Hơn 40 phần mềm tự do nguồn mở - Phần 1

Thứ ba - 04/12/2012 05:45
40+Open Source and Free Software

Bấtkể là bạn muốn giám sát băng thông mạng của bạn, đảmbảo an ninh cho mạng của bạn chống lại phần mềm độchại, hoặc thiết lập một máy chủ thư đơn giản, cómột phần mềm tự do nguồn mở sẵn sàng cho công việcđó. Ở đây trình bày hơn 40 phần mềm như vậy. Xem cácphần [01], [02], [03], [04].

Whetheryou want to monitor your network bandwidth, secure your networkagainst malware, or setup a simple mail server, there's an opensource or free software available for the job. Presented here aremore than 40+ of them

Sandeep Koul, Anil chopra& Jayanta

Friday, November 30, 2012

Theo:http://pcquest.ciol.com/content/topstories/2012/112113008.asp

Bài được đưa lênInternet ngày: 30/11/2012

5Free tools to manage bandwidth

5 công cụ tựdo để quản lý băng thông

'Internet chậm' có thểlà do vấn đề kết nối thực sự và trong hầu hết cáctrường hợp là do sự quản lý không đúng băng thôngrộng. Vì thế lần sau trong lúc cố gắng tải về tệpgắn kèm sống còn đó nếu nó mãi không được, hãy đitới trình quản lý tác vụ của bạn và kiểm tra hiệunăng của mạng. Bạn có thể thấy một đống băng thôngrộng của bạn bị video HD của YouTube đang chạy ở phầnnền lấy đi.

Chúng tôi liệt kê ởđây một số công cụ quản lý băng thông rộng có thểtải về tự do.

'SlowInternet' can be due to actual connectivity issue and in most casesdue to mismanagement of bandwidth. So next time while trying todownload that critical attachment if it takes forever, go to yourtask manger and check network performance. You might find out thatbulk of your bandwidth is taken up by YouTube HD video running inbackground.

Herewe list down some popular bandwidth management tools which can bedownloaded for free.

Traffic Shaper XP1.21

Traffic Shaper XP là mộtgiải pháp quản lý băng thông rộng cho các mạng của bạndựa vào giao thức Internet (IP). Như cái tên của nó gợiý nó cung cấp cho những người quản trị mạng các khảnăng kiểm soát dòng chảy và hình hài của giao thông, baogồm các thành phần được tự động hóa cho sự cung cấpvà phân bổ Internet. Một người có thể cài đặt góinày như là cổng vào (gateway) có thể làm cho tất cả cácdòng Internet chảy qua nó. Một dòng có thể được kiểmsoát bằng việc sử dụng một sự kết hợp các mứcdịch vụ ưu tiên, được đảm bảo và việc hạn chếtốc độ. Hệ thống này sẽ cho phép kiểm soát hoàn toànđối với tất cả các dạng dữ liệu như các trò chơi,video, VoIP, web và thư điện tử.

Không phần mềm máytrạm hay cấu hình nào cần tới cả, ngoại trừ ứngdụng quản lý có thể được cài đặt lên bất kỳ máynào để quản lý máy chủ đó từ xa.

www.bandwidthcontroller.com

TrafficShaper XP is an IP based bandwidth management solution for yournetworks. As the name suggests it provides network administratorswith traffic shaping and flow control capabilities, includingautomated components for Internet allocation and provision. One caninstall this package as gateway which would make all Internet streamsflow through it. Each stream can be controlled using a combination ofprioritization, guaranteed service levels and speed limiting. Thissystem will allow full control over all types of data such as games,video, VoIP, web and e-mail.

Noclient software or configuration is needed except for the managerapplication which can be installed on any machine for remotemanagement of the server.

www.bandwidthcontroller.com

NetBalancer

Rất đơn giản đểsử dụng tiện ích cho máy Windows hỗ trợ các hệ điềuhành sau: XP, 2003, Vista, 7 và 8. Một khi bạn cài đặtphiên bản tự do của tiện ích này, bạn có thể kiểmtra tất các các tiến trình nào đang sử dụng băng thôngrộng. Bạn cũng sẽ biết bao nhiêu băng thông rộng mỗiứng dụng đang sử dụng. Bạn có thể giới hạn sửdụng băng thông rộng bằng việc đơn giản nháy chuộtphải vào ứng dụng đặc biệt và thiết lập ưu tiêncho nó. Bạn có thể đi xa hơn và xác định băng thôngrộng theo số của mỗi ứng dụng. Một điểm phải lưuý ở đây là phiên bản tự do có một số giới hạn, nóbị giới hạn tối da 3 ưu tiên/hạn chế tiến trình và3 qui định ở một thời điểm và không có các bộ thíchnghi (adapter) mạng riêng rẽ quản lý và không hỗ trợcho việc lập nhóm mạng.

www.seriousbit.com

Avery simple to use utility for Windows machine which supportsfollowing operating systems: XP, 2003, Vista, 7, and 8. Once youinstall free version of this utility, you can check out which allprocesses are using bandwidth. You also come to know how muchbandwidth each application is using. You can limit usage of bandwidthby simply right clicking particular application and setting priorityto it> You can go further and define numerical bandwidth of eachapplication. One point to note here is that free version has somelimitation, it is limited to a maximum of 3 process priorities/limitsand 3 rules at a time and has no separate network adapters managementand no support for Network Grouping.

www.seriousbit.com

Networx 5.2.5

Trong khi 2 công cụ ởtrên giúp bạn thực sự điều khiển băng thông rộng,thì công cụ này có thể giúp bạn kiểm tra và báo cáosử dụng băng thông rộng. Bạn cũng có thể đo đếm tốcđộ Internet hoặc bất kỳ kết nối mạng nào khác. Dạnggiám sát này có thể giúp bạn xác định các nguồn cókhả năng có các vấn đề mạng, đảm bảo rằng bạnkhông vượt quá được các giới hạn băng thông rộngđược ISP của bạn chỉ định, hoặc theo dõi hoạt độngkhả nghi của mạng đặc trưng của các ngựa Trojan vàcác cuộc tấn công của tin tặc. Một tính năng tốt củaphần mềm tự do này là một hệ thống các cảnh báo âmthanh và trực quan có khả năng tùy biến cao độ. Bạn cóthể thiết lập nó để cảnh báo cho bạn khi kết nốimạng mất hoặc khi có hoạt động khả nghi, như khi dữliệu chảy lớn bất thường, xảy ra.

www.softperfect.com

Whilethe above two tools help you to actually manipulate bandwidth, thisone can help you check and report bandwidth usage. You can alsomeasure the speed of Internet or any other network connection. Thistype of monitoring can help you identify possible sources of networkproblems, ensure that you do not exceed the bandwidth limitsspecified by your ISP, or track down suspicious network activityc-haracteristic of Trojan horses and hacker attacks. One good featureof this free software is a system of highly customizable visual andsound alerts. You can set it up to alert you when the networkconnection is down or when some suspicious activity, such asunusually heavy data flow, occurs.

www.softperfect.com

ISP Monitor 5.7.5

Giống hệt nhưNetwox, phần mềm này cũng cho phép bạn giám sát sử dụngbăng thông rộng của máy của bạn; nó chỉ ra các chitiết về lượng thông tin được tải về và tải lên vàtốc độ xuôi dòng/ngược dòng. Bổ sung thêm vào việcgiám sát mạng, ứng dụng này cũng đặc trưng cho một sựgiám sát đĩa đưa ra thông tin thời gian thực về tốc độđọc/ghi hoặc không gian được sử dụng của đĩa. Tínhnăng này sẽ thuận tiện khi bạn lên kế hoạch để tảivề các tệp lớn và quyết định vị trí của chúng. Cácthiết lập ứng dụng cho phép bạn tùy biến các cảnhbáo để giúp bạn kiểm soát tốt hơn định mức (quota)của bạn bằng việc thiết lập các hạn chế cho việctải về và tải lên.

www.ispmonitor.be

Justlike Netwox this one too lets you monitor bandwidth usage of yourmachine; it shows details regarding the amount of downloaded anduploaded information and the downstream/upstream speed. In additionto network monitoring, the application also features a disk monitorthat offers real-time information on read/write speed or used diskspace. This feature should come in handy when you plan to downloadlarge files and decide their location. Application's settings allowyou to customize warnings to help you better control your quota bysetting limits for download and upload. www.ispmonitor.be

Network Meter1.1.0.0

Trong trường hợp bạnlàm việc trên một máy với nhiều hơn một bộ chuyểnđổi mạng (network adaptor), có thể là ý tưởng tốt đểbiết bao nhiêu băng thông rộng được từng bộ chuyểnđổi sử dụng. Network Meter (Bộ đo mạng) là một côngcụ thông tin mạng giám sát bất kỳ bộ chuyển đổimạng được cài đặt nào và cung cấp các chi tiết giaothông. Người sử dụng được yêu cầu chọn một giaodiện mạng để giám sát vì Network Meter không tự độngchọn một giao diện đang làm việc. Một khi Network Meterbắt đầu thu thập các số thống kê, bạn có thể thấytốc độ tải về và tải lên tổng cộng, cùng với mộtđồ thị đơn giản để theo dõi hoạt động gần đây.Các tổng của các phiên cũng sẵn sàng, và vì thế làcửa số các thuộc tính của một mạng hiển thị tốcđộ thiết bị tối đa, kích thước MTU, địa chỉ MAC vàdạng mạng.

www.softpedia.com

Incase you work on a machine with more than one network adapter, itmight be a good idea to know how much bandwidth is used up by eachadapter. Network Meter is a network information tool that monitorsany installed adapter and provides traffic details. Users arerequired to pick a network interface to monitor because Network Meterdoesn't automatically se-lect the one currently in use. Once NetworkMeter starts collecting statistics, you can see the current and thetotal download and upload rates, along with a simple graph to trackrecent activity. Session totals are also available, and so is anetwork properties window that displays the maximum device speed, MTUsize, MAC address and network type.

www.softpedia.com

10 công cụ quảnlý & giám sát mạng

OpenNMS

Một ứng dụng quảnlý mạng được viết trong Java. Nó được cho là công cụquản lý mạng doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đượcphát triển theo mô hình nguồn mở. Dự án này đã đượcđăng ký trên SourceForge vào tháng 07/2000. Được thiết kếđể mở rộng phạm vi tới hàng ngàn lưu ý từ một càiđặt. OpenNMS có thể tự động phát hiện các dịch vụmạng và có một API để tích hợp với các hệ thốngtheo dõi lỗi. Trong khi các dịch vụ hỗ trợ và pháttriển thương mại là sẵn sàng thông qua opennms.com, thìdự án này không có phiên bản “doanh nghiệp” sở hữuđộc quyền nào.

10network monitoring & management tools

OpenNMS

Anetwork management application written in Java. It claims to be theworld's first enterprise network management developed under an opensource model. The project was registered on SourceForge on July 2000.Designed to scale to thousands of notes f-rom one installation,OpenNMS can automatically discover network services and has an APIfor integration with bug tracking systems. While commercialdevelopment and support services are available through opennms.com,the project makes a point about not having a proprietary �enterprise�version.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay7,812
  • Tháng hiện tại28,303
  • Tổng lượt truy cập17,304,290
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây