CEO của Foradian giải thích về những lợi ích của phần mềm quản lý trường học nguồn mở

Thứ hai - 20/08/2012 03:53
ForadianCEO explains benefits of open source school management software

Posted 7 Aug 2012 byBryan Behrenshausen (Red Hat)

Theo:http://opensource.com/education/12/8/foradian-ceo-explains-benefits-open-source-school-management-software

Bài được đưa lênInternet ngày: 07/08/2012

Lờingười dịch: Một dự án cho các viện trường giáo dụcở bất kỳ đâu trên thế giới. Rấtcó thể nó cũng cần cho các cơ sở giáo dục của ViệtNam. “Dựán Fedena đang xây dựng hoàn toàn các phần mềm có cácchức năng chuyên nghiệp để quản lý các việc giáo dụcở bất kỳ dạng nào tại tất cả các quốc gia.Fedenalà phần mềm quản lý khu trường/ trường học đa mụcđích được hàng ngàn việntrường giáo dục trên toàn thế giới sử dụng cho tấtcả các hoạt động có liên quan tới hành chính, quản lývà học tập. Bạn có thể sửdụng nó để quản lý một cách có hiệu quả các sinhviên, giáo viên, nhân viên, khóa học và tất cả các hệthống và qui trình có liên quan tới việc quản lý việntrường của bạn”. “Fedenađã giành được phần thưởng danh giá MIT TR35 India vàonăm 2012. Nó cũng được triển khai tại 15.000 trường họcở Kerala, Ấn Độ theo Dự ánSampoorna”.

Tháng trước, mộtgiáo sư tại Viện Đại học Khoa học Máy tính và Quảnlý của Kairouan tại Tuy ni di đã nói cho chúng tôi cáchtriển khai và tùy biến Fedena, một giải pháp quản lýtrường học nguồn mở từ Foradian, sự cộng tác nângcao và hiểu biết giữa các nhà quản trị, sinh viên vàgiáo viên. Unni Korroth, đồng sáng lập và CEo củaForadian, đã trả lời các câu hỏi của chúng tôi vềFedena - và giải thích chính xác những gì làm nên các hệthống rất quyến rũ này về quản lý trường học nguồnmở.

Ôngcó thể giải thích về dự án Fedena cho các độc giả cóthể chưa quen biết với nó được không?

Dựán Fedena đang xây dựng hoàn toàn các phần mềm có cácchức năng chuyên nghiệp để quản lý các việc giáo dụcở bất kỳ dạng nào tại tất cả các quốc gia. Fedenalà phần mềm quản lý khu trường/ trường học đa mụcđích được hàng ngàn viện trường giáo dục trên toànthế giới sử dụng cho tất cả các hoạt động có liênquan tới hành chính, quản lý và học tập. Bạn có thểsử dụng nó để quản lý một cách có hiệu quả cácsinh viên, giáo viên, nhân viên, khóa học và tất cả cáchệ thống và qui trình có liên quan tới việc quản lýviện trường của bạn.

Đã có khá nhiềuphần mềm sẵn có để quản lý các trường học và caođẳng. Nhưng có 2 vấn đề lớn tồn tại trong thịtrường (như tôi đã tóm tắt đâu đó).

Fedenađã giành được phần thưởng danh giá MIT TR35 India vàonăm 2012. Nó cũng được triển khai tại 15.000 trường họcở Kerala, Ấn Độ theo Dự án Sampoorna.

Khimọi người nghe về “phần mềm quản lý trường họcnguồn mở”, họ có lẽ nghĩ về các dự án quản lýkhóa học như Blackboard hay Moodle. Nhưng dường như làFedena tìm cách để hoàn thành thứ gì đó mà những dựán đó không làm. Bản thân Fedena khác biệt thế nào?

Fedena không phải làhệ thống quản lý học tập. Các tính năng của Fedenalàm thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của các viện trườnggiáo dục - như sự dự học, các sách cho các lớp học,… Có thể tốt hơn để so sánh Fedena với SchoolTool vàOpenSIS. Nhưng bằng việc cho phép các trình cài cắm đúngđắn, Fedena có thể được cập nhật các chức năng nhưBlackboard hoặc Moodle.

Lastmonth, a professor at the Higher Institute of Computer Science andManagement of Kairouan in Tunisia toldus how implementing and customizing Fedena, an open source schoolmanagement solution f-rom Foradian,enhanced collaboration and understanding between administrators,students, and instructors. UnniKoroth, Foradian's co-founder and CEO, was kind enough to answerour questions about Fedena—and to explain precisely what makes opensource school management systems so appealing.

Canyou explain the Fedena project for readers who might not be familiarwith it?

ProjectFedena is building fully functional enterprise software to manageeducation institutions of any type in all countries. Fedena ismultipurpose school/campusmanagement software which is used by thousands of educationalinstitutions worldwide for all administration, management, andlearning related activities. You can use it to efficiently managestudents, teachers, employees, courses, and all the systems andprocesses related to running your institute.

Thereis already plenty of software available to manage schools andcolleges. But there are two big problems remaining in the market (asI've summarized elsewhe-re).

Fedenawonthe prestigious MIT TR35 India award in 2012. It is alsoimplemented in 15,000 Schools of Kerala, India under ProjectSampoorna.

Whenpeople hear "open source school management software," theymight think of course management projects like Blackboard or Moodle.But it seems like Fedena seeks to accomplish something these projectsdon't. How does Fedena differentiate itself?

Fedenais not a learning management system. Fedena's features satisfy thebasic needs of educational institutions—like attendance,gradebooks, etc. It would be better to compare Fedena to SchoolTooland OpenSIS. But by enablingthe correct plugins, Fedena can be upgraded to function likeBlackboard or Moodle.

Iunderstand Fedena didn't begin as an open source project. Can youdescribe the rationale behind opening it up?

Tôibiết Fedena đã không bắt đầu như một dự án nguồnmở. Ông có thể mô tả những lý do cơ bản đằng sauviệc mở ra đó không?

Hầu như tất cả(99.99%) mã nguồn của Fedena là trực tiếp từ các nhânviên của Foradian Technologies. Chúng tôi đã phát hànhFedena 1.0 được phát triển đầy đủ như là nguồn mở.Bây giờ phiên bản 2.3 đã sẵn sàng để phát hành.

Có 2 lý do chính choviệc mở ra. Trước hết vì các hệ thống và qui trìnhphức tạp hiện diện trong các trường học và cao đẳngkhác nhau trên khắp thế giới. Chúng tôi cảm thấy PMNMđược yêu cầu để điều hành sự phức tạp này. Lýdo thứ 2 là từ một quan điểm marketing. Mọi người tiếnhành nghiên cứu về PMTDNM trước khi chọn các giải phápphần mềm sở hữu độc quyền.

Vìsao quan trọng cho phần mềm quản lý trường học lànguồn mở?

Hầu hết mọi ngườitin rằng vấn đề với giáo dục là “chất lượng”.Không phải thế. Nó thực sự là vấn đề về chi phí.Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hầu hết các trường họckhông có tiền để đầu tư vào một hệ thống lên kếhoạch tài nguyên chuyên nghiệp sở hữu độc quyền vớichi phí cao để quản lý viện trường của họ. Nếu phầnmềm là nguồn mở, các trường đó không phải chi sốtiền khổng lồ cho việc cấp phép và tùy biến. Họkhông phụ thuộc vào công ty cung cấp về những sửa đổimã nguồn.

Ôngmô tả thế nào giá trị của một giải pháp nguồn mởcho các khách hàng triển vọng tại các viện trường giáodục? Các viện trường đó đánh giá thế nào nhiều nhấtvề tiếp cận nguồn mở của Fedena?

Chúng tôi mô tả giátrị bằng việc tập trung vào tính sẵn sàng của mãnguồn cho các nhu cầu trong tương lai của họ. Các việntrường giáo dục thụ hưởng thực tế rằng không bịkhóa trói vào nhà cung cấp. Chúng tôi không lấy tiềntheo số lượng các sinh viên hay người sử dụng. Một sốviện trường giáo dục thậm chí đã phát triển cáctrình cài cắm của riêng họ cho Fedena.

Tươnglai Fedena sẽ đi tới đâu? Các mục tiêu dài và ngắn hạncủa dự án là gì?

Trong ngắn hạn: Dịchsang nhiều hơn các ngôn ngữ. Ngay bây giờ, Fedena sẵnsàng bằng tiếng Tây Ban Nha, Ả rập, Đức, Bồ và Anh.Chúng tôi cũng muốn thấy sự phát triển của các trìnhcài cắm từ các lập trình viên nguồn mở. Vì thế, sựcải thiện của cộng đồng là một mục tiêu khác. Dùhầu hết, chúng tôi đang làm việc nhiều về marketing.Hầu hết các trường học, cao đẳng và các giáo viênkhông biết Dự án Fedena tồn tại. Về dài hạn: Chúngtôi muốn nâng cấp kho mã nguồn cốt lõi tới một phiênbản mới của Ruby on Rails. Ngay bây giờ là Fedena phiênbản 2.3.5.

Almostall (99.9%) of Fedena's code is f-rom direct employees of ForadianTechnologies. We released the fully developed Fedena 1.0 as opensource. Now version 2.3 is ready for release.

Thereare two main reasons for opening it up. First is because of thecomplex systems and processes present in different schools andcolleges around the world. We felt open source software was requiredto handle this complexity. The second reason is f-rom a marketingpoint of view. People perform research on free and open sourcesoftware before choosing proprietary software solutions.

Whyis it important for school management software to be open source?

Mostpeople believe that the problem with education is "quality."It is not. It is actually a cost problem. In our experience, most ofthe schools don't have the money to invest in a high-cost,proprietary enterprise resource planning system to manage theirinstitution. If the software is open source, these schools don't haveto pay huge amounts on licensing and customization. They don't haveto depend on the provider company for source code modifications.

Howdo you describe the value of an open source solution to prospectivecustomers at educational institutions? What do these institutionsseem to appreciate most about Fedena's open source approach?

Wedescribe the value by focusing on the availability of source code fortheir future needs. Educational institutions enjoy the fact thatthere is no vendor lock-in. We don't c-harge by number of students orusers. Some of the educational institutions have even developed theirown plugins for Fedena.

Whe-reis Fedena going in the future? What are the project's short-term andlong-term goals?

Inthe short term: Translation to more languages. Right now, Fedena isavailable in Spanish, Arabic, German, Portuguese and English. We'dalso like to see more plugin development f-rom open source developers.So, community enhancement in another goal. Mostly though, we areworking on ramping up marketing. Most schools, colleges, and teachersdon't know Project Fedena exists.

Inthe long term: We would like to upgrade the core codebase to a newerversion of Ruby on Rails. Rightnow Fedena is in 2.3.5.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,132
  • Tháng hiện tại61,822
  • Tổng lượt truy cập17,124,142
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây