Không đàm phán với Microsoft

Thứ sáu - 22/06/2007 08:11

No negotiations with Microsoft in progress

Theo: http://www.markshuttleworth.com/archives/127

Posted on Saturday, 16/06/2007

Mark Shuttleworth

Có tin đồn xung quanh việc Ubuntu đang đàm phán với Microsoft về một thoả thuận theo các dây họ đã tiến hành xong vừa qua với Linspire, Xandros, Novell ... Đáng tiếc, một vài tin đồn trên các phương tiện truyền thông (bị lật tẩy một cách hoàn toàn và lịch sự trong bầu không khí blog nhưng không phải trước khi sự thiệt hại xảy ra) khẳng định rằng “Ubuntu có lẽ là người tiếp theo”.

Đối với việc này, hãy để tôi nói rõ vị trí của mình, và tôi nghĩ điều này cũng đại thể vị trí của Canonical và Hội đồng của Cộng đồng Ubuntu cho dù tôi sẽ không họp kín với CC về điều này một cách chính thức.

There’s a rumour circulating that Ubuntu is in discussions with Microsoft aimed at an agreement along the lines they have concluded recently with Linspire, Xandros, Novell etc. Unfortunately, some speculation in the media (thoroughly and elegantly debunked in the blogosphere but not before the damage was done) posited that “Ubuntu might be next”.

For the record, let me state my position, and I think this is also roughly the position of Canonical and the Ubuntu Community Council though I haven’t caucused with the CC on this specifically.

We have declined to discuss any agreement with Microsoft under the threat of unspecified patent infringements.

Chúng tôi đã khước từ đàm phán về bất kỳ thoả thuận nào với Microsoft dưới sự đe doạ về những xâm phạm bằng sáng chế không được chỉ rõ.

Viện cớ về “xâm phạm những bằng sáng chế không được chỉ rõ” là không có bất kỳ trọng lượng nào. Chúng tôi nghĩ rằng chúng không có giá trị pháp lý nào, và chúng không khuyến khích chúng tôi làm việc với Microsoft về bất cứ điều gì tuyệt vời chúng tôi có thể làm cùng với nhau được”. Một lời hứa của Microsoft không kiện việc xâm phạm các bằng sáng chế không được chỉ rõ không có giá trị hoàn toàn và không đáng giá phải trả tiền. Nó không bảo vệ người sử dụng khỏi rủi ro của một vụ án bằng sáng chế từ người nắm giữ bằng sáng chế IP gốc (bản thân Microsoft được xem là thường xuyên vi phạm những bằng sáng chế như vậy và thường xuyên tạo ra các vụ kiện như vậy). Mọi người những ai trả tiền bảo vệ cho lời hứa đó chắc là đang sống trong một cảm giác sai lầm về an ninh.

Allegations of “infringement of unspecified patents” carry no weight whatsoever. We don’t think they have any legal merit, and they are no incentive for us to work with Microsoft on any of the wonderful things we could do together. A promise by Microsoft not to sue for infringement of unspecified patents has no value at all and is not worth paying for. It does not protect users f-rom the real risk of a patent suit f-rom a pure-IP-holder (Microsoft itself is regularly found to violate such patents and regularly settles such suits). People who pay protection money for that promise are likely living in a false sense of security.

Tôi chào mừng cam kết đã được Microsoft công bố về tính tương hợp giữa thế giới Linux và Windows và tin tưởng rằng Ubuntu sẽ có lợi hoàn toàn từ bất kỳ đầu tư nào được làm trong vấn đề mà Microsoft quan tâm này và những đối tác mới của nó, vì những mã này không nghi ngờ gì sẽ là các phần mềm tự do và sẽ không nghi ngờ gì là sẽ được đưa vào trong Ubuntu.

Về các tiêu chuẩn mở về định dạng tài liệu, tôi không có niềm tin vào đặc tả kỹ thuật Open XML (OOXML) của Microsoft sẽ đưa ra một thị trường sôi động, cạnh tranh và lành mạnh cho nhiều triển khai. Tôi không tin rằng những đặc tả kỹ thuật đó là đủ tốt, và rằng Microsoft sẽ không chỉ giữ nó cho riêng mình đặc tả kỹ thuật đó khi nó không phù hợp với công ty để làm như vậy. Hiện có một triển khai của đặc tả kỹ thuật này, và với những gì tôi được biết, Microsoft đã không chứng thực được ngay cả việc rằng Office 12 (MS Office 2007) của họ triển khai hoàn toàn OpenXML, hoặc rằng OpenXML hoàn toàn xác định cách ứng xử của Office12. Đặc tả kỹ thuật của định dạng tài liệu mở ODF là một đặc tả kỹ thuật được triển khai rộng rãi và tốt hơn nhiều, rõ hơn nhiều mà nó đã là một tiêu chuẩn toàn cầu. Tôi muốn mời Microsoft tham gia vào nhóm làm việc của định dạng tài liệu mở ở OASIS, và đảm bảo rằng các trình lọc xuất nhập hiện hành của Office 12 sang định dạng tài liệu mở sẽ được cải thiện và sẵn có như một lựa chọn tiêu chuẩn. Microsoft đã, tôi nghĩ, là một thành viên của OASIS. Điều này có thể là tiếp cận tiêu chuẩn mở có tính cách xây dựng hơn nhiều so với OpenXML, mà nó chỉ đơn thuần là một sự soạn thành luật một cách mơ hồ của thực tế hiện hành của một nhà cung cấp.

I welcome Microsoft’s stated commitment to interoperability between Linux and the Windows world - and believe Ubuntu will benefit fully f-rom any investment made in that regard by Microsoft and its new partners, as that code will no doubt be free software and will no doubt be included in Ubuntu.

With regard to open standards on document formats, I have no confidence in Microsoft’s OpenXML specification to deliver a vibrant, competitive and healthy market of multiple implementations. I don’t believe that the specifications are good enough, nor that Microsoft will hold itself to the specification when it does not suit the company to do so. There is currently one implementation of the specification, and as far as I’m aware, Microsoft hasn’t even certified that their own Office12 completely implements OpenXML, or that OpenXML completely defines Office12’s behavior. The Open Document Format (ODF) specification is a much better, much cleaner and widely implemented specification that is already a global standard. I would invite Microsoft to participate in the OASIS Open Document Format working group, and to ensure that the existing import and export filters for Office12 to Open Document Format are improved and available as a standard option. Microsoft is already, I think, a member of OASIS. This would be a far more constructive open standard approach than OpenXML, which is merely a vague codification of current practice by one vendor.

Trong quá khứ, chúng tôi đã làm ngạc nhiên mọi người với các tuyên bố hợp tác với các hãng như Sun, rằng có lúc này lúc kia là kẻ thù của phần mềm tự do. Tôi tin rằng các công ty sẽ thay đổi vị trí của họ, như họ có ban lãnh đạo mới và quản lý mới. Và chúng tôi phải hẹn ước với các công ty mà họ được cam kết về các giá trị chúng tôi đang trân trọng, và thoát ra nếu họ thay đổi vị trí của họ một lần nữa. Trong khi Sun đã đưa ra hoàn toàn những cam kết của mình cho giấy phép phần mềm tự do đối với Java, tôi tin rằng cam kết đó vẫn là nằm ở trên đỉnh.

In the past, we have surprised people with announcements of collaboration with companies like Sun, that have at one time or another been hostile to free software. I do believe that companies change their position, as they get new leadership and new management. And we should engage with companies that are committed to the values we hold dear, and disengage if they change their position again. While Sun has yet to fully deliver on its commitments to free software licensing for Java, I believe that commitment is still in place at the top.

Tôi không có các mâu thuẫn khi làm việc với Microsoft trong những bước đường tiếp sau đối với các phần mềm tự do, và tôi không loại trừ bất kỳ sự hợp tác nào với họ, trong việc họ chấp thuận một vị trí hẹn ước một cách xây dựng với cộng đồng phần mềm tự do. Không ích gì biểu thị đặc tính của bất kỳ công ty nào như “xấu về bản chất muôn đời”. Nhưng tôi sẽ không tin rằng dự kiến của vòng đàm phán hiện nay là đem lại sự giúp đỡ cho phần mềm tự do, và trên thực tế tôi không nghĩ đó cũng là đặc biệt trong những mong muốn của Microsoft để theo đuổi chương trình làm việc này. Có thể, gặp dịp, họ sẽ tới xem những thứ cũng theo đường như vậy.

Mục đích của tôi là đưa phần mềm tự do tiến lên càng xa càng tốt mà tôi có thể, và sau đó trợ giúp những người khác cầm lấy que tiếp sức để đưa nó đi xa hơn nữa. Tại Canonical, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể thành công và cũng sẽ đóng góp lớn cho mục tiêu đó. Trong cộng đồng Ubuntu, chúng tôi tin tưởng rằng sự tự do trong phần mềm tự do là cái gì đó hùng mạnh,, không phải là tính mở của mã nguồn. Vai trò của chúng tôi là không trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng của phong trào, vai trò của chúng tôi là chia sẻ các lợi ích của sự tự do đó cho càng đông khán giả hơn càng tốt. Chúng tôi hiểu giá trị trong “tốt bây giờ sẽ gặp tuyệt vời sau này” (hôm nay chúng tôi yêu cầu các ứng dụng tự do, ngày mai là các trình điều khiển cũng tự do, và một ngày nào đó các hãng phần mềm tự do sẽ là một phần của các cấu hình Ubuntu ngầm định) chúng tôi luôn luôn hành động trong sự hỗ trợ của các mục tiêu của cộng đồng phần mềm tự do như chúng tôi hiểu về họ. Mọi công việc làm ăn được công bố tới nay nhằm vào tôi như “những thứ trang sức rẻ tiền trong trao đổi các nụ hôn gió”. Lêu Lêu. Không, xin cảm ơn.

I have no objections to working with Microsoft in ways that further the cause of free software, and I don’t rule out any collaboration with them, in the event that they adopt a position of constructive engagement with the free software community. It’s not useful to c-haracterize any company as “intrinsically evil for all time”. But I don’t believe that the intent of the current round of agreements is supportive of free software, and in fact I don’t think it’s particularly in Microsoft’s interests to pursue this agenda either. In time, perhaps, they will come to see things that way too.

My goal is to carry free software forward as far as I can, and then to help others take the baton to carry it further. At Canonical, we believe that we can be successful and also make a huge contribution to that goal. In the Ubuntu community, we believe that the freedom in free software is what’s powerful, not the openness of the code. Our role is not to be the ideologues -in-chief of the movement, our role is to deliver the benefits of that freedom to the widest possible audience. We recognize the value in “good now to get perfect later” (today we require free apps, tomorrow free drivers too, and someday free firmware to be part of the default Ubuntu configuration) we always act in support of the goals of the free software community as we perceive them. All the deals announced so far strike me as “trinkets in exchange for air kisses”. Mua mua. No thanks.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại59,386
  • Tổng lượt truy cập17,335,373
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây