Hướng tới sự tự do của hệ điều hành: Cảnh sát Pháp đi với Ubuntu

Thứ hai - 23/02/2009 06:45
Towards the freedom of the operating system: the French Gendarmerie goes for Ubuntu

by Gregor Bierhals — last modified Feb 12, 2009 04:00 PM

Theo: http://www.osor.eu/case_studies/towards-the-freedom-of-the-operating-system-t...

Bài được đưa lên Internet ngày: 12/02/2009

Lời người dịch: Một ví dụ điển hình cho ta những bài học quý báu trong quá trình chuyển đổi tất cả các máy tính trạm của cảnh sát Pháp sang phần mềm tự do nguồn mở cả ở các ứng dụng lẫn hệ điều hành GNU/Linux Ubuntu. Trong năm 2008 đã chuyển đổi thành công cho 5,000 chiếc. Trong năm 2009 kế hoạch sẽ tiếp tục chuyển đổi cho 15,000 chiếc nữa.

Năm 2001 Cảnh sát Quốc gia, lực lượng cảnh sants quốc gia Pháp, đã bắt đầu giới thiệu phần mềm nguồn mở. Mục đích chính là giành được sự độc lập và mềm dẻo lớn hơn so với phần mềm sở hữu độc quyền có thể đưa ra. Quyết định chuyển đổi tất cả các máy trạm mới sang Ubuntu, được thực hiện vào tháng 01/2008, đã là một bước quan trọng nhất trong việc chuyển đổi này cho tới nay.

Giới thiệu

Cảnh sát quốc gia Pháp được cấu trúc từ các lực lượng cảnh sát và cảnh sát quân sự. Công việc của cảnh sát bao gồm mọi thứ từ việc điều tra tội phạm tới an ninh hàng không và hỗ trợ các dịch vụ của quân đội. Nó là một trong những cơ quan nhà nước lớn nhất châu Âu, có hơn 100.000 nhân viên nằm rải rác ở tất cả trong nước. Các quyết định được thực hiện tại Paris, nơi các các cơ quan đầu não, cho phép xử lý nhanh các triển khai và giải quyết vấn đề. Mặc dù vậy, cơ quan rất lớn này đòi hỏi một hạ tầng vận hành thông tin và truyền thông trơn tru mà không phụ thuộc vào bên thứ ba.

Ở khía cạnh này, một nhóm các chuyên gia từ cảnh sát đã phát triển một kế hoạch mà cuối cùng đã dẫn dắt cảnh sát tới việc bỏ qua Microsoft Windows để chọn phát tán GNU/Linux Ubuntu.

Như bước đầu trong quá trình này vào năm 2001, một đội hạt nhân các chuyên gia công nghệ thông tin tập trung quanh kiến trúc sư về kỹ thuật Pascal Danek, và các đồng sự của ông là Hamel và Protet Guillaume đã quyết định rằng có lẽ cần thiết phải làm cho hệ thống công nghệ thông tin thành module hoá được hơn nữa. Điều này có thể cho phép tính mềm dẻo hơn và làm cho việc giới thiệu các tiêu chuẩn mở được dễ dàng hơn. Khi đó nhóm đã nhận thức được rằng phần mềm nguồn mở có thể đáp ứng được những nhu cầu của họ theo cách phù hợp nhất, khi nó đã đưa ra tính minh bạch lớn hơn và dễ dàng hơn để áp dụng và thay đổi.

In 2001 the Gendarmerie Nationale, France's national police force, started introducing open source software. The main goals were to gain greater independence and flexibility than proprietary software could offer. The decision to migrate all new workstations to Ubuntu, taken in January 2008, was the most important step in this transition so far.

Introduction

The French Gendarmerie Nationale (national police) is composed of the police forces and the military police. The police work of the Gendarmerie includes everything f-rom criminal investigation to airport security and support of military services.It is one of Europe's largest public bodies, having well over 100.000 employees distributed all over the country. Decisions are made in Paris, whe-re the headquarters are situated, which allows fast processes of implementation and problem solving. Nonetheless, this very large institution requires a smoothly operating information and communication infrastructure that does not depend on third parties.

In this respect, a group of experts f-rom the Gendarmerie developed a plan that eventually led the Gendarmerie to abandon Microsoft Windows in favour of the Ubuntu GNU/Linux distribution.

As a first step in this process in 2001, a core team of IT experts around Technical Architect Pascal Danek, and his colleagues Mr. Hamel and Mr. Protet Guillaume decided that it would be necessary to make the IT system more modular. This would allow more flexibility and make the introduction of new standards easier. Already then the group realized that open source software would meet their needs in the most appropriate way, as it offered greater transparency and was easier to adapt and change.

Vào năm 2005 cảnh sát đã thực hiện một bước khác hướng tới phần mềm tự do. Khi mà sự chuyển đổi của phần mềm lớn nhất là bộ phần mềm Microsoft Office đã được thay thế bằng đối thủ cạnh tranh nguồn mở OpenOffice, mà nó không chỉ sẵn sàng không có giá [bản quyền], mà cũng còn cho phép sự module hoá này một cách chính xác và minh bạch mà cảnh sát cần. Pascal Danek mô tả mong muốn vì sự độc lập khỏi một công ty là “Chúng tôi đã không muốn bất kỳ phần mềm nào của chúng tôi ép buộc chúng tôi phải triển khai một hệ điều hành cụ thể nào”.

Trong năm tiếp theo “bước tiếp theo hướng tới sự tự do của hệ thống máy tính của chúng tôi”, Danek nói, đã được thực hiện, khi mà từng thứ một Microsoft Internet Explorer và Microsoft Outlook đã được thay thế bởi trình duyệt web Mozilla Firefox và phần mềm thư điện tử máy trạm Thunderbird.

Khi Microsoft đã công bố hệ điều hành mới của hãng là Vista vào năm 2006, nó trở nên rõ ràng cho cảnh sát rằng tại một thời điểm nào đó trong tương lai gần, một sự chuyển đổi không chỉ các ứng dụng mà còn là toàn bộ hệ điều hành có thể sẽ là cần thiết. Hoàn cảnh đã đúng: Không chỉ nhóm đã giành được sự tinh thông đáng có trong sự làm việc với phần mềm nguồn mở thông qua vài dự án được triển khai từ năm 2001, mà khả năng sử dụng máy tính để bàn của một vài phát tán GNU/Linux cũng đã được cải thiện đáng kể khi đó. Sư lựa chọn hướng nào cần đi – Vista hoặc một phiên bản của GNU/Linux – vì thế đã không còn khó khăn nữa. “[Đối với chúng tôi] việc giữ khả năng để lựa chọn là rất quan trọng”, như Danek trích dẫn lời đại tá Nicolas Géraud, phó giám đốc của phòng công nghệ thông tin của cảnh sát, khi nói về tính mở và tính mềm dẻo của các hệ điều hành nguồn mở. Vì nhiều chương trình đã có sẵn trên nền tảng nguồn mở, và quan trọng hơn là các máy chủ đã sẵn sàng chạy trên phát tán Debian GNU/Linux. Cuối cùng Bộ Quốc phòng Pháp đã ủng hộ quyết định này bằng việc ra một lệnh tạm ngừng triển khai Vista.

In 2005 the Gendarmerie took another step towards free software. As the first great software transition the office suite Microsoft Office was replaced by the open source counterpart OpenOffice, which not only was available at no cost, but also allowed for exactly this modularity and transparency the Gendarmerie required. Pascal Danek describes the desire for independence f-rom any one company “We didn't want any of our software to force us to employ a special operating system”.

In the following year the “next step towards the freedom of our computer system”, Danek says, was taken, as one-by-one Microsoft Internet Explorer and Microsoft Outlook were replaced by Mozilla's Firefox web browser and Thunderbird email client.

When Microsoft announced its new operating system Vista in 2006, it became clear for the Gendarmerie that at some point in the near future, a migration of not only applications but also the whole operating system would be necessary. The circumstances were right: Not only had the group gained considerable expertise in working with open source software through the several projects implemented since 2001, but the desktop usability of several GNU/Linux distributions had also significantly improved since that time. The choice which direction to take – Vista or a version of GNU/Linux – was therefore not very difficult. “[For us]keeping the capacity to choose is very important”, as Danek quotes Colonel Nicolas Géraud, deputy director of the Gendarmerie's IT department, with regard to the openness and flexibility of Open Source operating systems. Since many programs were already open source based, and more importantly the servers were already running on Debian GNU/Linux, the Gendarmerie started to develop a plan for the migration to the Debian-based Ubuntu GNU/Linux distribution. Eventually the French Department of Defence supported this decision by putting a moratorium on the implementation of Vista.

Khi kế hoạch này đã được thực hiện vào tháng 01/2008, cả cộng đồng nguồn mở, cũng như Microsoft đã rất chú ý tới nó. Vì cảnh sát là một trong những cơ quan nhà nước lớn nhất tại Pháp, quyết định chuyển đổi tất cả các máy tính trạm của họ sang một hệ điều hành phần mềm tự do có thể không được bỏ qua bởi bất kỳ cộng đồng nào. Công chúng đã chỉ biết được về các kế hoạch của cảnh sát sau đó; ngay cả hãng Canonical, mà là nhà đỡ đầu thương mại chính của Ubuntu, cũng chỉ được thông báo 2 ngày trước khi tuyên bố, như giám đốc sản phẩm máy chủ Ubuntu của Canonical là Nicolas Barcet nói.

Chỉ riêng trong năm 2008 thì 5000 máy trạm mới đã được triển khai, tất cả chạy trên Ubuntu. Mọi máy trạm mới sẽ xuất xưởng với cùng một thiết lập. Trong năm 2009 cảnh sát có kế hoạch chuyển đổi tổng số gần 15.000 máy trạm.

Nền tảng cơ bản về chính trị và tổ chức

Cảnh sát quốc gia là đối tượng phải giám sát của Bộ Quốc phòng Pháp cho tới tháng 01/2009. Từ sau ngày đó trở đi thì nó sẽ là một bộ phận của Bộ Nội vụ.

Giống như hầu hết các cơ quan tại Pháp thì cảnh sát là một tổ chức hết sức tập trung, mà nó cho phép đối với các quyết định được thực hiện một cách khá nhanh. Đặc biệt khi nói về hệ thống công nghệ thông tin, điều này có ưu điểm là các máy tính trạm có thể được thiết lập và quản trị một cách đồng nhất, mà tới lượt nó làm cho sự quản trị hệ thống có hiệu quả hơn. Ban lãnh đạo công nghệ thông tin của cảnh sát được quản lý bởi 2 sĩ quan, những người không chỉ chịu trách nhiệm về công nghệ thông tin (các máy tính trạm, vân vân), mà còn về hệ thống truyền thông chung bên trong tổ chức này. Họ trực tiếp báo cáo cho Giám đốc quốc gia về cảnh sát và tư vấn cho ông ta về các lĩnh vực này.

Về quá trình chuyển đổi sang Ubuntu, một đội nhỏ 5 tới 10 người – Phòng kiến trúc an ninh – bên cạnh Pascal Danek và các đồng nghiệp của ông đã chịu trách nhiệm về phát triển một kế hoạch cho việc chuyển đổi sang một hệ điều hành mới. Nhóm này đã bắt đầu làm việc vào cuối những năm 1990. Những đề xuất của họ là cơ bản theo hướng cuối cùng đã dẫn tới quyết định chuyển đổi sang Ubuntu.

When the plan was made public in January 2008, both the open source community, as well as Microsoft paid a a lot of attention to it. As the Gendarmerie is one of the largest public institutions in France, the decision to migrate all their workstations to a free software operating system could not be ignored by either community. The public only learned about the Gendarmerie's plans then; even Canonical Ltd., which is the main commercial sponsor of Ubuntu, were only informed two days ahead of the announcement, as Canonical's Ubuntu Server Product Manager Nicolas Barcet says.

In the year 2008 alone 5000 new workstations have been deployed, all running on Ubuntu. Every new workstation will ship with the same setup. During 2009 the Gendarmerie is planning to migrate close to 15.000 workstations in total.

Organisation and political background

The Gendarmerie Nationale is subject to supervision of the French Ministry of Defence until January 1, 2009. F-rom then it will be subordinated to the Ministry of the Interior.

Like most institutions in France the Gendarmerie is a very centralized organisation, which allows for decisions to be made rather quickly. Especially with regard to the IT system, this has the advantage that workstations can be set up and administrated homogeneously, which in turn makes system administration more efficient. The IT Direction in the Gendarmerie is administered by two officials, who not only are in c-harge of the information technologies (the workstations, etc.), but also of the general communication system within the organisation. They directly report to the National Director of the Gendarmerie and advise him on those fields.

With regard to the Ubuntu migration process, a small team of five to ten people - the Bureau Securité Architecture - around Pascal Danek and his colleagues, was in c-harge of developing a plan for the migration to a new OS. The team started working in the late 1990s. Their proposals were essential in the path the eventually led to the decision to migrate to Ubuntu.

Budget and Funding

Ngân sách và đầu tư

Không có ngân sách chuyên dụng đặc biệt nào cho quá trình chuyển đổi sang Ubuntu. Tiền bạc tài chính cho việc mua các máy trạm mới và việc quản trị những máy tính đang tồn tại vì thế đã không thay đổi, và hầu hết có lẽ sẽ không làm như thế trong tương lai. Hơn nữa cảnh sát đánh giá những tiết kiệm khổng lồ từ việc sử dụng phần mềm tự do nguồn mở mà con số là gần 7 triệu euro cho một năm.

Khác với một vài hệ điều hành khác, Ubuntu trong hầu hết các trường hợp không đòi hỏi các thành phần phần cứng mới với các đặc tả kỹ thuật cao hơn, và có thể chạy ngay cả trên các máy tính cũ được triển khai trong cơ quan cảnh sát mà không có những vấn đề đáng kể nào. Danek nó về một “sự chuyển đổi mềm”, nơi mà các máy tính mới sẽ xuất xưởng với những cài đặt cần thiết và những thứ cũ dần dần có thể được áp dụng cho thiết lập này.

Quá trình chuyển đổi ban đầu vì thế đã được giải quyết mà không có ngân sách bổ sung nào. Để hỗ trợ hệ thống về lâu dài, Phòng kiến trúc an ninh đã quyết định ký hợp đồng với một đối tác thương mại để có tư vấn về các vấn đề kỹ thuật ở mức độ cao. Để làm việc này, một gói thầu công khai đã được bắt đầu, mà nó là bước cần thiết theo luật pháp của Pháp. Hiên tại thì hãng Canonical, mà cũng là đối tác tiềm năng trong tương lai, đang cung cấp sự hỗ trợ này một cách miễn phí, vì dự án này vừa quan trọng và họ vừa rất quan tâm. Cho tới nay, không có thông tin nào về ngân sách cao ra sao cho sự hỗ trợ của bên thứ 3, khi mà quyết định cuối cùng trong gói thầu công khai này còn chưa được thực hiện vào thời điểm bài này được viết.

There is no dedicated budget specifically for the Ubuntu migration process. The financial means for the acquisition of new workstations and the administration of existing ones therefore have not changed, and most probably will not do so in the future. Moreover the Gendarmerie estimates dramatic savings f-rom using free open source software that amount to nearly 7 million Euros per year.

In contrast to several other operating systems, Ubuntu in most cases does not require new hardware components with higher specifications, and can run on even the older machines deployed in the Gendarmerie without significant problems. Danek speaks of a “soft migration”, whe-re new computers come shipped with the necessary installations and old ones gradually can be adapted to this setup.

The initial migration process was thus tackled without additionalfunds. To support the system in the long run, the Bureau Securité Architecture has decided to contract a commercial partner to give advice to technical issues on a high-level. For this, a public tender has been started, which is a necessary step according to French law. At the moment Canonical Ltd., which is also the potential partner in the future, is giving this support at no costs, as the project is both important and interesting to them. So far, there is no information available as to how high the budget for the third party support will be, as the final decision in the public tender has not been made at the time of this writing.

Các vấn đề kỹ thuật

Quá trình lên kế hoạch của việc phát triển một máy trạm tiêu chuẩn mà có thể chạy trên Ubuntu, và bao gồm tất cả các chương trình và ứng dụng cần thiết, đòi hỏi sự xem xét cẩn thận một vài yếu tố.

Đội có trách nhiệm đã bắt đầu với những câu hỏi: Chúng ta cần gì? Những ứng dụng nào là phụ thuộc vào Microsoft, và những ứng dụng nào tương thích với Ubuntu? Những máy tính trạm này được triển khai ở đâu? Những câu hỏi này được được giải quyết trong một nghiên cứu mà đã hướng vào việc ánh xạ ra một kế hoạch cho một máy trạm tiêu chuẩn, mà nó có thể phù hợp với các nhu cầu của cảnh sát theo mọi cách. Sau khi nghiên cứu này đã được kết thúc vào giữa năm 2007, tổng cộng 35 ứng dụng đã được cho là cơ bản cho một máy trạm tiêu chuẩn.

Sự lựa chọn phát tán Ubuntu chủ yếu đã dựa trên sự tinh thông hiện có mà đội này đã giành được từ việc quản trị các máy chủ dựa trên GNU/Linux Debian. Vì Ubuntu cũng dựa trên Debian, đội đã có khả năng áp dụng những hiểu biết hiện hành của họ đối với hệ thống mới. Tính thân thiện với người sử dụng của giao diện người sử dụng của Ubuntu đã hỗ trợ xa hơn cho lựa chọn của họ, khi nó làm cho sự chuyển đổi từ Windows 2000/XP sang Ubuntu trên máy tính để bàn tương đối là dễ dàng.

Vì nhiều ứng dụng được giữ y nguyên và có thể chạy hoàn hảo trên Ubuntu (như OpenOffice, Firefox, hoặc các ứng dụng dựa trên web, nên quá trình chuyển đổi sang hệ điều hành mới đã không đặt ra nhiều khó khăn về kỹ thuật. Mặc dù một số vấn đề đã xảy ra, tính tương thích với hệ điều hành nguồn mở nói chung đã không phải là một vấn đề. Như một ví dụ về một trở ngại trong quá trình này, Danek đã lưu ý chức năng chia sẻ lịch của Microsoft Outlook, mà nó đã được sử dụng nhiều trong các cơ quan hành chính của cảnh sát, với nó thì được chứng minh khó khăn hơn để tìm ra một đối thủ tương thích được với Ubuntu. Tuy nhiên một giải pháp đã được tìm ra ở một vài điểm, mà trong trường hợp này đã được trình bày bởi OBM (Quản trị doanh nghiệp mở), một ứng dụng mà nó có thể thay thế, ít nhất cho một mở rộng rộng lớn, các chức năng của MS Outlook. Cuối cùng, cảnh sát hy vọng có khả năng chuyển đổi hoàn toàn khỏi các ứng dụng của Windows lúc nào đó. Mục tiêu cho năm 2009 là chuyển đổi khoảng 15,000 máy tính trạm sang hệ điều hành mới.

Từ viễn cảnh của người sử dụng đầu cuối, thì sự chuyển đổi đã trơn tru một cách không ngờ. Hầu hết không có sự đào tạo bổ sung nào được yêu cầu cho lực lượng cảnh sát địa phương sử dụng các máy tính làm việc hàng ngày của họ. Điều này một phần nhờ vào yếu tố là các ứng dụng phần mềm được giữ y nguyên, nhưng cũng là vì giao diện người sử dụng của Ubuntu là dễ dàng để làm quen.

Pascal Danek chỉ ra rằng một sự chuyển đổi từ Microsoft Windows 2000/XP sang Vista có lẽ còn khó khăn hơn, vì phiên bản mới của hệ điều hành đó giới thiệu nhiều tính năng và thiết kế mới mà chúng có thể làm bối rối người sử dụng. Nếu các khó khăn có xảy ra, thì sẽ có Didacticien, một ứng dụng chỉ dẫn được cài đặt trên từng máy tính trạm mà nó có thể đưa ra những chỉ dẫn tiếp tục nếu có các vấn đề xảy ra. Hơn nữa, có một đường dây nóng mà các đồn cảnh sát địa phương có thể gọi nơi mà chỉ dẫn qua điện thoại về các vấn đề kỹ thuật được cung cấp. Tuy nhiên đường dây hỗ trợ này không được sử dụng thường xuyên, vì hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết trong việc học theo các mẫu.

Technical issues

The planning process of developing a standard workstation that would run on Ubuntu, and include all the programmes and applications necessary, required careful consideration of several factors.

The team in c-harge started with the questions: What do we need? Which applications are Microsoft dependent, and which are compatible with Ubuntu? Whe-re are those workstations deployed? These were addressed in a study that aimed at mapping out a plan for a standard workstation, which would suit the needs of the Gendarmerie in all ways. After this study was finalised in mid-2007, a total of 35 applications were found to be essential for a standard workstation.

The choice for the Ubuntu distribution was mainly based on the existing expertise that the team had gained f-rom administrating the Debian GNU/Linux based servers. Since Ubuntu is also based on Debian, the team was able to apply their existing knowledge to the new system. The user friendliness of the Ubuntu user interface further supported their choice, as it made the transition f-rom Windows 2000/XP to Ubuntu on the desktop relatively easy.

Since many applications remained the same and could run perfectly on Ubuntu (i.e. OpenOffice, Firefox), or were web-based, the transition process to the new operating system did not pose many technical difficulties. Although a number of problems did occur, compatibility with the open source operating system was not generally an issue. As an example of an obstacle in the process, Danek mentioned the shared calender function of Microsoft Outlook, which was heavily used in the administrations of the Département, for which it proved more difficult to find a counterpart compatible with Ubuntu. Nonetheless a solution was found at some point, which in this case was presented by OBM (Open Business Management), an application that could replace, at least to a large extent, functions of MS Outlook. Eventually, the Gendarmerie hopes to be able to fully move away f-rom Windows applications at some point. The goal for the year 2009 is the migration of up to 15.000 workstations to the new operating system.

F-rom an end-user perspective, the transition went unexpectedly smooth. Almost no additional training was required for the local police forces using the computers in their daily work. This was in part thanks to the fact that the software applications remained the same, but also because the Ubuntu user interface was easy to get used to.

Pascal Danek points out that a transition f-rom Microsoft Windows 2000/XP to Vista would have been more difficult, since the new version of that operating system introduces many new features and designs which might confuse users. If difficulties do occur, there is however a Didacticien, which is a tutorial application installed on each workstation that can give further guidance if problems occur. Furthermore, there is a hotline that the local police stations can call whe-re phone guidance on technical issues is given. This helpline however is not used very often, as most issues can be resolved in a learning by doing fashion.

Legal issues

Các vấn đề pháp lý

Đối với quyết định chuyển đổi sang Ubuntu, không bước pháp lý nào được xem xét, vì điều này là một công việc nội bộ mà đã không liên quan tới giá thành bổ sung nào. Tuy nhiên pháp luật nước Pháp yêu cầu những thủ tục pháp lý nào đó khi các đối tác thương mại được ký kết hợp đồng ở một giá thành bổ sung đối với nhà nước. Liên quan tới dự án của Ubuntu này, điều này là trường hợp cho một sự hỗ trợ từ bên ngoài từ khu vực tư nhân. Cảnh sát vì thế có nghĩa vụ phải tuân thủ các bước sau:

 1. Tạo ra một vụ thầu công khai, nơi mà tất cả các yêu cầu và đặc tả kỹ thuật sẽ được làm rõ

 2. Gửi nó cho phòng đấu thầu công khai

 3. Mở thầu

 4. Chờ các đối tác thương mại có khả năng trả lời

 5. Lựa chọn đối tác phù hợp nhất

Người thắng thầu được dự kiến sẽ được công bố vào đầu năm 2009.

Hiệu quả trong các dịch vụ chính phủ

Thông qua việc giới thiệu Ubuntu, khả năng nối mạng của các đồn cảnh sát địa phương và văn phòng trung tâm tại Paris đã được cải thiện rất nhiều. Việc lưu trữ của từng máy trạm được lưu trên mạng, nó cho phép một mặt để làm việc tiếp tục (hoặc phục hồi lại một cách nhanh chóng) khi một trạm bị hỏng, nhưng cũng phòng cho cả khi nó đơn giản là bị tắt. Điều này cải thiện công việc hàng ngày đáng kể, khi các tài liệu có thể sử dụng được một cách dễ dàng hơn nhiều bất cứ lúc nào, và hầu như là ở bất cứ đâu.

Hợp tác với các cơ quan nhà nước khác

Trong khi không người nào được phỏng vấn trong trường hợp này nhắc tới sự hợp tác với các cơ quan nhà nước khác về sự chuyển đổi sang nguồn mở, thì dự án này là một trong vài sự chuyển đổi tương tự của các cơ quan nhà nước Pháp. Để nhắc lại chỉ một vài ví dụ: Quốc hội Pháp năm 2007 đã quyết định chạy 1145 máy trạm Ubuntu của họ; Bộ Nông nghiệp và Đánh cá đã chuyển các máy chủ của họ sang phát tán GNU/Linux Mandriva vào năm 2005; Hội đồng của Paris sẽ sử dụng một số ứng dụng nguồn mở trên các máy tính xách tay của họ, như đã được quyết định vào tháng 06/2008. Những phát triển này vì thế rõ ràng chỉ ra cách mà phần mềm nguồn mở được sử dụng ngày một gia tăng trong khu vực nhà nước của Pháp.

For the decision to migrate to Ubuntu, no legal steps had to be considered, as this was an internal affair which did not involve additional costs. Nonetheless the French law requires certain legal procedures when commercial partners are contracted at an additional costs to the state. With regard to the Ubuntu project, this was the case for the external support f-rom the private sector. The Gendarmerie is thus obliged to take the following steps:

   1. Creating a public tender, whe-re all requirements and specifications are clarified

   2. Sending it to the public tender bureau

   3. Publicising the tender

   4. Waiting for possible commercial partners to respond

   5. Se-lecting the most appropriate partner

The winner of this tendering process is expected to be announced in early 2009.

Effect on government services

Through the introduction of Ubuntu, the networking abilities of the local police stations and the central office in Paris has improved very much. The cache of each workstation is saved on the network, which allows on the one hand for work to continue (or be recovered quickly) when a station crashes, but also when it is simply shut down. This improves daily work to a significant extent, as documents can be obtained much easier at any time, and f-rom nearly everywhe-re.

Cooperation with other public bodies

While none of the people interviewed for this case study mentioned a cooperation with other public bodies on the migration to open source, the project is one of several similar migrations of French public bodies. To mention just a some examples: the French National Assembly in 2007 decided to run Ubuntu on their 1145 workstations; the Ministry of Agriculture and Fishery switched their servers to the Mandriva GNU/Linux distribution in 2005; the Paris council will use several open souce applications on their laptops, as decided in June, 2008. These developments thus clearly show how open source software is used increasingly in the French public sector.

Cảnh sát đã đang hợp tác với Canonical, ngay cả khi chưa có một hợp đồng chính thức nào. Canonical coi phạm vi của dự án này như một trạng thái lý tưởng để có được các ý kiến phản hồi về sản phẩm của họ. Sự hợp tác không chính thức này đã chỉ bắt đầu vào tháng 06/2008. Canonical hiện không cung cấp hỗ trợ cho người sử dụng đầu cuối. Hãng này sẽ chỉ làm việc một cách chặt chẽ cùng với một nhóm nhỏ 10-20 người trong đội công nghệ thông tin cốt cán của cảnh sát. Hiện tại liên lạc là hạn chế chỉ tới Pascal Danek và một ít cộng sự của ông.

Sự đánh giá

Ngay từ đầu của dự án trong năm 2001, đã có nhiều sự phát triển hướng tới sự chuyển đổi hiện này của hệ điều hành. Quá trình chuyển đổi này vì thế đã được xem như nằm trong ngữ cảnh của những phát triển trước đó. Nick Barcet nhấn mạnh việc lên kế hoạch tỉ mỉ của mỗi bước chuyển đổi sang nguồn mở của cảnh sát như một thành tố cơ bản cho thành công trong dự án này. Để nhắc lại một lần nữa, những phát triển này đã là như sau:

Từ 2002 tới 2004 cảnh sát đã tạo ra một kiến trúc tập trung hơn bằng việc đặt tất cả các ứng dụng trên Intranet, mà chúng cũng cho phép module hoá nhiều hơn.

Trong năm 2005 quyết định thay thế Microsoft Office bằng OpenOffice đã được thực hiện

Không lâu sau đó, trình duyệt web Mozilla Firefox và phần mềm thư điện tử máy trạm Thunderbird đã được giới thiệu

Sau khi công bố Windows Vista vào cuối năm 2006, quyết định này đã được thực hiện để chuyển đổi sang Ubuntu.

So sánh với dự án khác mà Danek đã có kinh nghiệm, “việc giải quyết các vấn đề từng thứ một” đã chứng minh là sẽ hiệu quả hơn so với một “sự chuyển đổi mạnh”, thay thế tất cả hệ điều hành cùng một lúc, ông nói.

The Gendarmerie is already cooperating with Canonical, even though there is no formal contract. Canonical sees the scale of the project as an ideal situation to get feedback about their product. This unofficial cooperation started only in June 2008. Canonical is currently not providing support to end users. The company will only work together closely with a small group of 10 to 20 people within the core IT team of the Gendarmerie. At the moment the contact is limited only to Pascal Danek and a few colleagues of his.

Evaluation

Since the beginning of the project in 2001, there have been many developments towards the present migration of the operating system. The migration process therefore has to be considered within the context of earlier developments. Nick Barcet highlights the careful planning of the Gendarmerie's every step in the migration to open source software as an essential ingredient for success in this project. To recall once more, these developments were as follows:

F-rom 2002 to 2004 the Gendarmerie cre-ated a more centralized architecture by putting all applications on the Intranet, which also allowed for greater modularity

In 2005 the decision to replace Microsoft Office with Open Office was made

Not much later, Mozilla's web browser Firefox and email client Thunderbird were introduced

After the announcement of Windows Vista in late 2006, the decision was made to migrate to Ubuntu.

Compared to other project that Danek has experienced, “addressing the problems one by one” proved to be much more effective than a “hard migration”, replacing all operating systems at the same time, he says.

Ông nói rằng không có bất kỳ khiếu nại hay báo cáo nào về những khó khăn đáng kể từ người sử dụng đầu cuối cho tới nay. Tuy nhiên, vì dự án này chỉ mới bắt đầu trong năm 2008 và chỉ 5000 máy đang chạy Ubuntu cho tới nay, nên chưa có câu trả lời cuối cùng nào có thể được đưa ra về việc này. Danek nói tiếp rằng có một sự thay đổi sống động giữa các cơ quan đầu não và các phòng, mà có thể cho phép họ phản ứng được với các vấn đề hiểu quả hơn. Một hội nghị đã diễn ra tại Paris đầu tháng 10/2008 nơi mà không chỉ các sĩ quan đã được mời tới để thảo luận về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mà cả những sĩ quan các địa phương có cơ hội trình bày những ý kiến của họ. Đối với Danek, những kinh nghiệm thực hành thực tế này đã cung cấp những ý kiến phản hồi rất quan trọng, vì điều này nằm ngoài những đánh giá chính thức của dự án này. Ông đã kết luận: “Chúng tôi nghĩ chúng tôi có một quan điểm tốt về những vấn đề này và tôi nghĩ nó rất tích cực hiện nay”.

Từ quan điểm tài chính, Barcet nhận thực tốt về giá thành của việc chuyển đổi toàn bộ một hệ thống, khi mà “giá thành của việc chuyển đổi luôn vượt dự tính ban đầu”. Tuy nhiên ông lý luận rằng điều quan trọng để xem xét giá thành về lâu dài, và so sánh việc này với những giải pháp thay thế khác. Ở đây, một sự chuyển đổi sang Windows Vista có thể vượt xa giá thành của chuyển đổi sang Ubuntu, vì không chỉ những nâng cấp về phần cứng có thể là cần thiết, mà còn cả những nâng cấp về phần mềm trong tương lai có liên quan tới những giấy phép đắt giá có thể tiếp tục bổ sung cho hoá đơn đó. Vì GNU/Linux những yêu cầu phần cứng tương đối thấp, có thể chạy ngay cả trên những máy tính cũ hơn mà không có vấn đề gì, và có thể có được một cách miễn phí, cái giá thành của một giải pháp như thế có thể thấp hơn. Hơn nữa, giao diện dòng lệnh của GNU/Linux vẫn giữ được là khá ổn định trong 10 năm qua, làm cho những quản trị viên tiếp tục sử dụng tri thức mà họ đã có được trong quá khứ.

He states that there have not been any complaints or reports of significant difficulties f-rom end users so far. However, as the project has only started in 2008 and only 5000 machines are running on Ubunut until now, no definite answer can be given in this respect. Danek further reports that there is a lively exchange between the headquarters and the Départments, which would enable them to react to problems rather effectively. A conference was held in Paris in early October 2008 whe-re not only officials were invited to discuss the IT infrastructure, but also local officers had the chance to express their opinions. For Danek, these hands-on experiences provided very important feedback, as this went beyond official assessments of the project. He concluded “We think we have a good view on what the problems are and I think that it's very positive a the moment”.

F-rom a financial point of view, Barcet is well aware of the costs of migrating a whole system, as “the costs of migrating always exceed the status quo”. Nonetheless he argues that it is important to look at the costs in the long run, and compare those to al-ternatives. Here, a migration to Windows Vista would by far have exceeded the costs of the Ubtuntu migration, as not only hardware up-dates would have been necessary, but future software up-dates involving costly licenses would further add to the bill. Since GNU/Linux has relatively low hardware requirements, can run even on older machines without problems, and can be obtained free of c-harge, the costs of such a solution can be lower. Moreover, the GNU/Linux command line interface has remained fairly stable for the last 10 years, letting administrators continue to use the knowledge they have acquired in the past..

Achievements / Lessons learned

Những thành quả /những bài học

Việc chuyển đổi ban đầu của 5000 máy trạm đã được thực hiện thành công, theo Danek. Bên cạnh một vài vấn đề còn bảo lưu, “không có vấn đề lớn nào tồn tại trong hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi về Linux”, ông nói. Tính mở của nền tảng GNU/Linux trao cho cảnh sát khả năng luôn thích nghi và cải tiến hệ thống của họ theo những nhu cầu của họ, mà nó mang lại nhiều ưu điểm so với các hệ điều hành khác.

Đối với Nick Barcet của Ubuntu thì dự án này là một nguồn góp ý kiến phản hồi có một không hai và rất quan trọng. Vì chỉ có rất ít đầu tư vào lĩnh vực này, mà sự thấu hiểu có được ở đây có thể sẽ là cơ bản cho sự phát triển tiếp theo của Ubuntu trong tương lai. Như một ví dụ của việc này, Barcet đã lưu ý một vấn đề mà cảnh sát đã có với trình quản lý cập nhật của Ubuntu đã đòi hỏi các quyền của người quản trị, mà chúng không có cho mọi người sử dụng. Canonical vì thế đã liên hệ với cảnh sát về vấn đề này, và một giải pháp đã được tìm ra. Đặc biệt cho những cơ quan và tổ chức lớn hơn thì điều này là quan trọng, vì việc xảy ra vấn đề y như thế này có thể tránh được trong tương lai. Sự hợp tác của Canonical và cảnh sát vì thế là đôi bên cùng có lợi.

Kế hoạch cho tương lai

Về tương lai Pascal Danek nói, đội sẽ cố gắng giải quyết ít vấn đề còn sót lại trong quá trình chuyển đổi, như các vấn đề liên quan tới ứng dụng máy chủ tệp Samba.

Ông và các cộng sự của mình lạc quan về việc chuyển đổi tất cả các máy tính để bàn của cảnh sát sang Ubuntu vào năm 2015. Họ tin tưởng rằng điều này sẽ không chỉ cải thiện một cách đột ngột các hệ thống công nghệ thông tin của lực lượng này, mà còn tiết kiệm số tiền lớn mà nếu không có thể sẽ phải chi cho các giấy phép.

The migration of the first 5000 workstations has been accomplished successfully, according to Danek. Besides a few pending issues, “there is no big problem remaining in our IT system with regard to Linux”, he states. The openness of the GNU/Linux platform offers the Gendarmerie the possibility to constantly adapt and improve their system according to their needs, which brings many advantages compared to other operating systems.

For Ubuntu's Nick Barcet the project is a very important and unique source of feedback. As there are only very few ventures in these dimensions, the insights gained here can be essential for the further development of Ubuntu in the future. As one example of this, Barcet mentioned an issue the Gendarmerie had with Ubuntu's Up-date Manager that required administrator rights, which were not available to every user. Canonical was thus contacted by the Gendarmerie about this issue, and a solution was found. Especially for larger institutions and organisations this was important, as the occurrence of the same problem could be avoided in the future. The cooperation of Canonical and the Gendarmerie is therefore mutual beneficial.

Future plans

For the future Pascal Danek says, the team will try to resolve the few remaining issues in the migration process, such as problems related to the Samba file server application.

He and his colleagues are optimistic about migrating all of the Gendarmerie's desktops to Ubuntu by 2015. They believe that this will not only dramatically improve the force's IT systems, but save large sums of money that otherwise would have been spent on licenses.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay2,177
 • Tháng hiện tại70,040
 • Tổng lượt truy cập17,132,360
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây