65 sự thay thế của nguồn mở cho các phần mềm an ninh - Phần 2

Thứ sáu - 23/03/2012 04:58

65Open Source Replacements for Security Software

Open source apps foranti-virus, anti-spam, firewalls, encryption, security gateways andmore.

March 13, 2012, ByCynthiaHarvey

Theo:http://www.datamation.com/security/65-open-source-replacements-for-security-software-2.html

Bài được đưa lênInternet ngày: 13/03/2012

Lờingười dịch: Loạt bài này giới thiệu 65 phần mềmnguồn mở là các phần mềm được sử dụng cho mụcđích an toàn và an ninh của hệ thống thông tin và thaythế được các phần mềm nguồn đóng có các tính năngtương tự. Xemcác phần: [01],[02],[03],[04].

Cáctrình bổ sung của trình duyệt

19 Webof Trust (WOT)

Thay thế cho: McAfeeSiteAdvisor Plus

Được tải về hơn33 triệu lần, trình bổ sung phổ biến này cho Firefox,Internet Explorer, Chrome, Safari hoặc Opera cho phép nhữngngười sử dụng biết khi nào họ bị lạc trong cácwebsite đáng ngờ hoặc không an ninh. Nó sử dụng việcxếp hạng người sử dụng để nhận diện các site luôncó những độc hại, thu thập thông tin cá nhân hoặc đưavào các nội dung không phù hợp, và nó xếp hạng chúngvới một hệ thống phân loại xanh-vàng-đỏ. Hệ điềuhành: Windows, Linux, OS X.

20 PasswordMaker

Thay thế cho: KasperskyPassword Manager, Roboform

Việc luôn luôn sửdụng cùng một mật khẩu sẽ đặt bạn vào rủi ro,nhưng nhiều người vẫn làm thế vì khó nhớ đượcnhiều mật khẩu khác nhau. Trình bổ sung cho trình duyệtnày đưa ra một giải pháp tốt hơn cho vấn đề này bằngviệc tạo những mật khẩu duy nhất cho từng site mà bạnviếng thăm và lưu trữ chúng trong một tệp được mãhóa mà bạn truy cập với một vấn đề mật khẩu duynhất. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

BrowserAdd-Ons

19.Web of Trust (WOT)

Replaces:McAfeeSiteAdvisor Plus

Downloadedmore than 33 million times, this popular add-on for Firefox, InternetExplorer, Chrome, Safari or Opera lets users know when they'vestrayed into websites that are questionable or insecure. It utilizesuser ratings to identify sites that perpetuate scams, collectpersonal information or include unsuitable content, and it ranks themwith a green-yellow-red classification system. Operating System:Windows, Linux, OS X.

20.PasswordMaker

ReplacesKasperskyPassword Manager, Roboform

Usingthe same password all the time puts you at risk, but many people doit anyways because it's so difficult to remember a lot of differentpasswords. This browser add-on offers a better solution for theproblem by creating unique passwords for each site you visit andstoring them in an encrypted file that you access with a singlemaster password. Operating System: Windows, Linux, OS X.

Loạibỏ dữ liệu

21 BleachBit

Thay thế cho: EasySystem Cleaner

Tiện ích hữu dụngnày làm sạch máy chủ bạn để bảo vệ tính riêng tưvà cải thiện hiệu năng. Nó giải phóng không gian đĩabằng việc làm sách rác từ hơn 90 ứng dụng, xóa cáctệp tạm thời, xóa bộ nhớ tạm và lịch sử duyệt, và“nghiền vụn” các tệp không mong muốn. Hệ điềuhành: Windows, Linux.

22 Eraser

Thay thế cho: BCWipeEnterprise

Giống như BleachBit,Eraser “nghiền vụn” các tệp bị xóa sao cho chúng khôngthể phục hồi lại được. Nó giúp bảo vệ những thôngtin nhạy cảm bằng việc ghi đè các tệp bị xóa vài lầnvới các dữ liệu ngẫu nhiên. Hệ điều hành: Windows.

23 Wipe

Thay thế cho: BCWipeEnterprise

Wipe đưa ra cùng chứcnăng như Eraser, nhưng nó là cho Linux thay vì cho Windows.Site này cũng đưa ra nhiều thông tin cho những ai quan tâmtrong việc học nhiều hơn về cách mà tệp “nghiền vụn”làm việc. Hệ điều hành: Linux.

24 Darik'sBoot and Nuke

Thay thế cho: KillDisk, BCWipeTotal WipeOut

Trong khi Eraser và Wipexóa các tệp duy nhát, thì DBAN xóa an toàn toàn bộ cácđĩa. Nó rất hữu dụng khi tặng hoặc vứt bỏ một máycũ. Hệ điều hành: Độc lập với hệ điều hành.

DataRemoval

21.BleachBit

ReplacesEasy System Cleaner

Thishelpful utility cleans up your system to protect your privacy andimprove performance. It frees up disk space by cleaning junk f-rommore than 90 applications, erasing temporary files, deleting cacheand browsing history, and "shredding" unwanted files.Operating System: Windows, Linux.

22.Eraser

ReplacesBCWipeEnterprise

LikeBleachBit, Eraser "shreds" de-leted files so that theycannot be recovered. It helps protect sensitive information byrewriting over de-leted files several times with random data.Operating System: Windows

23.Wipe

ReplacesBCWipeEnterprise

Wipeoffers the same functionality as Eraser, but it's for Linux insteadof Windows. The site also offers a wealth of information for thoseinterested in learning more about how file "shredding"works. Operating System: Linux.

24.Darik's Boot and Nuke

ReplacesKill Disk, BCWipeTotal WipeOut

WhileEraser and Wipe de-lete single files, DBAN securely de-letes entiredisks. It's very helpful when donating or disposing of an old system.Operating System: OS Independent.

Chốngmất dữ liệu

25 OpenDLP

Thay thế cho: RSAData Loss Prevention Suite, CheckPointDLP Software Blade, SymantecData Loss Prevention Product Family

OpenLDAP là một “côngcụ ngăn chặn mất dữ liệu phân tán mạnh, quản lý tậptrung, dựa vào tác nhân hoặc không tác nhân”. Nó chophép những người quản lý an ninh hoặc tuân thủ quéthàng ngàn hệ thống cùng một lúc thông qua các tác nhânhoặc thực hiện sự phục hồi dữ liệu không tác nhânđối với máy chủ MySQL hoặc Microsoft SQL Server. Hệ điềuhành: Windows.

26 MyDLP

Thay thế cho: RSAData Loss Prevention Suite, CheckPointDLP Software Blade, SymantecData Loss Prevention Product Family

MyDLP có thể khóa cácsố thẻ tín dụng, các số an ninh xã hội, hoặc các tệpnhạy cảm khỏi truyền được qua thư điện tử, các máyin, Web hoặc các thiết bị tháo lắp được. Bổ sung vàophiên bản cộng đồng tự do, nó cũng đi với một phiênbản doanh nghiệp phải trả tiền. Hệ điều hành:Windows, Linux, VMWare.

DataLoss Prevention

25.OpenDLP

ReplacesRSA Data LossPrevention Suite, CheckPointDLP Software Blade, SymantecData Loss Prevention Product Family

OpenDLPis a "agent- and agentless-based, centrally-managed, massivelydistributable data loss prevention tool." It allows security orcompliance managers to scan thousands of systems simultaneously viaagents or perform agentless data discovery against a MySQL orMicrosoft SQL server. Operating System: Windows.

26.MyDLP

ReplacesRSA Data LossPrevention Suite, CheckPointDLP Software Blade, SymantecData Loss Prevention Product Family

MyDLPcan block credit card numbers, social security numbers, or sensitivefiles f-rom being transmitted via e-mail, printers, the Web orremovable devices. In addition to the free community version, it alsocomes in a paid enterprise version. Operating System: Windows, Linux,VMware.

Mãhóa

27 AxCrypt

Thay thế cho: McAfeeAnti-Theft, CryptoForge

Với gần 25 triệungười sử dụng đăng ký, AxCrypt được cho là “phầnmềm mã hóa tệp hàng đầu của nguồn mở đối vớiWindows”. Nó tích hợp với Windows Explorer - để sử dụngnó, bạn đơn giản hãy nháy chuột phải để mã hóa mộttệp hoặc nháy đúp để giải mã. Hệ điều hành:Windows.

28 GnuPrivacy Guard

Thay thế cho: PGPUniversal Gateway Email Encryption

Dự án Gnu này là mộttriển khai dòng lệnh của tiêu chuẩn mã hóa phổ biếnOpenPGP. Nó hỗ trợ các thuật toán mã hóa ElGamal, DSA,RSA, AES, 3DES, Blowfish, Twofish, CAST5, MD5, SHA-1, RIPE-MD-160 vàTIGER. Hệ điều hành: Linux.

29 GPGTools

Thay thế cho: PGPUniversal Gateway Email Encryption

Những người sửdụng Mác có thể tải về phiên bản GPG này cho một cáchthức thân thiện hơn với người sử dụng để mã hóathư điện tử và các tệp. Website này bao gồm một íttài liệu trợ giúp cho những người sử dụng mới, làmcho nó thậm chí còn dễ hơn để làm quen sử dụng ứngdụng này. Hệ điều hành: OS X.

30 gpg4win

Thay thế cho: Cypherus

Và phiên bản này đưara GPG cho những người sử dụng Windows, hoàn toàn vớimột giao diện người sử dụng đồ họa. Nó cài đặtnhanh và dễ dàng, và nó bảo vệ cả các tệp và đểlại các thông điệp thư. Hệ điều hành: Windows.

Encryption

27.AxCrypt

ReplacesMcAfeeAnti-Theft, CryptoForge

Withnearly 2.5 million registered users, AxCrypt claims to be the"leading open source file encryption software for Windows."It integrates with Windows Explorer—to use it, you simplyright-click to encrypt a file or double-click to decrypt. OperatingSystem: Windows.

28.Gnu Privacy Guard

ReplacesPGPUniversal Gateway Email Encryption

ThisGnu project is a command-line implementation of the popular OpenPGPencryption standard. It supports ElGamal, DSA, RSA, AES, 3DES,Blowfish, Twofish, CAST5, MD5, SHA-1, RIPE-MD-160 and TIGERencryption algorithms. Operating System: Linux.

29.GPGTools

ReplacesPGPUniversal Gateway Email Encryption

Macusers can download this version of GPG for a more user-friendly wayto encrypt e-mail and files. The website includes quite a bit of helpand tutorials for new users, which make it even easier to get startedusing the app. Operating System: OS X.

30.gpg4win

ReplacesCypherus

Andthis version offers GPG for Windows users, complete with a GUI. Itinstalls quickly and easily, and it protects both files at rest andmail messages. Operating System: Windows.

31 PeaZip

Thay thế cho: WinZip

Trong khi đây thực sựlà một tiện ích nén chứ không phải là một công cụmã hóa, thì PeaZip cũng đưa ra các khả năng mã hóa mạnh,mà giải thích vì sao chúng ta đã đưa nó vào phần nàycủa danh sách. Nó cũng bao gồm các khả năng xác thực 2yếu tố và xóa có an ninh. Hệ điều hành: Windows, Linux.

32 Crypt

Thay thế cho: McAfeeAnti-Theft, CryptoForge

Chỉ với 44KB, Cryptlà một trong những tiện ích nhẹ cân nhất sẵn sàng. Vàvì nó có thể mã hóa được 3MB giá trị dữ liệu chỉtrong vòng 0.7 giây, nó còn là một trong những tiện íchnhanh nhất. Tuy nhiên, nó không có một giao diện ngườisử dụng đồ họa, nên sẽ cần thuận tiện với dònglệnh để sử dụng nó. Hệ điều hành: Windows.

33 NeoCrypt

Thay thế cho: McAfeeAnti-Theft, CryptoForge

NeoCrypt hỗ trợ nhiềuthuật toán mã hóa, bao gồm AES, DES, Triple-DES, IDEA, RC4,RC5, CAST-128, BlowFish, SkipJack. Nó chạy từ một giao diệnngười sử dụng đồ họa dễ dàng sử dụng, và nó cũngtích hợp với Windows Shell sao cho bạn có thể mã hóa vàgiải mã các tệp ngày từ Windows Explorer. Hệ điều hành:Windows.

34 LUKS/cryptsetup

Thay thế cho: PGPWhole Disk Encryption

Ngắn gọn cho “Thiếtlập Khóa Linux Thống nhất”, LUKS tự gọi nó là “tiêuchuẩn cho mã hóa đĩa cứng trong Linux”. Trong khi nhiềuứng dụng khác trong danh sách của chúng ta mã hóa từngtệp một, thì LUKS mã hóa toàn bộ đĩa của bạn. Hệđiều hành: Linux.

35 FreeOTFE

Thay thế cho: PGPWhole Disk Encryption

Giống như LUKS, ứngdụng này mã hóa toàn bộ đĩa. Với nó bạn có thể tạovà mã hóa các đĩa ảo trong đĩa cứng của bạn. Nó cũngkhả chuyển cao và có thể chạy từ một ổ USB. OS:Windows.

36 TrueCrypt

Thay thế cho: PGPWhole Disk Encryption

Một trong những lựachọn mã hóa đĩa nguồn mở phổ biến, TrueCrypt có hơn22 triệu bản tải về. Nhờ công nghệ song song hóa vàđặt đường ống, nó đưa ra việc đọc và ghi thông tinmã hóa nhanh. Hệ điều hành: Windows.

31.PeaZip

ReplacesWinZip

Whileit's really a compression utility not an encryption tool, PeaZip alsooffers strong encryption capabilities, which is why we included it inthis section of the list. It also includes two-factor authenticationcapabilities and secure deletion. Operating System: Windows, Linux.

32.Crypt

ReplacesMcAfeeAnti-Theft, CryptoForge

Atjust 44KB, Crypt is one of the lightest weight encryption utilitiesavailable. And because it can encrypt 3MB worth of data in just 0.7seconds, it's also one of the fastest. However, it doesn't have aGUI, so you'll need to be comfortable with the command line in orderto use it. Operating System: Windows.

33.NeoCrypt

ReplacesMcAfeeAnti-Theft, CryptoForge

NeoCryptsupports multiple encryption algorithms, including AES, DES,Triple-DES, IDEA, RC4, RC5, CAST-128, BlowFish, SkipJack. It runsf-rom an easy-to-use GUI, and it also integrates with the WindowsShell so that you can encrypt and decrypt files right f-rom WindowsExplorer. Operating System: Windows.

34.LUKS/cryptsetup

ReplacesPGPWhole Disk Encryption

Shortfor "Linux Unified Key Setup," LUKS calls itself "thestandard for Linux hard disk encryption." While many of theother apps on our list encrypt files one by one, LUKS encrypts yourentire drive. Operating System: Linux.

35.FreeOTFE

ReplacesPGPWhole Disk Encryption

LikeLUKS, this app encrypts an entire drive. With it you can cre-ate andencrypt virtual disks on your hard drive. It's also highly portableand can run f-rom a thumb drive. Operating System: Windows.

36.TrueCrypt

ReplacesPGPWhole Disk Encryption

Oneof the most popular open source disk encryption options, TrueCryptboasts more than 22 million downloads. Thanks to parallelization andpipelining technology, it offers fast reads and writes 0f encryptedinformation. Operating System: Windows.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay5,835
  • Tháng hiện tại254,024
  • Tổng lượt truy cập18,049,789
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây