Nguồn mở: Bạn học được gì từ những người Pháp

Thứ bảy - 06/09/2008 06:52
Open source: What you should learn f-rom the French

By Tom Kaneshige
August 28, 2008

Lời người dịch: Về việc lôi cuốn, dẫn dắt thế hệ tiếp sau các nhà lập trình phát triển phần mềm nguồn mở thì Mỹ còn phải học Pháp.

Thập kỷ trước, các nước châu Âu đã nhảy ra khỏi cánh cửa để lãnh đạo trong phong trào nguồn mở cấp tiến – không quốc gia nào hơn được Pháp – và để lại cho các nhà lập trình phát triển của Mỹ trong khói bụi ai cũng biết đến. Thông qua những chính sách và dự án chất lượng cao, Cộng hoà Pháp nhiều năm lúc nào cũng đã ủng hộ cho tất cả các phần mềm nguồn mở, trong chính phủ và giáo dục.

Và Pháp vẫn không dừng: Mùa hè này, một uỷ ban kinh tế đã được thiết lập bởi Tổng thống Nicolas Sarkozy đã khuyến cáo những lợi ích về thuế để khuyến khích còn nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nguồn mở.

[Hãy xem ai đã giành phần thưởng nguồn mở tốt nhất của InfoWorld – và những gì bạn có thể học được từ những người thắng cuộc này].

Ngày nay, Pháp được cho là lãnh địa màu mỡ nhất cho sự phát triển nguồn mở trên thế giới. Tổ hợp OW2 nổi tiếng và được kính trọng vì các phần mềm trung gian nguồn mở có được sự bám rễ ở đó. Các hãng khổng lồ, như France Telecom, đã ôm lấy nguồn mở bằng cả trái tim.

Thành quả của sự lao động này hé mở một bài học rằng các nhà lập trình phát triển Mỹ có thể làm tốt để lưu ý: Mỗi người sẽ giàu mạnh khi làm việc cùng nhau theo một tầm nhìn công nghệ duy nhất và được chia sẻ.

A decade ago, European countries leapt out of the gate to take the lead in the radical open source movement -- none more so than France -- and left U.S. developers in the proverbial dust. Through policies and high-profile projects, the French Republic for years has been advocating for all open source all the time, in government and education.

And France is not stopping: This summer, an economic commission set up by French President Nicolas Sarkozy recommended tax benefits to stimulate even more open source development.

[ See who won InfoWorld's Best of Open Source Awards -- and what you can learn f-rom these winners. ]

Today, France is arguably the most fertile ground for open source development in the world. The well-known and respected OW2 Consortium for open source middleware has its roots there. Giant corporations, such as France Télécom, have embraced open source whole-heartedly.

The fruits of this labor reveal a lesson that U.S. developers would do well to take note: Everyone prospers when working together under a single, shared technology vision.

Benefit 1: A focus f-rom the outset

Lợi ích số 1: Tập trung từ đầu

Sự nắm giữ trong tương lai của Pháp về nguồn mở đặc biệt mạnh, khi nó quyến rũ được thế hệ tiếp sau các nhà lập trình phát triển nguồn mở. Các nhà chức trách Pháp, ví dụ, đã trao tay cho 175,000 học sinh trung học với thẻ nhớ được trang bị các phần mềm nguồn mở vào năm ngoái. Các trường đại học kỹ thuật đã làm cho nguồn mở thành ưu tiên hàng đầu của họ, và một số trường còn đưa ra các mức tiên tiến hơn.

“Tất cả các sinh viên tại Pháp sử dụng nguồn mở”, Bertrand Diard, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Talent, một người tiên phong của Pháp về các phần mềm tích hợp dữ liệu nguồn mở, nói: “Nhiều trường đại học tại Mỹ, ngoại trừ có lẽ là đại học kỹ thuật Massachusette, sử dụng các công cụ truyền thống như Microsoft, Oracle, và SAP”. Kết quả là, nhân tài về nguồn mở là thịnh hành hơn tại Pháp, Diard nói; sự phát triển là nhanh hơn, và chất lượng phần mềm là cao hơn vì các nhà lập trình phát triển của Pháp sẽ không bị quẫn trí bởi công nghệ máy tính và sở hữu độc quyền. “Văn hoá của nguồn mở là tiến tiến hơn ở đây”.

Vì thế, các nhà lập trình phát triển, các nhà quản lý công nghệ thông tin, và các người điều hành doanh nghiệp Mỹ học được gì từ kinh nghiệm nguồn mở của Pháp? “Hãy thay đổi tầm nhìn của bạn”, Marc Sallieres, giám đốc điều hành Altic, một nhà tích hợp nguồn mở của Pháp, nói.

France's future grip on open source looks particularly strong, as it courts the next generation of open source developers. French authorities, for instance, handed out 175,000 open-source-software-equipped memory sticks to high school students last year. Technical universities have made open source their top priority, and some offer advanced degrees.

"All students in France use open source," says Bertrand Diard, CEO and co-founder of Talend, a French pioneer of open source data integration software. "A lot of universities in the U.S., except probably MIT, use traditional tools like Microsoft, Oracle, and SAP." As a result, open source talent is more prevalent in France, Diard says; development is faster, and software quality is higher because French developers aren't distracted by proprietary and competing technology. "The culture of open source is more advanced here."

So what should U.S. developers, IT managers, and business execs learn f-rom France's open source experience? "Change your vision," says Marc Sallieres, CEO at Altic, a French open source integrator.

Benefit 2: Uniting technology for the good of many

Lợi ích số 2: Hợp nhất công nghệ vì sự tốt lành của nhiều người

Khả năng lôi kéo cùng một loạt các phần nguồn mở để tạo ra một nền tảng thống nhất, duy nhất có thể sẽ là lợi ích của nguồn mở quan trọng nhất của Pháp. Đây là những gì đã dẫn tới chiến công kinh ngạc này của chính phủ, giáo dục và công nghiệp tới cùng để đẩy mạnh một môi trường cho sự phát triển nguồn mở hàng đầu.

Miguel Valdes, đồng sáng lập của dự án Bonita , mà nó đã phát triển một hệ thống dòng công việc nguồn mở, tin tưởng là các nhà lập trình phát triển nguồn mở của Pháp có một sự hiểu biết tốt hơn là các đồng nghiệp Mỹ về việc sử dụng lại mã nguồn và việc tích hợp với các hệ thống khác. “Pháp dứt khoát là chỗ tốt lành khi làm việc về nguồn mở , Valdes, một người Tây Ban Nha sống ở Pháp, nói”. Mô hình xã hội Pháp đã là phù hợp cho những người sáng tạo và các doanh nhân để bắt đầu làm việc về các giải pháp thay thế [cho các phần mềm sở hữu độc quyền], thúc đẩy việc tạo ra những dự án mới trong đó một sự pha trộn tốt lành của những người chuyên nghiệp có kinh nghiệm và các sinh viên khoa học máy tính có kỹ năng tốt làm việc cùng nhau.

Tạo ra một con đường khác, các nhà lập trình phát triển nguồn mở Pháp dã đóng vai trò chính trong việc đưa ra công việc nền tảng về cách để tổng hợp 6, 7 hoặc nhiều hơn các dự án nguồn mở vào trong một nền tảng tổng hợp toàn diện, Massimo Pezzini, một nhà phân tích của Gartner, nói.

The capability to pull together various open source parts to cre-ate a single, unified platform may be France's most important open source benefit. It's what led to the amazing feat of government, education, and industry coming together to foster an environment for leading-edge open source development.

Miguel Valdes, co-founder of the Bonita Project, which has developed an open source workflow system, believes French open source developers have a better understanding than their U.S. counterparts about reusing code and integrating with other systems. "France is definitely the good place to be when working around open source," says Valdes, a Spaniard living in France. "The French social model was appropriate for innovators and entrepreneurs to start working on al-ternative solutions [to proprietary software], fostering the creation of new projects in which a good mix of experienced professionals and skilled computer science students work together."

Put another way, French open source developers have played a major role in laying the groundwork on how to aggregate six, seven, or more open source projects into a comprehensive platform, says Massimo Pezzini, a Gartner analyst.

Benefit 3: Liberation leads to creativity

Lợi ích số 3: Sự giải phóng dẫn tới sự sáng tạo

Không ngạc nhiên rằng các kỹ năng của sự tổng hợp và tích hợp của nguồn mở đã được phát triển nhanh chóng tại Pháp và lan ra mọi nơi ở châu Âu. “Tại Mỹ, các dự án nguồn mở có xu hướng hẹp và chỉ dành cho các tổ chức hàng đầu, trong khi ở châu Âu chúng là dòng chính thống”, Pezzini nói, bổ sung thêm rằng Pháp dẫn dắt con đường này, tiếp sau là các nước Bắc Âu. “Các tổ chức của châu Âu có một cơ hội kinh doanh để tổng hợp các dự án [nguồn mở] ở nhiều điểm vào trong các giải pháp cho các mạng riêng ảo, hướng dịch vụ, tri thức doanh nghiệp”, và nhiều thứ khác, ông nói.

Theo tiếng Pháp từ nguồn mở, logiciel libre, có nghĩa là “phần mềm tự do” theo nghĩa là “tự do được nói, chứ không phải là tự do trong uống bia”. Phần mềm tự do có thể dễ dàng trở thành lời kêu gọi tập hợp của cộng đồng nguồn mở thế giới. Được giải phóng khỏi gông cùm của các sản phẩm điểm hẹp, các thành phần phần mềm và những khắc phục bị ép dấu nhẹm, các nhà lập trình phát triển Pháp được khuyến khích thử nghiệm một cách sáng tạo và tự do.

Việc nhận thức được ưu điểm của sự sáng tạo hiệu quả như vậy khi áp dụng toàn bộ nền công nghệ thống tin, các trường đại học của Pháp đang đứng mũi chịu sào trong việc đào tạo nguồn mở cho thế hệ mới các nhà lập trình phát triển và các nhà quản trị công nghệ thông tin. Điều mấu chốt [đối với Mỹ] là thể hiện sự hỗ trợ hơn nữa cho nguồn mở trong các trường cao đẳng và đại học, Pezzini nói.

It's not surprising that open source aggregation and integration skills have developed rapidly in France and spread elsewhe-re in Europe. "In the U.S., open source projects tend to be narrow and only for leading-edge organizations, whe-reas in Europe they're mainstream," Pezzini says, adding that France leads the way, followed by the Nordic countries. "European organizations have a business opportunity to combine multiple [open source] point projects into solutions for virtual private networks, SOA enablement, business intelligence," and so on, he says.

Consider the French word for open source, logiciel libre, meaning "free software" in the sense of "free as in speech, not free as in beer." Logiciel libre could easily be the rallying cry of the global open source community. Freed f-rom the shackles of narrow point products, secretive software components and forced workarounds, French open source developers are encouraged to experiment creatively and liberally.

Recognizing the advantage of such effective creativity when applied across the entire IT spectrum, French universities are in the forefront of teaching open source to the new generation of developers and IT managers. "The key [for the U.S.] is to introduce more support for open source in universities and colleges," Pezzini says.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay9,860
  • Tháng hiện tại122,708
  • Tổng lượt truy cập17,398,695
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây