Phần mềm tự do và đánh giá so sánh trong Hành chính Nhà nước Ý

Thứ năm - 21/11/2013 07:07
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Free software and comparative evaluation in the Italian Public Administration

Posted 11 Nov 2013 by Guglielmo Troiano

Theo: http://opensource.com/government/13/11/free-open-source-italian-public-administration

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/11/2013

Lời người dịch: Từ tháng 08/2012, Quốc hội Ý đã thông qua đạo luật ưu tiên cho mua sắm và sử dụng PMTDNM trong các cơ quan hành chính của nước Ý. Sắp tới, Cơ quan Ý Số (Agenzia per l'Italia Digitale) sẽ đưa ra chỉ dẫn cho nền hành chính nhà nước (PA) với tất cả các công cụ hoạt động cho mua sắm phần mềm mà theo đó “tất cả các cơ quan hành chính ở Ý có bổn phận phải phân phối cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào khác tất cả các phần mềm mà đã và đang được phát triển bởi hoặc cho họ, với mã nguồn và không có bất kỳ chi phí nào (được gọi là Qui tắc Sử dụng lại). Điều này phù hợp tuyệt vời với một tiến trình phần mềm tự do cho tất cả, nơi mà sự phân phối theo Qui tắc Sử dụng lại không bị hạn chế đối với các cơ quan hành chính nhà nước Ý, mà là công khai, cho bất kỳ ai”. Xem thêm: Luật làm cho nguồn mở thành mặc định đối với các cơ quan hành chính nhà nước Ý.

Tranh luận đang diễn ra về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) trong Hành chính Nhà nước (PA) của Ý dường như đang trở thành một kết luận thỏa mãn. Các cơ quan hành chính nhà nước Ý bây giờ có bổn phận phải trao sự ưu tiên cho PMTDNM. Tuy nhiên, sự ưu tiên này, không thể được trao mà không có một “đánh giá so sánh”. Một trong các nhiệm vụ của Cơ quan Ý Số (Agency for Digital Italy) quả thực là để thiết lập các thủ tục và tiêu chí mà sẽ giúp minh chứng cho các lựa chọn của họ trong mua sắm các chương trình máy tính.

Theo cách này, tháng 1 vừa qua Cơ quan Ý Số (Agenzia per l'Italia Digitale) đã triệu tập một nhóm làm việc đối với tất cả các bên tham gia đóng góp có quan tâm, tập trung vào việc triển khai các yêu cầu đánh giá so sánh phần mềm mới tuân theo điều 68 Luật Hành chính Số (Legislative decree no. 82/2005). Công việc của họ đã hoàn tất vào tháng trước. Bây giờ, Cơ quan này sẽ đưa ra một tư vấn công khai và sẽ áp dụng một văn bản cuối cùng cho các chỉ dẫn. Các chỉ dẫn đó sẽ đưa ra cho nền hành chính nhà nước (PA) với tất cả các công cụ hoạt động cho mua sắm phần mềm.

Các cơ quan hành chính nhà nước tại Ý và những nơi khác trong Liên minh châu Âu được kỳ vọng sẽ cung cấp các dịch vụ có hiệu quả cho các doanh nghiệp và công dân, chia sẻ các giải pháp phần mềm, thảo luận về các thực tiễn tốt nhất, và thường chia sẻ các kinh nghiệm của họ. Đó là các mục tiêu của Chương trình các Giải pháp Tương hợp cho các nền Hành chính Nhà nước châu Âu (ISA), một chương trình do Ủy ban châu Âu thiết lập.

Nói vậy, mỗi cơ quan nhà nước có cùng y hệt quyền sự do mà bất kỳ cơ quan không phải nhà nước nào cũng có trong việc xác định liệu có mua, phát triển, và phát hành phần mềm theo các điều kiện của PMTDNM hay không. Điều này là do thực tế là tất cả các cơ quan hành chính ở Ý có bổn phận phải phân phối cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào khác tất cả các phần mềm mà đã và đang được phát triển bởi hoặc cho họ, với mã nguồn và không có bất kỳ chi phí nào (được gọi là Qui tắc Sử dụng lại). Điều này phù hợp tuyệt vời với một tiến trình phần mềm tự do cho tất cả, nơi mà sự phân phối theo Qui tắc Sử dụng lại không bị hạn chế đối với các cơ quan hành chính nhà nước Ý, mà là công khai, cho bất kỳ ai.

Mục tiêu của PA Ý, tất nhiên, là để phục vụ cộng động và các công dân theo các mục tiêu và các kỹ năng của riêng các PA đó. Vì lý do này, thậm chí khi nó tham gia hoặc làm đối tác với các cơ quan công cụ bên ngoài, bao gồm cả những người bản chất tự nhiên không phải cơ quan nhà nước (như các liên danh hoặc trong sự giành được một vị thế thị trường. Hoạt động đó có thể chỉ được triển khai để đạt được sự thỏa mãn lợi ích của nhà nước, và điều này được Qui tắc Sử dụng lại khẳng định.

Như vậy, khi một cơ quan hành chính nhà nước tạo ra, thiết kế, phát triển và phân phối phần mềm, giá trị của phần mềm đó không phải là bản chất tự nhiên thương mại. Giá trị nằm trong sự sử dụng của nó, ấy là trong khả năng để làm cho bộ máy và sự hoàn bị hành chính của nhiệm vụ của riêng nó có hiệu quả hơn. Nói cách khác, đối với cơ quan hành chính nhà nước và PA của Ý như một tổng thể, phần mềm không phải là một sản phẩm. Thay vào đó, nó là một dịch vụ.

Đối với nền hành chính nhà nước, điều quan trọng là phần mềm làm việc chỉ vì mục đích theo đó nó từng được mua sắm. Ngoài điều đó ra, giá trị của nó là không phù hợp. Như vậy, sự hoàn vốn đầu tư được đo đếm về cơ bản theo các điều khoản của tính hiệu quả. Tính hiệu quả mà, tới lượt nó, phải được đo đếm cả theo các điều khoản ngay lập tức (tiết kiệm các tài nguyên với một kết quả đầu ra như nhau hoặc đầu ra được gia tăng bằng việc ứng dụng các tài nguyên y như nhau), theo các tiết kiệm lâu dài (chi phí thấp hơn cho sự cập nhật, thích nghi, chuyển đổi để đạt tới sự phế bỏ hoặc xuất hiện các hệ thống có hiệu quả hơn), và theo các điều khoản các hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế chung hoặc của địa phương (các hiệu ứng tràn tín hiệu).

Những thay đổi gần đây đảm bảo rằng các cơ quan hành chính nhà nước có quyền mua sắm phần mềm theo các điều kiện của PMTDNM. Không nghi ngờ gì về điều này. Cả trong trường hợp mua sắm thuần túy các phần mềm trước đóng gói (chung), như một ứng dụng văn phòng đơn giản (các ví dụ điển hình: một trình duyệt Internet, một trình xử lý văn bản; một trình thư điện tử máy trạm hoặc một hệ điều hành), nhưng cũng nếu phần mềm đó đang được PA Ý đã mua sắm rồi thông qua tùy biến cho phù hợp, nơi mà có một sự đầu tư kinh tế đáng kể và theo đó phần mềm tuân theo các qui tắc về sử dụng lại.

Tất cả các khái niệm đó đã và đang được Tòa án Hiến pháp ý ủng hộ vào năm 2010, với Quyết định số 122 vào ngày 22/03. Về cơ bản, PMTDNM không tham chiếu tới một công nghệ, thương hiệu, hoặc sanrp hẩm cụ thể nào, mà thay vào đó thể hiện một tính năng pháp lý. Những gì khác biệt PMTDNM với phần mềm sở hữu độc quyền là các quyền cấp phép khác nhau đối với các chương trình. Các quyết định về áp dụng thiết lập hợp đồng này hoặc khác thuộc về người sử dụng, vì thế, đối với nền Hành chính Nhà nước Ý - bây giờ có sự ưu tiên mạnh mẽ cho cách thức của PMTDNM.

The on-going debate regarding the use of free and open source software in the Italian Public Administration (PA) seems to be coming to a satisfactory conclusion. Italian public administrations are now obliged to give priority to free and open source software. This preference, however, cannot be given without a "comparative assessment". One of the tasks of the Agency for Digital Italy is indeed to establish procedures and criteria that will help to justify their choices in the acquisition of computer programs.

In this light, last January the Agency for Digital Italy (Agenzia per l'Italia Digitale) convened a workgroup for all interested stakeholders, focusing on implementing the new software comparative assessment requirements pursuant to art. 68 of the Digital Administration Code (Legislative decree no. 82/2005). Their work was completed last month. Now, the Agency will launch a public consultation and will adopt a final text for the guidelines. These guidelines will provide the Italian PA with all the operational tools for the acquisition of software.

Public administrations in Italy and elsewhe-re in the European Uni-on are expected to provide efficient services to businesses and citizens, to share software solutions, to discuss best practices, and to generally share their experiences. These are the goals of the Programme on Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA), a programme established by the European Commission.

That said, every public body has the same freedom that any non-public body has in determining whether to acquire, develop, and release software under conditions of free and open source software. This is due to the fact that all public administrations in Italy are obliged to distribute to any other public administration all software which has been developed by or for them, in source code and without any c-harges (called the Reuse Rule). This fits perfectly in an all-free software workflow, whe-re distribution under the Reuse Rule is not restricted to the Italian public administrations, but is public, to everybody.

The purpose of the Italian PA, of course, is to serve the community and citizens according to the PA’s own goals and skills. For this reason, even when it engages or partners with external instrumental bodies, including those of non-public nature (such as joint ventures or wholly owned companies), the activity of the PA is never directed at making profits or at the acquisition of a market position. The activity may be carried out only to achieve the satisfaction of the public interest, and this is confirmed by the Reuse Rule.

As such, when a public administration makes, designs, develops, and distributes software, the value of the software is not of a commercial nature. The value lies in its use, namely in the ability to make the administrative apparatus and the fulfillment of its own mission more efficient. In other words, for that public administration and the Italian PA as a whole, software is not a product. Rather, it is a service.

For the public administration, it is important that the software works only for the purpose for which it was procured. Beyond that, its value is irrelevant. As such, the return on investment is measured essentially in terms of efficiency. Efficiency which, in turn, must be measured both in immediate terms (saving of resources with an equal output or increased output utilizing the same resources), in long-term savings (lower cost for the up-date, adaptation, migration to the achievement of obsolescence or the appearance of more efficient systems), and in terms of positive effects to the general or local economy (spillover effects).

The recent changes ensure that public administrations have the right to acquire software under conditions of free and open source software. There is no doubt about this. Both in the case of a pure acquisition of pre-packaged software (generic), as a simple office application (typical examples: an Internet browser, a word processor, an email client or an operating system), but also if the software is being acquired by the Italian PA through ad hoc customization, whe-re there is a substantial economic investment and in which the software is subject to the rules on re-use.

All of these concepts have been upheld by the Italian Constitutional Court in 2010, with Decision no. 122 of March 22. In essence, free and open source software does not refer to a particular technology, brand, or product, but rather expresses a legal feature. What differentiates free and open source software f-rom proprietary software is the different licensing rights of the programs. Decisions about the adoption of one or the other contractual setting belongs to the user, hence, to the Italian Public Administration—which now has a strong preference for the free and open source software way.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay6,088
  • Tháng hiện tại297,047
  • Tổng lượt truy cập16,732,192
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây