65 sự thay thế của nguồn mở cho các phần mềm an ninh - Phần 3

Thứ hai - 26/03/2012 05:03

65Open Source Replacements for Security Software

Open source apps foranti-virus, anti-spam, firewalls, encryption, security gateways andmore.

March 13, 2012, ByCynthiaHarvey

Theo:http://www.datamation.com/security/65-open-source-replacements-for-security-software-3.html

Bài được đưa lênInternet ngày: 13/03/2012

Lờingười dịch: Loạt bài này giới thiệu 65 phần mềmnguồn mở là các phần mềm được sử dụng cho mụcđích an toàn và an ninh của hệ thống thông tin và thaythế được các phần mềm nguồn đóng có các tính năngtương tự.  Xemcác phần: [01],[02],[03],[04].

Truyềntệp an ninh

37 WinSCP

Thay thế cho: CuteFTP,FTP Commander

Cực ký phổ biến,WinSCP được giải thưởng bao gồm máy trạm SFTP, máytrạm SCP, máy trạm FTPS và máy trạm FTP. Nó đưa ra 2 giaodiện khác nhau và cũng bao gồm một trình soạn thảo vănbản tích hợp. Hệ điều hành: Windows.

38 FileZilla

Thay thế cho: CuteFTP,FTP Commander

Trong khi WinSCP đưa rachỉ một phiên bản máy trạm, thì FileZilla đưa ra cảphiên bản máy trạm và phiên bản cho phép bạn thiết lậpmáy chủ FTP của riêng bạn. Nó hỗ trợ các giao thứctruyền FTP, FTPS và SSH. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

SecureFile Transfer

37.WinSCP

ReplacesCuteFTP,FTP Commander

Extremelypopular, the award-winning WinSCP includes an SFTP client, SCPclient, FTPS client and FTP client. It offers two differentinterfaces and also includes an integrated text editor. OperatingSystem: Windows.

38.FileZilla

ReplacesCuteFTP, FTPCommander

WhileWinSCP offers only a client version, FileZilla offers both a clientversion and a version that allows you to set up your own FTP server.It supports FTP, FTPS and SSH transfer protocol. Operating System:Windows, Linux, OS X.

Điềutra pháp lý

39 ODESSA

Thay thế cho: EnCaseForensics, X-waysForensics, AccessDataForensic Toolkit

Kiến trúc Chiếm đoạtvà Tìm kiếm Bằng chứng Số Mở, còn gọi là “ODESSA”,đưa ra vài công cụ khác nhau cho việc xem xét và báo cáovề bằng chứng số. Đây là một dự án cũ hơn, nhưngvẫn còn có giá trị. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

40 TheSleuth Kit/Autopsy Browser

Thay thế cho: EnCaseForensics, X-waysForensics, AccessDataForensic Toolkit

Hai ứng dụng này làmviệc cùng nhau: Sleuth Kit đưa ra các công cụ dòng lệnhcho việc tiến hành điều tra số, và Autospy Broser đưa ramột GUI dựa vào trình duyệt cho việc truy cập các côngcụ đó. Dự án này bây giờ cũng một khung Hadoop cho phântích dữ liệu phạm vi lớn. Hệ điều hành: Windows,Linux, OS X.

Forensics

39.ODESSA

ReplacesEnCaseForensics, X-waysForensics, AccessDataForensic Toolkit

TheOpen Digital Evidence Search and Seizure Architecture, aka "ODESSA,"offers several different tools that for examining and reporting ondigital evidence. This is an older project, but still valuable.Operating System: Windows, Linux, OS X.

40.TheSleuth Kit/Autopsy Browser

ReplacesEnCaseForensics, X-waysForensics, AccessDataForensic Toolkit

Thesetwo apps work together: The Sleuth Kit offers command line tools forconducting digital investigations, and Autopsy Browser offers abrowser-based GUI for accessing those tools. The project also nowincludes a Hadoop framework for large-scale data analysis. OperatingSystem: Windows, Linux, OS X.

Cáccổng gateway / Các thiết bị Quản lý Mối đe dọa Thốngnhất

41 EndianFirewall Community

Thay thế cho: CheckPoint Security Gateways, SonicWall,Symantec WebGateway

Cộng đồng Tườnglửa Endian có thể biến bất kỳ PC nào (bao gồm cảnhững PC khá cũ) thành một thiết bị án ninh cổnggateway hoàn chỉnh với một tường lửa, các ủy quyềnmức ứng dụng với hỗ trợ chống virus, lọc virus vàspam cho thư điện tử, nội dung Web và một mạng riêng ảoVPN. Các phiên bản được hỗ trợ các thiết bị phầnmềm và phần cứng cũng sẵn sàng trên site. Hệ điềuhành: Linux.

42 UntangleLite

Thay thế cho: CheckPoint Security Gateways, SonicWall,Symantec WebGateway

Tương tự như Endian,Untangle Lite cũng giúp những người sử dụng tạo cácthiết bị an ninh cổng gateway của riêng họ. Bổ sungthêm, Untangle đưa ra các sản phẩm thương mại, và bạncó thể tải về mỗi trong số các ứng dụng riêng rẽđược đưa vào trong Untangle Lite (tường lửa, ngăn chặnthâm nhập trái phép, khóa các cuộc tấn công, ...) mộtcách tách biệt. Hệ điều hành: Linux.

43 ClearOS

Thay thế cho: CheckPoint Security Gateways, SonicWall,Symantec WebGateway

ClearOS kết hợp chứcnăng an ninh cổng gateway với các khả năng của một máychủ doanh nghiệp nhỏ. Nó đưa ra việc kết nối mạng,phần mềm nhóm, một máy chủ thư, một máy chủ Web vàhơn thế. Hỗ trợ có trả tiền và phần cứng cũng cósẵn. Hệ điều hành: Linux.

Gateway/UnifiedThreat Management Appliances

41.Endian FirewallCommunity

Replaces:Check Point Security Gateways,SonicWall, SymantecWeb Gateway

EndianFirewall Community can turn any PC (including pretty old ones) into agateway security appliance complete with a firewall,application-level proxies with antivirus support, virus andspam-filtering for email, Web content and a VPN. Supported versionsof the software and hardware appliances are also available on thesite. Operating System: Linux.

42.UntangleLite

Replaces:Check Point Security Gateways,SonicWall, SymantecWeb Gateway

Similarto Endian, Untangle Lite also helps users cre-ate their own gatewaysecurity appliances. In addition, Untangle offers commercialproducts, and you can download each of the individual apps includedin Untangle Lite (firewall, intrusion prevention, attack blocker,etc.) separately. Operating System: Linux.

43.ClearOS

Replaces:Check Point Security Gateways,SonicWall, SymantecWeb Gateway

ClearOScombines gateway security functionality with the capabilities of asmall business server. It offers networking, groupware, a mailserver, a Web server and more. Paid support and hardware are alsoavailable. Operating System: Linux.

Dòtìm thâm nhập trái phép

44 OpenSource Tripwire

Thay thế cho: Tripwire

Tripwire tiêu chuẩnbây giờ là một dự án nguồn đóng, nhưng cộng đồngđã tiếp tục phát triển phiên bản nguồn mở trong năm2000. Nó giám sát nội dung và các tệp và cảnh báo chonhững người quản lý mạng khi những tệp đó bị thayđổi, cảnh báo cho họ có những thâm nhập trái phép cókhả năng. Hệ điều hành: Windows, Linux.

45 OSSEC

Thay thế cho: CoreroIPS, HPTipping Point IPS, SophosHIPS


Bổ sung thêm vào việckiểm tra tính toàn vẹn của các tệp, OSSEC cũng thựchiện phân tích lưu ký, giám sát chính sách, dò tìmrootkit và cảnh báo thời gian thực để giúp ngăn ngừavà dò tìm thâm nhập trái phép trong mạng của bạn. Nóđược tải về hơn 5.000 lần mỗi tháng và đã thắngnhiều giải thưởng. Hệ điều hành: Windows, Linux.

46 AFICK

Thay thế cho Tripwire

AFICK, ngắn gọn là“Trình Kiểm tra Tính toàn vẹn Tệp Khác”, đưa ra chứcnăng tương tự như Tripwire. Nó khả chuyển, nhanh và chạytừ GUI hoặc dòng lệnh. Hệ điều hành: Windows, Linux.

47 Snort

Thay thế cho: CoreroIPS, HPTipping Point IPS, SophosHIPS

Với hàng triệu lượttải về và hơn 400.000 người sử dụng đăng ký, Snortđược cho là “Công nghệ IDS/IPS được triển khai rộngrãi nhất thế giới”. Hệ điều hành: Windows, Linux, OSX.

IntrusionDetection

44.Open SourceTripwire

ReplacesTripwire

StandardTripwire is now a closed source project, but the community hascontinued developing the open source version released in 2000. Itmonitors the content of files and alerts network managers when thosefiles have changed, alerting them to possible intrusions. OperatingSystem: Windows, Linux.

45.OSSEC

ReplacesCoreroIPS, HPTipping Point IPS, SophosHIPS

Inaddition to file integrity checking, OSSEC also performs loganalysis, policy monitoring, rootkit detection and real-time alertingto help prevent and detect intrusions into your network. It'sdownloaded more than 5,000 times per month and has won numerousawards. Operating System: Windows, Linux.

46.AFICK

ReplacesTripwire

AFICK,short for "Another File Integrity Checker," offers similarfunctionality as Tripwire. It's portable, fast and runs f-rom a GUI orthe command line. Operating System: Windows, Linux.

47.Snort

ReplacesCoreroIPS, HPTipping Point IPS, SophosHIPS

Withmillions of downloads and more than 400,000 registered users, Snortclaims to be "the most widely deployed IDS/IPS technologyworldwide." Operating System: Windows, Linux OS X.

Cáctường lửa mạng

48 IPCop

Thay thế cho: BarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Giống như hầu hếtcác ứng dụng khác trong danh sách các Tường lửa củachúng tôi, IPCop biến một PC thành một tường lửa dựavào Linux để bảo vệ mạng của bạn. Nó được thiếtkế cho những người sử dụng ở nhà hoặc SOHO, và nócó một giao diện Web dễ sử dụng. Hệ điều hành:Linux.

49 Devil-Linux

Thay thế cho: BarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Dù nó ban đầu từngđược thiết kế để đưa ra chức năng tường lửa vàđịnh tuyến router, thì Deviel - Linux cũng còn vận hànhnhư một máy chủ cho nhiều ứng dụng, bao gồm cả đặtchỗ cho thư. Được các nhà quản trị CNTT tạo ra cho cácquản trị viên CNTT, nó có các khả năng tùy biến tuyệtvời và an ninh hàng đầu. Hệ điều hành: Linux.

50 TurtleFirewall

Thay thế cho: BarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Được thiết kế đểđơn giản và nhanh, Turtle cho phép các nhà quản lý mạngthiết lập cấu hình nó thông qua giao diện Web hoặc bằngviệc sửa đổi các tệp XML. Website này cũng bao gồm mộtsố thông tin giới thiệu tốt về bản chất tự nhiêncủa các tường lửa. Hệ điều hành: Linux.

51 Shorewall

Thay thế cho: BarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Shorewall không đượccho là tường lửa Linux dễ sử dụng nhất, nhưng nó đượccho là “tường lửa mềm dẻo và mạnh nhất”. Bạn cóthể sử dụng nó trong một hệ thống vận hành như mộttường lửa chuyên dụng, như một cổng gateway/bộ địnhtuyến router/máy chủ đa chức năng hoặc như một chiệcPC GNU/Linux đứng riêng rẽ. Hệ điều hành: Linux.

NetworkFirewalls

48.IPCop

ReplacesBarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Likemost of the other apps on our Firewall list, IPCop turns a PC into aLinux-based firewall to protect your network. This one is designedfor home or SOHO users, and it boasts an easy-to-use Web interface.Operating System: Linux.

49.Devil-Linux

ReplacesBarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Althoughit was originally designed to offer firewall and routerfunctionality, Devil-Linux can also operate as a server for manyapplications, including mail hosting. Cre-ated by IT administratorsfor IT administrators, it boasts top-notch security and excellentcustomization capabilities. Operating System: Linux.

50.Turtle Firewall

ReplacesBarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Designedto be simple and fast, Turtle allows network managers to configure itvia a Web interface or by modifying XML files. The website alsoincludes some good introductory information on the nature offirewalls. Operating System: Linux.

51.Shorewall

ReplacesBarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Shorewalldoesn't claim to be the easiest Linux firewall to use, but it doesclaim to be "the most flexible and powerful." You can useit on a system functioning as a dedicated firewall, as amulti-function gateway/router/server or as a standalone GNU/Linux PC.Operating System: Linux.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay9,639
  • Tháng hiện tại323,058
  • Tổng lượt truy cập18,118,823
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây