Sách điện tử tự do, mở đưa ra các ý tưởng cho việc khởi động lại chính phủ Mỹ

Thứ tư - 18/07/2012 06:12
Free,open ebook offers ideas for rebooting American government

Posted 3 Jul 2012 byBryan Behrenshausen(Red Hat)

Theo:http://opensource.com/government/12/7/free-open-ebook-offers-ideas-rebooting-american-government

Bài được đưa lênInternet ngày: 03/07/2012

Lờingười dịch: Khởi động lại nước Mỹ,một tập hợp các bài tiểu luận nêu những mong muốncủa nhiều nhà văn, học giả, chính trị gia, doanh nhân,các nhà nghiên cứu và các nhóm nghiên cứu chiến lược(think-tankers) thay đổi nước Mỹ hiện nay để có đượcnhững điều tốt lành hơn. Rất nhiều những ý kiếntrong số đó hướng về thế giới nguồn mở. Bạn hãyđọc để chiêm nghiệm. Cuốn sách có bán tại nhà sáchtrực tuyến nổi tiếng Amazon,nhưng cuốn sách cũng có sẵn từ website của tổ chứcnày như một bảntải về trực tiếp.

Vào năm 2008, các đạidiện của Diễn đàn Dân chủ Cá nhân đã gửi hàng tácho các nhà văn, học giả, chính trị gia, doanh nhân, cácnhà nghiên cứu và các nhóm nghiên cứu chiến lược(think-tankers) nhắc nhở sau đây:

Khi những người soạnthảo hiến pháp gặp nhau tại Philadelphia vào năm 1787, họđã đưa ra một dạng chính phủ tự chủ mới. Nhưng họkhông thể tưởng tượng được một xã hội vô sốngười với những giao tiếp nhiều - nhiều cùng một lúchoặc nhiều đổi mới hiện đại khác. Vì thế, việcthay thế mà bút lông bằng chuột, hãy tưởng tượng rằngbạn có sức mạnh để thiết kế lại nền dân chủ Mỹcho Kỷ nguyên Internet. Bạn sẽ làm gì?

Khởi động lạinước Mỹ: Những ý tưởng cho việc thiết kế lại nềnDân chủ Mỹ cho Kỷ nguyên Internet tậphợp những câu trả lời tầm rộng, khêu gợi và đôilúc lỗ mãng cho câu hỏi này được tạo ra. Nhưng đầuđề cuốn sách là thứ gì đó hiểu sai. Các nhà văn mànó đặc trưng sẽ không có quan tâm chỉ trong việc khởiđộng lại chính phủ Mỹ - làm gián đoạn các qui trìnhcốt lõi của nó, lôi nó ra phi trực tuyến trong giây lát,rồi sau đó phục hồi nó tới một tình trạng mới, đơngiản hơn bằng cách nào đó. Họ đang động tới cáckiến trúc về nguyên tắc của nó - các khung công việcvà các nguyên tắc của nó - phác họa những mô hình chomột chính phủ mà ôm lấy các công nghệ và giá trị mởđể trở nên minh bạch hơn, lanh lẹ hơn, đáp ứng hơnvà tin cậy hơn so với những lặp đi lặp lại trướcđó.

Tậphợp này là một loạt các tiểu phẩm kích thược vàibite ở các dạng khác nhau. Một số là những chỉ tríchsắc nhọn (và sâu sắc) về các luật hoặc chính sáchđặc biệt nên hoặc được loại bỏ hoặc đại tu toànphần. Vài mẩu đưa ra những chỉ dẫn từng bước mộtcho việc phục hồi các sáng kiến ốm yếu hoặc thúc đẩysức mạnh các công nghệ giao tiếp số để nâng cáo sựtham gia dân sự. Nhiều hơn là các tiểu luận không bốirối. Và một số là các tác phẩm suy đoán viễn tưởng,các câu chuyện chọn lọc hy vọng về nền chính trị sẽphải là.

In2008, representatives of the PersonalDemocracy Forum sent dozens of writers, pundits, politicians,entrepreneurs, researchers, and think-tankers the following prompt:

Whenthe Framers met in Philadelphia in 1787, they bravely conjured a newform of self-government. But they couldn't have imagined a masssociety with instantaneous, many-to-many communications or many ofthe other innovations of modernity. So, replacing that quill pen witha mouse, imagine that you have [the] power to redesign Americandemocracy for the Internet Age. What would you do?

RebootingAmerica: Ideas for Redesigning American Democracy for the InternetAge collects thewide-ranging, provocative, and often blunt responses this questiongenerated. But the book's title is somewhat misleading. The writersit features aren't interested in merely rebooting American government— interrupting its core processes, taking it momentarily offline,then restoring it to an earlier, somehow simpler, state. They'rehacking on its principal architectures — its frameworks andprinciples — sketching mock-ups for a government that embraces opentechnologies and values to become more transparent, nimble,responsive, and accountable than previous iterations.

Thecollection is a series of bite-sized micro-essays in various forms.Some are incisive (and insightful) critiques of specific laws orpolicies that should be either scrapped or radically overhauled.Others are pointed diagnoses pinpointing unfortunate flaws inotherwise well-meaning legislation. Several pieces offer step-by-stepinstructions for rehabilitating ailing initiatives or leveraging thepower of digital communication technologies for increasing civicparticipation. More are unabashed treatises. And some are works ofspeculative fiction, hopeful al-ternative histories of politicalwill-have-beens.

Hầu hết những ngườiviết tiểu luận được đặc trưng trong Khởi độnglại nước Mỹ sẽ cónhững nhà bảo vệ lâu năm về nguồn mở gật những cáiđầu của họ trong khi họ đi ngang qua hợp tuyến điệntử này. Newt Gingrich, ví dụ, khăng khăng rằng chính phủtrong Kỷ nguyên Thông tin đòi hỏi việc khai thác sứcmạnh trí tuệ tập thể và ôm lây tính mở (buồn thay,không có nhắc nhở nào về cách thức mà nguồn mở cóthể làm giảm bớt mối đe dọa của các cuộc tấn côngxung điện từ). Howard Rheingold, tác giả của Đámđông Thông minh (Smart Mobs),gợi ý rằng các công nghệ mới cho phép giao tiếp nhiều- nhiều có khả năng về “việc khuếch đại hành độngchính trị” và xây dựng các môi trường công cộng mới,đặc biệt đối mặt với sự tăng cường phương tiệnchưa từng thấy.

Nhữngtiểu luận khác là (ban đầu, ít nhất) hầu hết phảntrực giác - và những kết luận của chúng vì thế tấtcả mạnh hơn. Khi Ellen Miller, đồng sáng lập của QuỹÁnh sáng Mặt trời, viện lý về việc dỡ bỏ sự Tựdo của Luật Thông tin, bà dường như kêu gọi bỏ qua mộtcông cụ sống còn cho việc đảm bảo sự minh bạch củachính phủ. Nhưng FOIA sẽ không cần thiết, bà nói, nếuvật chất của chính phủ có thể đơn giản mặc địnhsẽ mở. Trong tiểu luận của mình, Jeff Jarrvis (ngườidạy học tại Đại học Thành phố New York Trường Báochí) đồng ý: “Vì sao chúng ta phải yêu cầu thông tintừ chính phủ của chúng ta?” Chính phủ nên cần sựcho phép để giữ những thứ từ chúng ta”.

ClayShirky, tác giả của Tất cả mọi người đếnđây này Dưthừa nhận thức (Here Comes Everybody andCognitive Surplus), đềxuất một giải pháp khôn ngoan tương tự cho vấn đềbảo vệ pháp lý cho các nhóm công dân: sự kết hợp. Quánhiều hành động chính trị hợp tác của các công dân,ông viết, dựa vào “dừng năng lượng” - nỗ lực “gâysức ép trong ngắn hạn đưa các viện trường hiện đangtồn tại cố gắng dừng họ khỏi làm gì đó”.

Mostessayists featured in RebootingAmerica will havelong-time open source advocates nodding their heads while theytraverse this eclectic anthology. Newt Gingrich, for instance,insists that government in the Information Age requires harnessingthe power of collective intelligence and embracing transparency(sadly, there's no mention of ways open source can alleviate thethreat of electromagnetic pulse attacks). Howard Rheingold, author ofSmart Mobs,suggests that new technologies enable the many-to-many communicationcapable of "amplifying political action" and constructingnew public spheres, particularly in the face of unprecedented mediaconsolidation.

Otheressays are (initially, at least) almost counter-intuitive — andtheir conclusions therefore all the more powerful. When Ellen Miller,co-founder of the Sunlight Foundation, argues for dismantling theFreedom of Information Act, she appears to call for abandoning acrucial tool for ensuring government transparency. But FOIA wouldn'tbe necessary, she claims, if government materials would simplydefaultto open. In his essay, Jeff Jarvis (who teaches at the CityUniversity of New York Graduate School of Journalism) agrees: "Whyshould we have to ask for information f-rom our government? Thegovernment should need permission to keep things f-rom us."

ClayShirky, author of HereComes Everybody andCognitive Surplus,proposes a similarly clever solution to the problem of legalprotections for citizen groups: incorporation. So much of citizens'collective political action, he writes, relies on "stop energy"— the exertion of "short term pressure brought upon existinginstitutions to try to stop them f-rom doing something."

Thế còn về các nhómmà không muốn dừng thứ gì cả, nhưng thay vào đó giữthứ gì đó đi tiếp thì sao? Dạng công việc này đòihỏi một dạng cộng tác khác dài hạn và bền vững. Làmthế nào các nhóm đặc biệt có thể tổ chức cho xunglượng kéo dài trong xây dựng thay đổi? Câu trả lờicủa Shirky được truyền cảm hứng bởi các cộng đồngphần mềm nguồn mở và những người đề xướng vănhóa tự do: chỉ như các lập trình viên và những ngườilàm việc khác có trong các cơ chế pháp lý sắp đặt củahọ cho việc bảo vệ các sản phẩm của những cộng táccủa họ - các giấy phép nguồn mở hoặc Creative Commons,nói - các nhà hoạt động xã hội - các công dân nên cókhả năng sử dụng các cơ chế pháp lý của sự kết hợpnhư các hãng đang làm: để thiết lập sự thừa nhậnvăn hóa và pháp lý của các quyền con người bình đẳngvà không thể chuyển nhượng và một sự nhận diện vềpháp lý thay thế cho sự liên can của bất kỳ cá nhânnào.

Khởi động lạinước Mỹ chất chứa đầynhững ý tưởng như thế, mỗi ý tưởng đã giải thíchbằng văn xuôi của cá nhân, sôi nổi. Diễn đàn Dân chủCá nhân đang bán các bản in sao chụp của bộ sưu tậpđược cấp phép Creative Commons này thông qua các nhà bánlẻ trực tuyến như Amazon, nhưng cuốn sách cũng có sẵntừ website của tổ chức này như một bản tải về trựctiếp.

Butwhat about groups that don't want to stop something, but rather keepsomething going? This kind of work requires a different sort oflong-term, sustained collaboration. How can the ad hoc groupsorganizing for change build lasting momentum? Shirky's answer isinspired by open source software communities and free cultureproponents: just as programmers and other makers have at theirdisposal legal mechanisms for protecting the products of theircollaborations — open source or Creative Commons licenses, say —citizen activists should be able to utilize the legal mechanisms ofincorporation as firms do: to establish personhood and a legalidentity that supersedes the involvement of any individual.

RebootingAmerica is teeming withideas like these, each explained personal, passionate prose. ThePersonal Democracy Forum is selling printed copies of this CreativeCommons-licensed collection through online retailers like Amazon,but the book is also available f-rom the organization's website as adirectdownload.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay2,032
  • Tháng hiện tại131,234
  • Tổng lượt truy cập14,810,656
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây