Quốc hội (Mỹ) giới thiệu Dự luật Xử lý các Chi phí sách giáo khoa đại học trong khi làm mới lại Chương trình Trợ cấp Thí điểm Sách giáo khoa Mở

Thứ ba - 29/03/2022 06:37

Congress Introduces Bill to Tackle College Textbook Costs while Renewing Open Textbook Pilot Grant Program

Friday, March 11, 2022 News

Theo: https://sparcopen.org/news/2022/congress-introduces-bill-to-tackle-college-textbook-costs-while-renewing-open-textbook-pilot-grant-program/

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/03/2022

Các khoản đầu tư của Liên bang Mỹ vào Sách giáo khoa Mở đang diễn ra để tiết kiệm hàng triệu USD cho sinh viên trong khi đáp ứng được các nhu cầu cơ bản.

Thừa nhận Tuần lễ Giáo dục Mở quốc tế, các thành viên Quốc hội đã giới thiệu lại Luật Sách giáo khoa Kham được cho Đại học, một dự luật lưỡng viện giải quyết chi phí các tư liệu khóa học cho các sinh viên đại học khắp đất nước. Dự luật này muốn thiết lập một chương trình trợ cấp cạnh tranh để hỗ trợ tạo lập và sử dụng các sách giáo khoa được cấp phép mở, trong khi tăng cường các yêu cầu mở ra giá thành hiện có của liên bang để giúp các sinh viên và giảng viên có các lựa chọn đầy đủ thông tin. Quốc hội cũng làm rõ gói chi tiêu của liên bang gồm 11 triệu USD cấp vốn mới cho chương trình trợ cấp Thí điểm Sách giáo khoa Mở, nó đã phân bổ 24 triệu USD vốn cấp liên bang cho tới nay cho các dự án đang tiết kiệm rồi cho các sinh viên hàng triệu USD thông qua các sách giáo khoa mở.

Luật Sách giáo khoa Đại học Kham được (H.R.7040/S.3818) do các Thượng nghị sỹ Mỹ Dick Durbin (D-IL), Angus King (I-ME), Tina Smith (D-MN), và Kyrsten Sinema (D-AZ), cùng với Hạ nghị sỹ Mỹ Joe Neguse (D-CO-02) bảo trợ.  

Đại dịch đã nhấn mạnh rằng các sinh viên không thể học tập từ các tư liệu họ không thể kham được”, Nicole Allen, Giám đốc Giáo dục Mở cho SPARC, nói. “Tới lúc chúng ta coi các tư liệu học tập như là nhu cầu cơ bản cho các sinh viên để thành công trong giáo dục đại học và tận dụng các sách giáo khoa mở để loại bỏ các chi phí và mở rộng sự truy cập. SPARC hoan nghênh các nhà bảo trợ Luật Sách giáo khoa Đại học Kham được vì việc trả lời cho các lời kêu gọi từ các sinh viên khắp đất nước vì hành động có ý nghĩa để giúp các sinh viên quản lý chi phí các sách giáo khoa”.

Luật Sách giáo khoa Đại học Kham được:

 • Ủy quyền cho một chương trình trợ cấp, tương tự với Thí điểm Sách giáo khoa Mở, để hỗ trợ các dự án ở các trường cao đẳng và đại học để tạo lập và mở rộng sử dụng các sách giáo khoa mở với ưu tiên cho các dự án sẽ đạt được tiết kiệm cao nhất cho các sinh viên;

 • Đảm bảo bất kỳ sách giáo khoa mở nào hoặc tư liệu giáo dục nào được tạo ra bằng việc sử dụng các vốn cấp trợ cấp sẽ là truy cập được tự do không mất tiền và dễ dàng tới công chúng, bao gồm các cá nhân có khuyết tật;

 • Đòi hỏi các thực thể nào nhận các vốn cấp để hoàn thành báo cáo về tính hiệu quả của chương trình trong việc đạt được tiết kiệm cho các sinh viên;

 • Cải thiện và cập nhật các yêu cầu hiện có cho các nhà xuất bản và các cơ sở cung cấp thông tin về các chi phí sách giáo khoa cho các tư liệu được yêu cầu cho các sinh viên trong các thời khóa biểu các khóa học - bao gồm các yêu cầu mở ra mới cho các sinh viên về cách để các công ty cung cấp các tư liệu kỹ thuật số có thể sử dụng dữ liệu của sinh viên; và

 • Yêu cầu Văn phòng Kiểm toán của Chính phủ báo cáo cho Quốc hội bằng một bản cập nhật về các xu hướng giá thành các sách giáo khoa đại học và triển khai các yêu cầu mở ra.

Luật Sách giáo khoa Đại học Kham được đã được giới thiệu trong 4 kỹ Quốc hội gần đây, chỉ ra sự hỗ trợ bền vững cho vấn đề các chi phí sách giáo khoa và các sách giáo khoa mở như là một giải pháp. Các nhà bảo trợ đã làm việc để phân phối các kết quả tức thì cho các sinh viên bằng việc đảm bảo cấp vốn thường niên cho chương trình trợ cấp Thí điểm Sách giáo khoa Mở, bao gồm mới nhất 11 triệu USD đảm bảo trong gói chi tiêu của chính phủ 1,5 tỷ USD đã được thông qua trong tuần này. Được Bộ Giáo dục Mỹ quản lý, chương trình Thí điểm Sách giáo khoa Mở đã trao thưởng khoảng 24 triệu USD trong các trợ cấp cho 16 dự án khắp nhiều bang, chúng đã tiết kiệm cho các sinh viên ước tính 220 triệu USD - một sự hoàn vốn đầu tư đáng kể của liên bang. Bộ gần đây cũng đã ban hành hướng dẫn sử dụng các vốn cấp của liên bang làm giảm nhẹ tác động của COVID (HEERF) mà đã nhấn mạnh Tài nguyên Giáo dục Mở như là chiến lược để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của sinh viên.

Sử dụng Tài nguyên Giáo dục Mở đã tiếp tục gia tăng, khi các cơ sở và các sinh viên khắp đất nước đã quay sang các tài nguyên chất lượng trên trực tuyến trong quá trình đại dịch. Một nghiên cứu năm 2021 của Bay View Analytics cho thấy 58% các giảng viên có hiểu biết về Tài nguyên Giáo dục Mở, và 25% các giảng viên giảng dạy các khóa học giới thiệu có chỉ định Tài nguyên Giáo dục Mở trong ít nhất một trong các khóa học của họ. Cũng có bằng chứng mạnh mẽ rằng sử dụng Tài nguyên Giáo dục Mở có thể làm gia tăng đáng kể tỷ lệ hoàn thành khóa học trong khi vẫn duy trì được hiệu suất học tập. Vốn cấp mới của liên bang và pháp luật đang chờ xử lý có thể hỗ trợ cho nhiều sinh viên và giảng viên hơn hưởng lợi từ các tư liệu đó. Giá thành sách giáo khoa đại học đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 thập kỷ qua, theo Chỉ số Giá cả của Người tiêu dùng, và ngân sách trung bình của một sinh viên cho các cuốn sách và đồ dùng học tập trong một cơ sở giáo dục công lập 4 năm là 1.240 USD theo College Board. Các khảo sát đã cho thấy gần 2/3 sinh viên không mua các tư liệu được yêu cầu vì chi phí quá cao, thậm chí dù hầu hết nói họ nhận thức được làm như vậy có thể gây hại cho các điểm số của họ. Theo một báo cáo năm 2016 của U.S. PIRG, ước tính 3,15 tỷ USD trợ cấp tài chính cho sinh viên của địa phương, bang và liên bang được chi tiêu thường niên vào các sách giáo khoa.

###

SPARC là tổ chức biện hộ phi lợi nhuận làm việc để làm cho nghiên cứu và giáo dục là mở và công bằng từ thiết kế. Đại diện cho hơn 240 thành viên các thư viện hàn lâm và nghiên cứu, công việc của SPARC là xây dựng dựa trên tiền đề rằng việc chia sẻ kiến thức là một quyền con người. Như một chất xúc tác cho hành động, SPARC làm việc ở mức địa phương, quốc gia và quốc tế để thay đổi các chính sách, giáo dục và khuyến khích các bên liên quan, và ươm trồng các dự án cải thiện thế giới nơi mọi người có thể tham gia đầy đủ trong các hệ thống nghiên cứu và giáo dục. Thêm thông tin tại sparcopen.org.

U.S. Federal Investments in Open Textbooks On Track to Save Students Millions While Meeting Basic Needs

In recognition of international Open Education Week, members of Congress reintroduced the Affordable College Textbook Act, a bicameral bill to address the cost of course materials for college students across the country. The bill would establish a competitive grant program to support the creation and use of free, openly licensed textbooks, while strengthening existing federal price disclosure requirements to help students and faculty make informed choices. Congress also cleared a federal spending package that includes $11 million in new funding for the successful Open Textbook Pilot grant program, which has distributed $24 million in federal funding to date for projects that are already saving students millions through open textbooks.  

The Affordable College Textbook Act (H.R.7040/S.3818) is sponsored by U.S. Senators Dick Durbin (D-IL), Angus King (I-ME), Tina Smith (D-MN), and Kyrsten Sinema (D-AZ), along with U.S. Representative Joe Neguse (D-CO-02).  

The pandemic has underscored that students cannot learn from materials they cannot afford,” said Nicole Allen, Director of Open Education for SPARC. “It is time that we view learning materials as a basic need for students to be successful in higher education and leverage open textbooks to eliminate costs and expand access. SPARC applauds the sponsors of the Affordable College Textbook Act for answering calls from students across the country for meaningful action to help students manage the cost of textbooks.” 

The Affordable College Textbook Act:

 • Authorizes a grant program, similar to the Open Textbooks Pilot, to support projects at colleges and universities to create and expand the use of open textbooks with priority for projects that will achieve the highest savings for students;

 • Ensures that any open textbooks or educational materials created using grant funds will be freely and easily accessible to the public, including individuals with disabilities;

 • Requires entities who receive funds to complete a report on the effectiveness of the program in achieving savings for students;

 • Improves and updates existing requirements for publishers and institutions that provide information on textbook costs for required materials to students on course schedules—including new disclosure requirements to students on how companies providing digital materials may use student data; and

 • Requires the Government Accountability Office to report to Congress with an update on the price trends of college textbooks and implementation of the disclosure requirements.

The Affordable College Textbook Act has been introduced in the last four Congresses, showing sustained support for the issue of textbook costs and open textbooks as a solution. The sponsors have worked to deliver immediate results for students by securing annual funding for the Open Textbook Pilot grant program, including the latest $11 million secured in the $1.5 trillion government spending package passed this week. Administered by the U.S. Department of Education, the Open Textbook Pilot program has awarded approximately $24 million in grants to 16 projects across multiple states, which are projected to save students an estimated $220 million—a substantial return on federal investment. The Department also recently issued guidance for the use of federal COVID relief (HEERF) funds that highlighted open educational resources as a strategy to meet basic student needs.

The use of open educational resources has continued to grow, as institutions and students across the country turned to quality online resources during the pandemic. A 2021 study by the Bay View Analytics found that 58% of faculty are aware of OER, and that 25% of faculty teaching introductory courses have assigned OER in at least one of their courses. There is also strong evidence that the use of OER can significantly increase course completion rates while maintaining learning performance. The new federal funding and pending legislation would support more students and faculty to benefit from these materials.College textbook prices have more than doubled in the last two decades according to the Consumer Price Index, and the average student budget for books and supplies at a four-year public institution is $1,240 according to the College Board. Surveys have found that nearly two-thirds of students skip buying required materials because the cost is too high, even though most said they recognize doing so could hurt their grades. According to a 2016 report by U.S. PIRG, an estimated $3.15 billion in local, state and federal student financial aid is spent annually on textbooks.

###

SPARC is a non-profit advocacy organization working to make research and education open and equitable by design. Representing more than 240 academic and research library members, SPARC’s work is built on the premise that sharing knowledge is a human right. As a catalyst for action, SPARC works at the local, national and international level to change policies, educate and activate stakeholders, and incubate projects that advance a world where everyone can fully participate in research and education systems. Learn more at sparcopen.org.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập65
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm62
 • Hôm nay24,964
 • Tháng hiện tại543,582
 • Tổng lượt truy cập33,891,022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây