Cuối cùng: Các tiêu chuẩn Mở của Anh là RF, không phải FRAND

Thứ ba - 06/11/2012 06:16
Finally:UK Open Standards are RF, not FRAND

Published09:18, 02 November 12

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/11/finally-uk-open-standards-are-rf-not-frand/index.htm

Bàiđược đưa lên Internet ngày: 02/11/2012

Lờingười dịch: Việc Văn phòng Nội các Chính phủ Anh xuấtbản tài liệu về các Nguyên tắc của các Tiêu chuẩn Mởcho tính tương hợp của phần mềm, các định dạng dữliệu và tài liệu được tác giả ví như một cuộc cáchmạng mới nếu biết rằng để làm được việc này, Độicủa Văn phòng Nội các đã phải chịu rất nhiều sứcép từ Microsoft và hiện họ đã sẵn sàng mọi tài liệuđể bảo vệ công việc của mình, kể cả việc phảibảo vệ ở tòa nếu Microsoft và đám người ủng hộ cáctiêu chuẩn mở “rởm” theo FRAND chọn con đường đó:“các công ty như Microsoft đã chiến đấu rất hăng đểcản trở RF được đưa vào trong các qui định mới này.Họ và các đơn vị ủy nhiệm của họ sẽ tìm bất kỳcơ hội nào để thách thức các qui định mới đó - nhấtlà trong các tòa án”. Cáctiêu chuẩn mở là về các quyền tự do, về sự kiểmsoát của nhà nước và các công dân đối với các dữliệu của mình, chứ không phải là sự kiểm soát củacác công ty độc quyền.

Chiếnthắng khổng lồ cho các tiêu chuẩn mở, nguồn mở vàcông chúng, định nghĩa từ lâu được chờ đợi củachính phủ Anh về các tiêu chuẩn mở đã đi về phíakhông có chi phí bản quyền - RF (Royalty Free), chứ khôngvề phía FRAND (Fair, Reasonable and Non Discrimination). Tiếpcận của chính phủ Anh được cất giữ trong một tàiliệu mới quan trọng xác định những gì nó gọi là Cácnguyên tắc của các Tiêu chuẩn mở. Phụ lục 1 đưa racác định nghĩa và bảng chú giải, bao gồm định nghĩasống còn của những gì được yêu cầu cho một tiêuchuẩn được xem là mở:

cácquyền cơ bản cho triển khai tiêu chuẩn, và cho việc giaodiện với các triển khai khác đã áp dụng tiêu chuẩn yhệt, được cấp phép trên cơ sở tự do về phí bảnquyền mà tương thích với cả các giải pháp được cấpphép nguồn mở và SHĐQ. Các quyền đó sẽ là không thểhủy bỏ trừ phi có một vi phạm các điều kiện giấyphép.

CácNguyên tắc đó không chỉ là về chính phủ trung ương,mà có nghĩa tác động của chúng có khả năng sẽ cựckỳ rộng lớn:

trongkhi chính sách này tập trung vào chính phủ trung ương,chúng tôi sẽ làm việc để thúc đẩy các nguyên tắccủa các tiêu chuẩn mở cho tính tương hợp của phầnmềm, các định dạng dữ liệu và tài liệu với tất cảcác cơ quan nhà nước tại Vương quốc Anh. Chính quyềnđịa phương, khu vực nhà nước rộng lớn hơn và các Cơquan hành chính được Ủy thác được khuyến khích ápdụng các nguyên tắc đó để phân phối những lợi íchmột cách rộng lớn hơn.

7Nguyên tắc của các Tiêu chuẩn Mở gồm:

1. Chúng tôi đặt các nhu cầu của những người sửdụng của chúng tôi ở tâm của những lựa chọn cáctiêu chuẩn của chúng tôi

2. Các tiêu chuẩn mở được lựa chọn của chúng tôisẽ xúc tác cho các nhà cung cấp cạnh tranh trong một sânchơi bình đẳng

3. Những lựa chọn các tiêu chuẩn của chúng tôi hỗtrợ cho tính mềm dẻo và sự thay đổi

4. Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn mở hỗ trợ chochi phí bền vững

5. Các quyết định của chúng tôi về lựa chọn cáctiêu chuẩn có đầy đủ thông tin

6. Chúng tôi lựa chọn các tiêu chuẩn mở bằng việcsử dụng các qui trình công bằng và minh bạch

7. Chúng tôi là công bằng và minh bạch trong đặc tảvà triển khai các tiêu chuẩn mở

Ina huge win for open standards, open source and the public, thelong-awaited UK government definition of open standards has come downfirmly on the side of RF, not FRAND. The UK government's approach isenshrined in an important new document defining what it calls OpenStandards Principles. Annex 1 provides definitions and aglossary, including the following crucial definition of what isrequired for a standard to be considered open:

rightsessential to implementation of the standard, and for interfacing withother implementations which have adopted that same standard, arelicensed on a royalty free basis that is compatible with both opensource and proprietary licensed solutions. These rights should beirrevocable unless there is a breach of licence conditions.

ThePrinciples are not just about central government, which means theirimpact is likely to be extremely wide:

whilstthis policy focusses on central government, we shall work to promotethe open standards principles for software interoperability, data anddocument formats with all public bodies in the UK. Local government,the wider public sector and the Devolved Administrations areencouraged to adopt the principles to deliver wider benefits.

Theseven Open Standards Principles are as follows:

1.We place the needs of our users at the heart of our standards choices

2.Our se-lected open standards will enable suppliers to compete on alevel playing field

3.Our standards choices support flexibility and change

4.We adopt open standards that support sustainable cost

5.Our decisions on standards se-lection are well informed

6.We se-lect open standards using fair and transparent processes

7.We are fair and transparent in the specification and implementationof open standards

Đâylà một số tính năng chủ chốt của từng nguyên tắc.

1.Chúng tôi đặt các nhu cầu của những người sử dụngcủa chúng tôi ở tâm của những lựa chọn các tiêuchuẩn của chúng tôi

Sựlựa chọn sản phẩm được một cơ quan chính phủ thựchiện phải không ép những người sử dụng khác, các đốitác phân phối hoặc các cơ quan chính phủ phải mua cùngmột sản phẩm như các ứng dụng dựa vào web phải làmviệc được tốt như nhau với một dải các trình duyệttuân thủ các tiêu chuẩn, bất kể hệ điều hành, vàkhông trói người sử dụng vào một trình duyệt hoặcgiải phải máy tính để bàn duy nhất.

Tấtnhiên, điều này từng là vấn đề lớn trong mua sắm củachính phủ cho các giải pháp nguồn mở trong nhiều năm.

2.Các tiêu chuẩn mở được lựa chọn của chúng tôi sẽxúc tác cho các nhà cung cấp cạnh tranh trong một sân chơibình đẳng

Bấtkể chúng được thiết kế và được xây dựng trong nộibộ hay được thuê ngoài làm, các cơ quan chính phủ phảiyêu cầu các giải pháp tuân thủ với các tiêu chuẩn mở,cho tính tương hợp của phần mềm, các định dạng dữliệu và tài liệu, ở những nơi mà chúng tồn tại vàđáp ứng được các nhu cầu chức năng, trừ phi có mộtlý do minh bạch và tráng kiện vì sao điều này là khôngphù hợp.

Cáckhung công việc cho các mua sắm CNTT của chính phủ,ở những nơi áp dụng được, phải chỉ định rằng cáctiêu chuẩn mở cho tính tương hợp của phần mềm, cácđịnh dạng dữ liệu và tài liệu phải được triểnkhai, tuân thủ nguyên tắc về sự tương đương, trừ phicó một nhu cầu nghiệp vụ rõ ràng vì sao một tiêu chuẩnmở là không phù hợp và một sự ngoại lệ sẽ đượcđồng ý.

Điềuđó có nghĩa là nếu không có các giải pháp hỗ trợ cáctiêu chuẩn mở, thì tất nhiên tuyệt vời cho phép sửdụng các tiêu chuẩn không mở: điều này giải quyếtđược sự chỉ trích rằng các tiêu chuẩn mở không bịgây trở ngại không tồn tại cho từng lĩnh vực. Nhưngnó nhấn mạnh đúng là các tiêu chuẩn mở thực sự sẽđược ưu tiên khi chúng tồn tại.

3.Những lựa chọn các tiêu chuẩn của chúng tôi hỗ trợcho tính mềm dẻo và sự thay đổi

Các dự án CNTT dựa vào thành phần, nhỏ hơn, đưa ramột thiết kế mềm dẻo để cho phép sự lựa chọn vàxúc tác cho một sự tiến hóa của di sản CNTT của Chínhphủ, hơn là những thay đổi khổng lồ đắt giá. Điềunày làm giảm rủi ro bị khóa trói vào các nhà cung cấp,phần mềm, dịch vụ và hỗ trợ, hoặc vào CNTT cũ vàkhông hiệu quả.

Đâylà một trong những điểm mạnh tuyệt với của nguồnmở, khi tính module hóa giải thích vì sao nguồn mở cókhả năng và làm việc được tốt.

Hereare some of the key features of each.

1.We place the needs of our users at the heart of our standards choices

Theproduct choice made by a government body must not force other users,delivery partners or government bodies, to buy the same product e.g.web-based applications must work equally well with a range ofstandards-compliant browsers, irrespective of operating system, andnot tie the user to a single browser or desktop solution.

Ofcourse, this has been the big problem in government procurement foropen source solutions for years.

2.Our se-lected open standards will enable suppliers to compete on alevel playing field

Whetherthey are designed and built in-house or outsourced, government bodiesmust require solutions that comply with open standards, for softwareinteroperability, data and document formats, whe-re they exist andmeet functional needs, unless there is a robust and transparentreason why this is inappropriate.

Frameworksfor government IT procurements, whe-re applicable, must specify thatopen standards for software interoperability, data and documentformats should be implemented, subject to the principle ofequivalence, unless there is a clear business need why an openstandard is inappropriate and an exemption has been agreed.

Whatthat means is that if there are no solutions that support openstandards, then it is of course perfectly permissible to use non-openstandards: this addresses the criticism that unencumbered openstandards don't exist for every field. But it rightly emphasises isthat truly open standards are to be preferred when they exist.

3.Our standards choices support flexibility and change

Smaller,component-based IT projects provide a flexible design to allow choiceand enable an evolution of the Government’s IT estate, rather thancostly big bang changes. This reduces the risk of lock-in tosuppliers, software, service and support, or to old and inefficientIT.

Thisis one of open source's great strengths, since modularity is why opensource is possible and works so well.

4.Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn mở hỗ trợ cho chi phíbền vững

Nhữngtính toán tổng chi phí sở hữu (TCO) cho phần mềm thườngxem xét các chi phí thoát ra và chuyển đổi như một phầncủa chi phí của giải pháp mới, khi trong thực tế điềunày có thể một phần đại diện cho chi phí ẩn của sựkhóa trói vào một giải pháp đang tồn tại.

Nhưmột phần của việc xem xét tổng chi phí sở hữu củamột giải pháp CNTT của chính phủ, các chi phí thoát rađối với một thành phần sẽ được đánh giá ở lúcbắt đầu của sự triển khai. Khi các chi phí mở khóađược xác định, chúng phải có liên quan tới nhà cungcấp/hệ thống của nhà chức trách đương nhiệm vàkhông liên quan tới chi phí của các dự án CNTT mới.

...

Trongkhi chuẩn bị cho các dự án làm tươi lại về kỹ thuật,hoặc trong những hoàn cảnh ngoại lệ, nơi mà những mởrộng cho các hợp đồng CNTT hoặc các giải pháp đã cótừ trước được đồng ý, thì các cơ quan chính phủphải hình thành một chiến lược quản lý thoát ra thựcdụng. Chúng phải mô tả một cách công khai các tiêuchuẩn thoát ra được sử dụng cùng với sự quá độsang các tiêu chuẩn mở và các tiêu chuẩn mở bắt buộc.

Tậphợp tất cả lại, chúng ngắn gọn là một cuộc cáchmạng. Cho tới nay, chi phí chuyển đổi sang một nền tảngmới thường đã bao gồm các chi phí mà sẽ lieen quan mộtcách phù hợp tới sự khóa trói vào nền tảng cũ. Sựnhận thức ở đây rằng các chi phí đó phải đượcphân bổ phù hợp để cho phép những so sánh ngang bằngnhau, là một bước tiến khổng lồ, vì nó sẽ cho phépcác lựa chọn nguồn mở được xem xét trên một cơ sởcông bằng.

5.Các quyết định của chúng tôi về lựa chọn các tiêuchuẩn có đầy đủ thông tin

Cáctiêu chí lựa chọn cho các tiêu chuẩn mở bắt buộctrong CNTT của chính phủ phải xem xét tới những yêu cầuvề an ninh và pháp lý; các nhu cầu của người sử dụngvà vận hành; ngữ cảnh; hiệu quả kinh tế; tính tươnghợp; hỗ trợ của thị trường; tiềm năng bị khóatrói; các tiêu chí cho các tiêu chuẩn mở và sự chínmuồi. Chỉ những tiêu chuẩn mở mà được xem xét làchín muồi sẽ được cân nhắc cho áp dụng bắt buộc.

Mộtlần nữa, chúng là hợp lý: việc bắt buộc các tiêuchuẩn mở sẽ không làm việc nếu chúng không phù hợp.

4.We adopt open standards that support sustainable cost

Totalcost of ownership calculations for software often consider the exitand migration costs as part of the cost of the new solution, when infact this may in part represent the hidden cost of lock-in to anexisting solution.

Aspart of examining the total cost of ownership of a government ITsolution, the costs of exit for a component should be estimated atthe start of implementation. As unlocking costs are identified, thesemust be associated with the incumbent supplier/system and not beassociated with cost of new IT projects.

Inpreparation for any technical refresh projects, or in exceptionalcircumstances, whe-re extensions to IT contracts or to legacysolutions have been agreed, government bodies must formulate apragmatic exit management strategy. These must describe publicly theexisting standards used together with the transition to openstandards and compulsory open standards.

Takentogether, these are little short of revolutionary. Hitherto, the costof migrating to a new platform has typically included costs thatproperly should be associated with the lock-in to the old platform.The recognition here that those costs must be distributedappropriately in order to allow like-for-like comparisons, is a hugestep forward, since it will allow open source options to beconsidered on a fair basis.

5.Our decisions on standards se-lection are well informed

These-lection criteria for compulsory open standards in government ITmust consider security and legal requirements; user and operationalneeds; context; economic efficiency; interoperability; marketsupport; potential for lock-in; the criteria for open standards andmaturity. Only open standards that are considered to be mature shouldbe considered for compulsory adoption.

Again,these are reasonable: mandating open standards won't work if theyaren't appropriate.

6.Chúng tôi lựa chọn các tiêu chuẩn mở bằng việc sửdụng các qui trình công bằng và minh bạch

Cácqui trình lựa chọn và cam kết minh bạch cho các tiêuchuẩn sử dụng trong CNTT của chính phủ mở cửa cho mộttài sản khổng lồ của sự triển khai và tri thức dựavào những người sử dụng giúp Chính phủ đạt đượcquyết định đúng đắn.

Điềuđó thể hiện một sự mở được chào đón của quitrình cũng như các tiêu chuẩn: thiếu thông tin từng làcản trở chính khác cho việc thay đổi cách thức màchính phủ Anh mua sắm phần mềm.

7.Chúng tôi là công bằng và minh bạch trong đặc tả vàtriển khai các tiêu chuẩn mở

Cáccơ quan chính phủ phải cung cấp công khai thông tin sẵncó về việc điều chỉnh phù hợp với các tiêu chuẩnmở bắt buộc cho tính tương hợp của phần mềm, cácđịnh dạng dữ liệu và tài liệu. Các kế hoạch triểnkhai cho sự quá độ sang các tiêu chuẩnmở hoặc các hồ sơ tiêu chuẩn mở, bên trong một khungthời gian đặc thù, phải được xuất bản.

Tấtcả những miễn trừ được đồng ý đối với chínhsách về các tiêu chuẩn mở phải được xuất bản, chitiết hóa các tiêu chuẩn được chỉ định và các lý dođược miễn trừ, trừ phi có những cân nhắc về an ninhquốc gia ngăn trở điều này.

Minhbạch là quan trọng tột cùng. Nếu các bộ của chính phủkhông được yêu cầu mở sự tuân thủ của họ ra vớicác Nguyên tắc của các Tiêu chuẩn Mở mới này, và liệuhọ có đang yêu sách một sự miễn trừ vì một số lýdo, thì nó sẽ là dễ dàng hơn nhiều làm hỏng vỡ kếhoạch cho chính sách mới. Bằng việc nhất quán rằng mọithứ được thực hiện một cách mở, có khả năng kiểmtra bất kỳ những miễn trừ nào quả thực được xácminh.

6.We se-lect open standards using fair and transparent processes

Transparentengagement and se-lection processes for standards for use ingovernment IT opens the door to a vast wealth of implementation anduser-based knowledge that helps the Government to reach the rightdecision.

Thatrepresents a welcome opening up of the process as well as thestandards: lack of information has been another major obstacle tochanging the way the UK government procures software.

7.We are fair and transparent in the specification and implementationof open standards

Governmentbodies must provide publicly available information on their alignmentwith compulsory open standards for software interoperability, dataand document formats. Implementation plans for transition to the openstandards or open standard profiles, within a specific timeline, mustbe published.

Allagreed exemptions to the open standards policy must be published,detailing the standards specified and the reasons for exemption,unless there are national security considerations which prevent this.

Transparencyis of the utmost importance. If government departments aren'trequired to disclose their compliance with the new Open StandardsPrinciples, and whether they are claiming an exemption for somereason, it will be far easier to circumvent the new policy. Byinsisting that everything is done out in the open, it is possible tocheck that any such exemptions are indeed justified.

Transparencyis crucial for another reason. As readers may recall f-rom the manyOpen Enterprise blog posts over the last year describing theextremely long process that has led to the framing of this newpolicy, companies like Microsoft have fought very hard to prevent RFbeing enshrined in the new rules. They and their proxies will belooking for any opportunity to challenge the new rules - not least inthe courts.

However,I think opponents of the Open Standards Principles will need to thinkcarefully before taking that course. The Cabinet Office has beenscrupulous in giving them a chance to make their case, along witheveryone else. The original definition of open standards waswithdrawn as a result of pressure being applied, and not one, but twoconsultations have been carried about to solicit views in this area.Indeed, the UK government has made what are probably unprecedentedefforts to hear all sides of the argument.

Minhbạch là sống còn vì lý do khác. Như các độc giả cóthể nhớ lại từ nhiều bài viết trên blog về OpenEnterprise (Doanh nghiệp Mở) trong cuối năm ngoái mô tảqui trình cực kỳ lâu đã dẫn tới việc làm khung chochính sách mới này, các công ty như Microsoft đã chiếnđấu rất hăng để cản trở RF được đưa vào trong cácqui định mới này. Họ và các đơn vị ủy nhiệm củahọ sẽ tìm bất kỳ cơ hội nào để thách thức các quiđịnh mới đó - nhất là trong các tòa án.

Tuynhiên, tôi nghĩ những người chống đối các Nguyên tắccủa các Tiêu chuẩn Mở sẽ cần phải nghĩ cẩn thậntrước khi nắm lấy qui trình đó. Văn phòng Nội các từngquá thận trọng trong việc trao cho họ một cơ hội đểlàm sự vụ của họ, cùng với tất cả những ngườikhác nữa. Định nghĩa gốc ban đầu của các tiêu chuẩnmở từng bị rút lui như một kết quả của sức ép đangđược áp dụng, và không chỉ một, mà 2 cuộc tư vấnđã được triển khai để khẩn nài những quan điểmtrong lĩnh vực này. Quả thực, chính phủ Anh đã thựchiện những gì có lẽ là những nỗ lực chưa từng cóđể nghe tất cả các bên về lý lẽ.

Điềuđó là rõ ràng trên trang chủ liệt kê cáctài liệu Tư vấn các Tiêu chuẩn mở. Ở đó bạn sẽthấy không chỉ bản thân các Nguyên tắc, mà một đốngcác thông tin lệ thuộc. Chúng bao gồm Trảlời của Chính phủ, nó giải thích qui trình dẫn tớichúng, bao gồm các số thống kê được tăng cường, mộtphân tích chi tiết hơn về mọi câu hỏi, và một rà soátlại độc lập về bằng chứng của Trung tâm về Quảnlý và Chính sách Sở hữu Trí tuệ (CIPPM) tại Đại họcBournemouth, về cơ bản nó là báo cáo mà tôi đãviết trong tháng 09.

Mứccực kỳ chi tiết này về các tư vấn và phân tích củachúng là một dấu hiệu rõ ràng rằng Văn phòng Nội cáccó nghĩa về nghiệp vụ ở đây, và rằng nó đượcchuẩn bị để phòng vệ cho công việc của mình tại cáctòa án nếu cần. Thời gian và tiền bạc nó đã đầu tưtrong dự án này trong vài năm qua cũng là một thẻ củasự nghiêm túc của nó và mong muốn để làm cho các tiêuchuẩn mở thành một thực tế tại đất nước này, vàđể thiết lập một sân chơi bình đẳng cho điện toánchính phủ.

Giảthiết điều đó xảy ra - và dựa vào các Nguyên tắc mớiđó, những dấu hiệu nó sẽ là tốt - rằng có thể đạidiện cho sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho muasắm CNTT tại nước Anh. Đội của Văn phòng Nội cácxứng đáng với vinh quang ít nhất vì cho chúng ta khảnăng đó.

That'sevident in the home page listing the OpenStandards Consultation documents. There you will find not onlyPrinciples themselves, but a host of ancillary information. Theseinclude the Government'sResponse, which explains the process that led to them, includingconsolidated statistics, a more detailedanalysis of every question, and an independent review of theevidence by the Centre for Intellectual Property Policy &Management (CIPPM) at Bournemouth University, which is essentiallythe report that I wroteabout back in September.

Thisextraordinary level of detail in terms of the consultations and theiranalysis is a clear sign that the Cabinet Office means business here,and that it is prepared to defend its work in the courts ifnecessary. The time and money that it has invested in this projectover the last few years is also a token of its seriousness and desireto make open standards a reality in this country, and to establish alevel playing field for government computing.

Assumingthat happens - and based on the new Principles, the signs it will aregood - that would represent the start of a new era for IT procurementin the UK. The Cabinet Office team deserves kudos for at least givingus that possibility.

Dịch:Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay1,340
  • Tháng hiện tại210,145
  • Tổng lượt truy cập15,689,031
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây