Hầu hết các bình luận của OOXML thất bại trong việc đạt sự chấp thuận của đa số tại BRM.

Thứ năm - 06/03/2008 08:13
Showdown in Geneva: Most OOXML Dispositions Fail to Achieve Majority Approval at BRM

Theo: http://www.consortiuminfo.org/standardsblog/article.php?story=20080229055319727

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/02/2008 (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1009) và được cập nhật liên tục trong các ngày 01-03/03/2008

Được cập nhật vào ngày 01 và 02/03/2008: Sau đây là một số thông tin đã được đưa lên trên nhiều blog kể từ khi các kết quả củ BRM được công bố:

Các bên quan tâm mà không phải là các đại biểu:

Cuộc họp quyết định có biểu quyết BRM cho DIS 29500 đã kết thúc tại Geneva hôm nay và là một thành công về mọi mặt bởi mọi khía cạnh, - Jason Matusow, (xem đường liên kết ở phía dưới), Blog của Jason Matusow.

Tóm tắt lại, toàn bộ ý tưởng của BRM là thảo luận những đề xuất từ ECMA và các bình luận được thực hiện bởi các đoàn đại biểu, và nó đã không xoay ra như nó có thể. Các đại biểu đã hăng hái biểu quyết về hàng trăm bình luận cùng một lúc, đã nói lên những qui tắc mới đã được áp dụng, và khi nhiều người trong số họ cố gắng đề xuất các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật và pháp lý để gây ấn tượng, đã thất bại trong việc tạo ra đồng thuận.

Up-dated March 1 and 2: The following are some of the many blog entries that have been posted since the BRM results were announced:

Interested parties that were not delegates:

The DIS 29500 ballot resolution meeting (BRM) finished up in Geneva today and was an unqualified success by any measure. - Jason Matusow, The OpenXML Ballot Resolution Meeting (BRM) Was an Unqualified Success, Jason Matusow's Blog

In a nutshell, the whole idea of the BRM was to discuss the proposals f-rom Ecma and the comments made by the delegations, and it just didn’t turn out it was possible. Delegates were rushed to vote on hundreds of comments in bulk , were told new rules had to be applied, and when many of them tried to propose solutions to technical or legal issues they were simply dismissed....but as it stands today, the BRM has failed -failed to work, failed to impress, failed to cre-ate consensus and failed to succeed.

----------

C-harles-H, Shultz, thành viên uỷ ban kỹ thuật của cơ quan tiêu chuẩn quốc gia Phap – AFNOR, Các vấn đề của OOXML không được giải quyết trong quá trình diễn ra BRM, được ghi nhận trên blog của ông. (Xem đường liên kết bên dưới)

AFNOR (France) TC Member C-harles-H. Shultz, OOXML Issues Not Solved During the TRM, as recorded in his blog.

----------

Các đại biểu (có quan tâm và trung lập):

Mục tiêu của BRM là làm việc với tất cả các đoàn đại biểu của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trong phòng họp và cải thiện đặc tả kỹ thuật về mặt kỹ thuật – và chúng ta đã làm điều đó. Đã có rất nhiều thay đổi kỹ thuật mà các đại biểu đã làm để thực sự có được sự đồng thuận về một vài vấn đề có thách thức hơn, nhưng tất cả những thứ đó đã trôi qua một cách áp đảo một khi chúng được cập nhật. Quá trính thực sự làm việc (nó là rất tốt). - Đại biểu Brian Jones của đoàn Mỹ, (Xem kết nối bên dưới), Các định dạng của Open XML.

Đây là sự lạm dụng quá trình một cách khủng khiếp, quá xá và ISO phải giơ tay hàng trong hổ thẹn vì cho phép nó xảy ra. Uy tín của họ, trong mắt tôi, đã rách tơi tả. Ý kiến của tôi về ECMA đã rất là tiêu cực; điều này đã không cải thiện được nó, và nếu ISO không chỉ ra cách tháo gỡ khỏi con đỉa hút máu độc hại này, thì dạng lạm dụng đang diễn ra này sẽ xảy ra lần nữa và lần nữa. - Đại biểu Tim Bray của Canada, (Xem kết nối bên dưới bài của ông ta). Đang diễn ra

BRM tại Geneva đã qua. Như bạn có thể đoán được, cuộc họp 5 ngày đã thất bại trong việc giải quyết một cách thoả đáng số lượng khổng lồ các bình luận và sắp xếp được đệ trình, và một cuộc biểu quyết vội vã hôm thứ sáu để đánh đống lại tất cả số lượng các bình luận chưa được giải quyết vào trong một gói nơi mà những sắp xếp của ECMA đã được biểu quyết mà không có bất kỳ thảo luận nào. Không cần phải nói, điều đó đã thất bại thảm hại. Chỉ có 10 đoàn đại biểu quốc gia biểu quyết, và chỉ có 4 thành viên nhóm P chấp thuận, 4 thành viên nhóm P không chấp thuận, một đống 15 thành viên bỏ phiếu trắng và có cả 2 thành viên từ chối đăng ký bỏ phiếu để phản đối.

Delegates (interested and neutral):

The objective of the BRM was to work with all of the National Body delegations in the room and improve the specification on a technical level -- and that we did. There were many technical changes the delegates made to really get consensus on some of the more challenging issues, but all of these passed overwhelmingly once they were up-dated. The process really worked (it was very cool). - United States Delegate Brian Jones, BRM is Over...time to sleep :-), Open XML Formats

This was horrible, egregious, process abuse and ISO should hang their heads in shame for allowing it to happen. Their reputation, in my eyes, is in tatters. My opinion of ECMA was already very negative; this hasn’t improved it, and if ISO doesn’t figure out away to detach this toxic leech, this kind of abuse is going to happen again and again. - Canadian delegate Tim Bray, BRM Narrative, Ongoing

The BRM in Geneva is over. As you might have guessed, the five day meeting failed to properly address the huge amount of comments and proposed dispositions, and a rushed vote on Friday tried to lump together all unresolved issues in a package whe-re the ECMA dispositions were to be voted on without any discussion. Needless to say, that failed miserably. Only ten national delegations voted, and only 4 P-members were for approval. 4 P-members disapproved, a whopping 15 abstained, and 2 even refused to register a vote in protest.

Ngày cuối cùng là hoàn toàn không kiểm soát được. Chúng tôi đã đệ trình các quyết định về trên 500 điểm mà chúng tôi đã không có thời gian để xem xét lại. Tất cả những vấn đề quan trọng mà chúng đã được làm việc một cách lặp đi lặp lại đã phát sinh trong ngày cuối cùng này. Vì thế nó là những vấn đề quan trọng không có điểm dừng... Vì những thoái thác nước đôi trong cơ cấu biểu quyết, có tới 98,4% các quyết định của ECMA được thông qua. Vẻ ngoài này phản chiếu một ấn tượng rằng BRM là một sự thành công có tiếng vang. Đáng tiếc là điều này không phải là cảm nghĩ của đa số những người tham gia. Đây không phải là sự phê phán đối với người điều khiển - ngài Alex Brown... Đây không phải là sự thất bại của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đã tham gia. Nó chỉ đơn thuần là một thất bại của quá trình này. Và nó có thể không phải là sự thất bại của ISO như một quá trình để tạo ra những tiêu chuẩn, nhưng chủ yếu là vì một khách hàng chọn phương pháp sai trong việc nuôi dưỡng một cách ép buộc một tiêu chuẩn phác thảo lớn trong một quá trình bảo thủ của ISO. Nó là một thất bại của quá trình nhanh, ,và ECMA vì đã chọn nó., - Đại biểu Yoon Kit của Malaysia, (Xem kết nối bên dưới của Open Malaysia)

Tôi sẽ đưa lên blog vài thứ nữa, nhưng BRM rõ ràng đã thành công trong mục tiêu chính của nó, mà nó sẽ đưa ra một văn bản tốt hơn. Mỗi câu trả lời của biên tập viên đã được biểu quyết một cách chính thức. Vấn đề lớn được đưa ra là thời gian thêm để chi tiết hoá các quyết định, và đến lượt các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đã có cơ hội đưa ra vấn đề ưu tiên cao nhất của họ. Sẽ là rất tốt nếu có được nhiều thời gian hơn để làm việc với nhiều vấn đề tầm trung hơn, nơi mà chúng ta có thể lựa chọn một vài phương án tốt hơn về trả lời của người soạn thảo đối với vấn đề của chúng ta hạơc nơi mà chúng ta không thích câu trả lời của người đó., - Đại biểu Rick Jelliffe của đoàn Úc, (Xem đường liên kết bên dưới trên O'Reilly XML.com).

The final day was absolute mayhem. We had to submit decisions on over 500 items which we hadn't have the time to review. All the important issues which have been worked on repeatedly happened to appear on this final day. So it was non-stop important matters....Due to the quirks in the voting mechanisms, a reported 98.4% of Ecma resolutions were approved. This on the surface projects an impression that the BRM is a resounding success. Unfortunately this is not the sentiment of the majority of participants.This is not in criticism of the Convener Mr Alex Brown....It was not the failure of the National Bodies which attended. It was merely a failure of the process. And it may not be the failure of ISO as a process for creating standards, but mainly because a client chose the wrong method in forcefeeding a large draft standard in the conservative process of the ISO.It was a failure of the Fast Track process, and Ecma for choosing it. .- Malaysian delegate Yoon Kit, Geneva: Day Five, Open Malaysia

I’ll blog some more, but the BRM clearly has succeeded in its formal aim, which is to produce a better text. Every response by the editor was formally voted on. The big picture issues were given extra time for detailed discussion, and the NBs had opportunity to raise their highest priority issue, in turn. It would have been great to have had more time to deal with more of the middling issues: whe-re we would have preferred some variant or augmentation of the Editor’s response to our issue or whe-re we didn’t like his answer. - Austrlian Delegate Rick Jelliffe, The Hell of Geneva, O'Reilly XML.com
80% những thay đổi đã không được thảo luận. Nó giống như nếu bạn có một dự án phần mềm khổng lồ và 80% của nó đã không được kiểm tra chất lượng. Đây là một vấn đề lớn. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống như thế này, và tôi đã làm việc này cho tới nay là 25 năm rồi... Có lẽ sẽ có hàng trăm chỗ sai. Gần như mỗi bình luận chúng tôi đã xử lý đã không được soạn sửa lại... Tôi thấy không có lý do đặc biệt nào giải thích vì sao chúng ta lại bị hạn chế về thời gian. Tôi không biết làm thế nào bạn có thể làm việc với 6,000 trang với 3,500 bình luận trong một tuần. Nó giống như việc cố chạy một dặm chỉ 2 phút. Frank Farance – người đứng đầu đoàn Mỹ, như được trích trong ComputerWorld và InfoWorld/IDG News Service (Xem các đường liên kết bên dưới).

Tôi nghĩ quá trình được chọn này là quá trình tốt nhất trong hoàn cảnh này. Tất cả những giải pháp thay thế theo ý kiến của tôi là tồi hơn so với thứ được chọn – và tôi nghĩ điều quan trọng là nhấn mạnh rằng quá trình này đã được chọn bởi BRM và không được chọn vì BRM... Khi nói với các đại biểu khác chúng tôi ít nhiều đồng ý rằng số lượng các câu trả lời không được giải quyết có thể là thứ gì đó trong tổng số khoảng 800-850.

Nên chúng tôi về cơ bản có 2 lựa chọn:

 • Không làm thứ gì

 • Làm thứ gì đó

BRM đã chọn làm thứ gì đó. Chúng tôi đã không đồng ý tất cả đối với những gì phải làm khi nó được báo cáo tất cả trên các blog, hầu hết các phần của toàn bộ một ngày đã được sử dụng cho việc thảo luận phải làm gì. Tôi nghĩ hầu hết các đại biểu không thích quan điểm mà chúng tôi đã đưa ra – những cho dù như vậy chúng tôi đã ở trong tình thế như vậy liệu chúng tôi các thích hay không thích như thế được không. Chúng tôi đã làm thứ gì đó. Jesper Lund Stocholm, (Xem đường liên kết bên dưới).

Eighty percent of the changes were not discussed. It's like if you had a massive software project and 80% of it was not run through QA. It's a big problem. I've never seen anything like this, and I've been doing this for 25 years....There are likely to be hundreds of defects.Virtually every comment we processed did not survive unedited...I see no particular rationale for why we were limited in time. I don't know how you can deal with 6,000 pages with 3,500 comments in a week. It's like trying to run a two-minute mile. US Head of Delegation Frank Farance, as quoted in ComputerWorld and InfoWorld/IDG News Service

I think the process chosen was the best process given the circumstances. All al-ternatives were in my opinion worse than the one chosen – and I think it is important to emphasize that the process was chosen by the BRM and not chosen for the BRM....When talking to the other delegates we more or less agreed that the number of Responses not dealt with would be something in the area of 800-850 in total. So we basically had two choices:

  • Do nothing

  • Do something

The BRM chose to do something. We didn’t all agree to what to do and as it has been reported all over the blog-sphere, most parts of a whole day was spent discussing what to do. I think most of the delegates disliked the position we were put in – but regardless of this we were in this situation whether we liked it or not. We had to do something. Jesper Lund Stocholm, BRM Aftermath, as recorded in his blog.

The following is the most detailed account I have found so far of the BRM, and I am therefore including more of it for that reason:

Sau đây là tính toán chi tiết nhất mà tôi thấy tới nay của BRM, và vì thế tôi đưa vào nhiều hơn vì lý do đó:

Khi cuộc họp đã tiến triển trong ngày thứ năm, sức ép đã gia tăng. Khi những vấn đề mới được xác định, chúng đã được làm phi trực tuyến và được nói chúng có thể được mang sang “sáng thứ sáu”. Nhưng không ai thực sự tin tưởng vào điều đó. Rõ ràng là không đủ cho “sáng thứ sáu” để làm.

Thứ năm 9 giờ 20 phút sáng, một đoàn đưa ra rằng họ đã được nói chỉ xem xét lại câu trả lời của ECMA cho các bình luận của riêng họ, và rằng không bao giờ có đủ thời gian để xem lại tất cả 1,100 câu trả lời của ECMA từ ngày 14/01. Câu trả lời của ITTF là: “Chúng ta không có gì phải làm với nó theo các qui tắc – Chúng ta không thể làm xong thứ gì cả theo phán xử của chúng ta”... [Thứ sáu] Hơn 80% các quyết định của BRM đã được giải quyết bằng một biểu quyết, không có thảo luận, không nói về bất kỳ quan điểm không chính thống nào, không có việc hoà giải lý lẽ nào. Quả thực, không có bất kỳ cơ hội nào để ngay cả đưa ra một bình luận phản đối tới một vấn đề được quyết định bởi cuộc biểu quyết. Nhiều vấn đề đã được quyết định trong sự chia rẽ phiếu bầu 6-5 hoặc 7-6 (không có đồng thuận), mà không có thảo luận nào. Làm sao có thể nói đó là sự đồng thuận được? Đây là một thất bại rõ ràng trong việc tuân thủ các nguyên tắc cốt yếu của quá trình của JTC1.

Đơn giản vì không có đủ thời gian. Như một nỗi lo sâu sắc, những đại biểu điên rồ thúc cho tệ hơn. Nhiều quyết định hơn được chấp thuận với 2 hoặc 3 đoàn đại biểu cố gắng đưa ra những phản đối, nhưng không đuợc công nhận. Sự bực bội sớm gia tăng. Một người cầm đầu đoàn đại biểu được kính trọng cao, với uy tín và kinh nghiệm không thể chê trách đã bắt đầu lên tiếng phản đối “Tôi cực lực phẫn nội bởi cách mà các thủ tục được...” trước khi bị truất quyền bởi người điều hành, nói rằng thảo luận về các vấn đề thủ tục sẽ không được phép. Đoàn đại biểu khác cố đưa ra một vấn đề, khi họ gặp phải trong 2 ngày cuối một cách không thoải mái. “Chúng tôi sử dụng tiền nhà nước từ NNN tới đây để nói về vấn đề của chúng tôi. Liệu chúng tôi cóc thể nói về vấn đề của chúng tôi không?” Người điều khiển - “Chúng ta đã hết thời gian”.

As the meeting progressed into Thursday, the tension mounted. As new issues were identified, they were taken off-line and told they could be brought up "Friday morning". But no one really believed that. It was clear that there was not enough "Friday morning" to go around.

Thursday 9:20am, a delegation objects that they were told only to review Ecma's responses to their own comments, and that there was never sufficient time to review all 1,000 Ecma responses since January 14th. ITTF's response: "Nothing we can do about it in the rules -- Nothing we could have done in our judgment"....[Ono Friday]80%+ of the resolutions of the BRM were resolved by a ballot, without discussion, without taking into account any dissenting views, without reconciling any arguments. Indeed, there was not any opportunity to even raise an objection to an issue decided by the ballot. Many of the issues were decided in 6-5 or 7-6 split votes, with no discussion. How can that be said to be a consensus? This is an utter failure to follow the cardinal principles of JTC1 process.

There simply is not enough time. The anxiety-driven, frantic delegates push even harder. More resolutions are approved with 2 or 3 delegations trying to raise objections, but without being recognized. Tempers grow short. One highly respected Head of Delegation, of unimpeachable reputation and experience started to voice an objection "I am extremely disgusted by the way procedures have been..." before being called out of order by the Convenor, saying that discussion of procedural issues will not be allowed. Another delegation tries to raise a new issue, as they had for the last two days without luck. "We're using the public money f-rom NNN to come here to speak on our issue. Can we speak on our issue?" Convenor – "We have run out of time."

Và thế là BRM đi tới kết thúc, với thông báo về các kết quả của biểu quyết bằng giấy. 4 đoàn đại biểu chấp thuận trắng cho từng bình luận của ECMA (Bờ biển Ngà, Tiệp, Phần Lan, Nauy) và 3 đoàn giữ nguyên quan điểm không chấp thuận từ trước về tất cả các câu trả lời không được thảo luận của ECMA (Ấn Độ, Malaysia, Mỹ). Hầu hết các đoàn đại biểu giữ nguyên quan điểm bỏ phiếu trắng, hoặc đăng ký không có quan điểm gì. Kết quả là, mặc dù các cuộc thảo luận vào thứ hai và thứ ba chỉ ra rằng chất lượng của các câu trả lời của ECMA là những thứ gần như mỗi người yêu cầu thì công việc phi trực tuyến sẽ làm cho nó chấp nhận được, chúng tôi dần hạ thấp các tiêu chuẩn của chúng tôi, vì thế tới cuối tuần, chúng tôi đã chấp thuận hơn 800 bình luận mà không có bất kỳ thảo luận nào, ngay cả hiện tại đối với những phản đối rõ ràng. Đại biểu Rob Weir của Mỹ, (Xem đường liên kết tới blog của ông bên dưới).

Thành công hoặc thất bại của BRM: Brian Jones và Jason Matusow của Microsoft đã nói rằng BRM là thành công vì nó hoàn thành mục tiêu của nó, là đã thực hiện những thay đổi cho văn bản này. Mặc dù đó là những sửa lỗi cho đúng về kỹ thuật, nếu văn bản ban đầu có 1 ngoài 10 và BRM có thể cải tiến nó thành 1.1, thì đó là thứ gì đó lạc lối để gọi là một thành công. Brian Jones nói rằng đã có sự đồng thuận trong những thay đổi. Điều đó cũng đúng, nhưng nguyên nhân có sự đồng thuận là chúng ta đã nhanh chóng vỡ mộng, hạ thấp các tiêu chuẩn của chúng ta, và chỉ thảo luận những sửa đổi mà chúng ta biết có thể qua được trong sự ép buộc được đưa ra. Hãy để tôi đưa ra một ví dụ. [Một số ví dụ rất thứ vị tiếp sau rất đáng đọc để soi rọi những gì BRM thực sự là]...

And so the BRM came to an end, with the announcement of the results of the paper ballot. Four delegations gave blanket approval to every Ecma comment (Cote D'Ivoire, Czech Republic, Finland, Norway) and three gave default disapproval positions on all undiscussed Ecma responses (India, Malaysia, United States). Most delegations gave a default abstain position, or registered no position. The net is that, although the discussions on Monday and Tuesday demonstrated that the quality of the Ecma responses was such that almost every one required substantial off-line work to make it acceptable, we gradually lowered our standards, so that by week's end, we approved 800+ comments without any discussion, even in the presence of clear objections. US Delegate Rob Weir, The Art of Begin Mugged, as recorded in his blog.

The success or failure of the BRM: Brian Jones and Jason Matusow of Microsoft have said that the BRM was a success because it fulfilled its purpose, which was to make changes to the text. Although this is technically correct, if the original text got 1 out of 10 and the BRM managed to improve it to 1.1, it is somewhat misleading to call it a success. Brian Jones says that there was consensus in the changes. This is also true, but the reason there was consensus was that we quickly became disillusioned, lowered our standards, and only discussed modifications which we knew could pass within the given constraints. Let me give an example. [several very interesting examples follow that are very worth reading to illuminate what the BRM was really like]...

Sự tương phản với OOXML là sâu sắc, và điều này mang lại cho chúng ta một vấn đề khác để tranh luận. Nhóm làm việc của Hy Lạp về OOXML chỉ được trao các câu hỏi của ECMS đối với Hy Lạp. Tại BRM khi chúng tôi thấy rằng chúng tôi phải nghiên cứu tất cả các câu trả lời, không chỉ những câu cho Hy Lạp. Không rõ nếu đây là một lỗi bởi ECMA hay bởi cơ quan tiêu chuẩn của Hy Lạp, nhưng, trong cả 2 trường hợp, chúng tôii không có thời gian để nghiên cứu 1000 câu trả lời, vì thế có thể cũng sẽ không có khác biệt gì. Trên thực tế, ngay cả 80 câu trả lời mà Hy Lạp đã nghiên cứu, chúng tôi đã không nghiên cứu ở mức kỹ lưỡng theo yêu cầu khi bạn kiểm tra một tiêu chuẩn. Không có thời gian cho việc đó. Những gì chúng tôi đã làm là xem lướt qua, và đưa ra những quyết định nhanh chóng dựa trên những gì cảm thấy đúng khi liếc nhanh đó.

Kết luận là BRM đã không làm tốt nhất trong hoàn cảnh này. OOXML là 6,000 trang được viết tồi tệ, và ý tưởng rằng nó có thể đi qua được quá trình nhanh là đáng buồn cười. Điều gì đã xảy ra tại BRM vì thế đã được chờ đợi. Đại biểu Antonis Christofides của Hy Lạp, (Xem đường liên kết bên dưới để có thông tin trên blog của ông ta).

The contrast with OOXML is sharp, and this brings us to another issue of contention. The Greek workgroup on OOXML had been handed only the Ecma Responses for Greece. It was at the BRM when we found out that we should have studied all responses, not only those for Greece. It is not clear if this is an error by Ecma or by the Greek NB, but, in both cases, we did not have the time to study one thousand responses, so there would have been no difference. In fact, even the 80 responses that Greece studied, we did not study at the level of scrutiny that is required when you inspect a standard. There was no time for that. What we did was glance through, and make fast decisions based on what seems right at a quick glance.

The conclusion is that the BRM did the best under the circumstances. OOXML is six thousand badly written pages, and the idea that it could go through fast track is laughable. What happened at the BRM was therefore expected. Greek Delegate Antonis Christofides, Some Clarifications on the OOXML Ballot Resolution Meeting, as recorded in his blog.

Được cập nhật ngày 03/03: Dưới đây là văn bản của thông cáo báo chí của ECMA về BRM, mà nó chỉ được đưa ra trên website của ECMA:

Quá trình nhanh của ECMA-376: Cuộc họp quyết định có biểu quyết BRM của ISO/IEC đã kết thúc – 30 ngày cuối cùng của sự cân nhắc của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia về DIS 29500

--------------

Hơn 100 chuyên gia kỹ thuật đại diện cho 32 quốc gia đã cùng tới BRM tại Geneva tuần trước để xem xét lại và cải tiến văn bản của ISO/IEC DIS 29500, đặc tả kỹ thuật của định dạng tệp OOXML, mà nó đã được đệ trình bởi ECMA quốc tế tới ISO/IEC để tiêu chuẩn hoá vào tháng 01/2007.

ISO/IEC DIS 29500 là một tiêu chuẩn mở cho các tài liệu xử lý văn bản, trình chiếu và bảng tính mà chúng dự kiến được triển khai bới nhiều ứng dụng trên nhiều nền tảng. Lý do cơ bản ban đầu đằng sau sự đệ trình này là để đảm bảo duy trì dài hạn các tài liệu để duy trì tính tương thích với những ưu thế tiếp tục trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tiếp tục cuộc biểu quyết của DIS đã kết thúc vào ngày 02/09/2007, người soạn thảo DIS 29500 đã đệ trình vào ngày 14/01/2008 những sắp xếp đối với các bình luận của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia. Những sắp xếp được đệ trình này về các bình luận đã có sẵn cho tất cả các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia tham gia trên website của ECMA.

Up-dated March 3: Below is the text of the Ecma press release on the BRM, which has just been posted to the Ecma site:

Fast-track of ECMA-376: ISO/IEC Ballot Resolution Meeting concluded - Final 30 days of National Body deliberation on DIS 29500

--------------------------------------------------------------------------------
More than one hundred technical experts representing 32 countries came together at the Ballot Resolution Meeting (BRM) in Geneva last week to review and enhance the text of ISO/IEC DIS 29500, Office Open XML file formats specification, which was submitted by Ecma International to ISO/IEC for standardization in January 2007.

ISO/IEC DIS 29500 is an open standard for word-processing documents, presentations and spreadsheets that is intended to be implemented by multiple applications on multiple platforms. A primary rationale behind this submission is to ensure the long-term preservation of documents to maintain compatibility with continuing advances in the field of information technology.
In follow up of the DIS ballot ended on September 2, 2007 the DIS 29500 Editor has proposed on January 14, 2008 dispositions to the National Bodies comments. Those proposed dispositions of comments were made available to all participating National Bodies on the Ecma Website.

Trước khi tới BRM, một vài thành viên các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đã đưa ra những ý kiến phản hồi đáng kể cho người soạn thảo DIS 29500 giúp làm sáng tỏ những sắp xếp được đệ trình đối với các bình luận của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia. BRM đã là cuộc họp rất tích cực và có kết quả, nơi mà các đại diện của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đã làm việc cùng nhau rất nhiều, giải quyết nhiều vấn đề, để đi tới một văn bản DIS cuối cùng được cải thiện, mà nó bây giờ sẽ được đưa ra để xem xét cho tất cả những cơ quan tiêu chuẩn quốc gia tham gia.

Các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia có thể xem xét quan điểm của họ để phê chuẩn cho tới ngày 29/03/2008. Văn bản cuối cùng về DIS 29500 sẽ bao gồm những sắp xếp được cập nhật cho số lượng các bình luận chính, như tiêu chuẩn nhiều phần; các lớp chuyển đổi đối với sự tuân thủ chính xác; hệ thống ngày tháng chính xác hơn trong các bảng tính dựa trên tiêu chuẩn của ISO; các đơn vị đo mềm dẻo và rất tiên tiến đáng kể về tính có thể truy cập được, sự quốc tế hoá (BiDi) và hỗ trợ đa nền tảng.

Một số vấn đề mà chúng sẽ không được phản ánh trong văn bản cuối cùng của DIS sẽ bị hoãn lại tới pha duy trì, mà, nếu tiêu chuẩn được thông qua sẽ được quản lý bới ISO/IEC JTC1 với sự hợp tác tích cực của ECMA quốc tế.

Nghi thức của BRM tuần này là rất xây dựng và hợp tác”, tiến sĩ Istvan Sebestyen, Tổng thư ký của ECMA quốc tế, nói. “Chúng ta nồng nhiệt phấn khởi vì nỗ lực này, và cũng biết ơn vì những đóng góp cảu các đoàn đại biểu quốc gia, những người đã tích cực và chuyên tâm cho việc đóng góp vào văn bản này của DIS”. Tài liệu kết quả này sẽ mang trọn tiêu chuẩn của đặc tả kỹ thuật được lưu ý cải tiến mà chúng tôi cảm thấy tin tưởng chắc chắn là đáng được chấp thuận bởi cơ quan quốc tế ISO/IEC”.

Chúng tôi hướng tới việc kết hợp và hợp tác tiếp tục với ISO, IEC, và ISO/IEC JTC1.

Để có thêm thông tin: hãy liên hệ với tiến sĩ Istvan Sebestyen, Tổng thư ký của ECMA quốc tế.

Thư điện tử: istvan@ecma-international.org.

Prior to the BRM, several National Body members had offered significant feedback to the DIS 29500 Editor helping to clarify the proposed dispositions of National Bodies comments.
The Ballot Resolution Meeting was a very productive and positive meeting, whe-re National Bodies' representatives worked together very hard, resolving many issues, to come to an improved final DIS 29500 text, which will now be offered to the consideration of all National Bodies participating. National Bodies may consider their final position on ratification until March 29, 2008.
The final DIS 29500 text includes up-dated dispositions to a number of key comments, such as multi-part standard; transitional vs. strict conformance classes; more strict date system in spreadsheets based on the ISO standard; flexible units of measurement and very significant advances in accessibility, internationalization (BiDi) and multi-platform support.

Several of the issues which will not be reflected into the final DIS text have been deferred to consideration during the maintenance phase, which, if the standard is approved would be managed by ISO/IEC JTC 1 with the active collaboration of Ecma International.

“The BRM proceedings this week have been very constructive and cooperative.” said Dr. Istvan Sebestyen, Secretary General of Ecma International. “We are heartily encouraged by this effort, and also grateful for the input provided by those National Body delegations who were so positive and dedicated to contributing to the DIS text. The resulting document embraces a notably enhanced specification standard we feel confident is worthy of acceptance by ISO/IEC National Bodies.”
We look forward to continued cooperation and collaboration with ISO, IEC, and ISO/IEC JTC 1.
For more information: please contact Dr. Istvan Sebestyen, Secretary General of Ecma International. Email: istvan@ecma-international.org.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay2,093
 • Tháng hiện tại170,766
 • Tổng lượt truy cập17,756,096
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây