Hơn 40 phần mềm tự do nguồn mở - Phần 2

Thứ tư - 05/12/2012 05:34
40+Open Source and Free Software

Sandeep Koul, Anil chopra& Jayanta

Friday, November 30, 2012

Theo:http://pcquest.ciol.com/content/topstories/2012/212113008.asp

Bài được đưa lênInternet ngày: 30/11/2012

Bấtkể là bạn muốn giám sát băng thông mạng của bạn, đảmbảo an ninh cho mạng của bạn chống lại phần mềm độchại, hoặc thiết lập một máy chủ thư đơn giản, cómột phần mềm tự do nguồn mở sẵn sàng cho công việcđó. Ở đây trình bày hơn 40 phần mềm như vậy. Xem cácphần [01], [02], [03], [04].

Whetheryou want to monitor your network bandwidth, secure your networkagainst malware, or setup a simple mail server, there's an opensource or free software available for the job. Presented here aremore than 40+ of them

Zenoss Core

Một sản phẩm quảnlý mạng nguồn mở để giúp quản lý cấu hình, sứckhỏe và hiệu năng mạng, các máy chủ và các ứng dụng,tất cả đều từ một hệ thống. Zenoss có một CMDB đượctích hợp và nó được kiểm soát bằng một giao diện đồhọa người sử dụng (GUI) dựa trên web. Các thiết bịtùy biến như các đầu dò nhiệt độ cũng có thể đượcgiám sát bằng việc sử dụng công cụ này. Bổ sung thêmvào các tính năng giám sát hiệu năng và thời gian chạytiêu chuẩn, Zenoss hỗ trợ việc giám sát các mẫutemplate có tên là “ZenPacks”.

Anopen source network management product backed to manage theconfiguration, health, and performance of network, servers andapplications, all f-rom one system. Zenoss has an integrated CMDB andit is controlled by a Web-based GUI. Custom devices like temperaturesensors can also be monitored using this tool. In addition tostandard uptime and performance monitoring features, Zenoss supportsmonitoring templates dubbed �ZenPacks�.

NetXMS

Một dự án quản lýmạng nguồn mở độc lập có các ứng dụng máy trạm vàmáy chủ cho Linux, Unix và Windows. Bổ sung thêm vào cáctính năng giám sát mạng tiêu chuẩn, NetXMS cũng có cáccông cụ phân tích tác động nghiệp vụ. Giao diện củaNetXMS là một máy trạm “béo” và tách khỏi một giaodiện web.

Cả 2 đều là tự dovà sự hỗ trợ trả tiền là sẵn sàng cho công cụ này.

Anindependent open source network management project that has clientand server apps for Linux, Unix and Windows. In addition to standardnetwork monitoring features, NetXMS also has business impact analysistools. The NetXMS interface is a �fat� client and there apartf-rom a Web interface.
Both free and paid support is available forthis tool.

Nagios

Một trong những côngcụ quản lý mạng nguồn mở phổ biến nhất, đượcnhững người sử dụng Linux triển khai rộng rãi. Nó đãbắt đầu như là “NetSaint” trước khi được đổi tênthành Nagios. Ứng dụng trọng tâm được gọi là NagiosCore, với chức năng bổ sung sẵn sàng thông qua NagiosPlug-ins, Frontends và các công cụ cấu hình (Config Tools).Về các ứng dụng của bên thứ 3 và các trình cài cắmPlug-ins cho Nagios, có cổng Nagios Exchange phân loại các mởrộng xuyên khắp các chủng loại khác nhau.

Oneof the most popular open source network management tools, widelydeployed by Linux users. It began life as �NetSaint� before beingrenamed as Nagios. The central application is called Nagios Core,with additional functionality available through Nagios Plug-ins,Front-ends and Config Tools. Regarding third-party applications andplug-ins for Nagios, there is the Nagios Exchange portal thatcategorises extensions across various genres.

Hyperic

Một bộ quản lýmạng nguồn mở bản thân nó như là phù hợp cho ứngdụng web và quản lý máy ảo. Hyperic thương mại từng bịSpringSource mua, sau đó VMWare mua. Hyperic đặc trưng cho sựphát hiện và ghi tự động khoảng 50.000 ma trận xuyênkhắp 75 kho ứng dụng. Một phiên bản Enterprise là sẵnsàng cho Hyperic bao gồm nhiều hơn tính năng so với phiênbản nguồn mở cùng với sự hỗ trợ thương mại.

Anopen source network management suite that targets itself as beingsuitable for Web application and virtual machine management. Thecommercial Hyperic was acquired by SpringSource, which was thenacquired by VMWare. Hyperic features automatic discovery and recordssome 50,000 matrices across 75 application stacks. An Enterpriseedition is available for Hyperic which includes more features thanthe open source edition along with commercial support.

PRTG NetworkMonitor

Một tiện ích giámsát mạng chuyên nghiệp và dễ dùng có đặc tính giámsát thời gian mạng làm việc và không làm việc, giám sátgiao thông và sử dụng mạng, các gói, phân tích sâu vàbáo cáo ngắn gọn. Giao diện dựa trên web và thân thiệnvới người sử dụng của nó nhanh chóng thiết lập cấuhình cho các thiết bị và các đầu dò mạng mà chúngmuốn giám sát. Tất cả các phương pháp phổ biến cho sựcó được dữ liệu sử dụng mạng được hỗ trợ như:SNMP và WMI, Packet Sniffing và NetFlow. PRTG Network Monitor baogồm hơn 30 dạng đầu dò cảm biens cho tất cả các dịchvụ mạng phổ biến (như PING, HTTP, SMTP, POP3, FTP, …), chophép người sử dụng giám sát các mạng về tốc độ vànhững hỏng hóc.

Ahandy and professional network montoring utility featuringup/downtime monitoring, traffic and usage monitoring, packetsniffing, in-depth analysis and concise reporting. Its user-friendlyweb-based interface allows users to quickly configure network devicesand sensors they wish to monitor. All common methods for networkusage data acquisition are supported: SNMP and WMI, Packet Sniffing,and NetFlow. PRTG Network Monitor includes more than 30 types ofsensors for all common network services (e.g. PING, HTTP, SMTP, POP3,FTP, etc.), allowing users to monitor networks for speed andfailures.

NetTraffic

Một công cụ giámsát tốc độ dữ liệu mạng, NetTraffic chỉ ra các tốcđộ dữ liệu trên đồ thị và các nhãn văn bản. Nógiám sát giao thông bằng tệp lưu ký ứng dụng(Application) và thời gian mạng sống. Có một module thốngkê Statistics thể hiện các dự báo, tốc độ trung bìnhvà thông tin về hiện trạng. Các bảng và đồ thị thểhiện thông tin thống kê từ giai đoạn được chọn (sẵnsàng: năm, tháng, ngày, giờ). Ứng dụng có thể làm việcđược với bất kỳ kết nối mạng nào và làm việctrên Windows 7/Vista/XP/2000. Nó đòi hỏi Microsoft .NETFramework 2.0.

Anetwork data rate monitoring tool, NetTraffic show data rates onc-hart and as text label. It monitors Application log traffic andsystem up-time. There's a Statistics module that presents prognosis,average rates and information about current state. Tables and c-hartspresent statistical information f-rom se-lected period (available:year, month, day, hour). The application can work with any networkconnection and works on Windows 7 / Vista / XP / 2000. It requiresMicrosoft .NET Framework 2.0.

CyD NetworkUtilities 2011

Một ứng dụng hữudụng giúp những người sử dụng dự đoán các mạng vàgiám sát các kết nối mạng máy tính của họ. Nó có thểkiểm tra các cổng mở (kiểm tra các dịch vụ đang chạy),quét tìm các nguồn mở, quản lý bảng ARP, phân tíchwebsite, kiểm thử các kết nối và một số việc khác.

Auseful application that helps users diagnose networks and monitortheir computer's network connections. It can check open ports(checking running services), scan for open resources, manage the ARPtable, analyze web site, Test connections, and a few other things.

NETGEAR Genie

Cho phép bạn dễ dànggiám sát mạng của bạn và xem tình trạng kết nốiInternet của bạn. Ứng dụng này tự động sinh ra mộtbản đồ mạng và cho phép bạn kiểm thử tốc độ tảivề của bất kỳ website nào. Thiết lập cấu hình cáccác thiết lập bộ định tuyến router, thiết lập ngưỡnggiao thông cao và sử dụng AirPrint để truy cập bất kỳmáy in nào trong mạng của bạn! Phiên bản mới bây giờhỗ trợ AirPrint cho iOS 6.0, và các thiết bị dòng NETGEARPowerline trên một bản đồ mạng.

Allowsyou to easily monitor your network and view the status of yourInternet connection. The application automatically generates anetwork map and enables you to test the download speed of anywebsite. Configure the router settings, set high traffic thresholdand use AirPrint to access any printer in your network! The newversion now supports AirPrint for iOS 6.0, and NETGEAR Powerlinedevices on a Network Map.

Etherwatch

Một công cụ nguồnmở nhỏ, đơn giản có thể giám sát giao thông mạng củabạn, tìm kiếm các ảnh và các khoản tìm kiếm củaGoogle. Etherwatch sẽ hiển thị tất cả các yếu tố đượcthấy trên màn hình máy tính của bạn ở dạng của mộtthẻ khám.

Asimple, small and Open Source tool that can monitor your networktraffic, search for images and Google search terms. Etherwatch willdisplay all found elements on your computer screen in the form of amosaic.

10Security Tools

10 công cụ an ninh

SpamAssassin3.3.2

Phiên bản mới củacộng cụ chống spam mạnh này bây giờ hỗ trợ perl-5.12và các phiên bản tiếp sau. Công cụ này sử dụng mộtloạt rộng lớn các kiểm thử mạng cục bộ để xácđịnh các chữ ký của spam, làm khó hơn cho những ngườiđánh spam xác định một khía cạnh mà họ có thể giảmạo các thông điệp của họ để khắc phục. Các kiểmthử chống spam và cấu hình được lưu giữ trong văn bảnthô, làm dễ dàng để thiết lập cấu hình và bổ sungcác qui định mới. Nó bao gồm logic của nó trong một APItrừu tượng, được thiết kế tốt sao cho nó có thểđược tích hợp ở bất cứ đâu trong dòng thư điệntử.

Thenew release of this powerful anti-spam tool now supports perl-5.12and later. The tool uses a wide variety of local and network tests toidentify spam signatures, making it harder for spammers to identifyone aspect that they can craft their messages to work around. TheAnti-spam tests and configuration are stored in plain text, making iteasy to configure and add new rules. It encapsulates its logic in awell-designed, abstract API so it can be integrated anywhe-re in theemail stream.

ClamAV

Một máy chống virusnguồn mở được thiết kế cho việc dò tìm các Trojan,virus, phần mềm độc hại và các mối đe dọa độc hạikhác. Nó là chuẩn de facto cho việc quét các cổng vào thưđiện tử. Nó cung cấp một daemon quét đa luồng hiệunăng cao, các tiện ích dòng lệnh cho việc quét tệp theoyêu cầu, và một công cụ thông minh cho việc cập nhậtchữ ký tự động.

Anopen source anti-virus engine designed for detecting Trojans,viruses, malware and other malicious threats. It is the de factostandard for mail gateway scanning. It provides a high performancemutli-threaded scanning daemon, command line utilities for on demandfile scanning, and an intelligent tool for automatic signatureup-dates.

IPCop Firewall

Một phát tán tườnglửa dựa vào Linux hướng vào những người sử dụng ởnhà và văn phòng SOHO, nên giao diện web của nó là cựckỳ thân thiện.

ALinux-based firewall distribution geared towards home and SOHO users,so its web-interface is extremely user-friendly.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay4,042
  • Tháng hiện tại145,306
  • Tổng lượt truy cập18,906,113
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây