Tốt nhất của Opensource.com: Giáo dục

Thứ ba - 26/01/2016 07:02

Best of Opensource.com: Education

Posted 31 Dec 2015 by Don Watkins

Theo: https://opensource.com/education/15/12/best-education-2015

Bài được đưa lên Internet ngày: 31/12/2015

 

Sự giao nhau của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán học - STEM (Science, Technology, Engineering, and Math), tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources), và lập trình máy tính là trọng tâm của một số bài báo được xuất bản trên Opensource.com trong năm 2015. Chúng nhấn mạnh mối quan tâm ngày càng gia tăng trong tất cả 3 lĩnh vực nơi mà các sinh viên, phụ huynh, và các nhà giáo dục có cơ hội tự họ ngâm mình vào trong giáo dục như chưa bao giờ trước đó.

 

Trong phòng học

Điển hình của tinh thần nguồn mở trong phòng học là Chim cánh cụt châu Á (Asian Penguins), câu lạc bộ máy tính của một trường trung học ở St. Paul, Minnesota. Bắt đầu một cuộc gặp mặt của câu lạc bộ, một lãnh đạo hỏi, “Bạn thay đổi thế giới như thế nào?” và trẻ em trả lời, “Hãy đủ điên để nghĩ bạn có thể!” Câu thần chú đơn giản của họ là đủ để thúc đẩy sự sáng tạo và quan tâm vượt ra khỏi phòng học để đi vào cộng đồng khi họ tân trang lại các máy tính với Linux cho những ai cần.

 

Joshua Allen Holm đã viết về UberStudent, một phát tán Linux được đóng gói với các ứng dụng giáo dục sử dụng ngay được, Joshua nói, “Bạn sẽ thấy tất cả các phần mềm điển hình: LibreOffice, Chromium, Firefox, Thunderbird, và tất cả các tiện ích thông thường cho quản lý tệp, lưu trữ, và các tác vụ cơ bản khác. Nhưng UberStudent còn bao gồm một dải rộng lớn các phần mềm cho những người sử dụng trong giáo dục”.

 

Và, trong loạt bài của chúng tôi Quay về Trường (Back to School), Charlie Reisinger, đã trao cho chúng ta 5 chương trình nguồn mở cho các sinh viên và giáo viên. Một trong các ứng dụng ông đã đưa vào là FocusWriter, một ứng dụng nguồn mở được thiết kế để loại bỏ sự sao nhãng giống như các thẻ tab của trình duyệt và Facebook.

 

Giáo dục đại học

Nicole Engard đã phỏng vấn Tiến sĩ David Lippman, một giáo sư ở trường Cao đẳng Pierce, người đã giúp các sinh viên tiết kiệm hàng triệu USD với các cuốn sách giáo khoa được chia sẻ. Lippman nói, “Vì sao tôi lại bắt các sinh viên trả 150 USD cho một cuốn sách mà họ chỉ đọc một nửa, và chúng tôi thậm chí còn không sử dụng cho các bài tập bao giờ nữa? Đó là khi tôi đã bắt đầu làm việc về các cuốn sách giáo khoa mở và các khóa học mở hoàn toàn”. Lippman nói, “Đối với những người có quan tâm trong việc tạo ra nội dung, tôi muốn khuyến khích trước hết câu thần chú phổ biến của nguồn mở: Phát hành sớm, phát hành thường xuyên. Nhiều nhà giáo dục cảm thấy họ phải chờ đợi cho tới khi tư liệu của họ được tinh chỉnh kỹ và tuyệt hảo trước khi họ chia sẻ nó, nhưng đừng có chờ! Hãy để mọi người biết đó là bản phác thảo, nhưng hãy chia sẻ nó sớm và những người khác có thể giúp đưa ra ý kiến phản hồi và cải thiện nó”.

 

Truy cập tới các cuốn sách giáo khoa

Khóa học mở (Open Courseware) không chỉ giới hạn trong giáo dục đại học, như Stephen O’Connor của trường Wells Central School ở bang New York đã chia sẻ với chúng tôi. Ông đã tạo ra nội dung mở được sử dụng trong các trường học ở bang New York, và trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông, ông nói, “Tôi cảm thấy rằng giáo dục là một quyền cơ bản của con người; vì thế, bằng việc tạo ra các tài nguyên giáo dục và cho chúng đi, bạn đang loại bỏ rào cản để hoàn thành giáo dục. Tôi cũng cảm thấy rằng nền công nghiệp sách giáo khoa đã không phục vụ chúng tốt cho chúng ta với các tư liệu có chất lượng, và tôi cảm thấy họ đã khai thác các trường học về tài chính”.

 

Học lập trình

Luis Ibanez đã chỉ ra cho các độc giả Blockly và đã giải thích vì sao nó làm cho dễ dàng hơn đẻ học lập trình. Ông đã viết, “Blockly là máy chạy bên dưới nhiều cuốn sách hướng dẫn trên trực tuyến được sử dụng ngày nay để giới thiệu cho mọi người tất cả các lứa tuổi để lập trình”. Trong bài báo này ông phỏng vấn Neil Fraser từ đội các lập trình viên, người chia sẻ triển vọng và tầm nhìn của Blockly.

 

Làm thế nào chúng ta nuôi dưỡng được thế hệ các lập trình viên tiếp sau? Tiến sỹ Ruth Bavousett nói cho chúng ta về code ninjasCoderDojos. Lưu ý: Tất cả các tài liệu của các tổ chức và các tư liệu quảng cáo cho chương trình CoderDojo là sẵn sàng với giấy phép Creative Commons.

 

Hỗ trợ lập trình bổ sung cho các sinh viên tới từ nhà văn Al Sweigart, người từng nói, “Vài thập niên trước, nếu bạn bỏ ra vài ngày trong các phòng chat với các bạn của bạn, thì bạn là mọt sách. Ngày nay nếu bạn làm điều y như vậy, thì bạn chỉ là một người sử dụng trung bình của Facebook”. Trong bài báo của ông, APIs, chứ không phải các ứng dụng: Tương lai sẽ như thế nào khi mọi người đều có thể lập trình (APIs, not apps: What the future will be like when everyone can code), ông làm điều này...

 

Nghĩ vượt ra khỏi chiếc hộp

Như một phần của loại bài Quay về Trường (Back to School), Bryson Payne đã viết điều này trong Các ứng dụng, các bot, máy bay không người lái, và các máy in 3D: Đi tới trường gần bạn? (Apps, bots, drones, and 3D printers: Coming to a school near you?), “Điều gì xảy ra nếu chúng ta tập trung mạnh vào việc giới thiệu cho bọn trẻ các bot, các máy bay không người lái, các máy in 3D, và lập trình trong trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, hoặc thậm chí tiểu học? Tôi tin là một cách để có được và duy trì sự quan tâm của thanh niên và phụ nữ trong các lĩnh vực cần thiết sống còn đó là hãy để họ học không chỉ cách tương tác với công nghệ, mà còn cách để kiểm soát nó bằng mã đơn giản bắt đầu càng sớm có thể càng tốt, và chỉ cho họ rằng họ có thể sử dụng các công nghệ mới nhất như các công cụ giải quyết vấn đề trong bất kỳ nghề nghiệp nào”.

 

Cuối cùng, sự đồng vận của nguồn mở và giáo dục là tiêu biểu nhất với bài báo của Phil Shapiro trong năm nay với đầu đề Đón chào tới nước Mỹ: Đây là máy tính Linux của bạn (Welcome to America: Here's your Linux computer), nơi mà ông kể lại câu chuyện làm ấm lòng của trẻ em di cư mà văn hóa và giáo dục của họ được tạo thuận lợi bằng một máy tính chạy Linux. Nhớ lại câu chuyện của riêng mình về sự di cư tới nước Mỹ vào năm 1973, ông trả lời cho tình huống mới này:

 

“Trong thời gian 10 năm, những đứa trẻ đó và mẹ của chúng có thể nhớ lại tốt rằng chiếc máy tính Linux đầu tiên mà gia đình đã nhận được. Tux đã có ở đó, như tôi thấy nó, chờ đợi chào đón đám thanh niên đó tới đất nước mới của họ”.

 

Bài báo này là một phần của sự kết thúc của chúng tôi đối với bộ sưu tập các bài báo hay nhất trong năm của các bài báo hay nhất trên Opensource.com cho năm trước.

 

The intersection of STEM (Science, Technology, Engineering, and Math), open educational resources (OER), and computer programming is the focus of a number of the articles published on Opensource.com in 2015. They highlight a growing interest in all three areas where students, parents, and educators have the opportunity to immerse themselves in education as never before.

In the classroom

Typical of the spirit of open source in the classroom are the Asian Penguins, a middle school computer club in St. Paul, Minnesota. At the start of each meeting of the club the leader asks, “How do you change the world?” and the children respond, “Be crazy enough to think you can!” Their simple mantra is enough to spur creativity and caring that goes beyond the classroom out into the community as they refurbish computers with Linux for those in need.

Joshua Allen Holm wrote about UberStudent, a Linux distribution packed with educational applications right out of the box. Joshua says, "You will find all the typical software: LibreOffice, Chromium, Firefox, Thunderbird, and all the usual utilities for file management, archiving, and other basic tasks. But UberStudent also includes a wide range of software for education users."

And, in our Back to School series Charlie Reisinger, gave us Five open source programs for students and teachers. One of the applications he included is FocusWriter, an open source app designed to cancel out distractions like browser tabs and Facebook.

Higher ed

Nicole Engard interviewed Dr. David Lippman, a professor at Pierce College who has helped students save millions of dollars with shared textbooks. Lippman said, "Why am I having students pay $150 for a book that they only read half of, and we’re not even using for exercises anymore? That’s when I started working on open textbooks and full open courseware." Lippman said, "For people interested in creating content, I’d encourage first the common open source mantra: Release early, release often. Many educators feel like they have to wait until their material has been refined and perfected before they share it, but don’t wait! Let people know it’s a draft, but share it early and other people can help give feedback and improve it."

Access to textbooks

Open courseware is not limited to higher education, as Stephen O’Connor of Wells Central School in New York State shared with us. He created open content which is used in schools in New York State, and in our interview with him, he said, "I feel that an education is a basic human right; therefore, by creating educational resources and giving them away, you are removing an obstacle to attaining an education. I also feel that the textbook industry has not served us well with quality materials, and I feel they have exploited schools financially."

Learning to code

Luis Ibanez showed readers Blockly and explained how it makes it easier to learn to code. He wrote, "Blockly is the engine running underneath many of the online tutorials used today to introduce people of all ages to programming." In this article he interviews Neil Fraser from the developer team, who shares the Blockly’s perspective and vision.

How else are we nurturing the next generation of programmers? D. Ruth Bavousett tells us about code ninjas and CoderDojos. Take note: All of the organizational documents and promotional materials for the CoderDojo program are available under a Creative Commons license.

Additional programming support for students comes from writer Al Sweigart who said, "A couple of decades ago, if you spent every day in chat rooms with your friends, you were a nerd. Today if you do the same thing, you're just the average Facebook user." In his article, APIs, not apps: What the future will be like when everyone can code, he does this...

Thinking outside the box

As part of our Back to School series, Bryson Payne wrote this in Apps, bots, drones, and 3D printers: Coming to a school near you?: "What if we became laser-focused on introducing children to bots, drones, 3D printers, and coding in high school, middle school, or even elementary school? I believe that one way to gain and maintain the interest of young men and women in these critically needed fields is to let them learn not only how to interact with technology, but also how to control it with simple code starting as early as possible, and show them that they can use the latest technologies as problem-solving tools in any profession."

Finally, the synergy of open source and education is best typified by Phil Shapiro’s article from this year titled Welcome to America: Here's your Linux computer, where he recounts the heartwarming story of immigrant children whose acculturation and education is facilitated by a computer running Linux. Remembering his own story of immigration to the United States in 1973, he responds to this new situation:

"In 10 years time, these kids and their mom may well remember that first Linux computer the family received. Tux was there, as I see it, waiting to welcome these youth to their new country."

This article is part of our end of year collection of the best articles from Opensource.com in 2015. See our collection of Best of Opensource.com articles for previous years.

 

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay2,406
  • Tháng hiện tại70,269
  • Tổng lượt truy cập17,132,589
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây