Linux vào các lớp học tại các trường học ở California

Thứ hai - 15/06/2009 07:03
LinuxMakes the Grade in California Schools

Friday, 05 June 200907:28 JacquelineEmigh

Theo:http://www.linux.com/news/enterprise/case-studies/16798-linux-makes-the-grade-in-california-schools

Bài được đưa lênInternet ngày: 05/06/2009

Lờingười dịch: Một khu trường gồm 7 trường học tạiSanta Rosa, California, Mỹ đã sử dụng Ubuntu Terminal Servervà các máy trạm mỏng cùng các phần mềm ứng dụngnguồn mở khác để học tập cả trong giờ học và ngoàigiờ học. Điều mà có lẽ tới lúc này, không ở đâucó tại Việt Nam.

Bỏ qua những đau đớnsang một bên, một sự triển khai Linux tại khu trườnghọc tại Santa Rosa, CA đang chín muồi một cách cườngtráng, để các giáo viên và học sinh bắt đầu thoát rakhỏi sự phụ thuộc ban đầu vào Microsoft Windows trong khihọ cố gắng theo quan điểm mới của phần mềm nguồnmở.

Sự chuyển dịch tạiSanta Rosa từ Windows NT 4 sang dự án Ubuntu Linux TerminalServer (LTSP) có thể không có được điểm A một cáchnghiêm khắc dựa trên tính trơn tru, Jordan Erickson, ngườitừng giám sát 7 mạng LTSP của các trường học kể từkhi sự ra đời của chúng khoảng 3 năm trước thông quacông ty của ông, Logical Networking Solutions (LNS) có trụ sởở thung lũng Silicon, nói.

Nhưng bao quát chung,sự triển khai Linux này đứng xếp hạng cao với 7 trườnghọc tham gia, ngăn chặn được các virus máy tính, vàkhuyến khích sự hợp tác, Erickson nói.

Khu trường học tạiSanta Rosa này đã quyết định chuyển sang LTSP sau mộtchương trình thí điểm tại một Câu lạc bộ Các Cậuvà Cô bé tại Petaluma, CA. Ban đầu đã sử dụng mộtchương trình sau [giờ tan] trường học cho bọn trẻ từ6-14 tuổi, triển khai tại phòng câu lạc bộ của bọntrẻ vẫn còn đang chạy, cùng với một triển khai nhỏnhơn tại LNS, cho một tổng số lớn gồm 9 mạng LTSP đượcquản lý, tất cả là tại tỉnh Sonoma. LNS quản trị tấtcả cấu hình từ các văn phòng của hãng tại Santa Rosa,sử dụng Máy tính Mạng Ảo (VNC) trên Lớp An ninh cho cáckênh của máy trạm (SSH).

Mỗi trong số 8 site[điều khiển] từ xa cũng có máy chủ riêng của nó, màphục vụ LTSP cho các hệ thống máy trạm mỏng Koolu đượctruy cập bởi bọn trẻ cho các lớp học, công việc ởnhà sau giờ học, nghiên cứu qua Internet, và trong thờigian ăn trưa và cuối buổi chiều – các trò chơi máytính.

Mặc dù một sốtrường học đã có những máy trạm cá nhân Compaq cũhơn, thì các lớp học khác cũng hướng vào máy tính hoávới việc sử dụng máy trạm mỏng Neoware E100 or HPT5530.

Afew growing pains aside, a Linux deployment in a Santa Rosa, CAelementary school district is maturing robustly, letting teachers andstudents stand apart f-rom their previous dependence on MicrosoftWindows while they try on new open software attitudes.

Thetransition in Santa Rosa f-rom Windows NT 4 to Ubuntu Linux TerminalServer Project (LTSP) might not get an A+ mark based strictly onsmoothness, suggested Jordan Erickson, who’s been overseeing theseven LTSP school networks ever since their launch about three yearsago through his company, Silicon Valley-based Logical NetworkingSolutions (LNS). But overall, the Linux deployment is ranking highlywith the seven schools involved, because it saves them money onMicrosoft licenses, spares them f-rom Windows upgrades, preventscomputer viruses, and spurs greater collaboration, Erickson said.

Theschool district in Santa Rosa decided to switch to LTSP following apilot program at a Boys and Girls Club in Petaluma, CA. Initiallyused in an after-school program for six-to-14-year-olds, theimplementation at the kids’ clubhouse is still up and running,along with a smaller deployment at LNS, for a grand total of ninemanaged LTSP networks, all in Sonoma County. LNS administers thewhole configuration f-rom its offices in Santa Rosa, using VirtualNetwork Computing (VNC) over Secure Shell for Workstations (SSH)tunnels.

Eachof the eight remote sites also has its own server, which serves upLTSP to the Koolu thin-client systems accessed by the kids forclassroom lessons, after-school homework, Internet research,and--during lunch-time and the late afternoon--computer games.

Althoughsome of the schools already had older Compaq PC workstations at theoutset, other classrooms were just heading into computerization withthe use of Neoware E100 or HP T5530 thin clients.

Các ứng dụng chạyđược với Linux được sử dụng bởi các trường họcđã xoay quanh bộ OpenOffice, trình duyệt Firefox, và TypingTutor, một chương trình được phát triển một cáchthương mại mà nó dạy bọn trẻ gõ chữ. Một số trườnghọc cũng chạy các Dịch vụ máy Đầu cuối trên các Máytính Ảo (VM) cho các ứng dụng học tập của lớp dựatrên Windows., Erickson nói.

Trong khi đó, tại cácvăn phòng của riêng hãng, LNS đã từng chạy một máy ảotuỳ biến – chạy trên cùng máy chủ LTSP – cùng vớimột hệ thống kế toán QuickBooks dựa vào Windows và cácứng dụng Linux mà bao gồm cả OpenOffice.org, Firefox,Thunderbird, cho thư điện tử; Sunbird, cho chia sẻ lịch;Dia, để vẽ biểu đồ mạng, và một số thứ khác. Cácscripts vỏ được chạy qua các kênh SSH để tự độnghoá các tác vụ như việc đồng bộ hoá các thư mụctrên mỗi máy chủ từ một máy chủ tổng.

“Chúng tôi đã cókinh nghiệm một chút với VM”, Erickson thừa nhận. “Chúngtôi cũng có vài vấn đề xung quanh OpenOffice và Firefox...Firefox có những vấn đề nổi tiếng với LTSP”, ông bổsung.

Tuy nhiên, Erickson cũnglưu ý rằng LNS đã có khả năng vượt qua nhiều trụctrắc nhỏ của việc giao tiếp truyền thông với cácthành viên cộng đồng Linux khác thông qua các phần mềmứng dụng Pidgin và Xchat.

Tinh thần hợp táctại Santa Rosa đã lan toả, cũng đã vươn tới các lớphọc. Erickson thừa nhận rằng, ban đầu, LTSP đã trảiqua những sự chống đối đáng kể từ một số giáoviên. “Những giáo viên này đã quá quen với Windows nênmọi thay đổi là khó khăn đối với họ”, theo Erickson.“Họ thích nói, 'Điều này là kỳ quặc'”.

Linux-enabledapplications used by the schools have revolved around the OpenOfficesuite, Firefox browser, and Typing Tutor, a commercially developedprogram which teaches kids to type. Some of the schools are alsorunning Virtual Machine (VM) Terminal Services for legacyWindows-based classroom learning applications, Erickson said.

Meanwhile,in its own offices, LNS has been running a custom virtualmachine--hosted on the same LTSP server--along with a Windows-drivenQuickBooks accounting system and Linux applications that includeOpenOffice.org; Firefox; Thunderbird, for e-mail; Sunbird, for sharedcalendaring; Dia, for network diagramming, and a number of others.Shell scripts are utilized over the SSH tunnels to automate taskssuch as synchronizing the directories on each server f-rom a master.

"We’veexperienced a few hiccups with the VM," Erickson acknowledged."We’ve also had some problems around OpenOffice and Firefox...Firefox has well known issues with LTSP, anyway," he added.

Ericksonalso noted, however, that LNS has been able to work out a lot of theglitches by communicating with other Linux community members throughthe Pidgin and XChat software applications.

Thespirit of collaboration in Santa Rosa has been contagious, stretchinginto classrooms, too. Erickson concedes that, at first, LTSPunderwent considerable opposition f-rom some teachers.

"Theseteachers were so accustomed to Windows that any change was difficultfor them," according to Erickson. "They’d say, ‘This isjust weird.’"

Tuy nhiên, LNS, đã đàotạo các giáo viên mà họ có thể làm được mọi thứtrên Linux mà họ muốn làm trong Windows – và quan trọnghơn, đã chỉ cho họ cách làm.

“Sau khi các giáoviên có được sự làm chủ nhiều hơn, họ đã quay đầulại 180 độ. Họ đã được khích động về việc giảiquyết những trục trặc nhỏ, và họ đã tự hào đã cókhả năng có điểm nơi mà họ có thể giải quyết đượccác vấn đề ngay cả không có sự trợ giúp của chúngtôi”.

Erickson đã cho rằng,bên cạnh đó, sự thiếu hỗ trợ của Adobe cho ShockwaveDirector trên Linux đã đặt ra một trong những khó khănlớn nhất cho LTSP tại các trường học ở Santa Rosa.

“Adobe cuối cùng đãbổ sung sự hỗ trợ cho Flash Player trên Linux, và điềuđó là hữu dụng. Nhưng vẫn tuyệt đối còn chưa trảlời từ Adobe cho những yêu cầu từ cộng đồng cho mộttrình cài cắm cho Director”, ông phàn nàn. Kết quả là,các giáo viên tại Santa Rosa đã vứt bỏ một ứng dụngcần tới Director mà trước đó được sử dụng cho 3 nămđầu của trường học. “Và đã có một vài cảm giácnặng nề chống lại Adobe”, Erickson nói.

LNS,however, taught the teachers they could do just about anything inLinux that they’d done in Windows--and more importantly, showedthem how.

"Afterthe teachers gained more mastery, they flipped a 180-degree turn.They grew excited about troubleshooting, and they were proud to beable to get to the point whe-re they could solve problems even withoutour help."

Ericksoncontended that, along the way, Adobe’s lack of support forShockwave Director on Linux has posed one of the biggest stumblingblocks to LTSP in the Santa Rosa schools.

"Adobehas finally added support for Flash Player on Linux, and that’shelpful. But there’s still been absolutely no response f-rom Adobeto requests f-rom the community for a plug-in to Director," hec-harged. As a result, teachers in Santa Rosa have been d-ropping aDirector-enabled application formerly used during the first threegrades of school. "And there have been some hard feelingsagainst Adobe," Erickson said.

Vì lợi ích của tínhổn định bên trong, Santa Rosa đã và đang gắn với cácphiên bản hỗ trợ dài lâu (LTS) của Ubuntu Linux củaCanonical, bắt đầu với Ubuntu 6.06 và đang chuyển đổisang 8.04, triển khai hiện hành.

Nâng cấp phần cứngcũng đã được thực hiện. “Chúng tôi đang đặt sựổn định và an ninh lên đầu”, Ericksoon nói. “Và chúngtôi không có virus với LTS”, ông bổ sung.

Dù, trong khi đó, vìlợi ích của việc dễ dàng sử dụng, Erickson – chủhãng LNS – gần đây đã tuyển mộ một nhà thầu phụđể phát triển một giao diện đồ hoạ mới cho ngườisử dụng (GUI) cho Ubuntu LTS. Cùng lúc, ý nghĩ bây giờ làđể các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đúng chỗ tạimỗi site từ xa trên mạng LTSP, để trợ giúp tại chỗcho các giáo viên và bọn trẻ.

Tuy nhiên, LTSP vẫnđang mang lại những lợi ích khổng lồ cho các truờngtiểu học tại Santa Rosa, và nó hứa hẹn làm được cũngnhư vậy cho các khu trường khác, theo Erickson.

Ngoài việc loại bỏđược giá thành của các giấy phép của Microsoft, bướcra khỏi người khổng lồ Windows để cho phép các trườnghọc duy trì những đầu tư phần mềm của mình. Đặcbiệt với các phiên bản Ubuntu LTS, các phần mềm cũ hơn“không dừng việc hỗ trợ, cách mà sẽ bị làm trênWindows”, ông nói. Hơn nữa, những thay đổi được đềxuất cho hệ điều hành này “sẽ được xem xét cách màchúng có thể làm hỏng những thứ khác”.

Erickson cũng thấy,các hệ thống máy trạm mỏng có thể tạo ra sự tiếtkiệm bổ sung bởi việc cung cấp có hiệu quả hơn vềnăng lượng sơ với các máy tính cá nhân Windows.

“Các trường họcngày nay không phải chi tiêu nhiều tới thế. Họ có thểsử dụng số tiền mà họ tiết kiệm được từ LTSP chonhững nhu cầu khác, như sách chẳng hạn”, ông nói.

“Việc sử dụngLinux và nguồn mở cũng trao cho các trường học một cơhội để hợp tác với các trường khác, bất kể là cáctrường đó nằm ở đâu trên thế giới này”.

Forthe sake of underlying stability, Santa Rosa has been sticking withthe Long Term Support (LTS) versions of Canonical’s Ubuntu Linux,beginning with Ubuntu 6.04 and migrating along to 8.04, the currentdeployment.

Hardwareupgrades have been performed, as well. "We are putting stabilityand security first," Erickson said. "And we’re had zeroviruses with LTS," he added.

Meanwhile,though, in the interests of greater ease of use, Erickson--who ownsLNS--recently hired a subcontractor to develop a new graphical userinterface (GUI) for Ubuntu LTS. At the same time, thought is nowbeing given to putting lab technicians in place at each of the remotesites on the LTSP network, for on-site help to teachers and children.

Still,however, LTSP is bringing huge benefits to the elementary schools ofSanta Rosa, and it promises to do likewise for other schooldistricts, too, according to Erickson.

Beyondslashing the costs of Microsoft licenses, taking giant steps awayf-rom Windows permits the schools to hold on to their softwareinvestments. Particularly with LTS versions of Ubuntu, older software"doesn’t stop getting supported, the way it does in Windows,"he said. Moreover, proposed changes to the OS "are examined inlight of how they might potentially break other things."

Alsoas Erickson sees it, thin client systems can produce additional costsavings by providing better energy efficiency than Windows PCs.

"Schoolsthese days just don’t have all that much to spend. They can applythe money they save f-rom LTSP to other needs, such as books," heobserved.

"Theuse of Linux and open source also gives schools a chance tocollaborate with others, no matter whe-re in the world those schoolsare located."

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay1,676
  • Tháng hiện tại294,477
  • Tổng lượt truy cập18,090,242
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây