Nền tảng Bản quyền CC

Thứ năm - 19/10/2023 06:24
Nền tảng Bản quyền CC

CC Copyright Platform

Theo: https://network.creativecommons.org/cc-copyright-platform/

Nền tảng Bản quyền Creative Commons (Creative Commons Copyright Platform) là không gian cho các nhà biện hộ và các nhà thực hành về bản quyền xác định, lập kế hoạch và phối hợp các hoạt động liên quan tới chính sách và luật bản quyền.

Nền tảng Bản quyền Creative Commons tập hợp các chuyên gia về chính sách và luật bản quyền để phát triển và triển khai các dự án và các hoạt động có liên quan tới các vấn đề về chính sách, pháp lý và quy định trong lĩnh vực bản quyền ở các mức quốc tế và quốc gia với mục đích duy trì lợi ích công cộng, làm phong phú và bảo vệ phạm vi công cộng.

Nền tảng này là mở cho tất cả mọi người có quan tâm làm việc về các vấn đề chính sách bản quyền. Chúng tôi làm việc theo cách thức minh bạch, chuyên nghiệp, có đạo đức và công khai để triển khai các dự án và các hoạt động nhằm vào việc hoàn thành các mục tiêu và các nguyên tắc được phát triển cộng tác, đồng thuận.

Hãy tới tham trang github của Nền tảng này để biết nhiều hơn về sứ mệnh, tầm nhìn và các nguyên tắc của chúng tôi.

Công việc của chúng tôi

 • Các hoạt động về chính sách và luật bản quyền có vốn cấp, do mục tiêu dẫn dắt

 • Chia sẻ các cơ hội và các bản cập nhật qua danh sách thư và kênh Slack của chúng tôi.

Vì sao tham gia?

 • Duy trì kết nối với các hành động toàn cầu về chính sách và luật bản quyền.

 • Xác định, lập kế hoạch và phối hợp các dự án chính sách và luật bản quyền để cộng tác giải quyết các thách thức về quyền truy cập tới kiến thức và văn hóa với một nhóm năng động các lãnh đạo chính sách bản quyền từ khắp thế giới.

 • Đảm bảo vốn cấp (từ Creative Commons và các nguồn cấp vốn khác) cho các dự án chính sách bản quyền chúng tôi lựa chọn tập thể.

 • Đóng góp cho các quan điểm toàn cầu về các vấn đề bản quyền để tăng cường cho biện hộ toàn cầu.

 • Kết nối quốc gia /khu vực của bạn với các sáng kiến chính sách bản quyền toàn cầu.

 • Đứng ở tuyến đầu trong việc triển khai chiến lược mạng toàn cầu của Creative Commons.

 • Gặp gỡ thường niên (trực tiếp) tại Hội nghị thượng đỉnh Creative Commons với các thành viên của Nền tảng Bản quyền CC để ăn mừng các thành công, chia sẻ các thực hành tốt nhất, và lên kế hoạch cho năm tiếp sau.

 • Khám phá, thực hành, và chia sẻ các phương pháp đổi mới sáng tạo vì sự tham gia toàn diện và mở với các nhà biện hộ và các nhà hoạch định chính sách khác về bản quyền khắp trên thế giới.

Bất kỳ ai có quan tâm tới các vấn đề về chính sách và luật bản quyền được chào đón ra nhập Nền tảng Bản quyền CC:

Cấp vốn cho các hoạt động

Creative Commons đang đầu từ vào các Nền tảng Mạng. Từng Nền tảng có vốn cấp để làm việc trong các hoạt động hỗ trợ các mục tiêu của nền tảng.

Quỹ Hoạt động của Nền tảng Bản quyền khuyến khích và hỗ trợ các thành viên của Nền tảng Bản quyền CC để thúc đẩy phong trào mở và tầm nhìn chung của chúng ta ở quốc gia và khu vực của họ. Nó giúp các thành viên Nền tảng Bản quyền CC tăng cường công việc của họ và thúc đẩy những điều chung toàn diện và đa dạng. Quỹ này hỗ trợ cho các dự án từ bất kỳ cá nhân, nhóm, hay tổ chức nào trong lĩnh vực bản quyền mà cải thiện sứ mệnh và công việc của những điều chung toàn diện và phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Nền tảng Bản quyền CC.

Các vốn cấp sẵn sàng

Trong năm 2023, chúng tôi có 20.000 USD để cấp vốn cho 3-6 hoạt động nền tảng bản quyền. Các đề xuất hoạt động nên yêu cầu tối thiểu 200 USD.

Các tiêu chí

Quỹ này hỗ trợ cho tất cả các dạng dự án, dù bạn muốn tổ chức một sự kiện trực tiếp, tạo lập một tệp âm thanh, nghiên cứu các vấn đề chính sách cụ thể, khởi xướng một chiến dịch, bắt đầu một dự án biện hộ để chỉ ra tầm quan trọng của bất kỳ vấn đề bản quyền cụ thể nào, hay muốn tạo lập các tư liệu truy cập được để hỗ trợ cho công việc của bạn, thì quỹ này là dành cho bạn! Để xin cấp vốn, các ứng viên cần thỏa mãn các tiêu chí sau đây:

 • Là thành viên của Nền tảng Bản quyền CC (CC Copyright Platform)

 • Gửi một mô tả rõ ràng của dự án hoặc hoạt động, bao gồm ngân sách cơ bản (vốn cấp tối thiểu được trao cho từng hoạt động là 200 USD)

 • Các đơn xin nên được gửi bằng tiếng Anh

 • Thời hạn chót điền đơn xin mẫu là 20/03/2023

Các ví dụ về các dự án và hoạt động được triển khai như là ưu tiên của nền tảng gồm:

Nghiên cứu và phát triển các quan điểm chính sách

 • Tiến hành nghiên cứu pháp lý về các vấn đề bản quyền

 • Xác định các nhu cầu chính sách trong các cộng đồng các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng và những người sử dụng khác những điều chung của kiến thức. Tạo ra các phân tích chính sách của các đề xuất pháp lý/quy định

 • Phát triển các tóm tắt của họ, sách trắng, .v.v. về các vấn đề bản quyền

Thông tin tới công chúng

 • Nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề bản quyền, chẳng hạn như thông qua việc viết blog, phương tiện xã hội, tạo ra các thiết kế trực quan và hình đồ họa tin tức, .v.v.

Tác động tới chính sách/biện hộ

 • Chạy các chiến dịch về các vấn đề trên trực tuyến và/hoặc các cuộc thi về các chủ đề cải cách bản quyền

 • Cung cấp các can thiệp bằng văn bản hoặc bằng miệng cho các tư vấn cải cách luật bản quyền

 • Phác thảo các thư ngỏ về các điều khoản cải cách bản quyền

 • Giáo dục các bên liên quan, người sử dụng và chính phủ về lợi ích công trong hoạch định chính sách quốc tế (ví dụ, WIPO, WTO, Thỏa thuận Thương mại)

 • Tổ chức các sự kiện và tập hợp các bên liên quan có quan tâm chung

Đào tạo/xây dựng năng lực

 • Tổ chức các hội thảo hoặc khác (trực tiếp hoặc) tiếp cận ảo tới các bên liên quan

 • Xây dựng mạng lưới các bên liên quan có quan tâm chung ở các mức địa phương hoặc khu vực

 • Xây dựng (hoặc kết nối với) mạng lưới các nhà biện hộ hoặc luật sư địa phương/khu vực

Cấu trúc

Quỹ các Hoạt động được thiết kế đẻ làm cho vốn cấp sẵn sàng cho các hoạt động của thành viên phù hợp với các Mục tiêu của Nền tảng Bản quyền CC. Các đề xuất sẽ được các nhân viên của CC xem xét và phê chuẩn dựa vào biểu quyết của các thành viên của Nền tảng.

Báo cáo

Những người nhận được vốn cấp cho hoạt động được yêu cầu hoàn thành báo cáo khi kết thúc hoạt động. Các kết quả từ các hoạt động đó sẽ được chia sẻ với tất cả các thành viên của nền tảng, Mạng lưới Toàn cầu CC, và trong các thông báo rộng rãi hơn của Creative Commons. Mẫu báo cáo là có sẵn.

The Creative Commons Copyright Platform is a space for copyright advocates and practitioners to identify, plan and coordinate copyright law and policy-related activities.

The Creative Commons Copyright Platform brings together experts in copyright law and policy to develop and carry out projects and activities related to policy, legislative and regulatory issues in the field of copyright at the international and national levels with the aims of upholding the public interest and enriching and protecting the public domain. 

This platform is open to all interested people working on copyright policy issues. We work in a transparent, professional, ethical and public manner to undertake projects and activities aimed at fulfilling agreed-upon, collaboratively developed goals and principles. 

Visit the Platform’s github page to learn more about our mission, vision, and principles.

Our Work

 • Funded, goal-driven copyright law and policy activities

 • Sharing opportunities and updates via our mailing list and Slack channel.

Why Join?

 • Stay connected to global actions in copyright law and policy.

 • Identify, plan and coordinate copyright law and policy projects to collaboratively solve challenges to access to knowledge and culture with a dynamic group of copyright policy leaders from around the world.

 • Secure funding (from Creative Commons and other funding sources) for the copyright policy projects we collectively select.

 • Contribute to global perspectives on copyright policy issues to strengthen advocacy worldwide.

 • Connect your country / region to global copyright policy initiatives.

 • Be on the forefront in implementing Creative Commons’ global network strategy.

 • Meet annually (in-person) at the Creative Commons Summit with members of the CC Copyright Platform to celebrate successes, share best practices, and plan for the next year.

 • Explore, practice, and share innovative methods for inclusive and open engagement with other copyright advocates and policymakers around the world.

Anyone interested in copyright law and policy issues is welcome to join the CC Copyright Platform: 

Activities Fund

Creative Commons is investing in its Network Platforms. Each Platform has funding to work on activities that support the platform’s goals.

The Copyright Platform Activities Fund encourages and supports members of the CC Copyright Platform to further the open movement and our common vision in their country and region. It helps CC Copyright Platform members to strengthen their work and foster an inclusive and diverse commons. The Fund supports projects from any individuals, teams, or organizations in the field of copyright advancing the mission and work of an inclusive commons and aligns with the goals and principles of the CC Copyright Platform. 

Funds Available

In 2023, we have USD $20,000 to fund 3-6 copyright platform activities. Activity proposals should request minimum US$200.

Criteria

The Fund supports all kinds of projects, whether you want to host a in-person event, create a podcast, research specific policy issues, launch a campaign, start an advocacy project to show the importance of any particular copyright issues, or want to create accessible materials to support your work, this fund is for you! In order to apply for funding, applicants need to fulfill the following criteria:

 • Be a member of the CC Copyright Platform

 • Send a clear description of the project or activity, including a basic budget (minimum fund to be granted is US $200 per activity)

 • The applications should be submitted in English

 • Fill in the application form by 20 March 2023

Examples of projects and activities to be undertaken as priorities by the platform include: 

Research and development of policy positions

 • Conduct legal research on copyright issues 

 • Identify policy needs among communities of researchers, educators, libraries, archives, museums and others users of knowledge commons. Produce policy analyses of legislative/regulatory proposals

 • Develop policy briefs, white papers, etc. on copyright issues

Information to the public

 • Increase public awareness of copyright issues, such as through blogging, social media, creating visual designs and infographics, etc.

Influence policy/advocate

 • Run online issue campaigns and/or petitions on copyright reform topics

 • Provide written or oral interventions to copyright law reform consultations

 • Draft open letters on copyright reform provisions

 • Educate stakeholders, users and government about public interests in international policy making (e.g. WIPO, WTO, Trade Agreements)

 • Organize events and bring together public interest stakeholders

Train/build capacity

 • Host workshops or other (in-person or) virtual outreach to stakeholders

 • Build a network of public interest stakeholders at local or regional levels

 • Build (or connect with) local/regional advocate and lawyer networks

Structure

The Activities Fund is designed to make funding available to members activities aligned with the CC Copyright Platform Goals. Proposals will be screened by CC staff and adopted based on Platform members’ votes. 

Reporting

Activity fund recipients are required to complete a report at the end of the activity. The results from the activities will be shared with all platform members, the CC Global Network, and in wider Creative Commons communications. A reporting template is available.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập22
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay1,342
 • Tháng hiện tại739,117
 • Tổng lượt truy cập32,968,502
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây