Microsoft đấu tranh chống các tiêu chuẩn mở như thế nào - Phần IV

Thứ tư - 16/05/2012 05:00
HowMicrosoft Fought True Open Standards IV

Published 10:52, 30 April12, By GlynMoody

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/04/how-microsoft-fought-open-standards-iv/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 30/04/2012

Lờingười dịch: Chúng ta chắc vẫn còn nhớ, để biếnOOXML thành một chuẩn ISO, Microsoft đã quẫy tuyệt vọngnhư thế nào bằng mọi cách, mọi giá, bằng mọi thủđoạn có thể, kể cả việc hứabừa. Còn bây giờ khi OOXML đã làmột chuẩn ISO, dùbản OOXML được ISO phê chuẩn chẳng có trong phần mềmnào, thì Microsoft lại muốn dùng mọithủ đoạn theo lối cũ, kể cả thuê các giáo sư từngđáng kính trước kia để làm ô nhiễm các hội đồngđánh giá, xem xét về các Tiêu chuẩn Mở, một thủ đoạnmà Microsoft từng sử dụng trong vụ OOXML mấy năm trướcdiễn lại. Nhưng với nước Anh, lần này có thể sẽkhác. Cơ hội lần này do người dân Anh quyết định. Xemthêm: [01],[02],[03],[04],[05].[06]

Hôm qua tôi đã xemphần đầu của một tài liệu dài mà Microsoft đã gửicho Văn phòng Nội các vào tháng 10 năm ngoái. Ở đây tôimuốn khai thác một trong những phần khác, bắt đầu nhưsau:

Định nghĩa đượcrà soát lại [về các tiêu chuẩn mở] có thể không cảithiện được cho các mục tiêu về tính tương hợp nằmđằng sau của chính phủ, cũng có thể không cải thiệnđược các mục tiêu tiết kiệm chi phí nằm đằng saucủa chính phủ.

Phần này bắt đầu:

Trong khi các tiêuchuẩn rõ ràng là một phần quan trọng của chương trìnhtương hợp của chính phủ, thì điều quan trọng phảinhớ rằng các tiêu chuẩn riêng nó không đảm bảo tínhtương hợp và rằng chúng chỉ là một mẩu những câu đốkhó giải hướng tới việc thúc đẩy tính tương hợptốt hơn.

Một số thứ khác,Microsoft gợi ý, là “phác thảo rõ ràng, kiểm thủ tínhtương hợp mạnh mẽ đối với những triển khai, sựchấp nhận rộng rãi của thị trường”.

Như đối với việcphác thảo rõ ràng, những gì ở đây một số người đãviết một ngày sau khi OOXML của Microsoft đã đượcchấp nhận như một tiêu chuẩn ISO:

Đểbắt đầu, dường như là tiêu chuẩn OOXML đã được xácđịnh tồi, để lại số lượng khổng lồ những sựtối nghĩa và những điều khoản không được xác định.Điều đó không ngạc nhiên, biết rằng thực tế là nódài 6.000 - vâng, sáu ngàn – trang, một kích cỡ mà làmcho nó gần như không có khả năng đảm bảo cho sự nhấtquán bên trong. Kích cỡ lớn đó cũng đảm bảo rằng nósẽ khó tạo ra những triển khai lựa chọn được; bạncó muốn là một lập trình viên có nhiệm vụ kiểm tramột chương trình cụ thể nào đó gắn với tất cả6.000 trang tiêu chuẩn không?

Hơn nữa, các phầncủa tiêu chuẩn đó đòi hỏi một lập trình viên đilệch khỏi nhiều tiêu chuẩn đúng khác. Vídụ, 1900 không phải là một năm nhuận, như là trườnghợp với 3 trong số mỗi 4 năm “00”. (Vì thế, 1900không phải là một năm nhuận, mà là năm 2000). Microsoftbiết điểm này sai khi họ lần đầu đã triển khaiExcel, và kết quả là, tiêu chuẩn OOXML đòi hỏi rằngnhững người triển khai thực hiện những lỗi y hệtnày, vì lợi ích của sự nhất quán.

YesterdayI lookedat the first part of a long document that Microsoft sent the CabinetOffice in October last year. Here I'd like to explore one of theother sections, which is headed as follows:

Therevised definition [of open standards] would not advance thegovernment’s underlying interoperability objectives, nor would itadvance the government’s underlying cost saving objectives.

Thispart begins:

Whilestandards are clearly an important part of a governmentinteroperability program, it is important to remember that standardsalone do not guarantee interoperability and that they are merely onepiece of the puzzle towards fostering better interoperability.

Someof the others, Microsoft suggests, are "clear drafting, robustinteroperability testing of implementations, widespread marketacceptance."

Asfor that clear drafting, here's what someone wrotethe day after Microsoft's OOXML was accepted as an ISO standard:

Tobegin with, it seems that the OOXML standard was poorly defined,leaving a huge number of ambiguities and undefined terms. That's notsurprising, given the fact that it is 6,000 -- yes, six thousand --pages long, a size which makes it nearly impossible to ensureinternal consistency. The large size also ensures that it will bedifficult to cre-ate al-ternative implementations; would you like to bethe programmer c-harged with checking that a particular programadheres to all 6,000 pages of the standard?

Moreover,parts of the standard require a programmer to deviate f-rom manyother, correct standards. For example, 1900 was not a leap year, asis the case with three out of every four "00" years. (Thus,1900 was not a leap year, but 2000 was.) Microsoft got this pointwrong when they first implemented Excel, and as a result, the OOXMLstandard requires that implementers make this same error, for thesake of consistency.

Đó có lẽ chỉ làmột ví dụ, nhưng như tôi đã thảo luận gần đây, cókhả năng là thứ mà Microsoft đặt nhiều sự chú ý tới,và đã đặt ra nhiều nỗ lực vào đó. Và nếu nó khôngthể thậm chí làm rõ ở đó, thì nó không là điềm lànhcho tương lại các tiêu chuẩn mở mà nó có thể chào.

Nên những gì về“kiểm thử tính tương hợp mạnh mẽ của các triểnkhai” ư? Vâng, thế giới của ODF đã và đang chạy nhữnggì nó gọi là “plugfests”kể từ năm 2009 - năm nay sẽ thấy 8 cuộc gặp như vạy.Đây là cách mà site plugfest mô tả chúng:

Plugfests ODF là mộtloạt các sự kiện đang diễn ra, trung lập với nhà cungcấp, cùng nhau mang tới những người triển khai và cácbên tham gia đóng góp của tiêu chuẩn đó. Mục tiêu làđể đạt được tính tương hợp tối đa bằng việcchạy các kiểm thử dựa vào các kịch bản trong phòngthí nghiệm kiểu trao tay và thảo luận về những tínhnăng mới và được đề xuất của đặc tả ODF.

Bây giờ, tôi có thểsai, nhưng tôi không nghĩ có thứ gì đó so sánh đượctrong thế giới của OOXML - có ai biết không nhỉ? Và nếucó, tôi chắc chắn nghi ngờ rằng có 8 người trong sốhọ. Vì thế dường như là về “kiểm thử tính tươnghợp mạnh mẽ của các triển khai”, thì ODF đứng đầu.Một lần nữa, đây chỉ là một lĩnh vực, mà nó chỉra những gì những triển khai nguồn mở của các tiêuchuẩn mở đã đang làm.

Điều đó đưa chúngta tới “sự chấp nhận của thị trường”. Việc yêusách rằng sự khóa trói vào một sản phẩm nên là phầncủa câu đố khó giải đối với việc thúc đẩy tínhtương hợp là một chút giàu có: toàn bộ điểm về việcthúc đẩy tính tương hợp là để thoát khỏi sự khóatrói đó - đây là sự đồi bại, không phải là đứchạnh. Nếu nó được tính tới, không gì bao giờ có thểthay đổi được, khi sự khóa trói có thể viện lý mạnhmẽ cho sự khóa trói tiếp tục (và, quả thực, điều đóchính xác là những gì hầu hết các quyết định mua sắmđi tới - dã đang sử dụng các sản phẩm của Microsoft,đang triển khai chúng tốt vì quá khó để tự chúng tagiải thoát được).

Thatmay only be one example, but as I discussed recently, it's probablythe one that Microsoft's cares most about, and has put most effortinto. And if it can't even produce clarity there, it doesn't augurwell for future open standards it might offer.

Sowhat about "robust interoperability testing of implementations"?Well, the ODF world has been running what it calls "plugfests"since 2009 - this year will see the eighth such meeting. Here's howthe plugfest site describes them:

ODFplugfests are an ongoing series of vendor-neutral events, bringingtogether implementers and stakeholders of the standard. The goal isto achieve maximum interoperability by running scenario-based testsin a hands-on lab and discuss new and proposed features of the ODFspecification.

Now,I may be wrong, but I don't think there's anything comparable in theworld of OOXML - anyone know? And if there is, I certainly doubt thatthere have been eight of them. So it would seem that on "robustinteroperability testing of implementations", ODF comes out wellahead. Again, this is only in one area, but it shows what open sourceimplementations of open standards are already doing.

Thatbrings us to "market acceptance". Claiming that lock-in toa product should be part of the puzzle of fostering interoperabilityis a bit rich: the whole point of promoting interoperability is toget away f-rom that lock-in - it's a vice, not a virtue. If it weretaken into account, nothing would ever change, since lock-in wouldargue strongly for continued lock-in (and, indeed, that's preciselywhat most procurement decisions come down to - we're using Microsoftproducts, so we'll carrying on using them because it's too hard toextricate ourselves.)

Cuối cùng, Microsoftyêu sách như sau:

Các chính phủ trênthế giới đã và đang tranh luận tích cực ở mức độmà ở đó các tiêu chuẩn có thể được triển khai vớisự trả tiền phí bản quyền tác động tới tính tươnghợp nói chung và toàn bộ chi phí mua sắm CNTT. Một quanđiểm không thiên vị và toàn diện gần đây đã đượcxuất bản bởi Tòa án Hà Lan về Kiểm toán đã khôngthấy bằng chứng nào để hỗ trợ cho yêu sách bắt buộccác tiêu chuẩn miễn phí bản quyền trong ngữ cảnh muasắm dẫn tới những kết quả như vậy.

Các độc giả củablog này có thể còn nhớ rằng tôi đãviết trước đây về việc “quan điểm không thiênvị và toàn diện” từ Tòa án Kiểm toán của Hà Lan.Như tôi đã nêu khi đó, khôngphải bất kỳ ai cũng chia sẻ quan điểm củaMicrosoft:

Tòa án Kiếm toánHà Lan đã không thực hiện một rà soát lại độc lậpvề những tiết kiệm của chính phủ có khả năng vớinguồn mở, Hans Sleurink, biên tập viên của Open SourceJaarboek, một rà soát lại thường niên về những pháttriển nguồn mở, viết trong một bức thư công khai đượcxuất bản vào chiều nay.

Theo Sleurink, Tòa ánđã thừa nhận một lỗi chết người bằng việc hạnchế phạm vi của nó chỉ tới 2 lĩnh vực chính sách,những nhu cầu CNTT nội bộ của chính phủ và sự cạnhtranh của thị trường “Thay vì việc rà soát lại tínhhiệu quả của chính sách, tòa án đó bây giờ đang thiếtlập chương trình nghị sự”. Ông cũng lên án tòa án đóđã trên nên quá gần gũi với bộ nội vụ, đánh mấtvai trò như một người giám sát độc lập.

Thiết những con sốcụ thể, báo cáo của Tòa án Kiểm toán là trong sự đốinghịch hoàn toàn với những tính toán được thực hiệntrước đó của bộ Nội vụ trong năm 2010. Theo báo cáotrước đó này, chính phủ có thể tiết kiệm giữa 1-4tỷ euro mỗi năm. Báo cáo đó đã xem các chi phí củachính phủ đối với các giấy phép sở hữu độc quyền,các chi phí mua sắm, các chi phí quản lý giấy phép vàcác chi phí duy trì CNTT.

Finally,Microsoft makes the following claim:

Governmentsaround the world have been actively debating the extent to whichstandards which can be implemented with payment of a royalty impactthe interoperability generally and the overall costs of ITprocurement. A recent, comprehensive and unbiased view was recentlypublished by the Dutch Court of Audit which found no evidence tosupport for the claim that mandating royalty free standards in theprocurement context lead to such outcomes

Readersof this blog may recall that I have writtenbefore about that "recent, comprehensive and unbiased view"f-rom the Dutch Court of Audit. As I noted then, noteveryone shares Microsoft's view:

TheDutch Court of Audit has failed to do an independent review of thegovernment's savings possible with open source, writes Hans Sleurink,editor of the Open Source Jaarboek, an annual review on open sourcedevelopments, in a public letter published this afternoon.

Accordingto Sleurink, the Court has committed a grave error by limiting itsscope to just two policy areas, the internal IT needs of thegovernment and market competition "Instead of reviewing theeffectiveness of policy, the court is now setting the agenda."He also accuses the court of having become too close to the interiorministry, losing its role as an independent watchdog.

Lackingconcrete numbers, the Court of Audit's report is in stark contrastwith calculations done earlier by the ministry of the Interior in2010. According to that earlier report, the government could savebetween one to four billion Euro per year. That report looked atgovernment costs for proprietary licences, costs for procurement,costs for licence management and costs for IT maintenance.

Microsoft viết:

Dựa vào bằngchứng như của Tòa Kiểm toán Hà Lan vì thế khó hiểucách mà định nghĩa mới sẽ giúp cải thiện mục tiêucủa chính phủ để giảm chi phí CNTT và ngẫu nhiên cóthể gia tăng tốt chi phí đối với chính phủ.

Nhưng một người cóthể viết tương tự:

Dựa vào bằngchứng như của Bộ Nội vụ Hà Lan vì thế dễ dàng hiểuđược vì sao định nghĩa mới sẽ giúp cải thiện mụctiêu của chính phủ để giảm chi pheis CNTT và rất cókhả năng giảm chi phí cho chính phủ.

Cái gì thế này - vàphân tích của tôi về những tài liệu khác có đượctheo yêu cầu của FOI - chỉ ra những điều sẽ khôngtrắng không đen như Microsoft muốn tô vẽ chúng, và rằngsự trình bày thông tin của nó cho Văn phòng Nội các làcục bộ cao độ, theo các 2 nghĩa.

Điều đó giải thíchvì sao là sống còn rằng quan điểm được đệ trình chosự tư vấn về các tiêu chuẩn mở của chính phủ Anh.Tin thực sự tuyệt vời là chúng ta có nhiều thời gianhơn để thực hiện điều đó, khi kết quả của mộttình huốn khá thú vị, được giải thích trong bàiviết này trên blog của Văn phong Nội các:

Giáo sư Hopkirk làmột người bảo vệ đáng kính cho”tính mở và tínhtương hợp của các hệ thống, của nhân dân, các quitrình và CNTT”. Ông từng trong quá khứ, ví dụ, là mộtnhà quan sát được mời trong những sự kiện như Diễnđàn Mở châu Âu.

Tuy nhiên, lúc nàyông đã cam kết tạo thuận lợi cho hội nghị bàn trònvề Tiêu chuẩn Mở, trong khi chúng ta đã nhận thực đượcrằng ông đã đại diện cho Trung tâm Tính toán Quốc giatrong Ủy ban Khách hàng Điều hành Tính tương hợp củaMicrosoft (cùng với 40 CIO/CTO khác khắp các khu vực nhànước và tư nhân tham gia trng khả năng tự nguyện) hôngđã không công bố thực tế là ông đã đang cố vấn choMicrosoft trực tiếp trong tư vấn về Tiêu chuẩn Mở.

Microsoftwrites:

Basedon evidence such as the Dutch Court of Audit it is thereforedifficult to understand how the new definition will help advance thegovernment’s goal to reduce the cost of IT and inadvertently maywell increase the cost to government.

Butone could equally write:

Basedon evidence such as the Dutch Ministry of the Interior it istherefore easy to understand how the new definition will help advancethe government’s goal to reduce the cost of IT and is very likelyto decrease the cost to government.

Whatthis - and my analysis of the other documents obtained under the FOIrequest - goes to show is that that things aren't as black and whiteas Microsoft likes to paint them, and that its presentation ofinformation to the Cabinet Office is highly partial, in both senses.

That'swhy it's crucial that other points of view are submitted to the UKgovernment's consultation on open standards. The really great news isthat we have more time to do that, as result of a rather interestingsituation, explalined in this poston the Cabinet Office's blog:

DrHopkirk is a respected advocate for “openness and interoperabilityof systems, of people, processes and information technologies”. Hehas in the past, for example, been an invited observer at events suchas Open Forum Europe.

However,at the time he was engaged to facilitate the Open Standardsroundtable, while we were aware that he represented the NationalComputing Centre on the Microsoft Interoperability Executive CustomerCouncil (along with 40 other CIOs/CTOs across the public and privatesector who participate in a voluntary capacity) he did not declarethe fact that he was advising Microsoft directly on the OpenStandards consultation.

Kết quả là, 2 thứsẽ xảy ra:

bất kỳ kết quảnào từ thảo luận bàn tròn ban đầu [về Cạnh tranh vàTương tác châu Âu, và diễn ra tại Luân Đôn hôm 04/04]sẽ bị giảm giá trị trong những câu trả lời tư vấnvà chúng ta sẽ tái vận hành phiên đó và để thời giancho nhân dân chuẩn bị cho nó. Chúng ta cũng sẽ tổ chứcmột hội nghị truyền hình từ xa cũng như một cuộc gặpđể đảm bảo rằng mọi người có cơ hội tham gia.

Hơn nữa sự tưvấn bây giờ sẽ được mở rộng thêm một tháng nữa.Chúng ta có thể thúc giục những người có quan tâm trongtranh luận về các Tiêu chuẩn Mở tham gia đầy đủ trongcuộc tư vấn và bạn có thể đề nghị các câu trả lờitư vấn của bạn ở đây. Ngày hết hạn chính thức chonhững đệ trình bây giờ sẽ là ngày thứ hai, 04/06/2012.

Thời hạn chót đượcmở rộng là một cơ hội tuyệt vời để tiếng nói củabạn được nghe, khi sự tái vận hành hội nghị bàn tròn- sẽ tới nếu bạn có thể. Và bạn thậm chí không phảitới Luân Đôn để quan điểm của bạn được nghe thấy,vì một hội nghị truyền hình từ xa cũng sẽ được tổchức cho những ai thấy khó di chuyển. Xin cố gắn tậndụng những lựa chọn mới đó, vì mỗi đề xuất thựcsự được tính tới.

Asa result, two things will be happening:

anyoutcomes f-rom the original roundtable discussion [on Competition andEuropean Interaction, and held in London on 4 April] will bediscounted in the consultation responses and we will rerun thatsession and give time for people to prepare for it. We will also runa teleconference as well as a meeting to ensure that everybody has achance to participate.

Furthermorethe consultation will now be extended for an additional month. Wewould urge those interested in the Open Standards debate to fullyparticipate in the consultation and you can submit yourconsultation responses here. The formal closing date for submissionswill now be Monday, 4th June 2012.

Theextended deadline is a great opportunity to make your voice heard, asis the re-run of the roundtable - do come along if you can. And youdon't even have to come to London to make your views heard, since ateleconference will also be organised for those who find it hard totravel. Please try to take advantage of these new options, sinceevery submission really counts.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay2,909
  • Tháng hiện tại197,768
  • Tổng lượt truy cập15,676,654
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây