Nguồn mở, các tiêu chuẩn mở và sử dụng lại: Kế hoạch hành động của chính phủ

Thứ hai - 02/03/2009 05:55
Open Source, Open Standards and Re–Use: Government Action Plan

Theo: http://www.cio.gov.uk/transformational_government/open_source/action.asp

Bài được đưa lên Internet ngày: 24/02/2009

Lời người dịch: Dưới đây là 10 hành động cụ thể trong kế hoạch về nguồn mở mới nhất của Chính phủ Anh.

Để giúp cùng mang tới sự tranh luận trực tuyến xung quanh Kế hoạch hành động này, chúng tôi đã thiết lập một trang công cộng chứa đựng những đường liên kết tới các bài viết trên blog, các câu chuyện mới và những ý kiến về chính phủ Anh, nguồn mở và các tiêu chuẩn mở.

To help bring together the online debate around this Action Plan, we've set up a public page which contains links to blog posts, news stories and tweets about UK government, open source and open standards. If you write about this online, please use the tag #ukgovOSS to help us find your comment.
Kế hoạch hành động

7. Các hành động chủ chốt cho chính phủ là như sau:

Hành động 1:

Làm rõ trong việc mua sắm: Hội đồng các giám đốc thông tin (CIO), với Văn phòng về Thương mại Chính phủ (OGC), sẽ phát triển chỉ dẫn mở và rõ ràng cho việc đảm bảo rằng các sản phẩm nguồn mở và sở hữu độc quyền sẽ được xem xét như nhau và một cách có hệ thống về giá trị tiền. Chỉ dẫn này sẽ được xuất bản và sẽ bao gồm:

 1. Đặc tả kỹ thuật và đánh giá về tính tuân thủ với các tiêu chuẩn mở và tiềm năng cho việc sử dụng lại trong toàn bộ khu vực công.

 2. Một dạng tiêu chuẩn các văn bản cho các Tuyên bố về những Yêu cầu để tuyên bố một cách tích cực rằng chính sách của Chính phủ là để xem xét các giải pháp nguồn mở về những giá trị của nó theo tổng chi phí sở hữu theo vòng đời.

 3. Tư vấn có cơ sở cho những người mua sắm của khu vực nhà nước đối với việc cấp phép đặc biệt, những vấn đề về sự miễn phạt và đảm bảo có liên quan tới nguồn mở.

Hành động 2:

Gia tăng khả năng trong Chính phủ: Hội đồng CIO và OGC, làm việc với giới công nghiệp và đưa ra thực tế tốt nhất từ các quốc gia khác, sẽ là một chương trình giáo dục và xây dựng năng lực cho cán bộ công chức về công nghệ thông tin và mua sắm của Chính phủ về những kỹ năng cần thiết để đánh giá và sử dụng tốt nhất các giải pháp nguồn mở. Mục tiêu sẽ là để nâng cao mức độ nhận thức, các kỹ năng và sự tin cậy trong các công chức theo những mô hình cấp phép, hỗ trợ, thương mại và giá thành khác nhau có liên quan tới các giải pháp nguồn mở.

Action Plan

7. The key actions for Government are therefore:

Action 1:

Clarity in procurement: The CIO Council, with the Office for Government Commerce, will develop clear and open guidance for ensuring that open source and proprietary products are considered equally and systematically for value for money. This guidance will be published and will include:

   1. the specification and evaluation of compliance with open standards and of potential for re-use across the public sector.

   2. a standard form of words for Statements of Requirements to state positively that the Government’s policy is to consider open source solutions on their merits according to total lifetime cost of ownership.

   3. authoritative advice for public sector purchasers to the particular licensing, warranty and indemnity issues associated with open source.

Action 2:

Increasing capability within Government: The CIO Council and the OGC, working with industry and drawing on best practice f-rom other countries, will institute a programme of education and capability-building for the Government IT and Procurement professions on the skills needed to evaluate and make the best use of open source solutions . The aim will be to raise the level of awareness, skills and confidence in the professions in the different licensing, support, commercial and cost models associated with open source solutions.

Hành động 3:

Sử dụng lại như một nguyên tắc thực tiễn: Việc học từ những người khác là một khía cạnh chủ chốt của những nguyên tắc điều hành của Hội đồng CIO. Ở những nơi mà các giải pháp nguồn mở được đánh giá và chấp nhận bởi một phần của Chính phủ, thì sự đánh giá đó phải không được lặp lại mà phải được chia sẻ. Để hỗ trợ điều này, các Bộ sẽ giữ và chia sẻ các hồ sơ về sự chấp nhận và sử dụng nguồn mở của chúng, bao gồm cả các thành phần nguồn mở bên trong giải pháp đó.

Hành động 4:

Sự chín muồi và khả năng có thể trụ vững được: Phần mềm nguồn mở bao trùm vô số các sản phẩm. Do bản chất tự nhiên công việc của Chính phủ, mức độ tin cậy mà một sản phẩm là chín muồi, rằng cơ sở mã nguồn là an ninh, rằng bản thân dự án đó là có thể trụ vững được là cần thiết. Hội đồng CIO sẽ thường xuyên đánh giá các sản phẩm về sự chín muồi và khuyến cáo một danh sách các sản phẩm và triển khai cài đặt mà đáp ứng được các tiêu chí được đồng ý.

Hành động 5:

Thách thức của nhà cung cấp: Việc xây dựng trên những hành động trên, các Bộ của Chính phủ sẽ thách thức các nhà cung cấp của họ để thể hiện rằng họ có khả năng về nguồn mở và rằng các sản phẩm nguồn mở sẽ phải được xem xét một cách tích cực trong toàn bộ hoặc một phần giải pháp nghiệp vụ mà họ đang đề xuất. Ở nơi mà không có bất kỳ giải pháp nguồn mở nào sẵn sàng thì các nhà cung cấp sẽ được mong đợi phải xem xét tới sử dụng các sản phẩm nguồn mở trong toàn bộ giải pháp để tối ưu hoá chi phí sở hữu. Sự xem xét đặc biệt sẽ được hướng tới nơi mà các sản phẩm nguồn mở chín muồi tồn tại và đã được sử dụng ở đâu đó rồi trong chính phủ. Các nhà cung cấp mà đặt các sản phẩm không phải là nguồn mở ra trước sẽ bị hỏi để cung cấp bằng chứng rằng họ đã xem xét một cách cẩn thận các giải pháp thay thế nguồn mở và phải giải thích vì sao chúng đã bị từ chối.

Action 3:

Re-use as a practical principle: Learning f-rom others is a key aspect of the CIO Council’s operating principles. Whe-re open source solutions are evaluated and approved by one part of Government, that evaluation should not be repeated but should be shared. To support this, Departments will keep and share records of their approval and use of open source, including open source components within composite solutions.

Action 4:

Maturity and sustainability: Open source software covers a multitude of products. Given the nature of Government work, a degree of confidence that a product is mature, that the code base is secure, that the project itself is sustainable is needed. The CIO Council will regularly assess products for maturity and recommend a list of products and implementations that meet agreed criteria.

Action 5:

Supplier Challenge: Building on the actions above, Government Departments will challenge their suppliers to demonstrate that they have capability in open source and that open source products have been actively considered in whole or as part of the business solution which they are proposing. Whe-re no overall open source solution is available suppliers will be expected to have considered the use of open source products within the overall solution to optimise the cost of ownership. Particular scrutiny will be directed whe-re mature open source products exist and have already been used elsewhe-re in government. Suppliers putting forward non-open source products will be asked to provide evidence that they have carefully considered open source al-ternatives and to explain why they have been rejected.

Hành động 6:

Những ví dụ và chính sách quốc tế, và việc giữ cập nhật với những phát triển: Chính phủ Anh sẽ tích cực xem xét các ví dụ từ các quốc gia và khu vực khác để khuyến khích sự phát triển về sự hiểu biệt về sản phảm và thách thức các nhà cung cấp tốt hơn. Nước Anh sẽ cam kết tích cực trong việc phát triển các chính sách trong toàn bộ Liên minh châu Âu và quốc tế.

Hành động 7:

Liên kết làm việc giữa Chính phủ và giới công nghiệp: Hội đồng CIO sẽ làm việc với các nhà tích hợp hệ thống và cung cấp phần mềm để mở ra những giải pháp của họ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mở, để đưa vào phần mềm nguồn mở, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng lại. Chính phủ sẽ khuyên khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những liên kết chặt chẽ hơn giữa các nhà cung cấp nguồn mở (bao gồm các tổ chức mà cung cấp hỗ trợ cho nguồn mở) và các nhà tích hợp hệ thống. Chính phủ sẽ chia sẻ các thông tin của giới công nghiệp về những phát triển hiện hành của nguồn mở và việc thử nghiệm đã được thực hiện sao cho tri thức có thể được sử dụng lại.

Hành động 8:

Các tiêu chuẩn mở: Chính phủ sẽ chỉ định các yêu cầu của tham chiếu cho các tiêu chuẩn mở và yêu cầu sự tuân thủ với các tiêu chuẩn mở trong các giải pháp ở những nơi có thể khả thi. Chính phủ sẽ hỗ trợ sử dụng Định dạng Tài liệu Mở ODF (ISO/IEC 26300:2006) cũng như những phiên bản mở đang nổi lên của các tiêu chuẩn sở hữu độc quyền trước đó (như ISO 19005-1:2005 – PDF) và ISO/IEC 29500 (các định dạng Office Open XML). Chính phủ sẽ làm việc để đảm bảo rằng những thông tin của chính phủ là sẵn sàng trong một định dạng mở, và chính phủ sẽ làm cho điều này thành một tiêu chuẩn được yêu cầu cho các website của chính phủ.

Action 6:

International examples and policies, and keeping up to date with developments: The UK Government will actively seek examples f-rom other countries and sectors to encourage the development of product knowledge and better to challenge suppliers. The UK will actively engage in the development of policies across the EU and internationally.

Action 7:

Industry/Government joint working: The CIO Council will work with systems integrators and software suppliers to open up their solutions to meet open standards, to include open source, and to facilitate re-use. The Government will encourage and facilitate closer links between open source providers (including organisations which provide support for open source) and system integrators. The Government will share with industry information about current deployments of open source and testing already performed so that knowledge can be re-used.

Action 8:

Open Standards: The Government will specify requirements by reference to open standards and require compliance with open standards in solutions whe-re feasible. It will support the use of Open Document Format (ISO/IEC 26300:2006) as well as emerging open versions of previously proprietary standards (eg ISO 19005-1:2005 (“PDF”) and ISO/IEC 29500 (“Office Open XML formats”). It will work to ensure that government information is available in open formats, and it will make this a required standard for government websites.

Hành động 9:

Các kỹ thuật nguồn mở và việc sử dụng lại trong Chính phủ, và việc đưa ra mã nguồn phù hợp: Việc mua sắm của Chính phủ sẽ sử dụng một tiêu chuẩn mà điều khoản của OJEU được OGC phê chuẩn sẽ làm rõ rằng các giải pháp sẽ được mua trên cơ sở là chúng có thể sử dụng lại được ở bất cứ đâu nữa trong khu vực nhà nước. Các điều khoản của Hợp đồng Tiêu chuẩn của OGC sẽ chứa đựng một điều khoản đảm bảo rằng chính phủ đảm bảo đầy đủ các quyền đối với mã nguồn các phần mềm được đặt trước hoặc những tuỳ biến sửa đổi các sản phẩm thương mại mà chính phủ mua đang được sử dụng, và rằng chính phủ rõ ràng là những quyền này bao trùm việc sử dụng lại ở bất kỳ đâu khác nữa trong khu vực nhà nước và khả năng tung ra mã nguồn trên cơ sở một phần mềm nguồn mở. Ở những nơi thích hợp, các phần mềm có mục đích chung được phát triển bởi hoặc cho chính phủ sẽ được tung ra trên cơ sở một phần mềm nguồn mở.

Hành động 10:

Truyền bá, Tư vấn và Xem xét lại: Chính phủ sẽ truyền bá chính sách này và những hành động có liên quan một cách rộng rãi và sẽ mở rộng nó khi cần thiết. Chính phủ sẽ cam kết với cộng đồng nguồn mở và tích cực khuyến khích các dự án mà chúng có thể, theo đúng trình tự, phát triển trong các sản phẩm “Cấp Chính phủ”. Chính phủ sẽ để chính sách và sự phát triển về các hành động này theo sự xem xét, báo cáo và sự phát triển một cách công khai.

Action 9:

Open Source techniques and re-use within Government, and appropriate release of code: Government purchasers will use a standard OGC-approved OJEU clause to make clear that solutions are purchased on the basis that they may be re-used elsewhe-re in the public sector. The OGC Standard Contract Clauses will contain a clause to ensure that the government secures full rights to bespoke software code or customisations of commercial off the shelf products it procures, and that it is clear that these rights cover re-use anywhe-re else in the public sector and the ability to release the code on an open-source basis. Whe-re appropriate, general purpose software developed by or for government will be released on an open source basis.

Action 10:

Communication, Consultation and Review: Government will communicate this policy and its associated actions widely and will expand it as necessary. It will engage with the Open Source community and actively encourage projects that might, in due course, develop into ‘Government Class’ products. It will keep the policy and progress on the actions under review, and report on progress publicly.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay5,150
 • Tháng hiện tại167,647
 • Tổng lượt truy cập17,752,977
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây