Vì sao Vista không sẵn sàng cho những người sử dụng Linux và Mac (Phần 2 và hết)

Chủ nhật - 17/08/2008 07:32
Why Vista is not ready for Linux and Mac users

Theo: http://izanbardprince.wordpress.com/2008/08/09/why-vista-is-not-ready-for-lin...

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/08/2008

Lời người dịch: “Windows Vista về cơ bản tất cả là cái chuông đeo ở cổ con bò và không thực chất... Ubuntu là nhanh hơn, ổn định hơn, miễn phí, và có thể dễ dàng làm những gì tôi cần nó làm mà không có những thứ nhặng xị”. Bạn có bị thần kinh khi sử dụng Windows Vista không?

Phần 6: An ninh

Windows Vista có vài cơ chế an ninh giả mạo, có “Người bảo vệ Windows – Windows Defender” mà không đáng giá những tài nguyên mà nó nắm và bỏ sót một nửa các phần mềm độc hại mà bạn đã ném vào đó, Microsoft cũng nổi tiếng về liệt kê các nhà cung cấp các phần mềm gián điệp mà họ thiết lập một con virus bộ gốc và có thể gây hư hại cho ổ đĩa quang của bạn. Phần mềm độc hại này được biết đến như là Starforce, và chúng là một đối tác đăng ký của Microsoft, nói cách khác, Microsoft ép bạn cúi người xuống, còn Starforce sẽ hiếp bạn. Đây là một danh sách những trò chơi không được mua. (http://wiki.boycottstarforce.net/index.php/Game_list).

Trên những mặt trận khác, Vista vẫn cần một khái niệm cổ và lạ được gọi là một chương trình chống virus, nếu bạn sử dụng Linux hoặc Mac, thì bạn có thể ngay cả không biết đến virus là gì, thì đây là vì họ có sự an ninh và Windows là có thể bị tổn thương cho 12 năm sử dụng Visual Basic .Net, việc viết những thứ như phân trẻ con mà ngay cả không thể chạy, mà chỉ định bằng mọi cách.

Vista có một “tường lửa” mà không thể kiểm soát giao thông ra ngoài, nó cũng là khó khủng khiếp để thiết lập cấu hình các luật lệ, khi tôi có thẻ thiết lập vài luật lệ trong vài giây với UFW của Ubuntu.

Nhiều chương trình trên Vista có thể tự chúng mở ra các cửa hậu, vượt qua tường lửa của bạn mà không cần hỏi người sử dụng, vì một khi bạn hoan hỉ với một quá trình, thì nó có thể rõ ràng làm bất kỳ thứ gì nó có thể trên một tài khoản người quản trị Administrator của Windows XP.

Việc nói chuyện về UAC, nó rất là phù phiếm và phiền hà, Ubuntu có thể nhớ mật khẩu sudo của bạn trong 10-15 phút để bạn không bị nhắc lại mỗi lần bạn nháy vào thứ gì đó.

Vista không có thứ gì giống như AppArmor hoặc SELinux cả.

Người thắng cuộc về an ninh: Linux với 1,000 dặm.

Section 6: Security

Windows Vista has some sham security mechanisms, there’s “Windows Defender” which isn’t worth the resources it takes and misses half the malware you throw at it, Microsoft is also well known for delisting spyware vendors just because they ask nicely enough or threaten a lawsuit, Microsoft also whitelists some malicious software that sets up a rootkit virus and can damage your optical disc drive.

This malware is known as Starforce, and they are a registered Microsoft partner, in otherwords, Microsoft bends you over, and Starforce fucks you. Here’s a list of games not to buy.

On other fronts, Vista still needs a quaint concept called an antivirus program, if you use Linux or Mac, you may not even know what a virus is, this is because they have security and Windows is still vulnerable to 12 year olds using Visual Basic .Net, writing infantile crap that shouldn’t even run, but manages to anyway.

Vista has a “firewall” that cannot control outbound traffic, it also is terribly hard to configure rules for, whe-re I can set several rules in a matter of seconds with Ubuntu’s UFW.

Many programs on Vista can open up backdoors for themselves, bypassing your Firewall without asking the user, because once you elevate a process, it can obviously do anything it could on a Windows XP Administrator account.

Speaking of UAC, it is far too chatty and annoying, Ubuntu can remember your sudo password for 10-15 minutes so that you don’t get harassed with another elevation prompts every time you click on something.

Vista has nothing like AppArmor or SELinux.

Security winner: Linux by 1,000 miles

Phần 7: Quản lý gói

Hầu hết các phát tán (distro) Linux có các định dạng gói và sự cài đặt phần mềm thống nhất, nó làm việc y như nhau mọi lúc... với Vista nó hoàn toàn phụ thuộc vào trình cài đặt mà bạn sử dụng, NSIS là tốt nhất, mà hầu hết mọi công ty sử dụng Installershield từ hãng phần mềm độc hại DRM Macrovision. (Mackeralvision).

Nhiều lần, việc loại bỏ các phần mềm trên Vista để lại hàng trăm các đầu mối đăng ký mồ côi và có thể gây ra một cơn ác mộng nếu nó thất bại khi tháo dỡ cài đặt hoàn toàn, Linux không bị điều này.

Người thắng cuộc cho việc quản trị gói: Linux

Section 7: Package Management

Most Linux distros have uniform package formats and software installation, it works the same all the time…with Vista it totally depends on the installer you used, NSIS is the best, but most companies use Installshield f-rom the DRM malware company Macrovision. (Mackeralvision)

Many times, removing software on Vista leaves hundreds of orphaned registry entries and can cause a nightmare if it fails to uninstall fully, Linux doesn’t suffer f-rom this.

Winner for package management: Linux

Phần 8: Các lựa chọn trợ giúp và hỗ trợ

Tôi đã gọi Microsoft bằng một câu hỏi giả mạo chỉ để xem họ có thể trả lời những gì, sau khi chờ đợi khoảng 40 phút nghe nhạc trong thang máy, tôi được định tuyến qua Ấn Độ nơi mà người trả lời nói với tôi liên hệ với Hewlett Packard hoặc trả Microsoft 39,99 USD cho một lần... chỉ vì một tiếng cười mà tôi đã gọi tầm xa cho HP, lại được định tuyến sang Ấn Độ một lần nữa, sau khi chờ khoảng nửa giờ đồng hồ, và người trả lời đã không biết trả lời thế nào câu hỏi của tôi. (“Làm thế nào để tôi làm một đĩa CD nhạc trong Widnows Vista?”).

Với Linux, tôi thường chỉ hỏi người mà viết ra phần mềm tôi sử dụng, hoặc hỏi xung quanh trên một diễn đàn hoặc IRC, nó giống như khúc côn cầu, nhưng nó khó mà có được ít sự trợ giúp hơn HP/Microsoft...

Bạn có thể trả tiền hỗ trợ cho hầu hết các phát tán của Linux, nhưng hầu như hầu hết những phát tán tốt đó hầu như không thể bị gẫy đổ, thì vì sao lại làm thế?

Người thắng cuộc về trợ giúp và hỗ trợ: Linux

Section 8: Help and support options

I called Microsoft with a fake question just to see what they would say, after waiting on hold for over 40 minutes listening to elevator music, I got routed to India whe-re the rep told me to contact Hewlett Packard or pay Microsoft $39.99 per incident…just for a laugh I called HP long distance, got routed to India again, after waiting on hold for about a half hour, and the rep didn’t know how to answer my question. (”How do I burn a music CD in Windows Vista?”)

With Linux, I usually just ask the person who wrote the software I use, or ask around on a forum or IRC, it sounds hokey, but it’s hard to get less helpful than HP/Microsoft…

You can get paid support for most Linux distros, but since most good ones are almost impossible to break, why do it?

Winner for help and support: Linux

Phần 9: Việc cập nhật

Microsoft làm những thứ gây phiền hà được gọi là Service Pack, ngay cả nếu bạn đã chộp các bản cập nhật 3-4 lần một lúc, bạn vẫn cần tải về SP1, mà nó khoảng 170-544 MB, phụ thuộc vào có bao nhiêu cập nhật bạn đã thực hiện rồi.

Nhiều người sử dụng có các kết nối Internet tốc độ thấp hơn như dial-up (năm 2008 và băng thông rộng vẫn chưa sẵn sàng ở mọi nơi và vẫn còn không rẻ) sẽ muốn có SP1 trên một đĩa CD vào ngày mà họ phải cần, vì bât kỳ lý do gì lần này, định dạng đĩa cứng và cài đặt lại Windows... thì 544 MB là sự tải về không thuận tiện trên dial-up, nên bạn sẽ chấm dứt việc mua CD từ Microsoft, hoặc chộp lấy một phiên bản ISO và tự làm lấy đĩa cập nhật cho mình.

Bất kể là tiếp cận nào để giữ cho Vista được cập nhật đều khó khăn cả.

Việc cập nhật Linux, như Ubuntu, đòi hỏi một cách đơn giản rằng bạn tải về một hai thứ, chúng không giữ mọi thứ ngược trở lại cho các “service pack”, phiên bản hỗ trợ dài hạn (Long Term Support) như Dapper (Ubuntu 6.06 LTS) or Hardy (Ubuntu 8.04 LTS) có các điểm kiểm tra (như 8.04.1), nhưng chỉ việc cài đặt dòng cập nhật thông thường sẽ mang lại cho bạn sẵn sàng ở đây.

Ubuntu không cần các service pack theo đúng y như cách mà Microsoft Windows làm, vì Ubuntu có một phiên bản mới với chức năng mới chính yếu cứ mỗi 6 tháng, và sẽ gửi cho bạn một đĩa với toàn bộ hệ điều hành trên đó một lần nữa, một cách tự do.

Các nâng cấp của phát tán Ubuntu gồm việc gắn kết đĩa CD với một phiên bản mới và trình quản lý cập nhật sẽ cập nhật bản thân nó từ đó, hoặc sử dụng lệnh “gksudo up-date-manager -d” (chỉ làm việc từ màn hình điều khiển dòng lệnh cho các phiên bản alpha và beta thử nghiệm).

Các nâng cấp phát tán của Ubuntu thường là đáng tin cậy, tôi đã có một hộp mà đã được cập nhật như thế từ tháng 10/2004 và nó hiện đang chạy Hardy. (Tuy nhiên tôi mong muốn chúng có thể tự động loại bỏ các nhân nhiều hơn là chúng muốn giữ lại, nói 3 thay vì 6 thứ mới nhất).

Việc cập nhật Windows, thường liên quan tới việc mua một máy tính mới với phiên bản mà bạn muốn chạy, nó có thể cập nhật qua phiên bản mới nhất, mà nếu bạn sáng dạ thì bạn sẽ ít nhất là định dạng phiên bản mới nhất trước tiên hợc bạn sẽ không ngần ngại chạy với các vấn đề, phiên bản mới của Windows luôn có câu chuyện y như nhau, 100 USD tiền đĩa “nâng cấp“ mà nó mang lại các phần cứng và phần mềm mà chúng sẽ không bao giờ chạy lại được nữa, tốc độ thực thi chậm hơn, nhiều lỗi hơn, nhiều sự quản lý quyền số – DRM hơn.

Microsoft sẽ không chỉ để cho bạn nhặt trong một đĩa phiên bản cũ hơn của Windows và để chúng có Vista được cài đặt sạch sẽ, như họ thường làm, mà nếu bạn muốn một cài đặt sạch sẽ, bạn phải mua một đĩa “phiên bản đầy đủ”.

Người thắng cuộc về nâng cấp: Linux

Section 9: Updating

Microsoft does annoying things called a Service Pack, even if you’ve grabbed up-dates 3-4 at a time, you still need to download SP1, which is around 170-544 megs, depending on how many up-dates you’ve kept up with.

Many users of slower internet connections like dial up (2008 and broadband is still not available everywhe-re and is still not cheap) will want to have SP1 on a CD for the day when they must, for whatever reason this time, format the hard disk and reinstall Windows…544 megs is not a comfortable download on dial up, so you’ll end up buying the CD f-rom Microsoft, or grabbing the ISO version and making your own up-date disc.

Either approach to keeping Vista up to date is unwieldy.

Updating Linux, say Ubuntu, simply requires that you download the onesies and twosies, they don’t hold things back for “service packs”, Long Term Support releases like Dapper or Hardy have checkpoints (like 8.04.1), but just installing the normal line of up-dates will have brought you here already.

Ubuntu does not need service packs in the same way that Microsoft Windows does, since Ubuntu has a new version with major new functionality every 6 months, and will send you a disc with the entire OS on it again, for free.

Distribution upgrades of Ubuntu consist of sticking the CD with the new version in and having up-date manager upgrade itself f-rom that, or using “gksudo up-date-manager -d” (Only works f-rom the terminal for alpha and beta test releases).

Distribution upgrades of Ubuntu are generally reliable, I’ve got one box that has been upgraded like this since October 2004 and is currently running Hardy. (I do however wish they would auto remove more kernels than they like to keep, say 3 instead of the last 6)

Upgrading Windows, usually involves buying a new computer with the version you want to run, it may upgrade over the last version, but if you’re smart you will at least format the last version off first or else you will no doubt run into problems, the new version of Windows is always the same story, $100 “upgrade” disc that brings hardware and software that will never work again, slower performance, more bugs, more DRM.

Microsoft won’t just let you pop in a disc of the older version of Windows and let them clean install Vista, as they used to do, if you want a clean install, you have to buy the “full version” disc.

Winner for upgrading: Linux

Phần 10: Trò chơi

Nhiều trò chơi hay chạy một cách tự nhiên trong Linux, thường hơn là không, phần mềm Wine chạy cả những cái tên phức tạp như Halo Combat Evolved, Elder Scrolls Morrowind và Oblivion, và Command & Conquer 3, chỉ nêu một vài cái tên.

Nó không chạy tất cả trong số chúng, nhưng nó chạy những thứ mà tôi quan tâm, và chạy chúng với tốc độ so sánh được với XP, mà là vì sao thiết bị trò chơi của tôi chạy trên Ubuntu với một ít các trò chơi của Windows trong Wine.

Dạng tốc độ thực thi nào bạn có thể mong đợi với các trò chơi của Windows trên Vista, XP và Linux? (Linux là Linux bẩm sinh).

Ảnh: http://izanbardprince.files.wordpress.com/2008/08/02.png?w=570&h=290

Section 10: Gaming

Many good games run natively in Linux, more often than not, Wine runs even complicated titles like Halo Combat Evolved, Elder Scrolls Morrowind and Oblivion, and Command & Conquer 3, just to name a few.

It doesn’t run all of them, but it runs the ones I care about, and runs them at speeds comperable to XP, which is why my gaming rig runs on Ubuntu with a few dozen Windows games in Wine. :P

What kind of performance can you expect with Windows games on Vista, XP, and Linux? (Linux is Linux native).

Phần 11: Linux đôi khi tương thích với Windows nhiều hơn là Vista.

Tôi có thể sử dụng Wine để chạy các chương trình và trò chơi mà Vista tắc tị, một vài trong số đó từ Windows 3.1, 95, 98 và trong một vài sự kiện XP.

Wine cũng còn tương thích được với DOS mà tôi thích chạy DOSBOX hơn đối với tất cả những thứ thực sự cũ kỹ của tôi, vì thế Linux bảo vệ đầu tư của tôi trong phần mềm mà Vista đơn giản không thể chạy, từ 1982 đến nay, với tổng cộng 30MB các tệp (Điều này thú vị đấy chứ).

Người chiến thắng về sự tương thích DOS-Windows XP: Linux với Wine.

Section 11: Linux is sometimes more Windows compatible than Vista.

I can use Wine to run programs and games that Vista chokes on, some of them are f-rom Windows 3.1, 95, 98, and in a few events XP.

Wine even has some DOS compatibility too, but I prefer running DOSBOX for all my really really old stuff, therefore Linux protects my investment in software that Vista simply cannot run, f-rom 1982-present, with a total of 30 MB of files. (This is funny as hell)

Winner for DOS-Windows XP compatibility: Linux with Wine

Phần 12: Mojave vẫn còn là chiến dịch quảng cáo tệ hơn bao giờ hết được nghĩ ra

Microsoft có thể có những yếu tố trả tiền để nói Vista là một trái bom, rồi sau đó, hãy cho đám người (Hellbeast) ở Redmond lợi ích của sự nghi ngờ này và nói những người này không phải giả mạo như một thứ 3 tỷ USD ... (tôi cảm thấy rất hào phóng).

Microsoft bây giờ có:

  1. Những khách hàng bị lừa đảo + bối rối của họ, bằng việc để họ nói Vista hút, lừa dối và nói Mojave là mới, rồi để họ mắc mưu.

  2. Tất nhiên Vista không hút tệ khi Microsoft đã thiết lập nó cho bạn và không có nghi ngờ nếu bạn có tất cả phần cứng mới và các thiết bị ngoại vi để sử dụng mà chúng đều có đóng dấu tương thích với Vista.

  3. Tất nhiên Vista không chậm với một bộ 4 CPU tốc độ 3 GHZ, với 8GB RAM, và dual Geforce 9800 GTX, và một ổ cứng 10,000 RPM Raptor, thì không có gì có thể chậm được trên các phần cứng đó, hầu hết mọi người sử dụng có thể ị vào chính họ với dạng thiết bị này.

  4. *Tôi* cá nhân sẽ xác nhận Vista nếu Microsoft cho tôi một máy tính 3,000 USD và 1,000 USD khác cho các máy in/máy quét/máy sao chụp/máy fax, webcam, máy quay số, một Zune, .v.v.

Mỗi người có giá của họ, nhưng những thằng ngốc này đã không mang cả giải thưởng lớn này về nhà với chúng... mà cho những người khờ dại.

Người chiến thắng về chiến dịch quảng cáo tồi tệ nhất từ trước tới nay: Windows Vista

Vì thế tôi đã đi tới kết luận rằng Windows Vista về cơ bản tất cả là cái chuông đeo ở cổ con bò và không thực chất... Ubuntu là nhanh hơn, ổn định hơn, miễn phí, và có thể dễ dàng làm những gì tôi cần nó làm mà không có những thứ nhặng xị.

Trong một sự tương tự, nếu các nhà sản xuất ô tô đã làm ra các ô tô như Microsoft làm ra Windows... họ có thể có ô tô mô hình y như thế này để chạy 10 năm, chỉ với sự khác biệt là một sự lỗ ròng cỡ 10% tiết kiệm xăng mỗi mẫu trong một năm, và một chiếc áo choàng khá là mầu mè.

Section 12: Mojave is still the worst ad campaign ever conceived

Microsoft may get it’s paid actors to say Vista is the bomb, but then, let’s give the Redmond Hellbeast the benefit of this doubt and say those people were not phoney as a $3 bill… (I feel quite generous)

Microsoft has now:

1. Tricked+Embarassed their customers, by letting them say Vista sucks, lying and saying Mojave was new, then letting them in on the ruse.

2. Of course Vista doesn’t suck as bad when Microsoft has set it up for you and has no doubt given you all shiney new hardware and peripherals to use that all have the Vista compatible seal.

3. Of course Vista isn’t slow with a quad-core CPU at 3 Ghz per, with 8 GB of RAM, and dual Geforce 9800 GTX, and a 10,000 RPM Raptor hard drive, nothing would be slow on that hardware, most users would shit themselves with this kind of a rig.

4. *I* will personally endorse Vista if Microsoft gives me a $3,000 computer and another $1,000 worth of printer/scanner/copier/fax machine, webcam, digital camera, a Zune, etc…

Everyone has their price, but these idiots didn’t even get to take the grand prize home with them….Yay for boobies.

Winner for worst ad campaign ever: Windows Vista

So I’ve come to the conclusion that Windows Vista is essentially all cowbell and no substance…Ubuntu is faster, more stable, free of c-harge, and can easily do what I need it to with no fuss.

In an analogy, if car makers did cars like Microsoft does Windows…they would have the same model car for 10 years running, with the only difference being a net loss of 10% fuel economy each model year, and a prettier coat of paint.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay13,654
  • Tháng hiện tại155,128
  • Tổng lượt truy cập17,431,115
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây