đó mà muốn làmcho mọi điều tốt hơn. Một lần nữa, tôi muốn độiNuGet đã ra nhập OpenWrap hơn là giao tiếp với chúng tôiphát hành sắp tới của họ, cách quá chậm để có đượcbất kỳ kết quả tích cực nào, mà ít nhất là mộtbước theo đúng đường.

Nhưng ai là các cánhân, không phải công ty, và đứng ngoài tất cả tiếngnói ngoài đó, họ là một thiểu số. Bạn không thểphán xét toàn bộ công ty về những cá nhân đặc biệt,và các đội không thể sử dụng lời bào chữa Microsoftthực sự là nhiều công ty. Điều đó chắc chắnđúng, nhưng hoàn toàn không phù hợp cho những đại lýbên ngoài khi phán xét cách mà công ty làm việc với PMNM.

Thecorporation

Whenthe Web API project was being kicked off, GlennBlock called me asking me if I thought he should take the job,and if he did, would I help. I told him what I’m telling you now:Yes, you can’t do as bad as the previous attempts, and I’llhappily help to make sure the architecture and model fits the realityof what developers want, we’ll all win. I helped because I wasasked. Ideally I’d rather they had asked me to work on OpenRastaand cre-ate a new version with us, but it was not to be. In the end,the two frameworks may have very different code, but most of theconcepts and conventions are exactly the same, so everyone will feelright at home on both platforms, and that’s in no small measurebecause the brilliant minds behind Web API respected HTTP as much asI and the other advisors did.

Morerecently, Drew Millerf-rom the NuGet team has been very active in opening communicationchannels with OpenWrap, something that has not existed ever, and heshould be applauded for it: I can now have a discussion about ourinterop story with someone that wants to make things better. Again,I’d rather the NuGet team had joined OpenWrap rather thancommunicate to us their imminent release, way too late to get anypositive outcome, but at least it’s a step in the right direction.

Thoseare individuals, not the company, and out of all the voices outthere, they are a minority. You cannot judge the whole company onspecific individuals, and teams cannot use the excuse Microsoftis really many companies.That is certainly true, but completely irrelevant to external agentswhen judging how the company deals with OSS.

transparencySửađiều này thế nào

3 từ, minh bạch, minhbạch, minh bạch.

Khi bạn có một ýtưởng về một sản phẩm, và có các dự án PMNM đangtồn tại ngoài đó mà có sự áp dụng và có thể thựcsự giúp các nguồn của một một nhà cung cấp lớn, hãycố thử và chứng minh sự lựa chọn.

Nếu bạn định xâydựng lại, hãy cầm lấy điện thoại, gọi cho ngườicầm đầu, giải thích các kế hoạch của bạn, và đừngcó thụt rửa về nào (giống như nói cho ai đó “chúngtôi nhận thức chúng tôi đang rón rén trên đầu ngónchân ở đây nhưng chúng tôi là lớn nên nó sẽ xảy ra”không phải là một cách đặc biệt tốt để đưa rathông tin). Những cơ hội là, họ sẽ có thể hiểu lýdo. Các nhà cung cấp phần mềm độc lập đã có kênhgiao tiếp đó từ Microsoft nhiều năm, và hiểu về việccạnh tranh các sản phẩm chạy trước, nhưng đó khôngphải là cách cho các dự án PMNM.

Hãy cũng là mở vềqui trình trước đã. Chính sách không nhắc tới bất kỳai, hoặc giả vờ bạn không thể nhìn vào các dự ánđang tồn tại hoàn toàn trong công chúng, có thể làm chobất kỳ ai nghĩ bạn có thứ gì đó giấu giếm. Nó cólẽ là chống lại một số chính sách của công ty ở đâuđó, nhưng làm như vậy, bạn đã làm cho nó về chínhsách phi PMNM.

Và cuối cùng, giátrị mà mọi người trong nền tảng của bạn, những cáimồm to tiến như tôi và những con người nhỏ bé mà quêncác dự án của họ vì bạn đã bắt đầu của bạn.Chúng tôi là trong nền tảng của bạn vì chúng tôi thíchnó, và chúng tôi muốn làm cho nó tốt hơn. Và có thểnếu bạn đang dẫm lên các đầu ngón chân của mọingười, thì hãy thử tìm một đội trợ giúp cho họ đểlàm ngọt ngào cho cú đánh, và hãy tìm cách để cộngtác trong thứ gì đó nữa với họ. Đừng đánh mất mọingười mà đã và đang phát triển những ý tưởng bạnđang xây dựng trên đó, đó không phải là một việc làmtốt.

Nếunhững thứ đó đã xảy ra trong vài năm qua, thì tôi cólẽ không tin Microsoft-công ty nhiều như bây giờ. Nhưngnhững chiếc cầu mà đang được xây dựng bởi những cánhân sáng láng trong công ty đang đi theo đúng hướng.

Liệu điều đó cólà đủ? Tôi chân thành không biết, nhưng cho tới khichúng ta ở đó, tôi sẽ tiếp tục hét lên trên đỉnhtiếng nói của tôi cho Microsoft để trở thành đối táckinh doanh đối với các dự án PMNM mà tôi muốn làm việcvới.

Điều đó gọi làtình yêu bền lâu, thật ngu dại.

Howto fix this

Threewords, transparency, transparency, transparency.

Whenyou have an idea for a product, and there are existing Open-Sourceprojects out there that have adoption and could really help theresources of a big vendor, try and justify the choice.

Ifyou’re going to rebuild, take the phone, call the leader, explainyour plans, and don’t be a douche about it (aka telling someone “werealize we are stepping on toes here but we’re big so it’llhappen” is not particularly a great way to deliver the news).Chances are, they’ll probably understand the reasoning. ISVs havehad thatcommunication channel f-rom Microsoft for years, and get to knowabout competing products way in advance, but it’s not the case forOSS projects.

Beopen about the process afterwards too. The policy of not mentioninganyone, or pretending you cannot look at existing projects at all inpublic, would make anyone think you have something to hide. Itprobably is against some corporate policy somewhe-re, but make thatchange, you did do it about the no-OSS policy.

Andfinally, value the people on your platform, the loud mouths like meand the small guys that abandon their projects because you startedyours. We are on your platform because we like it, and we want tomake it better. And maybe if you’re going to step on people’stoes, try to find a band aid for them to sweeten the blow, and find away to collaborate on something else with them. Don’t lose thepeople that have been developing the ideas you’re going to bebuilding on, it’s not good business.

Ifthese things had happened in the last few years, I wouldn’tdistrust Microsoft-the-company as much as I do now. But the bridgesthat are being built by bright individuals inside the company do goin the right direction.

Isthat going to be enough? I sincerely don’t know, but until we’rethere, I’ll continue shouting at the top of my voice for Microsoftto become the business partner my OSS projects wants to be dealingwith.

It’scalled tough love, silly.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay7,564
  • Tháng hiện tại28,055
  • Tổng lượt truy cập17,304,042
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây