Liệu sự khóa trói của Microsoft Office lấy đi của Chính phủ Anh 500 triệu £?

Thứ năm - 26/04/2012 07:19
DoesMicrosoft Office Lock-in Cost the UK Government £500 Million?

Published 11:09, 20 April12

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/04/does-microsoft-office-lock-in-cost-the-uk-government-500-million/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 20/04/2012

Lờingười dịch: Khi nói về tính mở, chuẩn mở và tínhtương hợp, thứ mà Microsoft sợnhất là đánh mất con bò sữa Microsoft Office.Vì lý do này, hãng có thể làmbất kỳ điều gì, kể cả nói phét và FUD.“Microsoft là một “người hỗ trợ mạnh mẽ tính mởư”? Vâng, đó là một lời kêu thú vị được đưa rarằng hãng đã bỏ ra 15 năm cuối lan truyền nỗisợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) về sựkinh hoàng của tính mở. Nhưng có lẽhãng đã nhìn thấy được ánh sáng bây giờ, nên hãy xemở phần 2 của thứ ở trên. Lưu ý rằng hãng chuyển từcác tiêu chuẩn mở sang sự bắt buộc tiêu chuẩn duy nhấthạn chế: như tới nay tôi nhận thức được, không gìtrong tư vấn các tiêu chuẩn mở hiện hành nói về nhữngbắt buộc tiêu chuẩn duy nhất - đó là một người rơmMicrosoft khác”. Rồi Microsoftxui các chính phủ: Phải 2 tiêu chuẩn mới hay. Chỉ khôngrõ khi chưa có ODF thì Microsoft nói 2 tiêu chuẩn sẽ haykiểu gì nhỉ? Bạn hãy đọchết bài viết để thấy được logic của vấn đề. Xemthêm: [01],[02], [03],[04],[05],[06].

Trong bài mới nhấtvừa qua của tôi, tôi đã viết về những nỗ lực củaMicrosoft vào năm ngoái để lái trệch hướng bất kỳ sựáp dụng có khả năng nào cảu ODF. Điều đó nói lên, vìtheo một cách hoàn toàn tách biệt khỏi vấn đề cáctiêu chuẩn mở, và nó chỉ ra rằng một trong những nỗisợ hãi chủ yếu của Microsoft là việc đánh mất việckinh doanh bộ phần mềm văn phòng cực kỳ sinh lợi củamình. Những chỉ là cách sinh lợi thôi ư? Một bức thưtừ Microsoft hình như lưu thông về bộ Ngân sách bỏ rơimột vài ánh sáng thú vị về điều này. Đây là nhữnggì được nói:

Như một người hỗtrợ mạnh mẽ tính mở và tính tương hợp trong phần mềmvà các hệ thống, Microsoft cảm thấy có thể có nhữngrủi ro có liên quan tới một định nghĩa hẹp về mộttiêu chuẩn mở hoặc một sự bắt buộc của duy nhấtmột tiêu chuẩn hạn chế. Hơn nữa, chúng tôi tin tưởngrằng điều này có thể thực sự làm gia tăng các chi phímua sắm CNTT ngay qua các tài sản của Chính phủ hơn làgiảm được các chi phí.

Microsoftlà một “người hỗ trợ mạnh mẽ tính mở ư”? Vâng,đó là một lời kêu thú vị được đưa ra rằng hãng đãbỏ ra 15 năm cuối lan truyền nỗisợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) về sựkinh hoàng của tính mở. Nhưng có lẽhãng đã nhìn thấy được ánh sáng bây giờ, nên hãy xemở phần 2 của thứ ở trên. Lưu ý rằng hãng chuyển từcác tiêu chuẩn mở sang sự bắt buộc tiêu chuẩn duy nhấthạn chế: như tới nay tôi nhận thức được, không gìtrong tư vấn các tiêu chuẩn mở hiện hành nói về nhữngbắt buộc tiêu chuẩn duy nhất - đó là một người rơmMicrosoft khác.

Thư điện tử tiếp:

Bằng chứng chúngta có cho điều này là việc một nghiên cứu của CEDI choChính phủ Đan Mạch đã chỉ ra rằng họ có thể tiếtkiệm được tới 68.4 triệu £ bằng việc chuyển sang 2tieu chuẩn mềm dẻo hơn là một tiêu chuẩn ODF duy nhất.Đối với Chính phủ Anh, chi phí có thể lớn hơn nhiềuvà được ước tính tới £516.42 triệu bằng việc chuyểnsang 2 tiêu chuẩn mềm dẻo hơn là một tiêu chuẩn ODF duynhất. Đây còn hơn cả sự tiết kiệm hàng năm cho tổngkế hoạch triển khai Chiến lược CNTT-TT giữa năm 2012 và2015. Thậm chí Chính phủ không chắc chắn rằng những đềxuất đó đang tiết kiệm tiền - đã không có sự tiếtkiệm nào được xác định trong chiến lược CNTT-TT vàkhông có đánh giá ảnh hưởng nào được triển khai.

Inmy last column, I wroteabout Microsoft's efforts last year to derail any possible adoptionof ODF. That's very telling, because in a way it's quite separatef-rom the issue of open standards, and it shows that one ofMicrosoft's chief fears is losing the extremely lucrative officesuite business. But just how lucrative is it? An email f-rom Microsoftthat is apparently circulating around the Treasury department shedssome interesting light on this. Here's what it says:

Asa strong supporter of openness and inter-operability in software andsystems, Microsoft feels there would be risks associated with anarrow definition of an open standard or a restrictive singlestandard mandate. Moreover, we believe that this would actually theincrease costs of procuring IT right across the Government estaterather than reducing costs.

Microsofta "strong supporter of openness"? Well, that's aninteresting claim given that it has spent the last fifteen yearsspreading FUDabout the horrors of openness. But maybe it's seen the light now,so let's look at the second part of the above. Notice that it movesf-rom open standards to restrictive single standard mandate: as far asI am aware, nothing in the current open standards consultation talksabout single standard mandates - it's another of Microsoft's strawmen.

Theemail goes on:

Theevidence we have for this is that a study by CEDI for the DanishGovernment showed that they could save up to £68.4m by moving to aflexible two standard rather than a single ODF Standard. For the UKGovernment, the cost would be far greater and is estimated to be upto £516.42m by moving to a flexible two standard rather than asingle ODF Standard. This is more than the annual savings for thetotal ICT Strategy implementation plan between 2012 and 2015. Eventhe Govt is not certain that there proposals are going to save money- there were no savings identified in ICT strategy and no impactassessment carried out.

Cho tới nay tôi cóthể nói, nghiên cứu của CEDI là thứ gì đó để làmvới điềunày, mà chỉ tới trang này của chính phủ Đan Mạch với các đường liênkết tới 2 nghiên cứu. Chúng tất cả bằng tiếng ĐanMạch, không hợp lý, nhưng thậm chí với sự trợ giúpcủa Trình dịch của Google tôi không thể thấy bất kỳsố liệu nào về sự tiết kiệm của “việc chuyểnsang 2 tiêu chuẩn mềm dẻo” như Microsoft nói trong thưđiện tử cả. Nhưng tôi giả thiết nó được sao lưulại ở đâu đó, nên hãy nắm lấy nó, và số liệu £500triệu cho nước Anh, trong sự tin tưởng.

Mộttrong những diễn biến thú vị trong vài ngày gần đây làcách mà cuộc tranh luận về TCO - Tổng chi phí sở hữu -đã chết chìm. Trong những năm đầu của thiên niên kỷnày, đã có vô số nghiên cứu, từ cả Microsoft và cáccông ty dựa xung quanh nguồn mở, có ý định để chỉ rarằng giải pháp của họ đã là thấp hơn TCO so với củađối thủ. Tất nhiên, nhiều trong số đó phụ thuộc vàocác chi tiết, nhưng nó đã đánh rằng đã không có kẻthắng cuộc rõ ràng trong bất kỳ so sánh nào. Tôi nghĩlý do mà lý lẽ TCO đã biến mất ngày nay chỉ đơn giảnrằng nó không có khả năng sử dụng để quyết địnhgiữa các vụ chào hàng vì đã không có bất kỳ sự khácbiệt lớn nào giữa 2 lựa chọn thay thế từ quan điểmđó.

Những gì điều đócó nghĩa trong thực tiễn là tổng chi phí của giải phápcủa chỉ Microsoft hoặc chỉ nguồn mở một cách rộngrãi là y như nhau - sự khác biệt tới nằm trong các khíacạnh khác, như chào hỗ trợ của các công ty, các hệsinh thái, sự tự do khỏi khóa trói...

Nếu nếu chính phủAnh có thể tiết kiệm £500 triệu bằng việc chuyển từsự cung cấp bộ văn phòng chỉ nguồn mở sang một thứtrộn lẫn, như Microsoft nói, thì, nói rộng ra, nó có thểtương tự tiết kiệm được £500 triệu bằng việcchuyển từ một tiếp cận chỉ Microsoft sang môi trườngtrộn lẫn y hệt, nếu tính toán được triển khai trênmột cơ sở công bằng.

Thưđiện tử gần đây của Microsoft ngụ ý rằng sự khóatrói hiện hành vào Microsoft Office đang lấy đi của chínhphủ Anh thứ gì đó giống như nửa tỷ bảng, cho hoặclấy một ít thuộc. Chắc chắn một lý lẽ mạnh cho việcchuyển sang giải pháp 2 tiêu chuẩn dựa vào MicrosoftOffice và các bộ phần mềm văn phòng ODF nhanh nhất cóthể chăng?

Asfar as I can tell, the CEDI research is something to do with this,which points to this Danish government pagewith links to two studies. They're all in Danish, not unreasonably,but even with the help of Google Translate I can't find any figuresabout the savings of "moving to a flexible two standard" asclaimed by the Microsoft email. But I assume it is backed upsomewhe-re, so let's take it, and the £500 million figure for the UK,on trust.

Oneof the interesting developments over the last few years is how thedebate about TCO - Total Cost of Ownership - has died down. In theearly years of this millennium, there were various studies, f-rom bothMicrosoft and companies based around open source, that purported toshow that their solution had a lower TCO than the rival's. Of course,much of this depended on the details, but it was striking that therewas no clear winner in any of these comparisons. I think the reasonthat the TCO argument has disappeared today is simply that it wasn'tpossible to use it to decide between offerings because there wasn'tany big difference between the two al-ternatives f-rom that point ofview.

Whatthat means in practice is that the total cost of Microsoft-only oropen source only solutions is broadly the same - the realdifferentiation comes in terms of other aspects, such as thecompanies offering support, ecosystems, freedom f-rom lock-in etc.

Soif the UK government could save £500 million by moving f-rom anopen-source only office suite provision to a mixed one, as Microsoftclaims, then, broadly speaking, it could similarly save £500 millionby moving f-rom a Microsoft-only approach to the same mixedenvironment, if the calculation is carried out on a fair basis.

Microsoft'srecent email implies that the current lock-in to Microsoft Office iscosting the UK government something like half a billion pounds, giveor take a few quid. Surely a powerful argument for moving to thattwo-standard solution based on Microsoft Office and ODF office suitesas quickly as possible?

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay545
  • Tháng hiện tại12,743
  • Tổng lượt truy cập16,758,794
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây