Chỉ dẫn về giáo dục nguồn mở

Thứ tư - 17/04/2013 05:59
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

A guide to free and open source education

Posted 9 Apr 2013 by Carolyn Fox

Theo: http://opensource.com/education/13/4/guide-open-source-education

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/04/2013

Lời người dịch: Trích đoạn: “Thủ tướng David Cameron đã công bố vào tháng 02/2013 rằng nhiều trường đại học hơn ở nước Anh đang tham gia vào chương trình học cho tương lai (Futurelearn), nhà cung cấp đầu tiên của nước Anh các khóa học trực tuyến mở, tự do (với Thư viện Anh - British Library). Tại cả nước Anh và Mỹ, có hàng trăm hoặc hàng ngàn các khóa học trực tuyến mở, tự do đang được sử dụng; ngày càng nhiều chúng ta đang thấy các quốc gia khác, như Brazil và Ấn Độ, bắt đầu trở thành những người cũng sử dụng nhiều và các lò cho các tài nguyên giáo dục mở và nguồn mở”. Trên thế giới có những tài nguyên mở cho mọi lứa tuổi, lớp học và chủ đề, có thể truy cập được tự do như: (1) cho các các học sinh tiểu học, trung học và cao học; (2) cho giáo dục đại học, cấp 3 và dạy nghề; (3) cho các học sinh có các nhu cầu đặc biệt và chuyên; (4) cho những người học ở nhà hoặc những người không tới trường học; (5) cho các phụ huynh, các giáo viên và các nhà quản trị. Việt Nam thì thế nào nhỉ?

Gần như mỗi tuần, nếu không nói là mỗi ngày, có ngày càng nhiều hơn các tài nguyên nguồn mở và giáo dục mở sẵn sàng và truy cập được cho chúng ta. Điều này là không thể bỏ qua. Dường như không thể kìm được nhịp với lượng khổng lồ đó.

Bất chấp điều này, ở đây tôi sẽ định đưa ra một sự liệt kê toàn diện nhiều tài nguyên giáo dục mở hữu dụng, truy cập được, thú vị. (Không thể tránh khỏi sẽ có một số bị bỏ qua, những chúng đây!)

Để bắt đầu, là tốt để hiểu rằng có những tài nguyên mở cho hầu hết các lứa tuổi, lớp học và chủ đề:

 • cho các các học sinh tiểu học, trung học và cao học

 • cho giáo dục đại học, cấp 3 và dạy nghề

 • cho các học sinh có các nhu cầu đặc biệt và chuyên

 • cho những người học ở nhà hoặc những người không tới trường học

 • cho các phụ huynh, các giáo viên và các nhà quản trị

Đâu là nơi mà giáo dục mở đang được sử dụng

Thủ tướng David Cameron đã công bố vào tháng 02/2013 rằng nhiều trường đại học hơn ở nước Anh đang tham gia vào chương trình học cho tương lai (Futurelearn), nhà cung cấp đầu tiên của nước Anh các khóa học trực tuyến mở, tự do (với Thư viện Anh - British Library). Tại cả nước Anh và Mỹ, có hàng trăm hoặc hàng ngàn các khóa học trực tuyến mở, tự do đang được sử dụng; ngày càng nhiều chúng ta đang thấy các quốc gia khác, như Brazil và Ấn Độ, bắt đầu trở thành những người cũng sử dụng nhiều và các lò cho các tài nguyên giáo dục mở và nguồn mở.

Unesco đã bảo vệ cho việc sử dụng các tài nguyên giáo dục mở và nguồn mở khắp thế giới. Và, vào tháng 12/2012 một nhóm thương mại của Liên hiệp quốc đã nói rằng các chính phủ nên chộp lấy các cơ hội nguồn mở và trở thành ít dựa vào các nhà sản xuất phần mềm phạm vi rộng hơn.

Vì sao nguồn mở?

Tất cả các nhà giáo dục và các nhà quản lý, và cả các sinh viên nữa, nên đọc và truyền đi lưu ý ngắn gọn này về Vì sao phần mềm nguồn mở nên được sử dụng trong các trường học? Thông tin như thế này giúp bắt đầu quá trình hiểu biết, làm cho mọi người tham gia vào, và có thể tạo nên sự khác biệt giữa hành động và lời nói.

Các tài nguyên giáo dục mở

OSS Watch đưa ra các mẹo cho việc lựa chọn nguồn mở, hoặc mua sắm phần mềm tự do nguồn mở.

SchoolForgeSourceForge là những nơi tốt lành để tìm kiếm, tạo và xuất bản các phần mềm mở. SourceForge, chỉ riêng nó, có hàng triệu lượt tải về mỗi ngày.

Quỹ Giáo dục Nguồn Mở (Open Source Education Foundation) và tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở (Open Source Initiative), và các tổ chức khác giống như thế, giúp phổ biến tri thức.

Creative Commons có một số dự án nguồn mở từ Viện Hàn lâm Khan tới Curriki nơi mà các giáo viên và các phụ huynh có thể thấy các tư liệu giáo dục cho trẻ em hoặc học về các giấy phép của Creative Commons. Hơn nữa, họ gần đây đã đưa ra sáng kiến Trường học Mở (School of Open) chào các khóa học về ý nghĩa, ứng dụng và tác động của “tính mở”.

Vô số các cơ sở dữ liệu nguồn giáo dục mở và máy tìm kiếm ở tồn tại. Một số ví dụ bao gồm:

 • OEDb: hơn 10,000 khóa học tự do từ các trường đại học cũng như các rà soát lại của các trường cao đẳng và các xếp hạng các chương trình theo các cấp độ của cao đẳng

 • Open Tapestry: hơn 100,000 tài nguyên học trực tuyến được cấp phép mở cho một khán thính phòng hàn lâm và nói chung

 • OER Commons: hơn 40,000 tài nguyên giáo dục mở từ trường tiểu học, trung học, và cao học được làm cho phù hợp với các Tiêu chuẩn Nhà nước Cốt lõi Mở Chung (Common Core State Standards)

 • Open Content: một blog, định nghĩa, và trò chơi về nguồn mở cũng như một máy tìm kiếm thân thiện cho các tài nguyên giáo dục mở từ Đại học Công nghệ Massachusetts (MIT), Stanford, và các đại học khác với các lietj kê theo chủ đề và mô tả

 • Academic Earth: hơn 1,500 bài giảng bằng video từ các trường đại học như MIT, Stanford, Berkeley, Harvard, Princeton, và Yale

 • JISC: Ủy ban các Hệ thống Thông tin Chung (Joint Information Systems Committee) làm việc nhân danh giáo dục đại học của nước Anh và có liên quan tới nhiều tài nguyên và dự án giáo dục mở, bao gồm cả việc số hóa các báo chí của nước Anh từ 1620-1900!

Các nguồn khác về các tài nguyên giáo dục mở

Các trường đại học

 • Chỉ dẫn về các Tài nguyên Giáo dục Mở của Đại học Cambridge cho Giáo dục Giáo viên - ORBIT (Open Educational Resources for Teacher Education)

 • OpenLearn từ Đại học Mở tại nước Anh

Toàn cầu

 • Global Voices (http://globalvoicesonline.org/) là một cộng đồng quốc tế các blogger mà báo cáo trên các blog và phương tiện truyền thông của công dân từ khắp thế giới, bao gồm cả các tài nguyên giáo dục mở và nguồn mở

Các cá nhân (bao gồm cả các tài nguyên giáo dục mở)

 • Librarian Chick: mọi điều từ các cuốn sách cho tới các câu đố và các video, bao gồm các thư mục về các tài nguyên giáo dục mở và nguồn mở

 • K-12 Tech Tools: Các tài nguyên giáo dục mở (OER), từ nghệ thuật tới giáo dục đặc biệt

 • Web 2.0: Cool Tools for Schools: các công cụ nghe nhìn

 • Web 2.0 Guru: hàng loạt các bộ sưu tập và hoạt hình về phần mềm tự do nguồn mở

 • Livebinders: tìm kiếm, tạo hoặc tổ chức những người tập hợp thông tin số theo độ tuổi, trình độ hoặc chủ đề (vì sao sáng tạo lại chiếc bánh xe?)

Trợ giúp pháp lý

 • New Media Rights đang cố gắng giúp những người sáng tạo số sử dụng miền công cộng hoặc các tư liệu mở một cách hợp pháp. Họ có các chỉ dẫn về cách sử dụng các ưt liệu phần mềm tự do nguồn mở trong các lĩnh vực khác nhau.

Các nguồn tự do, phi lợi nhuận

WatchKnowLearnGood Sites for Kids là những ví dụ của các tổ chức phi lợi nhuận vận hành theo một cách thức mở, nhưng về mặt kỹ thuật là không phải nguồn mở. Hãy để mắt tới họ cũng gips bạn đi với con đường giáo dục mở.

Nearly every week, if not every day, there are more and more open source and open educational resources available and accessible to us. It's impossible to ignore. It also seems impossible to keep pace with the sheer volume.

Despite this, I will attempt here to give a comprehensive listing of many helpful, accessible, amazing open education resources. (There will inevitably be some left out, but here goes!)

To begin, it's good to understand that there are open resources for almost every age, grade, and subject:

 • elementary, middle, and high school students

 • higher, tertiary, and vocational education

 • special needs and gifted students

 • public or private school students

 • homeschoolers or unschoolers

 • parents, teachers, and administrators

Whe-re open education is being used

Prime Minister David Cameron announced in February 2013 that more UK universities are joining Futurelearn, the UK's first provider of free, open online courses (with the British Library). In both the UK and US, there are hundreds or thousands of free, open online courses being used; increasingly we are seeing other countries, like Brazil and India, start to become heavy users and hotbeds for open source and open educational resources too.

Unesco has advocated for the use of open source and open educational resources worldwide. And, in December 2012 a UN trade group said that governments should seize open source opportunities and become less reliant on large-scale software manufacturers.

Why open source?

All educators and administrators, and hey, students too, should read and pass along this short note on Why should open source software be used in schools? Information like this helps begin the process of understanding, gets people on board, and can make the difference between action and talking.

Open education resources

OSS Watch provides tips for se-lecting open source, or for procuring free or open software.

SchoolForge and SourceForge are good places to find, cre-ate, and publish open software. SourceForge, for one, has millions of downloads each day.

Open Source Education Foundation and Open Source Initiative, and other organization like these, help disseminate knowledge.

Creative Commons has a number of open projects f-rom Khan Academy to Curriki whe-re teachers and parents can find educational materials for children or learn about Creative Commons licenses. Also, they recently launched the School of Open that offers courses on the meaning, application, and impact of "openness."

Numerous open or open educational resource databases and search engines exist. Some examples include:

 • OEDb: over 10,000 free courses f-rom universities as well as reviews of colleges and rankings of college degree programs

 • Open Tapestry: over 100,000 open licensed online learning resources for an academic and general audience

 • OER Commons: over 40,000 open educational resources f-rom elementary school through to higher education; many of the elementary, middle, and high school resources are aligned to the Common Core State Standards

 • Open Content: a blog, definition, and game of open source as well as a friendly search engine for open educational resources f-rom MIT, Stanford, and other universities with subject and description listings

 • Academic Earth: over 1,500 video lectures f-rom MIT, Stanford, Berkeley, Harvard, Princeton, and Yale

 • JISC: Joint Information Systems Committee works on behalf of UK higher education and is involved in many open resources and open projects including digitizing British newspapers f-rom 1620-1900!

Other sources for open education resources

Universities

Global

 • Global Voices (http://globalvoicesonline.org/) is an international community of bloggers who report on blogs and citizen media f-rom around the world, including on open source and open educational resources

Individuals (which include OERs)

 • Librarian Chick: everything f-rom books to quizzes and videos here, includes directories on open source and open educational resources

 • K-12 Tech Tools: OERs, f-rom art to special education

 • Web 2.0: Cool Tools for Schools: audio and video tools

 • Web 2.0 Guru: animation and various collections of free open source software

 • Livebinders: search, cre-ate, or organize digital information binders by age, grade, or subject (why re-invent the wheel?)

Legal help

 • New Media Rights is trying to help digital creators use public domain or open materials legally. They have guides on how to use free and open software materials in various fields.

Free, non-profit resources

WatchKnowLearn and Good Sites for Kids are examples of non-profit organizations that operate in an open way, but are technically not open source. Keep an eye out for them as well to help you along the open education way.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay8,971
 • Tháng hiện tại346,612
 • Tổng lượt truy cập18,142,377
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây