Người Anh không chịu nổi, người Việt chịu làm sao?

Thứ tư - 04/07/2007 10:38
Các trường học của Anh có rủi ro vì sự khoá trói của Microsoft, báo cáo của chính phủ nói.

UK schools at risk of Microsoft lock-in, says government report

Theo: http://www.cbronline.com/article_news.asp?guid=BDD20D68-FDBF-4E1C-BA77-BBA4B7...

Ngày 11/01/2007

By Matthew Aslett

Các trường phổ thông và cao đẳng của Anh mà đã ký các chương trình giấy phép hàn lâm với Microsoft sẽ đối mặt với 'tiềm năng đáng kể' về sự khoá trói vào phần mềm của hãng, thông tin từ một bình luận sơ bộ của cơ quan chính phủ Anh có trách nhiệm về công nghệ trong giáo dục.

UK schools and colleges that have signed up to Microsoft Corp's academic licensing programs face the 'significant potential' of being locked in to the company's software, according to an interim review by the UK government agency responsible for technology in education.

Bản báo cáo của Cơ quan Giáo dục Công nghệ thông tin và Truyền thông Anh – Becta (British Educational Communications and Technology Agency) cũng nói rằng hầu hết các xác minh được khảo sát không tin tưởng rằng các thoả thuận về giấy phép của Microsoft sẽ có giá trị để trả tiền, trong khi một báo cáo riêng rẽ khác đã khuyến cáo chống lại việc triển khai Vista và Office 2007.

Tuần trước Becta đã ký một mở rộng 12 tháng vào Biên bản ghi nhớ với Microsoft rằng cho phép các trường học đàm phán các hợp đồng phần mềm giá rẻ hơn, nhưng nhiều trường học sẽ không sử dụng cơ hội này nếu họ tuân theo tư vấn của Becta.

The British Educational Communications and Technology Agency (Becta) report also states that most establishments surveyed do not believe that Microsoft's licensing agreements provide value for money, while a separate review has recommended against the deployment of Vista and Office 2007 (see separate story).

Last week Becta signed a 12-month extension to its Memorandum of Understanding with Microsoft that enables schools to negotiate cheaper software deals, but many schools will not be taking advantage of it if they follow Becta's advice.

“Những cơ quan hiện không sử dụng một thoả thuận giấy phép đăng ký dài hạn của Microsoft... sẽ phải xem xét một cách thận trọng liệu, một khi không có những thay đổi mà Becta đang khuyến cáo, họ phải tham gia vào những thoả thuận như vậy”, báo cáo, có tên là Các chương trình Giấy phép Hàn lâm của Microsoft, nói. “Những cơ quan đang xem xét mua các giấy phép vĩnh viễn bổ sung của Microsoft, và không phải tiếp cận về giá chọn, phải chờ đợi cho tới khi Becta xuất bản báo cáo cuối cùng ... trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mua các giấy phép bổ sung”, báo có bổ sung.

"Institutions that are not currently utilizing a Microsoft subscription licensing agreement... should consider carefully whether, in the absence of the changes Becta is recommending, they should enter into such agreements," the review, entitled Microsoft's Academic Licensing Programmes, stated."Institutions which are considering the purchase of additional Microsoft perpetual licenses, and which do not have access to Se-lect pricing, should await the outcome of Becta's final report... before making a final decision on the purchase of additional licenses," it added.

Báo cáo cuối cùng sẽ không ra trước thời gian này vào năm sau (tháng 01/2008), điều này có nghĩa là trong khi thoả thuận đã được kéo dài thêm 12 tháng, Becta đang khuyến cáo một cách có hiệu quả mọi tổ chức giáo dục không thoả thuận Chọn thì lờ nó đi.

Báo cáo đưa vào 8 khuyến cáo đối với Microsoft để cải thiện các chương trình giấy phép hàn lâm của hãng để giải quyết các vấn đề như tiềm năng bị khoá trói, giá dẽ bị lầm lẫn và những điều khoảnn giấy phép hạn chế.

Các khuyến cáo đã đưa ra sau khi báo cáo của Becta nhận thấy rằng những sắp xếp về giấy phép của Microsoft trong khu vực giáo dục đặt ra “tiềm năng đáng kể đối với các cơ quan thấy mình bị khoá trói vào các thoả thuận về giấy phép đăng ký dài hạn”... và “rất phức tạp một cách đáng kể ... rằng đã gây ra trong việc sử dụng một cách rộng rãi những chiến lược về giấy phép không thích hợp”.

That final report is not due until this time next year, which means that while the agreement has been extended for a further 12 months, Becta is effectively advising any educational establishments not on Se-lect agreements to ignore it.

The review includes eight recommendations for Microsoft to improve its academic licensing programs in order to deal with issues such as potential lock-in, confusing pricing, and restrictive licensing terms.
The recommendations were made after Becta's review found that Microsoft's licensing arrangements in the education sector pose "significant potential for institutions to find themselves locked in to Microsoft's subscription licensing agreements"... and "very significant complexity... that has resulted in widespread use of inappropriate licensing strategies."

Theo báo cáo này, trên 70% các cơ quan được khảo sát không nhận thức được mức độ của việc phải trả giá trước khi tham gia vào những thoả thuận đăng ký dài hạn thương mại, trong khi 55% số người được hỏi trả lời số tiền phải trả là không trả nổi hoặc chỉ trả nổi một cách khó khăn.

Đối với một trường trung học thông thường thì giá thành phải trả cho các sản phẩm cho chỉ một máy tính để bàn có thể tương đương với lương trong một năm của một giáo viên mới, báo cáo nêu.

Vì thế, hầu hết các cơ quan được khảo sát không tin rằng các thoả thuận về giấy phép của Microsoft sẽ cung cấp đáng giá trị tiền bỏ ra.

“Có một cán cân nhỏ (nhưng không có nghĩa thoả mãn) đối với những người nói các giấy phép không đáng giá trị tiền bỏ ra so với những người nói rằng chúng đáng”, báo cáo nói.

According to the review, over 70% of institutions surveyed did not realize the level of buy-out costs before entering into commercial subscription agreements, while 55% of respondents said the buy-out payment was unaffordable or only affordable with difficulty.

For a typical secondary school the cost of buy-out for desktop products alone would be the equivalent of a new teacher's annual salary, the report stated.

Consequently most establishments surveyed did not believe that Microsoft's licensing agreements provide value for money.

"There was a small (but not statistically significant) balance towards those that said the licenses did not represent value for money compared to those that said they did," the report stated.


Ví dụ, chỉ 24% các trường trung họ nói các thoả thuận đó đáng giá tiền, so với 46% tại các trường cao đẳng và 67% tại các trường đặc biệt.

Một trong những vấn đề dẫn tới ý kiến này là việc các khách hàng hàn lâm không tiếp cận một thoả thuận đăng ký lâu dài của Microsoft mà nó tự động cho phép sử dụng phần mềm vĩnh viễn, trong khi giá đăng ký dài hạn của các trường học lại dựa trên tổng số máy tính 'đủ tư cách' bất kể liệu các phần mềm của Microsoft có được cài đặt, được yêu cầu hoặc được sử dụng trên các máy tính hay không.

For example, just 24% of secondary schools said the agreements represented value for money, compared to 46% at further education colleges, and 67% at special schools.
One of the issues that led to this opinion was the fact that academic customers have no access to a Microsoft subscription agreement that automatically grants the right to use the software in perpetuity, while another was the fact that school subscription pricing is based on the total number of 'eligible' computers irrespective of whether Microsoft software is installed, required or used on the computers.


Theo báo cáo của Becta, một máy PC đủ tư cách được xác định là mọi máy tính với cấu hình Pentium II hoặc cao hơn, hoặc các máy Macintoshes của Apple (G3 hoặc cao hơn), nghĩa là một trường cũng có thể tự mình thấy
việc trả tiền cho phần mềm của Microsoft mà nó không thể chạy được trên các máy tính Macintoshes của Apple.

Becta cũng chỉ trích hệ thống giấy phép theo giá trị tốt nhất, loại Chọn – Se-lect, chỉ có sẵn cho các cơ quan có từ 250 máy PC trở lên và đặt ra gánh nặng thái quá lên họ để đoán trước được việc sử dụng của họ. “Trong ngữ cảnh mà bản thân Microsoft không thể tiên liệu một cách chính xác các phiên bản sản phẩm cho 3 năm thì rất không hợp lý để mong chờ các cơ quan giáo dục có khả năng dự đoán yêu cầu đối với các sản phẩm của Microsoft trong 3 năm tới”, báo cáo lưu ý.

According to Becta's report, an eligible PC is defined as any computer with a Pentium II processor or higher, or Apple Inc Macintoshes (G3 or higher), meaning that a school could even find itself paying Microsoft for software that it is unable to run on its Apple Macs.
Becta also criticized the fact that the best value licensing scheme, Se-lect, is only available to establishments with 250 or more PCs and placed an undue burden on them to predict their usage.
"In a context whe-re Microsoft itself is unable to accurately forecast product releases for three years it is not very reasonable to expect educational institutions to be able to forecast demand for Microsoft products three years ahead," the report noted.

Việc xem xét lại về giấy phép của Microsoft và những giải pháp thay thế tiềm năng đã được công bố vào tháng 01/2006 để xem xét các mô hình giấy phép đăng ký lâu dài của Microsoft và những rủi ro có liên quan tới những giấy phép không vĩnh viễn.

Xem xem lại này cũng đề cập tới những rào cản tiềm năng đối với những giải pháp thay thế của Microsoft tiếp sau bản báo cáo hồi tháng 05/2005 của Becta mà nó đã chỉ ra rằng việc sử dụng Linux và OpenOffice.org có thể tạo ra sự tiết kiệm tổng chi phí tới 44% cho 1 máy PC đối với các trường tiểu học và 24% đối với các trường trung học, so với các cấu hình PC của các phần mềm thương mại tiêu chuẩn.

The review of Microsoft's licensing and potential al-ternatives was announced in January 2006 in order to examine Microsoft's subscription licensing models and the risks associated with non-perpetual licenses.
The review also considered the potential barriers to Microsoft al-ternatives following a May 2005 Becta report that had indicated that the use of Linux and OpenOffice.org could produce total cost savings of 44% per PC for primary schools and 24% for secondary schools, compared to standard commercial software PC configurations.

Về chủ đề khuyến khích các giải pháp thay thế, Becta đã lưu ý rằng Hiệp hội Mã nguồn Mở Anh Quốc - OSC (UK Open Source Consortium) mong muốn thấy Becta khuyến khích tích cực tiên phong khuyến khích lựa chọn bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn nguồn mở và nói rằng nó sẽ ”bàn luận với các đối tác chính những bước đi thực tế nó có thể tiến hành để tạo điều kiện thuận lợi cho sự cạnh tranh rộng lớn hơn trong lựa chọn có liên quan tới vấn đề giấy phép các phần mềm trong các trường học”.

Đầu tuần này, chủ tịch của OSC, Mark Taylor, đã chỉ trích Becta về việc tham gia vào sự mở rộng (giấy phép) với Microsoft bất chấp nghiên cứu của riêng mình đang chỉ ra các giải pháp thay thế mà nguồn mở rẻ hơn. “Chúng tôi muốn chúc mừng Becta vì có giảm giá đối với vé theo mùa đối với Titanic”, ông nói.

Tổ chức này đã không trả lời một yêu cầu soạn thảo tỉ mỉ về những nguyên nhân đối với việc mở rộng Biên bản Ghi nhớ trong thời gian họp báo mặc dù trong thông báo việc này thì Stephen Lucey, giám đốc điều hành của Becta, đã đánh giá rằng sự hiểu biết sẽ tiết kiệm cho các trường của Anh 47 triệu bảng (91 triệu USD) khi nó có hiệu lực vào tháng 01/2004.

Microsoft đã không trả lời câu hỏi cho bình luận của thời gian họp báo.

On the subject of promoting al-ternatives, Becta noted that the UK's Open Source Consortium would like to see Becta proactively promoting choice by adopting open source standards" and stated that it will "discuss with key stakeholders the practical steps it could take to facilitate wider competition in choice in relation to software licensing in schools."

Earlier this week the OSC's president, Mark Taylor, criticized Becta for entering into the extension with Microsoft despite its own research indicating cheaper open source al-ternatives. "We'd like to congratulate Becta for getting a discount on their season ticket for the Titanic," he said.
The agency had not responded to a request to elaborate on its reasons for extending the MoU by press time although in announcing it Stephen Lucey, Becta executive director, estimated that the understanding has saved UK schools GBP47m ($91m) since it came in to effect in January 2004.
Microsoft did not respond to request for comment by press time.


Dịch tài liệu: Lê Trung nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay6,640
  • Tháng hiện tại254,829
  • Tổng lượt truy cập18,050,594
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây