Làm thế nào để lấy được tiền bồi thường vì Windows tại Balan?

Thứ hai - 08/09/2008 07:04
How to get a refund for Windows in Poland?

[ Saturday, 30 August 2008, piotrek86 ]

Theo: http://polishlinux.org/linux/how-to-get-a-refund-for-windows-in-poland/

Bài được đưa lên Internet ngày: 30/08/2008

Lời người dịch: Làm cách nào để có thể đòi bồi hoàn từ hãng bán máy cho những giấy phép bản quyền phần mềm Windows mà bạn không mong muốn vì bạn sử dụng GNU/Linux nhỉ? Sẽ phải làm việc với cơ quan nào tại Việt Nam về việc này?

Đọc bài báo trên Slashdot về việc Dave Mitchell từ Anh quốc, người đã có được 47 pounds tiền bồi thường từ Dell cho việc trả lại bản sao của anh ta về Windows đã là một sự truyền cảm hứng cho tôi để kiểm tra, liệu điều này cũng có thể xảy ra tại Balan hay không. Đây là câu chuyện thành công của tôi.

Tôi là một sinh viên năm thứ 3 về công nghệ thông tin tại đại học Lodz. Vào tháng 09/2007 tôi đã mua một chiếc máy tính xách tay ThinkPad R6li của Lenovo từ công ty “Poltronics” tại Lodz, với giá 3355 PLN. Ngay từ đầu tôi đã thông báo cho người bán hàng, rằng tôi sẽ không sử dụng Windows, vì tôi làm việc trên Linux. Đổi lại, tôi được nói cho biết rằng họ không thể bán cho tôi chiếc máy tính xách tay mà không có hệ điều hành Windows được cài đặt sẵn trước. Tại thời điểm đó, Lenovo đã không chào các máy ThinkPad với Linux, như họ làm bây giờ (với SLED) trên những máy ThinkPad T-series (đắt hơn).

Tôi đi đến ý tưởng trả lại hệ điều hành Windows. Tôi đọc và đã không chấp nhận giấy phép EULA, ghi lại toàn bộ quá trình, và đã gửi thư điện tử cho Microsoft để làm sáng tỏ mọi việc. Microsoft đã nhận thức được rằng tôi có quyền được bồi thường. Tiếp đó, tôi đã gửi một thư điện tử cho Lenovo, trích dẫn câu trả lời của Microsoft. Câu trả lời của họ – Lenovo – là họ không chấp nhận khiếu nại như vậy, rằng họ chào phần cứng không cùng với Windows, và rằng họ không ép bất kỳ ai sử dụng bất kỳ phần mềm nào, và rằng tôi cũng đã biết những phần mềm nào tôi sẽ có khi mua.

Reading the Slashdot article about Dave Mitchell f-rom Great Britain, who got a 47 pounds refund f-rom Dell for returning his copy of Windows was an inspiration for me to check, if it is possible in Poland, too. This is my success story.

I am a 3rd year’s student of Information Technologies at the University of Lodz. In September 2007 I’ve purchased the Lenovo ThinkPad R61i laptop f-rom “Poltronics” company in Lodz, for 3355 PLN. F-rom the very beginning I’ve been informing the seller, that I won’t be using Windows, because it is Linux I work on. In return, I was told, that they cannot sell me the laptop without the Windows OS pre-installed. At that point in time, Lenovo didn’t offer the ThinkPads with Linux, as they are now (with SLED) on the (more expensive) ThinkPads T-series.

I came to an idea to return the Windows OS. I read and didn’t accept the EULA, documenting the whole process, and emailed Microsoft to make it all clear. Microsoft has acknowledged that I am entitled to a refund. Subsequently, I sent an email to Lenovo, quoting the Microsoft’s reply. Their - Lenovo - reply was, that they don’t accept claims like that, that they do offer hardware with no Windows, and that they do not force anybody to use any software, and also that I knew what software I will get upon purchase.

Tôi đã không thích câu trả lời của họ, vì người sử dụng không có cơ hội đọc giấy phép trước khi mua, nó còn khó hơn để tìm trên Internet.

Câu trả lời của tôi đối với việc này là tôi đã cố mua chiếc ThinkPad mà không có Windows được cài đặt, và rằng tôi đã còn liên hệ nhà quản lý sản xuất của Lenovo về điều này, nhưng ngay cả ông ta cũng không nói cho tôi nơi nào tôi có thể mua một chiếc ThinkPad với hệ điều hành đĩa DOS. Tôi cũng bổ sung rằng người sử dụng có quyền chọn các phần mềm khi đọc giấy phép EULA. Bản thân Lenovo không nhắc nhở điều này trên website của hãng, lừa dối các khách hàng.

Tôi đã đi tới ý nghĩa về lôi kéo Văn phòng Bảo vệ các Quyền của người Tiêu dùng vào. Câu trả lời của họ là như một hãng bán lẻ, “Poltronics”, tên của hãng được in trên báo giá, thì chính họ là những người mà tôi cần liên hệ. Tôi đã không muốn liên luỵ tới “Poltronics”, vì tôi biết rằng họ chỉ có thể bán những gì họ có, không có tác dụng gì về việc thiết lập cấu hình. Những gì tôi đã muốn là tuyên bố rõ ràng từ Lenovo, rằng các khách hàng phải có quyền lựa chọn. Nhưng cuối cùng tôi đã liên hệ với “Poltronics”. Lại với câu trả lời tiêu cực nữa.

I didn’t like their reply, because the user has no opportunity to read the licence before purchasing, it is even hard to find on the Internet.

My reply for this was, that I tried to buy the ThinkPad with no Windows installed, and that I even been contacting the Lenovo production manager about this, but even he couldn’t tell me whe-re I can purchase a ThinkPad with DOS. I also added,that the user has the right to choose the software upon reading the EULA. Lenovo themselves are not mentioning it on their website, misleading customers.

I came to the idea of involving the Consumers Rights Office. Their reply was, that as the retailer, “Poltronics”, whose name is printed on the invoice, it is them, who should I get into contact with. I didn’t want to involve “Poltronics”, because I know, that they only can sell what they get, having no influence on configuration whatsoever. What I rather wanted, was the clear statement f-rom Lenovo, that the customers do have that choice. But I did contact “Poltronics” eventually. With negative reply again.

Trong thời gian đó, tôi đã liên hệ một lần nữa với Microsoft, với một câu hỏi (được cho là) có thủ đoạn, liệu sự vi phạm về giấy phép của nhà sản xuất OEM (đặc biệt điểm nơi mà nhà sản xuất này được yêu cầu tuân thủ giấy phép EULA) Lenovo, làm mất hiệu lực thoả thuận của họ và do đó đưa ra tất cả các phần mềm mà họ bán – là bất hợp pháp. Bức thư của tôi đã buộc phải được phân tích bởi các luật sư của Microsoft trong hơn 6 tuần, và tôi đánh cược là họ đã có chút lo lắng với nó. Mặc dù cuối cùng họ đã trả lời tôi, rằng họ sẽ làm sáng tỏ điều này giữa bản thân họ và Lenovo. Tiếc thay, điều đó đã không xảy ra. Họ đã trả lời bức thư điện tử tiếp theo của tôi rằng họ không liên quan trong công việc giữa khách hàng và Lenovo.

Văn phòng Bảo vệ các Quyền của người Tiêu dùng đã khuyên tôi liên hệ với Văn phòng Thanh tra Thương mại. Đây là một cơ quan tốt, mà nó giải quyết các mâu thuẫn giữa khách hàng và các hãng bán lẻ. Sẽ chỉ có một “nhưng” - cách tiếp cận trong sự dàn xếp là tự nguyện. Trong bức thư của tôi gửi cho Văn phòng Thanh tra Thương mại, tôi đã nhắc lại rằng tôi không biết, hãng nào nắm giữ tiền bồi thường thực sự, nhưng tôi nghĩ, rằng “Poltronics” phải trả lại tiền cho tôi, và trình cho Lenovo về sự bồi thường của riêng họ. Dường như cách đó là chấp nhận được, vì nó phù hợp với luật và giấy phép, và nó không liên quan tỡi việc liên hệ và chứng minh việc mua sắm đối với nhà sản xuất.

Cuối cùng, nó đã làm việc! Văn phòng Thanh tra Thương mại sau sự dàn xếp qua điện thoại đã thuyết phục được “Poltronics” rằng tôi đúng. Hãng bán lẻ này đã trả lại cho tôi 400 PLN (như tôi đã nhắc tới trong các tài liệu – giá trị thực của Windows XP Professional tại thời điểm mua chiếc máy tính xách tay đó. Bản thân tôi, tôi đã hoàn trả lại nhãn đính kèm của giấy phép, và để chỉ ra sự thịnh tình của tôi, đã xoá hết các tệp Windows khi đăng nhập vào Linux (họ thực sự đã không ép tôi làm như vậy, nhưng tôi muốn chỉ, rằng những người tiêu dùng đã quan tâm về Linux trên các máy tính xách tay). Tất cả quá trình này hết 10 tháng, với số lượng sao chụp đáng kể, 52 bức thư điện tử và một ít tem bưu điện, nhưng kết quả là sự thoả mãn.

In the meantime, I contacted Microsoft once again, with a (supposedly) tricky question, if the breach of the OEM Manufacturers License (especially the point whe-re the manufacturer is required to comply with the EULA) by Lenovo, does invalidate their agreement and thus renders all the software they’re selling - illegal. My letter was subject to analyse by Microsoft’s lawyers for over 6 weeks, and I bet they had some trouble with it. Although in the end they replied to me, that they will clarify this between themselves and Lenovo. Unfortunately, that didn’t happen. To my subsequent emails they replied, that they do not get involved into affairs between the customer and Lenovo.

The Consumers Rights Office has advised me to contact the Office of Trading Inspectors. This is one fine institution, that resolves the clashes between the consumer and the retailer. There is only one “but” - accession into the mediation is voluntary. In my letter to Trading Inspectors, I mentioned that I don’t know, which company owes the refund actually, but I think, that “Poltronics” should give me my money back, and apply to Lenovo for their own refund. It seemed reasonable that way, because it was in sync with the law and the license, and it did not involve contacting and proving the purchase to the manufacturer.

Finally, it worked! The Trading Inspectors after over-the-phone mediation has convinced “Poltronics” that I’m right. The retailer has issued me a refund for 400 PLN (as I have mentioned in the documents - the actual price of Windows XP Professional at the time of purchasing the laptop. Myself, I returned the licensing sticker, and to show my good will, de-leted the Windows files while being logged on to Linux (they didn’t actually force me to do this, but I wanted to show, that the consumers are interested in Linux on laptops). All the process took 10 months, some noticeable amount of photocopying, 52 emails and a few postage stamps, but turned out to be satisfactory .

Để tóm tắt, tôi trao cho bạn một ít mẹo hữu dụng đối với những người mà họ quyết định quay trở lại Microsoft vì một bồi thường:

 • Không ích gì gọi điện cho nhà sản xuất, người bán lẻ hoặc Microsoft – có thể làm bạn mất tiền và khó chịu – hãy viết thư điện tử.

 • Bạn có thể chụp một ảnh tài liệu về việc từ chối giấy phép, nhưng điều đó là không được yêu cầu.

 • Những bức thư quan trọng nhất gửi tới nahf sản xuất hoặc hãng bán lẻ tốt nhất được gửi bằng thư bảo đảm, có biên lai cũng được khuyến cáo.

 • Nếu nhãn đính kèm của giấy phép được làm từ giấy, nó có thể bị hư hỏng rất nhanh (tôi khuyến cáo sao chụp nó và không giữ máy tính xách tay trên đầu gối của bạn trong lúc chờ đợi.

 • Nếu bạn được hỏi để trả lại nhãn gắn giấy phép, thì đừng có tự mình xé (nó được bảo vệ) – hãy để hãng bán lẻ làm việc này.

 • Văn phòng Bảo vệ các Quyền của người Tiêu dùng sẽ không giúp được gì nhiều.

 • Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn và nhiều kiên nhẫn hơn nữa.

Summarizing, I give you a few useful tips for these, who decide to return the Microsoft Windows for a refund:

   • It is rather not useful to phone the manufacturer, the retailer or Microsoft - would cost you money and nerves - write emails rather.

   • You might shoot a photo documentation of declining the license, but that is not required.

   • The most important letters to the manufacturer or the retailer are best to be sent with Recorded Delivery, return receipt is recommended too.

   • If the licensing sticker is made of paper, it could be damaged very quickly (I recommend to photocopy it and not keep the laptop on your knees in the mean time).

   • If you’re asked to return the licensing sticker, do not rip it off yourself (it is protected) - let the retailer do it.

   • The Office of Fair Trading and Consumer Protection isn’t going to help much.

   • Have patience, more patience and lots of patience

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay13,316
 • Tháng hiện tại210,152
 • Tổng lượt truy cập17,795,482
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây