Báo cáo tình hình của dự án về trình điều khiển Linux tháng 06/2009

Thứ tư - 17/06/2009 07:16
LinuxDriver Project Status Report as of June 2009

posted Thu, 04 Jun 2009in [/linux]

Theo:http://www.kroah.com/log/linux/linux_driver_project_status-2009-06.html

Bài được đưa lênInternet ngày: 04/06/2009

Lờingười dịch: Những ai bây giờ vẫn còn mang trong mình ýnghĩ: Linux thiếu các trình điều khiển thiết bị, thìphải xem bài viết này, để có thể trở thành nhữngngười không lảm nhảm về những thứ cũ rích của mộtthời đã qua.

Đây là một báo cáovề tình trạng cho dự án trình điều khiển Linux vàotháng 06/2009, mô tả những gì đã xảy ra trong năm làmviệc vừa qua. Nó đã được xuất bản ban đầu trêndanh sách thư của các lập trình viên Dự án Trình điềukhiển Linux.

Dự án Trình điềukhiển Linux (LDP) bây giờ đã qua được 2 năm tuổi. Nóđã được nhảy ra để [đáp ứng] những khiếu nại từmột số người sử dụng các công ty rằng đã có một“vấn đề về trình điều khiển Linux” thực sự. Nhậnthức này đã là việc Linux đã không có sự hỗ trợ tốtcho các trình điều khiển, và việc các trình điều khiểnnguồn đóng đã vượt một cách đáng kêe đối với mộtvài dạng thiết bị.

Hoá ra là, hầu nhưtất cả các phần cứng hiện đã được hỗ trợ trênLinux, với hầu như tất cả các nhà cung cấp chính xuấtxưởng các trình điều khiển Linux.

Vì thế năm ngoái,tôi đã đưa ra các mục tiêu sau:

Tiếp tục viết cáctrình điều khiển mới đối với bất kỳ công ty nào màmong muốn được phát triển chúng. Các trình điều khiểnnày tất cả sẽ được tung ra theo giấy phép GPLv2 vàđược đưa vào trong hệ thống mã nguồn nhân Linux chínhđược đặt tại kernel.org. Việc duy trì trong tương laicủa các trình điều khiển này sẽ được thực hiệnhoặc bởi các thành viên của công ty gốc ban đầu, hoặcbởi các thành viên cộng đồng, phụ thuộc vào mong muốncủa công ty.

Tiếp tục sẽ là mộtđiểm tập trung đối với các công ty để học về quitrình phát triển Linux và trở thành một phần của cộngđồng nhân [hệ điều hành Linux] nếu họ muốn. Tôi hyvọng giành được nhiều người hơn nữa để giúp choqui trình này, mà nếu không, thì những dặm đường hàngkhông của tôi đã được ghi lại sẽ vẫn tiếp tục giatăng.

Làm việc nhiều hơnnữa theo cách phát triển mở, để tất cả mã nguồnphát triển và kinh nghiệm trong một hệ thống cây côngcộng, tiến hành kiểm thử hàng ngày trong hệ thông câyLinux tiếp sau trên tất cả các kiến trúc.

Mục tiêu 1 (viếttrình điều khiển) đã rất thành công. Bản thân tôi vànhiều thành viên khác của LDP đã viết các trình điềukhiển mới cho một dãy rộng lớn các thiết bị phầncứng khác nhau, và làm cho chúng trộn được trong hệthống cây của nhân chính. Một vài [trình điều khiển]nữa hiện đang được phát triển và chúng ta trung bình[giải quyết được] 2 yêu cầu trong một tháng cho nhữngtrình điều khiển khác nhau từ các công ty khác nhau.

Thisis a status report for the LinuxDriver Project as of June 2009, describing what has happened inthe past year of work. It was originally posted on the Linux DriverProject developer mailing list.

TheLinux Driver Project (LDP) is now over two years old. It sprang upout of the complaints f-rom some users and companies that there was areal "Linux driver problem". The perception was that Linuxdid not have good driver support, and that closed source drivers werepotentially taking over some device types.

Itturns out, that almost all hardware is currently already supported onLinux, with almost all major vendors shipping Linux drivers.

Solast year, I proposed the following goals:

Continueto write new drivers for any company that wishes to have themdeveloped. These drivers are all to be released under the GPLv2 andincluded in the main Linux kernel source tree hosted at kernel.org.Future maintenance of these drivers will be done either by members ofthe original company, or by the community members, depending on thewishes of the company.

Continueto be a focal point for companies to learn about the Linuxdevelopment process and become part of the kernel community if theywish to. I hope to enlist more people to help out with this process,but if not, my airline miles logged will continue to increase.

Workmore in an open development manner, hosting all experimental anddevelopment code in a public git tree, getting daily testing in thelinux-next tree on all architectures.

Goalone (write drivers) has been very successful. Myself and many othermembers of the LDP have written new drivers for a wide range ofdifferent hardware devices, and gotten them merged into the mainkernel tree. Several more are currently under development and we areaveraging about 2 querys a month for different drivers f-rom differentcompanies.

Công việc này sẽtiếp tục diễn ra trong năm sau, khi mọi người tham giadường như sẽ hạnh phúc với nó. Tuy nhiên, sẽ có mộtít những thay đổi về thủ tục trong cách mà điều nàylàm việc, để giúp giải quyết một số vấn đề mà đãxảy ra. Chi tiết hơn về điều này, hãy xem thảo luậntrong danh sách thư về phát triển của LDP.

Mục tiêu 2 (giáo dụcmọi người) đã thành công một cách tương đối chấpnhận được. Trong khi việc làm với nhiều công ty, chúngta đã giúp họ trở thành những người duy trì các nềntảng mã nguồn của riêng họ bên trong nhân, tích hợp họvào qui trình phát triển của nhân chính, cho phép bảnthân họ kiểm soát các trình điều khiển và đường lốicủa họ cho việc hỗ trợ Linux của họ được dễ dànghơn nhiều. Tuy nhiên nhu cầu về đào tạo cách làm dạngnày của phát triển, và ngay cả các kỹ năng phát triểnnhân Linux cơ bản còn là một đòi hỏi rất cao. Hy vọngthông qua nỗ lực mới của tổ chức Linux Foundation vềcung cấp đào tạo, điều cần thiết này có thể sẽđược đáp ứng. Mặc dù tôi vẫn còn mong đợi bảnthân mình và các thành viên khác của LDP tiếp tục côngdu và nói về đề tài này.

Mục tiêu 3 (làm việctheo kiểu mở) đã thành công ngay cả còn tốt hơn là tôiđã mong đợi. Tại cuộc họp thượng đỉnh về nhânLinux năm ngoái, hệ thống các trình điều khiển/kịchbản/cây đã đã tạo ra, cho phép chúng ta một nơi bêntrong hệ thống cây của nhân Linux cho các trình điềukhiển sẽ được trộn mà chúng đã từng là các tiêuchuẩn chất lượng cao của nhân. Điều này đã cho phépnhiều người sử dụng khả năng sử dụng các phần cữngcủa họ với Linux dễ dàng hơn nhiều so với có thểtrước đó, và nó đã cho phép một nơi công cộng chocộng đồng để đóng góp các bản vá và sửa lỗi chonhững trình điều khiển này. Điều này đã làm sốnglại nhu cầu tìm kiếm trên Internet cho một loạt cáctrình điều khiển.

Hệ thống cây kịchbản cũng đã cung cấp một chỗ cho các lập trình viênmong muốn tham gia vào sự phát triển nhân Linux dễ dàngđược trợ giúp và bắt đầu làm việc trên các mãnguồn. Thường thì chỉ thiếu hiểu biết về những gìđể làm mà nó giữ cho bất kỳ ai khỏi sự tham gia vàophát triển nhân. Phần này của hệ thống cây của nhâncung cấp một cách phong phú những cơ hội cho mọi ngườiđể vượt qua được [khó khăn].

Thiswork will continue to happen in the following year, as everyoneinvolved seems to be happy with it. However, there will be a fewprocedural changes in how this is working, to help resolve some ofthe issues that have occurred. For more details about this, see thediscussion on the LDP development mailing list.

Goaltwo (educate people) has been reasonably successful. While workingwith many companies, we have helped them become maintainers of theirown codebases within the kernel, integrating them into the mainkernel development process, allowing themself to control theirdrivers and direction for their Linux support much easier. Howeverthe need for training on how to do this kind of development, and evenjust basic Linux kernel development skills is in very high demand.Hopefully through the new Linux Foundation effort of providingtraining, this need can be met. Although I still expect myself andother members of the LDP to continue to travel and speak about thistopic.

Goalthree (work in the open) has succeeded even better than I hadexpected. At the Linux Kernel Summit last year, the drivers/staging/tree was cre-ated, allowing us a place within the main Linux kerneltree for drivers to be merged that were not yet of the high kernelquality standards. This has allowed many users the ability to usetheir hardware with Linux much earlier than previously possible, andit has allowed a common place for the community to contribute patchesand fixes for these drivers. This has aliviated the need to hunt overthe internet for various drivers.

Thestaging tree has also provided a place for developers wishing to getinto Linux kernel development to easily help out and start working oncode. Often times it is only the lack of knowing what to work on thatkeeps many people f-rom participating in kernel development. Thisportion of the kernel tree provides ample opportunities for people tohelp out with.

Vậy thì, những gìtiếp theo cho LDP? Như các mục tiêu trước đã làm việcquá tốt năm vừa qua, tôi đề xuất chỉ tiếp tục vớichúng theo cách sau:

Chúng ta sẽ làm việcvới bất kỳ công ty nào mà muốn có các trình điềukhiển trong nhân Linux được viết cho họ, làm mvieecj, vìtự do, và trộn kết quả vào hệ thống cây nhân dòngchính thống.

Chúng ta sẽ làm việcvới bất kỳ công ty nào mà muốn nhờ chúng ta làm việcđẻ trộn các trình điều khiển nhana Linux hiện đang tồntại vào hệ thống cây nhân chính.

Chúng ta sẽ duy trìcây kịch bản, chứa các mã nguồn “trước khi trộn”,để cung cấp một điểm tập trung cho những người sửdụng để sử dụng các phần cứng được sớm hơn, vàcho các lập trình viên có khả năng tham gia vào cộng đồngnhân.

Chúng ta sẽ làm việcvề giáo dục và đào tạo các công ty và lập trình viênvề cách mà qui trình phát triển nhân Linux làm việc, vàgiúp họ đạt được sự hiểu biết về kỹ thuật đểtham gia đầy đủ bên trong đó.

Tôi thích đầu tiêncảm ơn ông chủ của tôi, Novell, vì cho tôi cơ hội làmviệc trong dự án này toàn bộ thời gian. Sự cho phép vàủng hộ của họ cho LDP là đáng kinh ngạc và là nhữnggì đã cho phép nó sống sót và sản sinh ra các kết quảtuyệt vời như vậy.

Tôi cũng muốn cảmơn tất cả các lập trình viên mà đã đưa ra sự trợgiúp để vượt qua được với dự án này. Việc tựnguyện tham gia của các bạn là đáng kinh ngạc và chỉra sức mạnh của cộng đồng lập trình viên Linux. Tôicũng muốn cảm ơn Tomasz Grzegurzko vì việc duy trì và giữcho miền và máy chủ của lunuxdriveproject.org được dựnglên và chạy quá tốt. Cũng cảm ơn OSU Open Source Labs vềsự hỗ trợ miền và băng thông của dự án này.

So,what is next for the LDP? As the previous three goals worked so wellthis past year, I propose just continuing them in the followingmanner:

Wewill work with any company that wishes to have Linux kernel driverswritten for them, doing the work, for free, and merging the resultinto the mainline kernel tree.

Wewill work with any company that wishes to have us work to merge theirexisting Linux kernel drivers into the main kernel tree.

Wewill maintain the staging tree, containing "pre-mergable"code, to provide a centralized point for users to use new hardwaresooner, and for developers to be able to join the kernel community.

Wewill work on education and training of companies and developers abouthow the Linux kernel development process works, and help them achivethe technical knowledge to participate fully within it.

I'dfirst like to thank my employer, Novell, for giving me theopportunity to work on this project full time. Their acceptance andsupport for the LDP is amazing and has been what has allowed it tosurvive and produce such great results.

I'dalso like to thank all of the developers who have offered to help outwith this project. Your volunteering to participate is amazing andshows the strength of the Linux developer community.

I'dalso like to thank Tomasz Grzegurzko for maintaining and keeping thelinuxdriverproject.org domain and server up and running so well. Alsothanks to the OSU Open Source Labs for your domain and bandwidthsupport of the project.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay6,235
  • Tháng hiện tại12,329
  • Tổng lượt truy cập26,371,281
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây